Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Formulier Openbare belijdenis.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Formulier Openbare belijdenis.

4 minuten leestijd

Geliefden in onzen Heere Jezus Christus!

Gij zijt hier verschenen om, met elkaar en ieder persoonlijk, - voor God en Zijne heilige gemeente, belijdenis te doen van uw geloof in God, den Vader, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, Zijn eeniggeboren Zoon, onzen Heere, en in den Heiligen Geest, in welken driemaal heiligen Naam gij als kind des Verbonds gedoopt zijt. (Of, zoo dat in uwe jonge jaren is nagelaten, nu gedoopt zult worden).

Staande nu in het midden der gemeente, wilt Gij het uitspreken, dat Gij in zonden ontvangen en geboren, van nature kinderen des toorns zijt, zoodat Gij in het rijk van God niet kunt komen, tenzij Gij Van nieuws geboren zijt.

Maar Gij moogt dan ook gelooven en belijden, dat God de Vader met ons een eeuwig verbond der genade heeft opgericht, ons tot Zijne kinderen en erfgenamen heeft; aangenomen en ons wil verzekeren, dat Hij ons uit loutere genade in Christus Jezus, Zijn Zoon, wil wasschen en reinigen van al onze zonden, ons in de gemeenschap Zijns doods en Zijner wederopstanding inlijvende, alzóó dat wij in Christus van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Waarbij de Heilige Geest getuigenis geeft, dat Hij bij ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toeeigenende hetgeen wij in Christus hebben, n. 1. de afwassching onzer zonden en de dagelijksche vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden.

Thans zijt Gij verschenen, in Christus' Kerk, die gebouwd is op het fundament der Apostelen en Profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen en het eenig Hoofd is, om U te verplichten tot nieuwe gehoorzaamheid, en volgens Uwen Doop dezen eenigen God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganscher harte; van ganscher ziele, van ganschen gemoede en met alle krachten, de wereld te verzaken, onze oude natuur te dooden en in een godzalig leven te wandelen, ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus Christus, die het einde en de vervulling der Wet is voor een iegelijk, die in Hem gelooft.

Opdat het dan openbaar worde dat Gij niet uit gewoonte of bijgeloovigheid, maar met oprecht begeeren des harten, tot deze ure van openbare belijdenis des geloofs gekomen zijt, begeerende als lidmaten van Christus' gemeente te wandelen en bij Woord en Sacramenten getrouw te zijn aan Uw roeping, zult Gij van uwentwege op de volgende drie vragen ongeveinsdelijk antwoorden :

Ik vraag U dan in de tegenwoordigheid van God en Zijn Gemeente :

ten eerste : belijdt Gij te gelooven in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, Zijn eeniggeboren Zoon, onzen Heere, en in den Heiligen Geest?

vervolgens : zijt Gij des zins en willens bij deze belijdenis door Gods genade  te volharden, de zonde te verzaken, de heiligmaking na te jagen en Uw Heiland in voorspoed en tegenspoed, in leven en sterven, getrouw te volgen, gelijk aan Zijne ware belijders betaamt?

ten derde: belooft Gij tot de uitbreiding van Gods Koninkrijk in het algemeen en tot den bloei van de Nederlandsche Hervormde Kerk in het bijzonder, in gehoorzaamheid aan Gods Woord en met opvolging der kerkelijke ordeningen, naar Uw vermogen volijverig mede te werken en daartoe Gode in blijmoedigheid Uwe stoffelijke en geestelijke gaven te offeren ?

Wat is daarop uw hoorbaar antwoord?

DeVader der barmhartigheid, die U door Zijne genade tot deze goede keuze geroepen heeft, bevestige Uw geloof en sterke Uwe liefde, opdat gij als getrouwe getuigen van Jezus Christus moogt leven en straks in Uwen Heiland en Zaligmaker moogt ontslapen, om dan eeuwig bij God te zijn ! Amen.

Of:

De God des vredes Zelf heilige U geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van Onzen Heere Jezus Christus. Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal. Amen.

Of:

En God, die dit goede werk door Zijne genade in U begonnen is en U tot hiertoe heeft gebracht, bevestige  U daarin en volmake het meer en meer tot op den dag van Jezus Christus. Amen.

Zingen: Psalm 134 : 3 ;  121 : 4, enz

Doopen (die nog niet gedoopt zijn op grond van hun afgelegde geloofsbelijdenis).

Zingen: Psalm 87 : 4;  48 : 6 enz.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 7 March 1940

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

Formulier Openbare belijdenis.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 7 March 1940

De Waarheidsvriend | 10 Pagina's

PDF Bekijken