Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

21 minuten leestijd

BEROEPEN TE:

Marssum ca. en te Wirdum, A. Verstraaten te Ede — Oosterhout-Ressen (toez.), T.J. Drent te Ouwsterhaule — Maarssen, A. Gooijer te Delft — Driebergen, B.W. Steenbeek te Nunspeet — Bennekom, T. Poot te Groningen.

AANGENOMEN NAAR:

IJsselmuiden, J.H. Vlijm te Krimpen a.d. IJssel — Nootdorp, kand. J. Seton te Utrecht, die bedankte voor Zijpe-Noord.

BEDANKT VOOR:

Hillegersberg, H.A. van Slooten te Nijkerk — Rouveen, J. Koele te Nijkerk — Hoevelaken, J. den Besten te Huizen(N.H.) — Ederveen en voor Tholen, A. van Brummelen te Hierden.

VERHUISD

M. de Vos, van Reygersberglaan 54, Katwijk aan Zee, naar Jukweg 7, Oostendorp (post Elburg).

BABILONIENBROEK

De zeventig gezinnen omvattende Ned. Herv. gemeente te Babiloniënbroek heeft kans gezien om ƒ20.000 in te zamelen voor de vernieuwing van het kerkinterieur. De actie onder leiding van de heer D. Stolk is boven verwachting geslaagd.

ROTTERDAM-ZUID

Uit Rotterdam-Zuid ontvingen we een schrijven, waaruit we ter typering van de kerkelijke situatie het volgende overnemen:

U zult weten dat Rotterdam een wereldstad is; op de kaart kunt u zien dat Rotterdam-Zuid een groot deel vormt van de wereldstad. Weet u hoe erbarmelijk het kerkelijk (in geestelijk en materieel opzicht) gesteld is met de hervormde gemeente van Rotterdam-Zuid??? Onze gemeente is gelijk een zinkend schip. Nu geldt: 'alle hens aan dek!' De bemanning weet echter niet hoe de situatie te klaren. Er is geen gereformeerd predikant meer in volledig actieve dienst. Onlangs is er voor de gereformeerde gezindte h.t.p. (geheel Rotterdam-Zd) een ouderling met bep. opdracht gekomen: dhr. H.H. Biezepol, Kerkedijk 70, Rotterdam-26. Hij ziet zich als iemand die aan het herstel van de oude, zo vervallen, kerk mag gaan arbeiden. Binnenkort komt er een bijst. i.n. past.: ds. J.R. Cuperus, em. pred. te Waddinxveen. We zijn al bezig met geldinzameling voor de stichting van een nieuwe predikantsplaats (met 'historische rechten'). Er is veel, zeer veel geld nodig. De kerkvoogdij van Rotterdam-Zuid heeft drieëneenhalve ton schuld!! Een schuld die men graag zou zien weggewerkt, maar alle heilloze pogingen hiertoe (loterij, enz.) zijn mislukt.

Weinigen hebben nog lust om de 'failliete boedel' te trachten te redden. Er zijn 120.000 hervormden... Des zondags gaan er (hooguit) nog maar zo'n 4000 naar de kerk. Men gaat straks herstructureren, er worden predikantsplaatsen opgeheven, kerken gesloten en verkocht. Er zijn er nog die een door de Heere gewekte hoop hebben, hoop op een betere tijd. Een betere tijd die wellicht al is aangebroken: er wordt weer de gereformeerde prediking gehoord: ds. Kievit, dr. Aalders, e.a. zijn dit jaar al voorgegaan, 's Zondags worden die kerken waar de gereformeerde prediking wordt gebracht, bezocht door honderden zoekenden, hongerigen: zij krijgen eindelijk weer te eten...

De Heere wil nog wonderen doen in deze kerk h.t.p. Wij vertrouwen erop dat Hij de harten zal neigen om het benodigde geld voor de nieuwe predikantsplaats bijeen te brengen.

Het zou groot zijn als hervormd-gereformeerd Nederland zou bidden èn geven voor het herstel van hervormd Zuid.

BARNEVELD

Na een tweejarige vacature werd de Hervormde gemeente weer verblijd door de komst van een nieuwe dominee met de intrede van kand. H. Visser uit Epe. De tweede Paasdag leende zich er wel bijzonder toe, waarom vele tientallen mensen van buiten de gemeente de diensten hebben bezocht. We zagen diverse klederdrachten en wel uit Urk en Huizen, uit Bunschoten en Hulshorst.

Zijn ambtsbroeder ds. P.M. Breugem was het een grote vreugde de heer Visser nu te mogen bevestigen in de volle bediening van Woord en Sacrament. Hij deed dit naar aanleiding van Lukas 24:47, 'en in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem'.

De opwekking tot bekering blijft altijd actueel. Als we niet bij de Heere in de leer gaan en daarbij blijven, komt er in het gewone leven en inzonderheid in ons ambtelijk leven, niets van terecht. God Zelf moet in alles in het middelpunt staan. Bekering is afkeer van zichzelf en eigen werken, met de woorden Gods inkeren tot onszelf en ons in geloof en verwachting toekeren tot God, Die het voor ons voleinden zal. De noodzaak der bekering is er voor alle volken.

Nadat de bevestiger het formulier tot bevestiging van de dienaar van het goddelijke Woord had voorgelezen zong de gemeente Ps. 134:1.

Aan de plechtige handoplegging namen deel ds. P.M. Breugem, ds. Jac. Vermaas te Huizen, N.H., ds. K. van de Pol, te Ede, ds. L. Brasser te Voorthuizen, ds. A. Klein Kranenburg te Zwartebroek-Terschuur, ds. P. Kolijn te Kootwijkerbroek, ds. Anth. Gooyer te Delft, ds. J. Vos te IJsselstein, ds. J. den Hoed te Sliedrecht, ds. J. Jongerden te Wijk bij Heusden en ds. J. Maasland te Wilsum.

In een overvolle kerk deed in de namiddag ds. H. Visser zijn intrede. Als tekst had hij gevonden Romeinen 10:8 en 9: 'Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs hetwelk wij prediken: namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult gij zalig worden'.

Het was een zeer kernachtige prediking, waar men geen twee kanten mee uit kon en die met grote aandacht werd aangehoord. Na de preek werd gezongen Ps. 118:10. Toegesproken werd de bevestiger, het college van burgemeester en wethouders. De afgevaardigden van de Geref. kerken van de Geref. Gemeenten, van de classis en ring. Tot ds. Kolijn en kand. Molenaar voor de door hen verrichte hulpdiensten. Kerkvoogdij en de kerkeraad voor de goede ontvangst en vertrouwen. De kerkeraad van wijkgemeente twee, waar hij het meest mee te maken zal hebben, werd de hulpe van de Heere toegebeden. Ds. Visser sprak de hoop uit, dat de derde vacature spoedig mag worden vervuld. Koster en organisten werden niet vergeten.De catechisanten, de leiders en leidsters van de jeugdverenigingen kregen een woord mee. Bestuur en personeel van de diverse scholen werden gegroet. Familie en vrienden van ver en dichtbij, de vrienden uit Epe, vrouw en kinderen en tenslotte de hele gemeente. Ja, biddende ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus.

Dominee Visser werd toegesproken door de waarnemend burgemeester de heer A.H. Nes, door de eerw. heer G. Jansen te Driedorp namens het Breed Moderamen van de classis Harderwijk en tenslotte door ds. Breugem, die inzonderheid de gemeente van Barneveld dankte voor haar trouw toen hij alleen stond bij zoveel werk. In het nawoord memoreerde ds. Visser dat één dag in Gods voorhoven hem kostbaarder was dan duizend elders. Langzaam liep het oude Godshuis leeg. De mensen waren gelukkig met deze gekregen dag.

BOVEN-HARDINXVELD

Paasmaandag werd cand. J.H. Gijsbertsen van Hilversum door de plaatselijke predikant van Boven-Hardinxveld, ds. H. Binnekamp bevestigd tot predikant van deze gemeente met de tekst uit 2 Tim. 2:8a. Aan de handoplegging werd deelgenomen door ds. H. Binnekamp, ds. H. Pol em. pred. te Woudenberg, ds. J. Kievit te Schelluinen, ds. B.M. Meyndert te Woudenberg, ds. A.J. Timmer te Woudenberg, ds. W.G.J. v. d. Sluys te Moerkapelle, en ds. C. den Boer te Zeist.

In de namiddagdienst deed ds. Gijsbertsen in een goed bezette kerk intrede met de woorden uit 1 Cor. 15:2. Aan het eind van de dienst richtte hij woorden tot wethouder Van de Plas, die de burgerlijke gemeente vertegenwoordigde, ds. Kievit als afgevaardigde van classis en ring, de afgevaardigden van de studentenvereniging Voetius, zijn bevestiger ds. Binnekamp, kerkvoogdij en kerkeraad, koster en organisten en verder allen, die op welke wijze ook hadden meegewerkt voor de overkomst van de dominee en zijn gezin.

Namens classis en ring riep ds. J. Kievit hem het welkom toe: namens Voetius sprak cand. L. Korevaar, terwijl een ouderling hem namens kerkeraad, kerkvoogdij en gemeente welkom heette. Deze liet de nieuwe predikant toezingen Ps. 119:22. In beide diensten waren ook velen uit Hilversum, Woudenberg en Zeist aanwezig.

HERWIJNEN

Zondag 4 april was voor de Herv. gemeente van Herwijnen een dag die met hoofdletters in de plaatselijke kerkgeschiedenis geschreven zal worden. Na een vacature van twee en een half jaar kwam ds. D. Heikoop met zijn gezin over van Stavenisse. In de morgendienst werd hij bevestigd door ds. G.J. Voortman uit Oud-Vossemeer. De tekst voor de bevestiging was: 'Ik ben de Wijnstok; gij zijt de ranken'.

In de middagdienst deed ds. Heikoop in een overvolle kerk zijn intrede. Hij koos als tekst voor deze dienst 2 Corinthe 5:20: 'Laat u met God verzoenen'. Hij begon zijn preek met de opmerking, dat de mens en zijn belangen in deze tijd centraal staan. We staan op onze rechten; acties en protesten zijn aan de orde van de dag.

In het geestelijk leven spreekt men wel van onverhoorde gebeden. Hebben we er wel erg in dat God ook bidt en dat er in onze tekst zelfs sprake is van onverhoorde gebeden van God. God maakt geen gebruik van Zijn rechten maar Hij smeekt. De diepste beweegreden, dat God bidt, is Zijn liefde en dan is de prediking van de kerk: 'Laat u met God verzoenen'.

Na de eredienst sprak ds. Heikoop een persoonlijk woord tot de aanwezigen en tot de afgevaardigden van de classis Bommel, de ring Tuil, de Gereformeerde kerkeraad en de burgerlijke gemeente. Hij dankte ds. Voortman voor de leiding van de bevestigingsdienst en de aanwezigen uit Stavenisse voor hun belangstelling. Hij toonde zijn dankbaarheid aan de kerkvoogdij en de kerkeraad voor het vele werk dat in een korte tijd aan de pastorie verricht was en aan allen die hier op enigerlei wijze aan hadden meegewerkt. Namens de classis Bommel sprak ds. Martens, de grote zorg memorerend die de classis had over Herwijnen. Namens de ring Tuil bood ds. Groot steun en vriendschap aan. Kerkvoogd Drost sprak een woord van welkom, hopend op een goede samenwerking tussen predikant en gemeente en memoreerde hoe de intrede juist op Palmzondag was.

Namens de burgerlijke gemeente sprak burgemeester De Vries, constaterend dat er vaak een verwijdering tussen kerk en overheid is zonder dat daarvan oorzaken zijn vast te stellen. Namens de Geref. Kerk van Herwijnen sprak de heer Van Leersum, ds. Goethals voerde het woord als consulent. Tenslotte heette oud. Van Maaren, namens de kerkeraad, ds. Heikoop en zijn gezin van harte welkom en wekte de gemeente op om trouw de diensten bij te wonen en ds. Heikoop en zijn gezin met blijdschap te ontvangen.

OOSTERWOLDE (Gld.)

Op tweede Paasdag werd in de morgendienst candidaat drs. H. Vreekamp van Houten tot predikant bevestigd door zijn mentor ds. J. van Sliedregt van Ouderkerk aan den IJssel. Deze had tot tekst gekozen 1 Cor. 4:1. Aan de handoplegging werd door acht predikanten deelgenomen.

In de middagdienst deed ds. Vreekamp zijn intrede naar aanleiding van de tekst 1 Cor. 15:14: 'Indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof'. In deze prediking werd de paasboodschap van de opstanding van Christus uitvoerig behandeld in de toepassing daarvan voor de gemeente Gods en voor ieder persoonlijk.

Na de prediking richtte ds. Vreekamp zich met woorden van dank tot de vertegenwoordigers van de burgerlijke overheid, tot zijn ouders en verdere familieleden, vertegenwoordigers van de stichting Feitenhof en de studentenver. 'Voetius', zijn bevestiger ds. Van Sliedregt, de consulent ds. Broere van 't Harde en de heer Witteveen, de vorige predikant van Oosterwolde ds. Lekkerkerker en ds. en mevrouw Abbringh van Houten, de kerkeraad en kerkvoogdij der herv. gemeente en verdere kerkelijke functionarissen.

Namens de gemeente werd tenslotte gesproken door ouderling Plender, die het nieuwe predikantsgezin liet toezingen de bekende zegenbede uit Ps. 134:3, waarna ds. Vreekamp voor de eerste maal de zegen op de gemeente legde. Na afloop van deze zeer druk bezochte dienst, waarbij o.a. 10 predikanten aanwezig waren, werd nog door zeer velen gebruik gemaakt van de gelegenheid om het nieuwe predikantsgezin met een handdruk welkom toe te roepen.

(Verkorte inhoud van een zeer uitgebreid ingezonden verslag.)

OUD-ALBLAS

2e Paasdag (12 april 1971) was een dag van grote dankbaarbheid en vreugde voor de hervormde gemeente van Oud-Alblas.

Op deze dag ontvingen wij weer een eigen predikant in de persoon van kandidaat R.H. Kieskamp uit Utrecht, na een vakaturetijd van bijna 3 jaar (26 mei 1968 nam ds. H.J. Smit, die jeugdpredikant werd bij de Herv. Ger. Jeugdbond, afscheid).

Kandidaat Kieskamp werd in de morgendienst bevestigd door zijn mentor ds. A. Kool te Utrecht. Deze had als tekst voor de prediking gekozen Johannes 5 vers 2. Aan de handoplegging werd-deelgenomen door ds. W.J.C. van Rennes te Streefkerk, ds. J.T. Doornebal te Oene (vroegere woonplaats van kandidaat Kieskamp), ds. J.C. Wolthers, em. pred. te Bunnik, ds. J. Willemsen te Eethen en Drongelen en ds. A. v. d. Beek te Lexmond.

In de middagdienst deed drs. R.H. Kieskamp zijn intrede. De tekst voor de prediking was Johannes 11 vers 25 en 26.

Na het beëindigen van de dienst sprak drs. Kieskamp de aanwezigen op hartelijke wijze toe.

Vervolgens werd het woord gevoerd door burgemeester A.D. Vizee namens de burgerlijke gemeente, de heer Arendshorst namens de studentenvereniging 'Voetius', de heer v. d. Bogerd als vriend, ds. W.J.C. van Rennes namens de classis, de ring en als consulent.

Tot slot sprak ouderling W.P. Kortleve namens de gemeente. Hij besloot met het verzoek aan de gemeente om onze nieuwe herder en leraar en zijn gezin toe te zingen Psalm 90:9.

SLIEDRECHT

Op zondag 18 april werd ds. J. den Hoed, gekomen van Meerkerk, bevestigd als predikant van de Hervormde gemeente van Sliedrecht, door zijn collega en vriend ds. W.L. Tukker te Groot-Ammers. Deze had als bevestigingstekst gekozen Handelingen 4:33: 'En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen'.

De tekst verplaatst ons naar de eerste Christengemeente. Het was daar een gezegende tijd; er werden er dagelijks toegebracht tot de gemeente die zalig werd. De apostelen (= predikers, gezondenen uit het hunne door hun Koning) getuigden met grote kracht. Want er is geen krachtiger Evangelie, dan het Opstandingsevangelie. Het was een gemeente van geloof, hoop en liefde. De genade Gods, geopenbaard door het open graf, was over hen allen. Ze waren één van hart en één van ziel.

's Middags om half drie deed ds. Den Hoed intrede met de woorden: 'En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof' (1 Cor. 15:14).

Bij de a.s. verkiezingen op 28 april dienen 25 partijen zich aan. 25 verschillende meningen. Maar in het Koninkrijk van God is er maar één mening: nl. Christus is opgestaan. En omdat Christus is opgestaan (het is immers Pasen geweest) is onze prediking en uw geloof niet ijdel, niet leeg, niet voos, niet onwaarachtig. De opstanding is het sluitstuk op het verlossingswerk van Christus. Zonder opstanding is het kruis tevergeefs geweest. En is de kracht van de zonde ook niet gebroken. Dit is de inhoud van de prediking waarmede ik u kom 'lastig' vallen. Want zonder opstanding is er geen vrede met God. Dit is het hart van het Evangelie. Ik moet dit prediken onder u, omdat er zielen mee gemoeid zijn, die geschapen zijn voor de eeuwigheid.

Na de prediking sprak ds. Den Hoed hartelijke woorden tot ds. Tukker (bevestiger), het college van b. en w., ds. Eichorn (consulent), vertegenwoordigers van classis en ring, ouders, familieleden en vrienden, vertegenwoordigers van de vorige gemeenten, het college van kerkvoogden en notabelen, de kosters en organisten en tot de gemeente. Daarna spraken woorden van welkom tot het gezin Den Hoed: burgemeester Van Hofwegen, ds. Talsma namens ring en classis, ds. Verweys, namens het convent van predikanten, de heer Van Eyck, namens het college van kerkvoogden en notabelen de heer Van Duin, namens de gemeente van Meerkerk, en door ds. Eichorn, namens de gemeente en de kerkeraad.

'OM NOOIT TE VERGETEN'

Dit zouden we boven het paasappèl voor de jongeren kunnen zetten. Dit Paasappèl werd maandag gehouden in de Joriskerk in Amersfoort. Ook dit jaar waren er weer veel jongelui naar Amersfoort getrokken. Een groot aantal losse stoelen maakte het mogelijk, dat iedereen kon zitten. Toen het massaal gezongen 'Daar juicht een toon' door de Joriskerk galmde, hadden de meesten wel een plaatsje gevonden.

In zijn openingswoord sprak ds. P. Alblas uit Huizen er zijn vreugde over uit, dat er ook in 1971 nog zoveel jongelui bij elkaar willen komen rond de Bijbel en zo ook willen getuigen van het geloof in de opgestane Levensvorst. Zijn wens was, dat we allemaal persoonlijk aangesproken zouden worden, zoals Maria Magdalena en ook haar antwoord zouden geven. Na wat zakelijke opmerkingen ging hij voor in gebed.

De sprekers waren deze middag ds. S.P. v. Assenbergh uit Nijkerk en ds. P.J. Bos uit Ameide.

Ds. v. Assenbergh sprak over Christus' woorden 'Wie zoekt gij'. Hij behandelde deze woorden afzonderlijk. Hij tekende Maria Magdalena als een voorbeeld voor ons, want zij huilde liefdestranen over Jezus. Niettemin was haar droefheid niet goed te keuren, omdat deze ervan getuigde, dat Maria nog geen begrip had van het hele gebeuren en Jezus' woorden, dat Hij op zou staan, was vergeten. Dit laat het grote belang zien van het nauw bij de Bijbel leven, waar de jongeren toe opgewekt werden. Ook was Maria een voorbeeld in haar getuigenis 'mijn Heiland'. Om zo tot God te komen moeten we ons onderwerpen aan Zijn middel, nl. Zijn Woord en daarbij is dan het werk van de Heilige Geest onmisbaar. Dat blijkt bij Maria, die Jezus wel zag, maar Hem nog niet kende, tot de Heilige Geest het haar bekend maakte.

Over het woord zoeken, merkte de spreker op, dat het iets kwijt zijn veronderstelt. Dit geldt voor de mens, die sinds de zondeval God kwijt is. Maar nu is het eerste zoeken van Gods kant, door de Christus. Een reaktie op dit zoeken van God is het zoeken van de mens. Dat zoeken eist God van ons. Ook wil Hij, dat we onze naaste wijzen op deze eis. Het 'Wie' moet Christus zijn.

De toespraak van ds. Bos was getiteld. 'Houdt in gedachtenis'. Hij benadrukte, dat Pasen méér is dan een historisch feit. Pasen is een féést, omdat dood, hel en satan overwonnen zijn. Hierdoor brengt Christus licht in de wereld van de dood, doordat Hij het leven geeft aan dode zondaren, die in Hem geloven. Dit is iets om nooit te vergeten! Alhoewel men op verschillende manieren aan iemand kan denken, moeten we aan Christus denken als aan een verloofde, bijvoorbeeld. Dit veronderstelt liefde, die nooit zomaar uit onszelf komt, maar door Christus is. Daarom mogen we geloven dat we in Hem eeuwig zullen leven, waarvan Zijn opstanding getuigt. Dit geloven houdt een strijd in tegen de zonde. Dit is een zware strijd, maar we mogen in het geloof steeds op de opgestane Christus zien. Is dit niet iets 'om nooit te vergeten?'

De verenigde Veluwse koren o.l.v. Marinus Brandsen brachten paasliederen ten gehore, terwijl mevrouw Hellenthal als soliste optrad. Vooral in 'Jubilate, Amen' kwam haar mooie stem goed tot z'n recht. De trompetisten Jac. Wolff en A. Bekendam gaven ook hun medewerking bij o.a. het lied 'Kroont Hem met gouden kronen' in een bewerking van de dirigent. Mede dank zij de geweldige akoestiek van de kerk kwam alles goed tot zijn recht.

In het bijzonder konden de aanwezigen genieten 'Waarom, toch?' van Arie Pronk, en 'Ode' van H.C. de Wolff. Organist Jan van Weelden moest helaas op het koororgel begeleiden, omdat het grote orgel in restauratie is, maar toch wist hij zowel de koorzang als de samenzang goed te begeleiden. In de imponerende improvisatie op 'U zij de glorie' hoorden we iets van de grote gave van deze organist en ook hoorden we wat het kleine orgel nog aan mogelijkheden heeft. Ds. C. Vos uit Amersfoort sloot dit paasappèl met gebed.

Er waren ongeveer 1200 bezoekers.

YERSEKE

Voor de afdeling Yerseke van de Geref. Bond spreekt D.V. donderdag 13 mei ds. N. Kleermaker van Rotterdam, aanvang half acht.

Donderdag 27 mei D.V. ds. J. den Hoed van Sliedrecht, aanvang 8 uur.

De samenkomsten worden gehouden in het gebouw 'Trefpunt' aan de haven.

LEZINGEN TE KAMPEN

Thema: 'God de Heere regeert'

Ook dit jaar zal er evenals voorgaande jaren weer een lezingencyclus worden gehouden in één van Kampens oude kerken onder auspiciën van de Ver. van Herv. Ger. Ambtsdragers.

Gerekend naar de grote toeloop die er ook vorig jaar weer voor deze avonden was, vertrouwt genoemde vereniging er ook ditmaal op dat velen uit Kampen en haar wijde omgeving hun belangstelling zullen tonen voor de belangrijke onderwerpen die n.a.v. Artikelen uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis weer aan de orde.gesteld zullen worden.

Omdat de Broederkerk na een grondige restauratie weer in gebruik is, zullen de lezingen niet meer in de Bovenkerk worden gehouden. In de Broederkerk met zijn bijna 1000 zitplaatsen is het gesprokene veel gemakkelijker te volgen omdat er niet zo'n nagalm is als in de Bovenkerk. Velen vooral buiten Kampen zullen dit besluit toejuichen. Achtereenvolgens zullen spreken:

ds. A. Vlietstra uit Doornspijk op dinsdag 27 april over N.G.B. artikel 12;

ds. C. Evers uit Leerbroek op woensdag 5 mei over N.G.B. artikel 13;

ds. P. Koeman uit Wezep op woensdag 12 mei over N.G.B. artikel 14;

ds. W. Chr. Hovius uit Ede op dinsdag 18 mei over N.G.B. artikel 15;

ds. Iz. Kok uit Baarn op dinsdag 25 mei over N.G.B. artikel 16.

Het is te hopen dat velen ook uit andere kerken met dezelfde Ger. Belijdenis deze leerzame avonden zullen bijwonen, zodat kerkmuren zullen wegvallen als het gaat over de rijkdom die de Reformatie voor ons heeft nagelaten in haar Belijdenisgeschriften. Naast de verklaring van genoemde Geloofsartikelen zullen de lezingen ook een pastoraal karakter dragen voor het persoonlijk geloofsleven.

De samenkomsten beginnen om 8 uur. Bij de Broederkerk is voldoende parkeergelegenheid langs de Burgel en op de Nieuwe Markt.

Wilt u wat leren? Kom dan in Kampen luisteren. U zult er beslist geen spijt van hebben.

BRIEF OVER ONTWIKKELINGSSAMEN­WERKING

In een brief aan de hervormde kerkeraden, predikanten en colleges van kerkvoogden heeft het breed moderamen van de hervormde generale synode er bij alle gemeenten in de Nederlandse Hervormde Kerk op aangedrongen om:

1. ten spoedigste een begin te maken met de afzondering van een bepaald bedrag op de begroting ten behoeve van de nieuwe taken in het kader van de ontwikkelingssamenwerking; welk bedrag uiterlijk in 1972 gelijk zal zijn aan 2 pct van de totale begroting;

2. dit bedrag over te maken op gironummer 20 50 00 ten name van de Generale Diakonale Raad/ ontwikkelingssamenwerking te Utrecht onder vermelding van '2 pct. ontwikkelingssamenwerking';

3. hierin een extra aanleiding te zien om te trachten tot een nieuw financieel beleid te komen, waarin de begroting de neerslag vormt van de prioriteiten in de taken van de gemeente in haar geheel;

4. ter nadere bezinning in brede kring gebruik te maken van het studierapport 'Kerken-en Ontwikkelingssamenwerking'.

Het breed moderamen beseft dat hier zeer fundamentele zaken aan de orde worden gesteld, maar is tevens van mening, dat de hierbij te verwachten moeilijkheden geen reden mogen zijn om nieuwe verantwoordelijkheden van de kerk in de samenleving te miskennen.' Aldus de conclusie aan het einde van de brief, namens het breed moderamen van de generale synode getekend door ds. J.A.G. van Zanten, praeses en ds. F.H. Landsman, scriba.

De brief is een uitwerking door het breed moderamen van het besluit van de hervormde synode in de novemberzitting van 1970 gehoor te geven aan de recente oproep van de Wereldraad van kerken tot nieuwe inspanningen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking.

Het breed moderamen stelt nadrukkelijk voorop, dat de gevallen besluiten begrepen dienen te worden tegen de achtergrond van de onrustbarende ontwikkelingen die zich in de huidige internationale samenleving afspelen en van het klemmende beroep dat met name christenen in de arme delen van de wereld doen op hun medechristenen in de rijke delen van de wereld om het met het oog op deze ontwikkelingen niet bij beschouwingen alleen te laten. (Herv. Persbureau)

(Voorlopig willen we n.a.v. deze brief opmerken dat het genoemde synodebesluit sterke tegenstand ontmoette bij de Herv. Geref. synodeleden. Op de materie die in de brief van de synode aan de orde is hopen we nog terug te komen. De Redactie.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 april 1971

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 april 1971

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken