Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wat onze Gereformeerde Bond doen kan ?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wat onze Gereformeerde Bond doen kan ?

4 minuten leestijd

Jaren geleden wees ik in ons blad eens op het droeve feit, dat onze Gereformeerde groep op het oogenblik niet één doctor in de theologie bezit. De Modernen en de Ethischen en de Confessioneelen hebben ze wel, maar de Gereformeerde Bond heeft ze niet. Prof. dr. J. Severijn is bij mijn weten op het oogenblik de eenige doctor in de theologie in onze groep.
Hoe droevig dit feit is, zal duidelijk worden aan ieder, die eens gaat denken over de hoogleeraarsbenoemingen. We hebben op 't oogenblik maar één hoogleeraar van onze groep : prof. Severijn, aan de Hoogeschool te Utrecht.
Ook deze is echter sterfelijk. We hopen, dat God de Heere hem nog lang sparen zal. Maar de mogelijkheid zou zich toch kunnen voordoen, dat we er in 't geheel geen meer hadden. Ge weet, dat de hoogleeraren benoemd worden door den Minister van Onderwijs. Aan die benoemingen zit meestal een politiek reukje. Maar zelfs voor het geval, dat de politieke constellatie ons mee is, staat het er uiterst droevig met ons voor. We moeten eenvoudig zeggen, dat we geen mannen hebben, die voor professor in aanmerking kunnen komen. Niet één man.
We hebben niet één doctor in de godgeleerdheid, met wien we voor den dag kunnen komen.
Hoe komt dat ? hoor ik u vragen. Zijn dan de predikanten van den Gereformeerden Bond allemaal domooren en beschikken de andere groepen over de geniale mannen ? Zoó staat het toch ook weer niet.
Wij gelooven, dat er best eenige mannen zijn Le vinden geweest, die de capaciteiten hebben gehad om den doctorstitel te behalen. Men behoeft ook ineens niet een professor van naam te wezen. Een bekwame jonge doctor in de godgeleerdheid zou toch ook wel in staat wezen om zich in de stof in te werken.
Een van de oorzaken, die dezen droeven toestand in 't leven hebben geroepen, is zeker het tekort aan predikanten van Gereformeerd beginsel. Het is vaak gebeurd, dat de candidaten reeds werden aangezocht om zich te laten beroepen, voordat zelfs het proponentsexamen was afgelegd. Was men eenmaal geslaagd voor dat proponentsexamen, dan was de verleiding wel erg groot om in de pastorie te gaan. Sommigen deden dit met het stellige voornemen, om in hun eerste gemeente ook nog doctoraal examen te doen of een dissertatie te schrijven. Maar eenmaal in de bediening, bleek er helaas weinig of geen tijd voor te wezen.
De toekomstige predikantsvrouwen zijn ook al niet vrij te pleiten van schuld. Men begeerde in het huwelijk te treden.
Zoo zouden we kunnen voortgaan. Er zijn nog wel meer oorzaken te noemen.
Laat ons Gereformeerde volk het dus goed bedenken, dat we bij de aanstaande eventueele hoogleeraarsbenoemingen niet meer zoo hoog van den toren hebben te blazen. We hebben te zwijgen.
Hier ligt een dure roeping voor onze jonge theologen, die studeeren kunnen. Hel feil, dat het aantal vacatures nu niet meer zoo groot is, kan nu misschien er toe bijdragen om éérst het doctoraal examen te doen, eer men de pastorie ingaat.
En hel is de taak van den Gereformeerden Bond, om jonge mannen, die daarvoor de bekwaamheid hebben, doch wien het aan middelen ontbreekt, financieel te steunen.
Ik weet het, dat onze Penningmeester niets liever zou doen dan om de gelden op zulk een wijze productief te maken.
Gelukkig zijn er op het oogenblik eenigen van onze predikanten, die het doctoraal examen met goed gevolg achter den rug hebben.
Nu zitten we te wachten o]) hun dissertaties ! Waar blijven ze toch ?
En we twijfelen niet, of prof. Severijn zal al het mogelijke doen om jonge mannen, die daarvoor van den Heere de gaven ontvingen, aan te moedigen tot de studie voor doctoraal.
Wat zal er van onze studenten in de toekomst worden, wanneer er aan onze Hoogescholen niet één hoogleeraar zou gevonden worden, die de lijn onzer Vaderen zou wenschen te volgen ?
Ik zelf weet het, hoe groot het voorrecht voor mij is geweest, dat ik, toen ik in een zee van bijbelcritiek werd gezonden, mij wenden mocht tot mijn leermeester, prof. Visscher. Het kon weleens zoover komen, dat we straks niemand meer hebben.
Moge de Heere dat verhoeden ! Schenke Hij ons de mannen, van wie ook wetenschappelijke leiding kan uitgaan op onze jonge theologen.
We verheugen er ons in, dat Prof. Severijn, naast het houden van zijne gewone college's, zich bereid heeft verklaard om een bijzonder college te geven aan de studenten vanwege onzen Gereformeerden Bond.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 2 March 1939

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

Wat onze Gereformeerde Bond doen kan ?

Bekijk de hele uitgave van Thursday 2 March 1939

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

PDF Bekijken