Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

WAT DE PERS TE LEZEN GEEFT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

WAT DE PERS TE LEZEN GEEFT

5 minuten leestijd

DE NIEUWE VERTALING.
Dr. C. Bouma, Geref. predikant te 's-Gravenhage, Nieuw-testamenticus van professie, schrijft in Calvinistisch Weekblad o.a. :
„Het vertalen v£in het N. Testament is zulk een reuzenwerk, dat we er onze diepe erkentelijkheid voor uitspreken, dat het reeds nu (na 13 jaren arbeid) gereed is. Het is een arbeid geweest van uiterst zorgvuldig wikken en wegen ; van keuren en proeven. Vakgeleerden van den eersten rang hebben hierover ernstig en langdurig moeten studeeren en samenspreken".
„Verwacht mag worden, dat deze nieuwe vertaling voor langen tijd dienst zal doen ; niet bij enkele personen of groepen, maar in geheel ons Christelijk volk. Zoolang mogelijk moeten we vasthouden aan het ideaal, dat Nederland één Bijbel heeft. Dat heeft ons volk drie eeuwen gehad en dat moet zoo blijven". „De mogelijkheid is nu geschapen, dat de Kerk een goede nieuwe vertaling krijgt. Eeuwenlang hebben we de Statenvertaling gehad. Ondanks al het mooie, dat we in haar hebben en aan haar danken, is het een niet te loochenen feit, dat ze menschenwerk en dus gebrekkig is. De taalwetenschap is sinds de 17de eeuw zóó vooruitgegaan, en de kennis van het Oostersche leven is zóó geweldig gegroeid, dat we nu beschikken over een onuitputtelijke bron van wetenschap, die aan de Bijbelvertaling ten goede kan komen. Daardoor valt op heel wat gedeelten uit de H. Schrift verrassend licht".
„Dergelijk werk van een nieuwe vertaling voor de Kerk nu kan niet het werk zijn van één persoon, zooals b.v. Luther den geheelen Bijbel nog op zijn eentje heeft vertaald. Zulke arbeid vordert heden een geheelen staf van geleerden met een zee van tijd.
En — als een nieuwe vertaling in ons land kerkelijk zal worden aanvaard, moest de samenstelling van de Commissie zóó zijn, dat personen uit onderscheidene Kerkformaties daarin zitting hadden. Dit alles is hier geschied met gelukkigen greep. En nu hebben we een werk, waarvoor we eerbied mogen hebben. We hebben, voor wat het N.T. betreft, een boek in onze handen, waarvan we vermoeden, dat het wel eens het eerst verschenen deel van den Nederlandschen Bijbel kon worden".
„Deze nieuwe vertaling verdient, dat ze veel wordt gelezen en ijverig wordt bestudeerd. Door menschen, die haar op haar wetenschappelijke waarde en juistheid kunnen beoordeelen. Het resultaat zal zijn, dat ze wordt gekeurd. Ik acht het mogelijk, dat er feilen en gebreken aan het licht zullen komen. Voor het blootleggen daarvan zal de Vertalingscommissis zeer dankbaar zijn. Ze zullen zonder twijfel aan een nauwkeurige studie worden onderworpen. En zoo zal misschien een tweede of derde of nog andere druk er weer iets anders uitzien dan deze eerste proef". „En voorts zullen heel wat niet-theologen goed doen, zich deze nieuwe vertaling aan te schaffen, om die te gebruiken bij de bijbellectuur thuis. Men heeft nu een vertaling, geheel op de hoogte van den huidigen stand der vakwetenschap. Beter dan sommige andere vertalingen".
„Geheel Christelijk Nederland mag aan de Vertalingscommissie en aan het Nederlandsche Bijbelgenootschap zijn diepgevoelden dank uitspreken voor dit werk van buitengewone beteekenis."
Ds. N. Buffinga, Geref. predikant te Rotterdam, schrijft in „Credo" o.a. :
„De Commissie wilde niet verder dan noodig is afwijken van de Statenvertaling, „die immers sedert eeuwen zoo nauw is samengeweven met de taal, het geheugen en het gevoel van 't Nederlandsche volk. De Statenvertaling is er bij ons Protestantsche volksdeel ingegaan en hij leeft nog steeds onder ons Bijbellezend publiek ! Hij heeft groote invloed geoefend op ons gansche volksleven en niet in het minst op de vorming van onze taal. Sommige gedeelten — zegt Busken Huet — zijn tot heden door niemand in Nederland overtroffen. Noch Hooft, noch Vondel, Huygens, noch Cats, zijn in zulke mate de taalmeesters geweest van het Nederlandsche volk, als de overzetters van den Statenbijbel.
Wij zijn er dan ook dankbaar voor, dat onze Nieuwe Vertaling zich niet noodeloos van onze Statenvertaling wilde verwijderen. Dat strekt haar ten zeerste ter aanbeveling". „We kunnen niet dankbaar genoeg zijn, dat deze Nieuwe Vertaling van het N. Testament is gereed gekomen, waaraan een Commissie van vakkundige en geleerde mannen 'n 12-tal jaren haar arbeid heeft gewijd. In veel begrijpelijker zin en duidelijker taal dan de Statenvertaling ons geeft, komt het Nieuwe Testament in deze overzetting tot ons"
„Welke beteekenis ze zal krijgen voor ons persoonlijk-, gezins-, vereenigings- en kerkelijk gebruik, kan nu nog niet worden geconstateerd en overzien. Maar we stemmen volkomen in met de bede der Commissie : „Moge deze nieuwe vertaling onder Gods zegen den Bijbel nader brengen bij de menschen van onzen tijd, ook in de Kerk".
„Als dit Woord dichter bij ons gebracht wordt door begrijpelijker taal en betere vertaling, dan zullen wij en onze kinderen daaruit groot profijt trekken.
Het stemt ons blij en dankbaar, dat juist in dezen tijd, waarin de toekomsthemel zich al donkerder kleurt en de wedloop van de ongeloovige wereld zich al intensiever richt tegen Jezus' gemeente, het Nieuwe Testament in nieuwe vertaling tot ons is gekomen.
We danken God, dat Hij kundige mannen er toe heeft bekwaamd, dit werk in den dienst van Zijn Koninkrijk te mogen doen. Wij wenschen hun, die de voltooiing zagen — een viertal werd door den dood weggenomen — daarmee van heeler harte getik. We hopen en verwachten, dat hun stage arbeid rijke vruchten mag dragen tot heil van Christus' Kerk".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 1939

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

WAT DE PERS TE LEZEN GEEFT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 1939

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

PDF Bekijken