Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Februari-collecte Werelddiakonaat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Februari-collecte Werelddiakonaat

4 minuten leestijd

Al eerder kondigden we aan, dat aan de diaconieën een schrijven gericht zou worden i.v.ni. de februaricollecte voor het Werelddiakonaat. Dezer dagen ontvangen de diaconieën dit sclirijven, waaruit blijkt dat de Generale Diakonale Raad een projectenlijst van een commissie uit Geref. Bond en Geref. Zendings Bond heeft overgenomen, zodat thans ook door de herv.-geref. gemeenten deelgenomen kan worden aan deze collecte. Men kan zelf de projecten kiezen of men kan aanduiden, dat de collecten bestemd zijn voor de projecten van genoemde commissie.

Zoals u weet, wordt op verzoek van de Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk al sinds jaren van de hervormde gemeenten in de maand februari een bijdrage gevraagd voor het Werelddiakonaat. Vaak betekent dit, dat een diaconie één van haar gewone, zondagse collecten in de maand februari voor het Werelddiakonaat bestemt. Het vaststellen van de projectenlijst, alsmede de administratie, het beheer en de uitgifte van de binnengekomen gelden geschieden door de Sectie Internationale Hulpverlening van de Generale Diakonale Raad.

In de laatste jaren zijn ér bij een groot aantal kerkeraden en diaconieën bezwaren gerezen tegen bepaalde onderdelen van het werk van de Sectie Internationale Hulpverlening. In een artikel in 'De Waarheidsvriend' van de hand van ir. J. van der Graaf is destijds aan deze bezwaren uitdrukking gegeven. Het gevolg van een en ander is geweest, dat steeds meer kerkeraden de februari-collecte voor het Werelddiakonaat zijn gaan bestemmen voor een zendingsproject of besloten hebben om deze collecte helemaal ndet meer te houden. De conclusie die uit het vorenstaande dient getrokken te worden, kan niet anders zijn dan deze, dat vele gemeenten amper of in het geheel niet toekomen aan een noodzakelijke en verantwoorde inzet voor werelddiaconale arbeid. Wij zijn van oordeel dat deze onbevredigende situatie zo niet kan en mag voortduren. Naast de verschrikkelijke zondenood in arme én rijke landen, bestaat er ook in vele gebieden armoede en gebrek. Het is onze roeping ook deze nood te helpen lenigen. Teneinde de impasse rondom de februaricollecte te doorbreken, hebben de hoofdbesturen van de Gereformeerde Bond en de Gereformeerde / Zendingsbond een kleine commissie in het leven geroepen, die een lijst heeft samengesteld van projecten, die van harte aan de gemeenten kunnen worden aanbevolen. De projecten hebben te maken met het werk van de Geref. Zendingsbond, de Morgenlandzending, ds. Wesley in India en de kerken in Oost-Europa.

Bij de samenstelling van de projectenlijst heeft de commissie o.a. als criterium aangehouden, dat de hulpverlening rechtstreeks te maken moet hebben met één of andere vorm van Woord verkondiging. Overleg van deze commissie met de Sectie Internationale Hulpverlening heeft ertoe geleid dat de sectie verheugd heeft gereageerd op ons doel om in het kader van het werelddiakonaat werk van de Nederlandse Hervormde Kerk op een eigen wijze mee te blijven werken. De sectie heeft de voorgedragen projecten geheel overgenomen en afzonderlijk in haar eigen projectenboekje opgenomen. Bij de uitvoering gaat dit betekenen dat voor aUe projecten gelijkelijk wordt ingestaan en dat wanneer bepaalde projecten niet voldoende worden volgeboekt met gericht^gegeven bedragen er getracht zal worden uit de algemene gelden de tekorten aan te passen.

Hiermee is de mogelijkheid ontstaan, dat de gemeenten zich op een verantwoorde wijze weer kunnen inzetten voor het werelddiaconale werk van de Ned. Hervormde Kerk. Het projectenboekje zal-in februari aan aUe diaconieën worden toegezonden. Indien men in februari een collecte wE houden voor één van de projecten verdient het aanbeveling dat er kontakt wordt opgenomen met het secretariaat van het werelddiaconaat: Maliesinigel 26, Utrecht, tel. 030-33 2426. Dat voorkomt doublures en overschrijvingen. De collecten kunnen worden overgemaakt op gironummer 8685 t.n.v. Generale Diakonale Raad (S.I.H.), Maliesingel 26, Utrecht. Op het girostrookje dient u nauwkeurig te vermelden: óf het project, waarvoor het geld bestemd is, óf gewoon 'projectenlijst commissie GB./G.Z.B.'.

De commissie hoopt, dat er een royaal bedrag aan collecten zal binnenkomen. Komt er meer geld binnen dan voor de projecten is genoemd dan zal over de besteding van dit meerdere met onze commissie overleg worden gepleegd.

De commissie heeft aan het uitkiezen van verantwoorde projecten veel zorg besteed. Zij meent de door haar opgestelde projectenlijst in vol vertrouwen aan de gemeenten te kunnen aanbevelen. Moge ook onder ons het diaconale werk dichtbij én veraf zijn loop hebben.

Met vriendelijke groet en hoogachting

de commissie: ds. C. J. P. Lam, Putten, voorz.; ir. M. J. J. Sinke, Oud-Beijerland, secr.; prof. dr. ir. J. H van Bemmel, Maarssen; ds H. Binnekamp, Maarssen; ir. J. van der Graaf, Huizen (N-H.); ir. H. A. Spanijersberg, Rotterdam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 januari 1974

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Februari-collecte Werelddiakonaat

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 januari 1974

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken