Bekijk het origineel

BONDSNIEUWS van Secretaris, 1e en 2e Penningm.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
Print this document

BONDSNIEUWS van Secretaris, 1e en 2e Penningm.

4 minuten leestijd

van Secretaris, Ie en 2e Penningm.

Oeachte Lezers !

De heer Nissink won de eerste twee nieuwe lezers voor deze verantwoording. Ds. van Rennes won de derde in Rouveen. De heer Nysink te Wierden gaf zich zelf op als lezer. Voor deze aanwinst van vier nieuwe lezers zeg ik hartelijk dank. Met vriendelijke groeten.

De Secretaris, J. J. Timmer.

Nieuwe leden.

De Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Kesteren trad toe als lid van de Gereformeerde Bond. De heer Knook won een lid in Veenendaal.

Een verzoek van de Secretaris aan de lezers !

Gaarne zou ik heschikken over de adressen van verschillende wijkkerkeraden in grote gemeenten. Dus niet alleen van Amsterdam, Rotterdam, Charlois, maar óolc van Veenendaal, Wageningen, Middelburg, Zierikzee, enz. enz.

Kortom adressen van aUe wijkkerkeraden in alle gemeenten.

Men kan mij reeds helpen met de toezending van een Kerkbode, waarin die adressen voorkomen. Bij voorbaat veel dank.

De Secretaris, J. J. Timmer.

VAN DE PENNINGMEESTER.

Hier hebben we weer onze eerste verantwoording in dit nieuwe jaar ontvangen giften enz.

Uit collecte Rijssen ƒ 10.— N. N. te Heemstede - 5.-— Oontr. M. Bos, Oldebroek - 2.— Via Diaconie Hilversum, gift - 10.— Uit collecte Hasselt 2.50 Via L. Oskam, Culemborg, deel gift •12.50 Contr. Zr. v. d. Plaat, voorheen Delft, thans Vlaardingen, Pr. Hendriklaan 46 2.— Via ds. Timmer, N.'N. 2.50 Teruggave studietoelage - 10.— J. H. Bastmeyer, R'dam, contr. '54 en '55 5.— N. N. te N. 10.— T. F. de Kruyf, Harmeien, contr. '55 5.— Contr. '54 A. v. d! Zaan, IJsselmonde 2.— Ds. G. Spelt, contr. ƒ 2.50 en bijdrage Studiefonds ƒ7.50 10.— Via ds. Timmer van N. N. te Harderwijk 1.— Contr. ds. J. de Brés, St. Maartensdijk 2.— Collecte Wilnis 25.55 Contr. M. Budding, Zetten 2.— Collecte Den Bommel 99.51 Ds. J. v. d. Velden, De Bilt, bijdrage '55 2.50 Ds. J. Bos, Noorden, contributie '55 2.— Totaal ƒ 223.06

U ziet, dat we met een aardig bedrag mogen beginnen. Onze hartelijke dank daarvoor. Een nog ontvangen gift voor de varende gemeente zal worden doorgegeven.

We hebben nog een dringend verzoek.

Zouden alle leden en contribuanten zo vriendelijk willen zijn hun contributie te zenden naar de 2e Penningmeester te Zeist. U vindt zijn gironummer vermeld onder zijn verantwoording.

Alle contributies graag naar zijn gironummer.

Alle andere bijdragen zoals gif­ten, collecten enz. naar mijn gironummer. U bewijst ons daarmee een grote dienst.

En hoe stond het nu met de totale opbrengst van collecten, giften en contributies in 1954 ? We nïogen zeer dankbaar zijn. De collecten waren ƒ426.66 hoger dan in 1953. De giften ƒ350.63 meer en aan contributies en busjes werd ƒ 1473.04 meer ontvangen. U begrijpt dat verschillende uitgaven ook stegen. Maar u hebt ons werk prachtig gesteund.

Bovenal dank aan de Heere, die de harten neigde.

De inkomsten, beginnen ook in dit nieuwe jaar weer te vloeien. Er is uit de aard der zaak nog geen brede stroom — maar andere jaren hebben ons te zien gegeven dat die brede stroom er wel komt. We leggen u thans voor, wat binnenkwam.

Van vrienden in Aalsmeer zond de heer A. Piet ons giften, door ds. Moerman ontvangen, en wel 8 maal

ƒ 10.— en 1 maal ƒ 2.50 ƒ 82.50 Contrib. ds. J. v. d. Graaf, Heilouw - 2.— Kerkeraad Kampereiland, uit fonds Geestel. bel. - 10.— Van N.N. uit Huizen via ds. Vermaas - 10.^— W. J. W. te V., jaarl. bijdrage - 10.— Contrib. ds. Steegman, Klaaswaal - 2.— Contrib. ds. Van der Zee, Baambrugge - 1.— Via J. Smit contr. van af d. Zwijndrecht - 36.— Via ds. Steegman, gift uit kerkcoU. Klaaswaal - 5.— Via E. Roest, Kampen, gift ontv. op huisbezoek - 1.— ƒ 159.50

Hierbij moet ik nog vermelden een reeds eerder ontvangen bedrag uit Zoetermeer, n.I. een collecte, gehouden door de afdeling, die de prachtige som opbracht van ƒ 220.—.

Hartelijk dank voor alles wat binnenkwam.

Met heilbede,

Ds. Jac. Vermaeis.

Giro 138421 van Penningmeester Geref. Bond, Bodegraven.

2e PENNINGMEESTER 131e Verantwoording.

Met grote dank, óók aan hen die hielpen met het innen, mochten wij ontvangen van : mevr. M. Peters—Dirksen te Harderwijk van contribuanten aldaar ƒ 30.— Ds. J. van Rootselaar te Wijk (N.Br.) contr. '5 G. Jansen te Andelst, GM. idem T. van den Oever te Bolnes, vein contribuanten aldaar Per post geïnd H. Femhout te Hoogeveen veld, contr. 1954 van de afd. aldaar 20.— Zuster Zaal te Schoonrewoerd, contr. 1955 1.— Ds. J. van Amstel te Huizen (N.H.) id. Geref. Bond ƒ 2.— ; ƒ 2.60 Studiefonds en ƒ 2.50 Leerstoelfonds - 7.- 2.- 2.- 10.^ 0.40 van contribuanten aldaar - 21.50 Ds. P. J. F. Lamens te Kamerik contr. 1955 - 2.— F. van Zelderen te Zeg­ Totaal ƒ 95.90

Van G. In 't V. te Utrecht ƒ 5.— abonnement 1955 De Waarheidsvriend. Het gironummer van onzecourant is 93301.

Hartelijk aeulbevolen.

J. L. Verbeek Wolthuys..

Zeist, giro 562894. 16 Jan. 1955.-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 januari 1955

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

BONDSNIEUWS van Secretaris, 1e en 2e Penningm.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 januari 1955

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken