Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nahum, de Trooster.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nahum, de Trooster.

7 minuten leestijd

VII

Ninevé vergeet, dat, als de Opperste wil oorelogen, dan baten pantsers, zwaard, noch bogen". (Vondel). Waarop steunt Ninevé toch. Het spiegele zich aan het eens machtige No, d.i. No Anwa Thebe, de hoofdstad van Boven-Egypte. De koning van Assyrië heeft deze bloeiende stad laten veroveren en plunderen. Onbarmhartig is men tegen Thebe opgetreden. Zooals Ninevé zelf tegen Thebe heeft gewoed, zoo onbarmhartig zal de vijand Assyrië's hoofdstad vernielen en plunderen. Al uwe bolwerken kunnen u tegen Gods oordeelen niet beschutten. Haast onneembaar was Thebe. Door de Nijl (hier: de zee genoemd. Zooals ook in Jes. 18, 19 ) omspoeld, heeft het reeds natuurlijke verdedigingswerken, net als Ninevé. Beter is Ninevé niet en sterker ook niet. Ninevé trekke de conclusie : Het einde is ook voor mij nabij. In Thebe regeerde in die dagen een Aethiopische dynastie. Daarom dit het eerst genoemd: Moorenland en Egypte waren hare macht. Thebe kon over de legermachten van verscheidene volken beschikken. Van Moorenland (Aethiopië, Kusj), van Egypte, van het land Put (waarsch. bet. land Put, de Somali-kust). Zelfs Thebe werd verwoest! De profeet daalt in bijzonderheden af om goed te laten gevoelen, dat er ook voor Ninevé geen hoop meer is. Weerlooze kinderen werden op de hoeken der straat verpletterd (Jer. 13 vs. 14; Ps. 137 vs. 9). Ook de edelen werden niet gespaard ; ze werden eenvoudigweg verloot en als slaven naar alle kanten verstrooid. (Joel 3 vs 3).

Met zware buit keerde Assurbanipal na Thebe's verwoesting in zijn land terug. De koning Tandamane moest haastig naar het zuiden vluchten om zijn leven te redden. Ten onrechte krijgt men bij Smit T. en U., Nahum p. 19 den indruk, dat nog tijdens het leven van den ook in 2 Kon. 19 vs 9 genoemde Tirkata de stad Thebe is ingenomen. Kort te voren is deze echter gestorven.

Even machteloos zal Ninevé zijn. Zij zal drinken van den wijn van Gods toorn en bedwelmd en machteloos zullen de menschen hun bezinning verliezen. Deze gedachte vinden we ook in Jes. 51 vs 17, waar sprake is, dat Jerusalem gedronken heeft den droesem van den beker der zwijmeling. Zie ook Klgl. 4 vs 21, enz. Machteloos en moedeloos zal men een schuilplaats zoeken tegen den vijand, (vs. 11). De profeet hoort de tegenwerpingen al: Maar onze vestingwerken dan ? Die vestingwerken, waar gij zoo op vertrouwt, vallen haast zonder slag of stoot in handen van den vijand. Ge behoeft niet veel te schudden aan een vijgeboom, of de vroegrijpe vruchten vallen zoo in de mond van den eter. Zoo is het met uw bolwerken, o Ninevé! De poorten uws lands zullen uwen vijanden geopend worden. De grensversterkingen worden geforceerd en de toegang tot het land ligt open en bloot. Uw grendelen (d.i. uwe poorten) zijn door den vijand met het vuur verbrand. Wat een uitwerking zal dit hebben op het moreel van de troepen. Uw volk zal in het midden van u tot vrouwen worden (vs 13). Jer. 51 vs 30 wordt dit van Babel gezegd. Zie ook Jes. 19 vs 16, Jer. 50 vs 37). De bedoeling is niet zoozeer, dat men vreesachtigen versaagd is, maar veelmeer duidt het aan, hoe het leger verzwakt is en niet in staat tot krachtige en doeltreffende tegenweer.

De profeet roept Ninevé toe zich tot het uiterste op den aanval van den vijand voor te bereiden. Zorg, dat ge voldoende water hebt om een beleg te doorstaan. (Ninevé beschikte over een voor die dagen voortreffelijke watervoorziening). Leg de laatste hand aan de verdedigingswerken, zorg voor tichelen, die, deels in de zon gedroogd en deels gebakken, het gewone bouwmateriaal vormden in Assyrië.

Maar alle moeite zal tevergeefs zijn : het vuur zal verteren en het zwaard zal uitroeien en zooals een sprinkhanenplaag het gansche land kaal vreet en verwoest, zoo zal het gansche land worden verteerd (vs 15). Met de kevers worden hier de sprinkhanen bedoeld, die in een betrekkelijk korten tijd een bloeiende vlakte tot een kale woestenij kunnen maken. Denk slechts aan wat de profeet Joel schrijft. Zij hebben wel geen koning, nochtans trekken zij in weigeordende groepeering uit. (Spr. 30 vs 27). Hoe radicaal zullen hoopen sprinkhanen hun verdelgingswerk doen, vertelt een ooggetuige in het boek van F. J. Bruyel, Bijbel en natuur, (p. 179) : „Ze bewogen zich alle in N.W.-richting, dicht naast elkaar, als geordende ruiterkolonnes. De menigte stroomde voort als een rivier, die men niet kan tegenhouden. In kolonnes ging het als een glimmend zwart fluweelen kleed tegen de steilste muren op. Ik zag, hoe een prachtige moerbeiboom, die nog in zijn volle bladertooi stond, door de sprinkhanen werd overvallen. Ze klommen ongeveer twee meter tegen den stam op en verspreidden zich over de takken. De bladerkroon werd zienderoogen dunner. In den loop van 1 1/2 á 2 uur was de boom geheel kaal'', (vs 15b e.v.)

De volgende verzen geven vrij veel moeilijkheden voor de verklaring. De profeet stelt hier wel de Ninevieten zelf als sprinkhanen voor, die, hoezeer ze op hun groot aantal vertrouwen, verdwijnen zullen. De handelaars — en Assyrië was een volk van kooplieden en Ninevé een middelpunt van levendige handel — hoevelen er zijn, zij zullen verdwijnen en de gekroonden, er blijft geen van hen over. De geheele aarde verslinden de Assyriërs; in ijdel zelfvertrouwen meenen zij, dat er niets tegen hun rijk is te beginnen. Maar de kevers zullen invallen en wegvliegen. Ridderbos e.a. vertalen : De sprinkhaan ontpopt zich en vliegt weg. Het gaat om den sprinkhaan in zijn laatste ontwikkelingsstadium. Bij de laatste vervelling verliezen de vleugelstompjes hun scheeden, waarna 't volwassen insect kan wegvliegen. (Zie Bruyel, a. w., p. 193, die echter bezwaar maakt tegen het woord ontpoppen, daar bij den sprinkhaan anders dan bij kever en vlinder geen pop-stadium voorkomt). In den vroegen morgen zitten de sprinkhanen, verstijfd door de koude van den nacht, soms nog versterkt door de dauw, stil op de muren en steenen. Langzamerhand stijgt de temperatuur door de zonnewarmte, tot de verstijving verdwenen is en de sprinkhanen wegvliegen. Zoo zullen de edelen verdwijnen met de beambten.

Nog eens wordt de koning van Assyrië toegesproken, (vs. 18, 19). Uw herders slapen en uwe edelen sluimeren. Is hier bedoeld de slaap van zorgeloosheid (Jes. 56 vs 10) of de slaap des doods ? (Ps. 76 vs 6). Het volk is op de bergen verstrooid. Niemand verzamelt ze; een herderlooze kudde. Ninevé's breuk kan niet worden geheeld ; zoo'n knak heeft het gekregen. De herders zijn geslagen, de schapen zijn verstrooid. Denk aan 1 Kon. 22 vs 17. Geen enkel volk in Voor-Azië, dat voor Assyrië niet moest bukken, door bloedige oorlogen en sterk geweld hield het rijk zijn macht gevestigd. Maar het gaat voorbij en geen enkele hoop is er meer op herstel. Met schande en verraad zal Ninevé onder gaan. Naar het rechtvaardig oordeel Gods wordt de stad verdoemd en vreugde zal er zijn bij wie er van hooren. De Heere is toch een wreker van zoovele misdaden. Aan Gods lankmoedigheid komt eens een einde. Als een zondvloed komt dan het gericht. Alle verontschuldiging is dan afgesneden. Men klapt in de handen (ook Klaagl. 2 vs 15) van verbazing en ontzetting. Jaren later brengt de profeet nog het kwaad in herinnering, dat Assur aan Israël heeft aangedaan. Dan zegt b.v. Jeremia aan Babel hetzelfde lot aan, dat eens Ninevé trof. (Jer. 50 vs 17, e.a.).

Nahum draagt zijn naam terecht: troostrijk heet hij en hij is in bange tijden de Trooster bij de gratie Gods om het volk te bemoedigen

Laat al de stroomen vroolijk zingen, De handen klappen naar omhoog; Hij komt, Hij komt om' d' aard te richten, De wereld in gerechtigheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 november 1940

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Nahum, de Trooster.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 november 1940

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken