Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meditatie

7 minuten leestijd

, , En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest". Handelingen 2 vs. 4a.

Het feest van Pinksteren, dat wij heden vieren, is de komst van de Heilige Geest op aarde. Zoals ons Kerstfeest is de komst van Gods Zoon in deze wereld, vieren wij op de Pinksterdag de nederdaling van de andere Trooster, van de derde Persoon in het goddelijk wezen, tot ons mensenleven, en in die komst van de Heilige Geest schuilt de kern van ons Pinksteren.

Wanneer wij de overbekende woorden over dit Pinksterfeest, zoals ons die worden medegedeeld in Handel. 2, nog eens rustig en aandachtig lezen, dan treft het ons dat in die weinige woorden één woord betrekkelijk veelvuldig, zelfs tot driemaal toe voorkomt, n.l. het woord : vervullen. Eerst lezen wij immers , , en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen". Dan lezen we vervolgens dat , , er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten". En ten slotte, en deze tekst hebben wij boven deze meditatie geschreven, lezen wij van mensen, die vervuld werden : , , en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest".

Op die gedenkwaardige dag van de uitstorting van de Geest werden, zoals het verband van onze tekst aangeeft, daar boven ieder der discipelen en discipelinnen, zonder één uitzondering, gezien lichtende en stralende vlammen; en spraken zij allen, zonder uitzondering in geestvervoering over de werken Gods in geheimzinnige klanken, maar die alle toehoorders toch duidelijk verstaanbaar als hun eigen moedertaal in de oren klinken. We zullen in deze meditatie niet op de bijzonderheden ingaan van deze beide verschijnselen. Het is ons thans voldoende, er op te letten, dat beide bovengenoemde Pinksterverschijnselen de naar buiten waarneembare tekenen waren van deze werkelijkheid, dat zij allen vervuld werden met de Heiiige Geest.

Wil onze tekst nu zeggen, dat deze mensen, die zo vervuld werden met de Heilige Geest, tot op dat ogenblik geheel en al zonder die Geest waren geweest ? Natuurlijk niet! Ook vóór deze dag van de uitstorting waren zij allen, zoals zij daar bijeen waren, reeds gelovigen, d.w.z. door de Heilige Geest wedergeboren en bekeerde discipelen van Jezus.

Maar, zegt u, hoe moeten wij dan deze verschijnselen verklaren ? Wel, deze gebeurtenissen op deze blijde dag vertolkten alleen, dat de nieuwe, de volle bedeling van de Geest het deel werd van heel deze kring. Een volle bedeling, waarvan elk van de leden van de vergaderde discipelkring zonder uitzondering persoonlijk deelgenoot was.

Daar komt het ook voor óns op aan, lezers, op dit Pinksterfeest 1955 !

Voor een ieder onzer ! Op deze persoonlijke vervulling ! Al behoeven zich dan geen vuurvlammen boven onze hoofden te vertonen, en er geen geheimzinnige taal van onze lippen te vloeien, toch gaat het er om, dat wij persoonlijk deel hebben aan de Geest, die toen onder zulke zichtbare en hoorbare tekenen in Christus' kerk is neergedaald.

Wat zou u aan het Pinksterfeest hebben, indien ge persoonlijk geen deel hebt aan die Geest ? Wat zou het u geven, dat Hij het gemeenschappelijk bezit is van heel die kerk, indien ge Hem Zelf niet hadt ontvangen ?

Pinksteren is een heerlijk feest, maar wat hebt ge er aan, dat ge nóg zo zuiver leerstellig de rijke betekenis er van kunt uiteenzetten en de Heilige Geest is niet tot uw binnenste doorgevloeid en zijn genadewerkingen zijn niet in uw hart en leven gekomen ? Eerst dan genieten wij de zegeningen van Pinksteren, wanneer Hij ook in ons Zijn intrek heeft genomen. Wanneer wij behoren mogen tot hen, die allen vervuld zijn geworden met de Heilige Geest.

De belangrijke vraag is echter, hoe kunnen wij dat weten ? Zie, lezers, een mensenhart is nooit leeg. Het is altijd gevuld ! Het gaat er alleen maar om, waarmee het gevuld is ! Welnu, hier komt dan de gewetensvraag : Waarmee is uw hart vervuld ? Alleen nog maar met zonde en zelfzucht, onverschilligheid, vervreemding van en vijandschap tegen God ? In dit geval is het nog leeg van de Heilige Geest. Dan is het voor u nog nooit Pinksteren geworden, dag der Uitstorting in u, de nederdaling van de Geest in u !

Of is uw hart vervuld met andere dingen ? Wordt daar gevonden berouw over uw zonden en schuldbesef ? en wordt daar overdacht de heerlijkheid van Christus' verlossing en Zijn verzoening, overpeinsd het bezit van de Heiland ? Wordt daar al iets geconstateerd van de genadejubel, van het geloof, de hoop, en de liefde, en het leven der dankbaarheid ?

Zie, als deze dingen enigermate uw hart vervullen en in uw leven openbaar worden, dan keerde de Heilige Geest ook in tot u ; dan woont en werkt de Pinkstergeest ook in u ! Want dat zijn de vruchten, die Zijn genade in ons binnenste en ons leven kweekt, als Hij tot ons inkomt o^m ook ons te vervullen.

, , Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest". Natuurlijk wil dat volstrekt niet zeggen, dat deze begenadigde discipelen van dat ogenblik volmaakte Christenen waren. Het wil alléén zeggen, dat de komst van de Geest tot Zijn kerk ook hen persoonlijk aangreep met een overvloeiende kracht. Die persoonlijke aangrijping openbaarde zich toen bij hen in eigenaardige lichtglansen boven hun hoofden en in een gesteldheid van hun hart, waarmede zij de grote werken Gods roemden.

Naar deze buitengewone verschijnselen van de Pinksterdag behoeven wij niet uit te zien. Maar waar het wèl voor alle gelovigen en voor heel Christus' kerk van deze tijd op aankomt, is dit, dat in ons de begeerte levendig zij, dat ook in ons de werkingen van de Geest meerder en krachtiger mogen worden, dat Hij ook óns hart en leven steeds meer doordringe, loutere, heilige en vervulle.

Ziet, wat wij op het Pinksterfeest zo vurig hebben te begeren voor ons zelf en voor de kerk van Christus, is een verlevendigde genadewerking van de Geest in ons ; niet de uitstraling van een vuurvlam, maar die van een hernieuwde gloed, bezieling en ijver, d.w.z. een getuigenis in woord en leven, die van Gods grote werken getuigt, zó, dat allen die ons horen en gadeslaan, zich ontzetten.

Dan zal het Pinksterfeest tot 't heerlijkste feest worden, wanneer alle gelovigen in deze tijd van afval eens zó bleken vervuld te zijn met de Heilige Geest. Laat ons daarom bidden ! Laat het u brengen tot gebed, die nog nooit de persoonlijke inwoning van de Heilige Geest hebt gehad. Opdat het óok voor u Pinksteren moge worden en de gekomen Geest ook tot u kome ! Als ge zó bidt de bede om de Heilige Geest, dan zult gij bidden de bede die nooit wordt afgewezen ! Dan zal Hij tot u inkomen en zult u Zijn vervulling ervaren.

Laat het ook u brengen tot gebed, die de gave van de Geest en Zijn genadewerking reeds persoonlijk bezitten mag, maar die misschien nog klaagt dat het nog zoveel voorkomt, dat het precies is, alsof Hij geweken is. Die in uw hart en leven nog zoveel bespeurt, wat de Heilige Geest in u toch wel bedroeven moet. Gij, die zich nog niet geheel van Hem vervuld weet! Bidt ook gij ! Bidt vurig ! Bidt zonder ophouden, om vervuld te worden, steeds meer met de Heilige Geest!

Moge de gehele Christelijke kerk tot dit gebed komen ! Moge deze bede opgaan uit elke gemeente: O, Heilige Geest. Vervuiler ! Vervul ons persoonlijk, vervul ons allen met de Heilige Geest!

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 mei 1955

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 mei 1955

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken