Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het voorbeeld op de berg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het voorbeeld op de berg

7 minuten leestijd

III. (Slot).

Maar nu de Ark zelf, de Ark des Verbonds. Ook deze is een afbeelding van Christus. Want op die Ark was het „verzoendeksel", waar jaarlijks op de grote Verzoendag het bloed werd gesprengd, het bloed des lams. En Christus is dat Lam Gods. Maar Zijn bloed wordt vergoten in Zijn menselijk lichaam, waarin de volheid der Godheid lichamelijk woont. Zo had de Heere ook beloofd in Ex. 25 : 22: ,,En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af alles, wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls".

Beeld van Christus. Want in de mens Jezus Christus is God bij ons gekomen. In Hem heeft Hij met ons gesproken ,,van boven het verzoendeksel af" : Zijn bloed is daar gesprengd, maar het was het bloed der verzoening, dat onze zonden bedekt voor Gods heilig aangezicht. In Hem heeft God gesproken al wat Hij Zijn volk te gebieden heeft: ,,Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Wien. Ik Mijn welbehagen heb : hoort Hem! (Matth. 16 : 5).

Maar, zo merkt Hebr. 9 : 4 ons op : in de Ark des Verbonds was ,,de gouden kruik, daar het Manna in was, en de staf van Aaron, die gebloeid had, en de tafelen des Verbonds" : de twee tafelen der Wet.

En nu zien wij het merkwaardige : in het heilige der heiligen is samengetrokken in die éne Ark, wat in het heilige was uitgedrukt in de drie voorwerpen, die daar stonden.

Zijn profetisch ambt was afgebeeld in de gouden kandelaar. Zijn Koninklijk ambt in de tafel der toonbroden. Zijn Priesterlijk ambt in het gouden reukofferaltaar.

Doch in het heilige der heiligen wordt Zijn drievoudig ambt afgebeeld in de éne Ark des Verbonds, welke is Christus. Van Hem als onze Profeet en Leraar gaat de Wet Gods uit, door welke Hij ons onze ellendigheid leert kennen en tevens ons geeft de Goddelijke regel voor het leven der dankbaarheid. Als onze Koning is Hij gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen, want Hij is het brood des levens, het manna dat uit de hemel nederdaalt en Zijn volk het leven geeft. En bij Hem is het recht van het eeuwig Priesterschap, de eeuwigbloeiende Priesterstaf, alzo Hij altijd leeft om voor ons te bidden.

Het is niet zó, dat Christus drie ambten heeft: de éne Middelaar Gods en der mensen heeft één drievoudig ambt. Het is de éne Middelaar, Die ons de Vader verklaart en het Koninkrijk Gods ons predikt als Profeet — Die als Koning ons regeert en ons het leven geeft, omdat de Geest des Heeren op Hem is — Die als Priester het Offer voor ons brengt en voor ons bidt. 

Ja, dat offer. Er is geen offer, dat niet op Christus ziet en niet is een afbeelding van het Lam Gods. Het offer der verzoening, dat onze zonden bedekt voor Gods aangezicht, dat wordt door Christus, gebracht. ,,Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor 't heilig oog des Heeren is bedekt" (Ps. 32).

De zondebok, die beladen met de zonde van Gods volk de woestijn wordt ingestuurd is het beeld van Christus, Die ,,buiten de legerplaats geleden heeft" (Hebr. 13 : 12v.)... ,,Zo ver het West verwijderd is van 't Oosten, zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan" (Ps. 103).

Het brandoffer, dat gehéél verteerd moest worden, is het beeld van Christus, Die geheel verteerd werd in de dienst des Heeren. ,,En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is : De ijver van Uw Huis heeft mij verslonden" (Joh. 2 : 17). Het volmaakte offer der dankbaarheid in een volkomen dienstbaar leven, dat wij God schuldig bleven, heeft Hij voor ons gebracht.

Doch géén offer werd geslacht in het heiligdom. Dat geschiedde in de voorhof. De Tabernakel is het beeld van het hemelse heiligdom, de voorhof is het beeld van deze aarde. Om het Offer te brengen tot verzoening onzer zonden, om onze schuld van ons weg te doen, om voor ons te brengen het volmaakte Offer der dankbaarheid, moest Christus uit het hemelse heiligdom naar buiten treden, afdalen in de voorhof van deze aarde, onze menselijke natuur aannemen. In de voorhof, op deze aarde, is het Lam Gods voor ons geslacht.

Maar Zijn bloed, het bloed des Lams, wordt door de Priester — en de Priester is Christus, Die Zijn eigen bloed ten offer bracht — ingedragen in het heiligdom. Op de grote Verzoendag ging de Hogepriester in het heilige der heiligen, in het binnenste heiligdom. Daar sprengde hij het bloed des lams op Gods genadetroon.

Beeld, van Christus, onze Hogepriester. Bij Zijn hemelvaart is Hij ingegaan in het hemelse heiligdom. Maar Zijn bloed gaat mee. Zijn Offer op Golgotha houdt eeuwig waarde. Nadat de Hogepriester het bloed des lams had gesprengd op de Ark, knielde hij neer en bad. Nadat Christus voor ons Zijn bloed vergoten heeft tot vergeving der zonden, staat Hij aan de rechterhand des Vaders om voor ons te bidden.

En door Zijn voorbede heeft Zijn bloed nog verdere kracht. Nadat de Hogepriester het bloed had gesprengd en gebeden had in het heilige der heiligen, kwam hij terug in het heilige. En met hetzelfde bloed besprengde hij daar het gouden reukofferaltaar, de tafel der toonbroden, de gouden kandelaar en al het gereedschap, in de Tabernakel.

Ook dit heeft een diepe zin. Christus is niet alléén Zélf onze Profeet, Koning en Priester —- maar Hij maakt ook al de Zijnen tot Profeten, Koningen en Priesters op aarde. Tot Profeten, die God kennen en hun licht laten schijnen voor de mensen. Tot Koningen, die God dienen en eenmaal hun kronen zullen neerwerpen vóór de troon om Gode alleen de eer te geven (Openb. 4 vs. 10). Tot Priesters, wier gebeden waarlijk zijn als reukwerk voor Gods aangezicht, ,,tot een liefelijke reuke den Heere".

Maar onze kennis Gods als Zijn profeten, als getuigen van Christus, heeft ontzondiging nodig door het bloed van Christus : de gouden kandelaar moet besprengd worden met het bloed des Lams.

Onze dienst des Heeren als Koningen, die éénmaal met Christus zullen heersen op aarde, heeft ontzondiging nodig door het bloed van Christus : ook de tafel der toonbroden moet besprengd worden met het bloed des Lams.

En ook ons gebed (het enige offer, dat in het heiligdom wordt gebracht !), ons gebed als Priesters in Gods Tempel, heeft ontzondiging nodig door het bloed van Christus : zelfs het gouden reukofferaltaar moet besprengd worden met het bloed des Lams.

Zo is er niets in de Tabernakel, dat ons niet moet leiden tot Christus. In Hem is alles, wat tot onze zaligheid van node is. Hij is de Priester en Hij is het Lam Gods. Hij is de kandelaar, Hij is de tafel der toonbroden, en Hij is het gouden reukofferaltaar. Hij is de Ark, waar God komt bij Zijn volk en tot hen spreekt. In Hem is besloten de Wet Gods, het hemels manna en de priesterstaf. Hij is onze Profeet en Koning en Priester. Hij is het voorhangsel dat scheuren moet om het heiligdom voor ons te doen opengaan en ons toegang te geven tot Gods genadetroon. Hij is ook de Tabernakel, de Tempel, waarin de volheid der Godheid lichamelijk woont. In Hem wordt vervuld de belofte : God Zelf zal bij hen en hun God zijn.

Alles in de Tabernakel ziet op Christus. „Want zie, zegt Hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding, , die u op de berg getoond is." En Mozès was gehoorzaam. En wij ?

,,Mozes nu bezag het ganse werk, en zie, zij hadden het gemaakt: gelijk als de Heere geboden had, alzo hadden zij het gemaakt. Toen zegende Mozes hen" (Ex. 39 : 43).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 21 April 1949

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

Het voorbeeld op de berg

Bekijk de hele uitgave van Thursday 21 April 1949

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken