Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
Print this document

Kerknieuws

14 minuten leestijd

BEROEPEN TE:

Reeuwijk, Baarn en Werkendam: G. C. Kunz te Polsbroek; Leiden (met bijz. opdracht: regionaal jeugdpred., toez.): H. J. Hemstede, vlootpred. te Weesp; Woudenberg en Ede: A. Vlietstra te Doornspijk; door de Gen. Synode tot geest. verz. krijgsmacht: C. Baas te Hendrik Ido Ambacht; Wouterswoude en St. Maartensdijk T. de Jong te Nieuw Lekkerland; door de Gen. Synode tot pred. bij de luchtmacht: A. de Keizer te Genderen; Lobith ca.: L. Doorn te Ermelo; Besoyen-Waalwijk: B. Schroten te Langerak.

AANGENOMEN NAAR:

de Ned. Kerk te Londen: M. den Duik te Wormer ca.; Noordeloos: kand. W. van Laar te Rhenen, die bedankte voor Aalburg, Benschop, Gouderak, Schelluinen, Herkingen-Sommelsdijk, Eemnes-Buiten en Bruchem-Kerkwijk-Delwijnen.

BEDANKT VOOR:

Nieuwe Tonge: E. F. Vergunst te Capelle aan den IJssel; Steenwijkerwold: A. Drost te Lemmer; Huizen: J. C. Schuurman te Putten; Wijk bij Heusden: A. Vlietstra te Doornspijk.

OVERLEDEN:

Ds. W. de Jong (56), pred. te Dalen (Dr.) Ds. M. A. Krop (60), stud. pred. te Groningen. '

COLLOQUIUM

Cand. G. v. d. Kamp, Rietzangerstraat 95, Amersfoort (tel. 03490-27957) hoopt op 24 oktober a.s. het colloquium af te leggen, waarna hij bij gunstig gevolg beroepbaar zal zijn.

MONSTER

In de middagdienst van zondag 30 september jl. nam ds. Jac. van Dijk na een tweede ambtsperiode (nu van 4 jaar en 8 maanden) afscheid als predikant van de hervorrhde gemeente te Monster. Uitgangspunt voor deze afscheidsdienst waren de laatste woorden van Ruth 3 : 1 'dat het u welga'. Ds. Van Dijk legde sterke nadruk op het 'welgaan' in de bijbelse zin van het woord. Het is geen kwestie van materiële welvaart, ook niet voor de hardwerkende Westlanders. Het gaat u pas wél, als u persoonlijk Christus hebt leren kennen als uw Verlosser.

In het besef, dat zijn werk als predikant gebrekkig is geweest, heeft hij altijd geprobeerd het oude Woord in een nieuwe vorm te brengen. Daarbij heeft de jeugd steeds een bijzondere plaats ingenomen. Maar ook de pastorale begeleiding van hen die sterven gingen, lag hem na aan het hart. Dit alles gaf een band van liefde en geloof. Is het wél met u, zo vroeg de scheidende predikant zijn gehoor. Zal de sterfdag eens de schoonste dag zijn ? Dat het u welga !

Ds. Van Dijk was dankbaar, dat zovele vrienden, ook uit andere kring, bij zijn afscheid aanwezig wilden zijn. Hoe dichter bij Christus hoe minder verschil. Spreker hoopte, dat de nagedachtenis aan hem eens kan worden samengevat in de woorden: hij predikte hun Christus. Immers Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen !

Na de preek volgden enkele toespraken. Burgemeester Daniels bracht ds. Van Dijk dank voor alles wat hij voor de gemeenschap heeft gedaan. Namens kerkeraad en gemeente wenste ds. Haverkamp zijn vertrekkende collega toe dat het hem en zijn vrouw wél zal gaan en dat de Heere hem in zijn nieuwe werk getrouw wil maken, hem de ervaring van psalm 20 toewensend, waarvan het 1ste en 5de vers ds. en mevrouw Van Dijk werden toegezongen. Na nog een persoonlijk woord van ds. De Veij Mestdagh en pater De Greeve dankte ds. Van Dijk voor de goede woorden en voor alle ondervonden liefde en hulp. Met het zingen van Ps. 72:11 — Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen — werd deze dienst besloten. Na afloop bestond voor de genodigden gelegenheid in gebouw 'De Haven' van ds. en mevrouw Van Dijk afscheid te nemen.

De gemeente had hiertoe reeds gelegenheid gehad tijdens een bijeenkomst op 26 september. Daarbij voerden diverse sprekers het woord namens kerkeraad, kerkvoogdij en notabelen, jeugdraad en dameskrans. Naast enkele attenties werd namens de gemeente als afscheidsgeschenk een enveloppe met inhoud aangeboden.

ROTTERDAM-KRALINGEN

Zondag 30 september jl. nam ds. J. Kortleve na een ambtsperiode van zes jaar afscheid van de Herv. wijkgemeente 'Lusthof' te Rotterdam-Kralingen. De dienst werd gehouden in de Hoflaankerk te vijf uur. De scheidende predikant had als tekst voor de prediking gekozen Deuteronomium 30 : 15: Zie, ik houd u het leven en het goede voor, maar ook de dood en het leven'.

'Het woord van de tekst voor de preek doet mij huiveren', aldus ds. Kortleve. Er gaat een trilling van uit, die mijn hele mens-zijn doortrekt. Een woord, waarin gesproken wordt over de uiterste tegenstellingen nl. het leven en de dood, het goede en het kwade. Is er een scherper kontrast mogelijk?

Als dit allemaal opnieuw bij me boven komt, dringt als vanzelf de vraag naar voren: Wie ben ik, dat ik dit woord in mijn mond durf te nemen? En daarom moet ik mij wel haasten om tot u te zeggen, dat niet ik, als uw scheidende predikant, u het leven en het goede, alsmede ook de dood en het kwade voorhoud, maar het Woord van onze God, dat bij u blijft. Ik kan, mag en behoef het slechts door te geven.

Daarom is het ook nu mijn taak om samen met u na te gaan waar dit woord in de bijbel staat en wat het ons in deze tijd nog steeds heeft te zeggen. Dat is mijn opdracht in de achter ons liggende zes jaar geweest: oorgeven van Gods boodschap. Ik kan het ook zeggen met de woorden van de tekst, waarmee ik in 1967 intree preekte: Mensenkind, Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israels; zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van Mijnentwege waarschuwen' Ezech. 3 : 17. En nu zie ik mijn zijn en mijn werken bij u in feite bepaald tussen mijn intree-en mijn afscheidstekst. Ik heb u gewaarschuwd in het verklaren en toepassen van de bijbel. Ik heb u gewaarschuwd door u te wijzen op de konkrete en waarneembare gebreken en fouten, zonder rekening te houden met de personen die ik voor me had.

Zo heb ik me voorgesteld ook mijn afscheidspreek te houden.

Na de prediking werd ds. Kortleve toegesproken door zijn collega ds. J. D. Hoekstra, de president van het college van kerkvoogden, de heer N. P. van den Berg en door ouderling A. Rolloos. De loyale samenwerking in alle college's domineerde wel in alle toespraken.

Nadat de scheidende predikant voor het laatst de zegen op de gemeente had gelegd werd hem en zijn gezin toegezongen Psalm 121 vers 4.

De diensten voor het vierde kwartaal 1973 zijn als volgt geregeld:

21 oktober 5.00 uur, Hoflaankerk: ds. G. VoUebregt, Renkum; 28 oktober 9.30 uur, Immanuëlkerk: ds. H. van Vreeswijk, Giessen-Nieuwkerk; 28 oktober 11.00 uur, Laankerk: Cand. J. Olie, Delfgauw; 4 november 10.00 uur, Hoflaankerk: ds. F. Luitjes, Kinderdijk; 18 november 9.30 uur. Oosterkapel: Th. V. d. Heijden, Zalk; 25 november 11.00 uur, Immanuëlkerk: dr. A. V. d. End, Goudriaan 2 decemberlO.OO uur, Hoflaankerk: ds. L. Kievit; Gouda 16 december 11.00 uur: Laankerk: Cand. L. Romein, Vlaardingen 23 december 9.30 uur. Oosterkapel: ds. F. V. d. Sluis, Nieuw-Beijerland 23 december 11.00 uur, Immanuëlkerk: ds. L. V. d. Sluis, Nieuw-Beijerland 30 december 10.00 uur Hoflaankerk: ds. T. V. d. Heijden, Zalk (HeUige Doop) 30 december 5.00 uur, Wijkgebouw te Kralingseveer: ds. Th. V. d. Heijden, Zalk

HERVORMINGSDIENST TE APELDOORN

Op D.V. woensdag 31 oktober zal er een hervormingsdienst worden gehouden in de Eben-Haëzerkerk (kerkgebouw der Ned. Herv. Evangelisatie) aan de Smaragdstraat 10 te Apeldoorn. Spreker: s. H. Visser te Barneveld, Onderwerp: e triomf van het geloof. Aanvang:19.30 uur. Iedereen hartelijk welkom!

HERV. GER. PREDIKANTSVROUWENCONCIO

Op D.V. dinsdag 23 oktober hoopt de Predikantsvrouwen concio haar jaarlijkse bijeenkomst te houden. We vergaderen, zoals gewoonlijk weer in het C.S.B.-gebouw, Kromme Nieuwe Gracht 39, Utrecht, 's Morgens zal drs. M. J. G. van de Velden te Doorn spreken over het onderwerp: 'Leven en dood'

Na de lunchpauze zal mevr. G. H. J. van Hees uit Amstelveen in ons midden zijn met haar onderwerp: 'Op reis door Nederland met poppen in klederdracht'.

Wij nodigen alle leden uit, deze dag met ons mee te maken. Het is zo gezellig vele goede bekenden te ontmoeten en ook vaak oude banden te vernieuwen. Bent u nog geen lid? Kom dan eens deze dag met ons meemaken. Dan komt u vast volgend jaar weer! Om tien uur 's morgens staat een kopje koffie ter verwelkoming klaar, waarna om half elf precies de vergadering begint.

We hopen op een goede vergadering met elkaar.

Namens het bestuur,

J. Balke-Bomas, Bodegraven

KATWIJK AAN ZEE EN OMGEVING

De Stichting tot Oprichting van een Gereformeerde Sociale Academie, die zoals bekend mag worden verondersteld uitgaat van de Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging in de Ned. Herv. Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten e.a., houdt in deze tijd op diverse plaatsen in het land voorlichtingsavonden om een zo breed mogelijke bekendheid te geven aan het doel van de stichting en aan de noodzaak om zo spoedig mogelijk te komen tot de oprichting van bedoelde academie.

Met de invoering van één of meer verplichte vormingsdagen voor de jeugd van 16 en 17 jaar is het uitermate urgent geworden zo spoedig mogelijk te kunnen beschikken over vormingsleiders en maatschappelijk werkers die op een academie zijn opgeleid waar de Bijbel als enig richtsnoer voor het maatschappelijk leven wordt erkend. Voor alle mensen van positief christelijke beginselen is het zaak ook op dit totaal nieuwe onderwijsterrein present te zijn.

Op maandag 22 oktober 1973 hoopt ir. J. van de Graaf in het Hervormd Kerkelijk Centrum, Voorstraat 74 te Katwijk, te komen spreken over de noodzaak van een Gereformeerde Sociale Academie. Aanvang:8 uur.

De organisatoren van deze avond nodigen alle belangstellenden en vooral ook degenen die gezien hun functie in kerk of maatschappij met deze materie in aanraking komen, hartelijk uit op deze avond aanwezig te zijn.

GROTE ZANGAVOND IN DE OUDE KERK VAN PUTTEN.

Op woensdag 24 oktober zal er in de Oude Kerk van Putten een grootse zangavond gehouden wor. den. De Verenigde Veluwse Koren o.l.v. hun diri. gent Marinus Brandsen zullen een concert geven met medewerking van het Kinderkoor 'De Lenteklokjes' o.l.v. hun dirigent Gijs Evers, de Gebroeders Brouwer met hun trompet en de organist Klaas J. Mulder.

Er is een prachtig programma samengesteld en het belooft een prachtige avond te worden. De aanvang is 20.00 uur deuren open 19.30 uur.

De toegangsbewijzen a ƒ3, 50 (kinderen ƒ2, —) gaan in voorverkoop, de eventuele resterende kaarten zullen aan de kerk verkocht worden.

Reserveer nu reeds deze prachtige avond en kom naar de Oude Kerk van Putten. De opbrengst is bestemd voor de afbouw van het orgel in de Oude Kerk.

ICCC-JEUGDCONTACT-CONFERENTIE

Het ICCC-Jeugdcontact hoopt D.V. van vrijdagavond 9 november tot maandagmorgen 12 november a.s. weer een conferentie voor jongeren te beleggen te Baambrugge (bij Amsterdam).

Het thema is: 'De gave van de Heilige Geest'.

Sprekers zijn: ds. Pieter Boomsma van Marken: 'De Bijbelse gegevens'.; ds. J. C. Maris, alg. secr. ICCC: 'De Geest in de gemeente'. Kosten ƒ25, —. Aanmelding aan ICCC-Jeugdcontact, Frediksplein 24, Amsterdam.

ACTIE TEGEN DEENSE FILM LOOPT UIT IN MASSAAL GETUIGENIS !

De landelijke actie die vanuit Vlaardingen/Schiedara door enkele leden van de herv.-geref. J.V.'s wordt gevoerd tegen de eventuele vertoning van de film 'The love.affairs of Jesus Christ' overtreft alle verwachtingen.

De actievoerders die op ongeveer 10.000 handteke. ningen hadden gerekend verwachten dat dit aantal ver zal worden overtroffen. Met duizenden komen de handtekeningen binnen en de aanvragen om lijs. ten zijn bijna niet bij te houden. Het gaat nu niet meer om een simpel protest.

Hoe men ook over deze actie mag denken, pro of contra, het feit dat tienduizenden Nederlanders hun adhesie betuigen en op die manier, zij het gebrek, kig hun stem verheffen, is niet te bagatelliseren en de minister van C.R.M, kan hier niet zonder meer aan voorbijgaan. Het is een nationaal getuigenis aan het worden van een aanzienlijk deel van de Nederlandse christenen.

Internationaal reageren

Uit het blad 'Koers' is de actievoerders gebleken d.m.v. een artikel van R. Valkenburg die er zelf voor naar Denemarken is geweest, dat er uit geheel Europa reacties komen, en dat de goodwill voor Denemarken langzaam afneemt.

In Engeland is een internationale actie begonnen; in Rome is zelfs een (afkeurenswaardige) bomaanslag gepleegd op de residentie van de Deense ambassade; in Denemarken zelf heeft de Christelijke Volkspartij al duizenden handtekeningen verzameld terwijl de afkeuring d.m.v. pers en kerk steeds meer naar voren komt.

Rechtstreeks contact met Deense regering

De Nederlandse actievoerders zijn bezig rechtstreeks contact op te nemen met de Deense minister van binnenlandse zaken, bij wie zij er met klem op aandringen om hen de schriftelijke verzekering te geven dat hij alles in het werk zal stellen om de produktie van deze film te verbieden.

Volgens de heren Van der Waal en Stam jr. kan de Nederlandse handtekeningenactie een belangrijke invloed uitoefenen op de meningsvorming van de Deense regering wat betreft het eventueel al dan niet verbieden van de produktie van deze film. De actie in Nederland duurt nog tot half oktober, hoewel ze nog enige tijd kan uitlopen.

Een ieder die tegen deze film is kan zijn/haar' adhesie betuigen bij:

plein 151, Schiedam, tel. 010—70 54 49; P. J. Stam jr., Merellaan 37, Vlaardlngen, tel. 010—34 42 60. Alle inlichtingen over film en actie en aanvragen voor lijsten verkrijgbaar bij correspondentie-adres P. J. Stam jr.

PORNOGRAFISCHE DEENSE FILM

De hervormde kerkeraad van Kockengen heeft de volgende brief aan de minister van C.R.M, verzonden: Excellentie,

Naar aanleiding van berichten in de pers met betrekking tot het in Denemarken vervaardigen van een pornografische film over het liefdesleven van Jezus Christus, mogen wij u onze grote verontrusting kenbaar maken. Voor velen in ons vaderland is de Godheid van Christus heilig, zodat Hij niet gelijk gesteld kan en mag worden met wie van de mensen ook. Hij heeft zichzelf gegeven tot in den dood, opdat Hij de wereld zou bevrijden van alle aardse gerechtigheid. Wanneer de maker van bedoelde film bovendien nog aankondigt, dat zijn werkstuk 'obsceen en sadistisch' zal zijn, dan houdt dit in dat deze film een godslasterlijke strekking zal hebben. In overweging nemende dat eerdere koningshuizen bij de wet beschermd zijn tegen majesteitsschennis, hoeveel te meer dient dan gewaakt te worden tegen opzettelijke belediging van Jezus Christus, die wij eens op aarde terug verwachten als de Rechter van levenden en doden. Daarom doet de kerkeraad van Kockengen een zeer dringend en klemmend beroep op u, om al uw invloed aan te wenden een eventuele vertoning van genoemde film in Nederland te verbieden.

Met gevoelens van verschuldigde hoogachting, de kerkeraad voornoemd,

ds. H. Zethof, voorzitter

J. Nap, secretaris

SCHRIFT EN GETUIGENIS EN WAARHEID EN EENHEID GAAN VERDER SAMEN

In een vergadering van het hoofdbestuur en de raad van advies van de Vereniging van Verontrusten 'Schrift en Getuigenis', gehouden te Amersfoort op 24 september 1973, in welke vergadering ook een de. putatie van 'Waarheid en Eenheid' aanwezig was, is in principe besloten voortaan als één vereniging sa. men te werken aan de opbouw — in reformatorische zin — van het leven van de Geref. Kerken. De nieuwe vereniging zal heten: 'Schrift en Getui. genis'. De naam van het blad blijft: 'Waarheid en Eenheid'. Men achtte de bundeling van krachten, ge. zien de ontwikkeling in de Gereformeerde Kerken, een gebiedende eis.

Men vertrouwt dat de vergadering van de leden van Schrift en Getuigenis, die D.V. gehouden wordt op zaterdag 6 oktober a.s. in Amersfoort, voor welke vergadering alle afdelingen een convocatie zullen ontvangen, met de plannen akkoord zullen gaan.

ORGELCONCERTEN VOOR DE RADIO

Op verzoek van de Evangelische Omroep heeft de organist Maarten Seybel te Elburg een ó.tal radiouitzendingen van orgelconcerten voorbereid. In deze uitzendingen die onder zijn redactie vallen en ook door Maarten Seybel zullen worden gepresenteerti. zal o.a. steeds een beschrijving van het te bespelen orgel worden gegeven terwijl hij voorts met de desbetreffende organisten een interview houdt over al­ lerlei orgelzaken, alsmede over de uit te voeren composities.

In deze serie, waarvan de komende wintermaan. den, elke maand een uitzending zal plaats hebben worden de orgels bespeeld van Elburg, Oldeboom, Hasselt, Ede, Loppersum en Uithuizen. Aan deze serie zullen o.a. de organisten Simon C. Jansen, Klaas J. Mulder en Herman van Vliet medewerking verlenen.

De eerste uitzending in deze serie is woensdag 24 oktober a.s.; dan zal de heer Corn. Passchier uit Schiedam, winnaar van de 3 orgelconcoursen in Elburg, het orgel van de Grote Kerk aldaar bespelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 oktober 1973

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 oktober 1973

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken