Bekijk het origineel

Stichting ter bevordering van Gereformeerd Sociaal Paedagogisch Onderwijs

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Stichting ter bevordering van Gereformeerd Sociaal Paedagogisch Onderwijs

Financieel appèl

5 minuten leestijd

Enige maanden geleden is opgericht de Stichting ter bevordering van Gereformeerd Sociaal Paedagogisch Onderwijs, die zich ten doel stelt zo spoedig mogelijk te komen tot de oprichting van een sociale academie op gereformeerde grondslag.

De volgende participanten maken deel uit van de stichting en zijn in het bestuur vertegenwoordigd:

de Gereformeerde Bond in de Ned. Hervormde Kerk;

de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op gereformeerde grondslag;

de Hervormd Gereformeerde Jeugd Bonden;

de Christelijke Gereformeerde Kerken;

de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland en Noord-Amerika);

de Vrijgemaakt Geref. Kerken (buiten verband);

de Gereformeerde ' Vereniging van 'Schrift en Getuigenis'; Verontrusten

de Confessionele Vereniging in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Dit initiatief is uit de nood geboren. Er is dringend behoefte aan deskundig opgeleide maatschappelijk werkers en vormingsleiders, die hun werk niet willen verrichten met het doel de maatschappelijke orde om te buigen in neo-marxistische zin, maar mens en maatschappij willen helpen en begeleiden, kritisch en deskundig, uitgaande van de Heilige Schrift als de gezaghebbende Openbaring van Godswege, in de lijn van de gereformeerde reformatie.

Met deze noodzakelijke opleiding voor maatschappelijk werk komen wij als gereformeerden wel erg achteraan. Dat wreekt zich, nu instellingen voor maatschappelijk werk en vormingswerk (men denke b.v. aan de vorming van de bedrijfsjeugd) vaak tevergeefs krachten zoeken, die hun werk willen doen in positief christelijke zin. Toch is het hopelijk nog niet te laat.

Contacten met het ministerie van onderwijs en wetenschappen, die wij op het hoogste niveau gehad hebben, geven reden tot optimisme. Wij hopen binnen afzienbare tijd te kunnen starten met onze academie, die gevestigd zal worden te Ermelo.

De stichting van deze school zien wij als een roeping. In eendrachtige samenwerking arbeiden wij met enthousiasme aan de voorbereiding hiervan, biddende of de Heere onze plannen wil zegenen.

Thans wenden wij ons tot u, met het verzoek onze stichting te steunen. Wij geloven, dat vooral op de diaconieën een beroep gedaan mag worden, ons initiatief daadwerkelijk kracht bij te zetten. Voor de aanloopkosten hebben wij een flink bedrag nodig, waarvoor wij u, zo mogelijk op korte termijn, een ruime gift of collecte vragen.

Er moet ons echter nog meer van het hart. Volgens de bij de overheid geldende regels komen wij, na aanvaarding van de officiële aanvrage door de minister, in het zg. 'scholenplan'. Deze aanvraag is weliswaar tijdig naar Den Haag verzonden, maar één en ander houdt in, dat de academie op z'n vroegst door het Rijk gesubsidieerd kan worden in augustus 1975.

Toen wij dit meedeelden aan ouders en leerlingen, die zich reeds bij ons gemeld hadden, wekte dit grote teleurstelling. Tientallen leerlingen staan gereed bij aanvang de academie te bevolken. Er blijkt allerwege grote behoefte te bestaan aan deze gereformeerde sociale academie! Er wordt dan ook bij ons sterk op aangedrongen, in 1974 met de school te beginnen en niet te aarzelen om, zolang als dit nodig is, zonder subsidie te werken.

Realisering van één en ander is een dure aangelegenheid. Het zal alleen mogelijk zijn, als diaconieën, kerkeraden en particulieren bereid zijn zich garant te stellen voor een aanzienlijk bedrag per jaar, gedurende minstens drie jaren. Het gaat om een bedrag van plm. ƒ 700.(X)0, — per jaar. Ongetwijfeld een hoog bedrag. Wij vertrouwen echter dat dit bedrag haalbaar zal zijn als wij bedenken hoeveel diaconieën uit de gereformeerde gezindte achter dit streven kunnen staan.

Zal de gereformeerde gezindte dit willen opbrengen? Wij menen van wel. In ieder geval zal de mogelijkheid van een vervroegde start afhangen van de offervaardigheid van deze gezindte.

Wij nodigen u dringend uit, u garant te stellen voor een bijdrage per jaar in de vorm van een collecte en/of gift.

Velen hebben ons gebeld of geschreven: ga door! Nu wordt gevraagd een daad te stellen. Deze zaak heeft haast.

Binnenkort verschijnt er een brochure met gegevens en informatie, die wij u op aanvraag gaarne toe zullen zenden.

Tenslotte delen wij u mede gaarne bereid te zijn op diaconale streekvergaderingen onze plannen nader toe te lichten. Tevens verzoeken wij u deze zaak, via uw kerkblad, bij de gemeenteleden bekend te maken.

Wij zien uw positieve reactie met vertrouwen tegemoet en zullen u zeker op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen en de inkomsten. Wilt u ons daarom, zo mogelijk op korte termijn, uw antwoord doen toekomen door middel van bijgaand inschrijfformulier?

Met hoogachting en hartelijke groet,

Het bestuur: het bestuur.

ir. J. V. d. Graaf (Ned. herv.) voorzitter; W. Huizer (chr. geref.) secretaris; drs. R. van Bochoven (geref. gem.) penningmeester; ds, K. Boersma (chr. geref.); mr. P. Coumou (gereif.); M. Kats (geref. vrijgem. b.v.); ds. D. Rietdijk (geref. gem.); ds. A. Romein (Ned. herv.); ds. H. J. Smit (Ned. herv.); ds. Jac. Vermaas (Ned. herv.).

Onderstaande personen bevelen deze zaak van harte aan:

dr. W. Aalders (Ned. herv.); ds. H. G. Abma (Ned. herv.); H. Algra (geref.); H. P. Ester (chr. geref.); ds. K. de Gier (geref. gem.); prof. dr. C. Graafland (Ned. herv.); ds. C. A. van Harten (Ned. herv.); mr. J. de Heer (geref. gem.); prof. dr. G. P. van Itterzon (Ned. herv.); ds. G. Janssen (geref. vrijgem. b.v.); prof. dr. H. Jonker (Ned. herv).; ds. L. H. Kwast (geref.); D. Koole (chr. geref.); mevr. J. van Leeuwen (geref.); drs. G. van Leijenhorst (Ned. herv.); ds. J. B. van Mechelen (geref.); ds. J. Meester (geref. vrijgem. b.v.)-; drs. S. Meijers (Ned. herv.); ds. E. J Oomkes (geref.); mevr. drs. C. L. Overweel (chr geref.); L. Pieper (chr. geref.); prof. dr. ir. H. van Riessen (geref.); B. Roolvink (geref.); ir. H. van Rossum (geref. gem.); ds. H. Rijksen (geref. gem.); ds. M. C. Tanis (chr. geref.); prof. dr. A. Troost (geref.); ds. W. L. Tukker (Ned. herv.); prof. C. Veenhof (geref. vrijgem. b.v.); ds. J. H. Velema (chr. geref.); prof. dr. W. H. Velema (chr. geref.); drs. A. Vergunst (geref. gem.); , mr dr. C. J. Verplanke (chr. geref.); drs. J. van Vlaardingenbroek (geref.); ds. A. Vroegindeweij (Ned. herv.); ir. L. v. d. Waal (Ned. herv.).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 april 1973

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Stichting ter bevordering van Gereformeerd Sociaal Paedagogisch Onderwijs

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 april 1973

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken