Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Drievoudige verhoging

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Drievoudige verhoging

8 minuten leestijd

En gelijk Mozss de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. (Johannes 3 : 14)

In deze tekst komt Jezus tot het beslissende punt in Zijn antwoord op de vraag van Nicodemus, waar een mens de geboorte van boven, vinden kan. Jezus verwijst hem naar het kruis. Zijn kruis. Zou u dat hier verwacht hebben? Het gaat hier toch helemaal niet zo uitgesproken over het kruis? Dat is niet meer dan schijn! Want de geweldige stukken van de heilsgeschiedenis hangen aan elkaar en volgen elkaar op met een diep verankerde innerlijke noodwendigheid: Goede Vrijdag - Pasen-Hemelvaart-Pinksteren. De Heilige Geest kan niet uitgezonden worden als het niet eerst Goede Vrijdag en Pasen geweest is. Eerst de verzoening van de schuld der wereld, het offer van de Zoon en Zijn verhoging daarna, maakten de weg vrij voor de Heilige Geest en voor Zijn wonen in de gemeente en in de gelovigen persoonlijk. Dit staat onwrikbaar vast: de weg naar het heil de toeleiding naar de inwoning van de Geest, loopt via het kruis van Christus. Elke bekeringsweg, elk spreken over wedergeboorte, waarbij het niet gaat om het kruis en via het kruis, is een spreken in de ruimte. En dat moét Jezus duidelijk maken aan Nicodemus. Het zal blijken dat ook deze vrome Jood, deze leraar van Israel, om in het Koninkrijk Gods in te kunnen gaan, niet buiten de ergenis van het kruis van Christus om, kan ingaan. Daarvoor opent Jezus hem en ons de ogen in onze tekst. Om Nicodemus het kruis duidelijk te maken, grijpt Jezus naar de geschiedenis van de koperen slang. Die kende Nicodemus als leraar van Israel. 'Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft...' Nicodemus ziet het voor zich. De grote schare Israëlieten, dodelijk gebeten door giftige slangen. Reddeloos lagen ze te sterven. Een verschrikkelijke situatie. Er moest heel vlug raad geschaft worden. Mozes steekt op Gods bevel een koperen slang op een staak omhoog. Wie in zijn stervensnood het oog op die slang vestigt, wordt genezen. Wat Jezus daarmee zeggen wil? Nicodemus, zo staat ook nu de mens, zo staat u in uw schuld voor God. En daarom is er nu geen tijd voor interessante theologische uiteenzettingen. Het gaat om uw redding. In het gezicht van de eeuwige verlorenheid, als mensen, die van nature buiten het Koninkrijk Gods leven, kunnen we ons geen debatten over allerlei zaken veroorloven. Want het gif van de zonde woelt in ons lichaam. Dat is onze nood. Even verschrikkelijk als destijds in Israel. Daar was het opzien of... sterven! Kent u deze nood in uw eigen leven? Wat een ontzetting: de dood voor ogen! Is er nog ontkoming, is er nog een weg om het leven te ontvangen? Kan ik nog binnengaan in het eeuwige Koninkrijk? Ja! Mits u ziet op Christus! In de poort van het hemels Koninkrijk staat het kruis van Christus opgericht. Daarom is die poort zo eng omdat u daar erkennen moet dodelijk ziek te zijn. Daar moet u Gods rechtvaardig oordeel billijken. Het Evangelie der genade is niet bepaald zoetgevooist, het komt ons vrome vlees niet in 't gevlei! Wie niet op Christus ziet, sterft weg in de eeuwige dood. Jezus vergelijkt zich dus met die koperen slang. En de vergelijking zit voornamelijk hierin dat ze beiden verhoogd werden. Evenals de slang zó moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Er is hier sprake van een drievoudige verhoging. In de eerste plaats gaat het hier over de verhoging van Christus aan het kruis. Weliswaar niet met zoveel woorden. Er is hier schijnbaar nog geen sprake van lijden en sterven. In het begin van Jezus' werk tekenden zich de omtrekken van het kruis nog maar vaag af. Maar achter de woorden van onze tekst doemen ze toch op. Deze verhoging is de verhoging aan het kruis. Goed beschouwd een ontzaglijk dubbelzinnige omschrijving. Jezus wordt straks vastgenageld aan het kruis, langzaam gaat de paal omhoog met Zijn lijdende lichaam eraan. Straks hangt Hij daar, verhoogd van de aarde, in letterlijke, ruimtelijke zin. Net als de koperen slang. Een beeld van hetzelfde dier als wat dood en verderf zaaide, is het middel tot genezing. Alzo ook de Zoon des Mensen... Hoort het getuigenis der Schriften: 'Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem'? Daartoe is Christus aan het kruis verhoogd! Zijn verhoging aan het kruis, is niettemin ook Zijn verheerlijking. Het is Zijn .verheerlijking dat Hij lijdt en sterft aan het kruis. Het Evangelie naar Johannes is, ook als lijdensevangelie, vol van deze heerlijkheid. Uitgerekend na het ogenblik dat Judas wegging om Hem te verraden, sprak Jezus: nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt en God is in Hem verheerlijkt. Dat zegt Jezus terwijl Hij ziet op Zijn lijden, en sterven. Het is: lijden en sterven voor de Zijnen om hen te verlossen van de zonde en de dood. Dat is Zijn heerlijkheid! Zó zien we in Hem heerlijkheid. Zo kunnen we over Hem spreken als de Kruiskóning. Dat zien we achter zijn naaktheid en ellendige omstandigheden. Dan hebt u trouwens wel andere ogen nodig dan die u van nature hebt. Het licht van de Heilige Geest moet er dan wel in schijnen om ze te verlichten tot de kennis van de heerlijkheid van Christus. In de tweede plaats mogen we zeggen: Jezus is door de verhoging aan het kruis héén, uitermate verhoogd (Filipp. 2). Verhoogd en door de hemelen doorgegaan. Dat begon aan het kruis. Daarom is Hij als de Gekruisigde uitermate verhoogd. En daarom zit Hij aan 's Vaders rechterhand als de Gekruisigde en regeert Hij Zijn Germeente als de Gekruisigde met doorboorde handen. Zien wij Hem in Zijn heerlijkheid, dan herinneren toch de tekenen van het kruis ons eraan: zó is onze redding gekocht! De lijdende Heiland is de verhoogde Heere. Door de éne verhoging heen ontvangen wij de doorkijk tot in de andere. Maar ook omgekeerd. De 'tweede' verhoging brengt ons als vanzelf terug tot de 'eerste' verhoging. Hemelvaart en Goede Vrijdag staan met elkaar in het nauwste verband. Vlak voor de hemelvaart lezen we in Lukas 24 : 'toen opende Hij hun verstand opdat zij de Schriften verstonden en zeide tot hen: alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dage'. Dat betekent hiervan nu: gemeenschap met de verhoogde Heere, met de levende Christus, is gemeenschap met Zijn lijden en sterven. Dat heeft consequenties voor het leven des geloof s hier beneden. Levende uit Christus, gelovende in Hem, staat u in de strijd. Dan kruipen wij door de ergernis van het Evangelie des kruises heen, maar zo ontdekken wij in Christus een fontein van levend water en van versterkende genade. Het betekent voor ons ook: de weg gaat door het lijden tot heerlijkheid. Wilt u straks de heerlijkheid? Draag dan nu de smaadheid van Christus. Laat hitte en verdrukking u dan niet vreemd voorkomen! Laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende! Dat is de koninklijke weg. Toch! Die weg leidt naar de eeuwige heerlijkheid. U wordt gevraagd: wat dunkt u van de Christus? Bent u al één plant met Hem geworden in Zijn vernedering en verhoging? Tenslotte: 'verhoogd moet Christus worden in de prediking. Mozes verhoogde de slang opdat ieder vanuit zijn dodelijke lijden de slang zou kunnen zien en zo genezen worden. De slang was zichtbaar tot in de verste rijen van het tentenkamp. Mozes nam de slang niet in zijn hand om hem, al rond gaande aan deze en gene te laten zien. Hóóg moest de slang opgericht worden. Zó ook de Zoon des Mensen. Het moet. Het is goddelijk noodzakelijk. Opdat een ieder, die in Christus gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Een ieder. De redding wordt niet aangeboden aan alleen de uitverkorenen maar aan zieken, aan zondaren. Wat is er een ruimte in Gods genade. Redding wordt u aangeboden. Niet op een ongrijpbare manier, maar concreet en hoorbaar. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege alsof God door ons bade: laat u met God verzoenen! Zo, dragen wij Christus hóóg opgericht in het Woord' der verzoening. En iedereen moet het Lam Gods kunnen zien. Wee, die dienaar, die maar zo benepen met Hem voor den dag komt! Wij prediken Christus, de Kracht en de Wijsheid Gods. Maar ook: voor de vrome Jood en de debatterende Griek een ergernis en ene dwaasheid. Dat is wat! Het wemelt doorgaans onder ons van die vrome Joden en discussiërende Grieken. Maar gij lieden moet wederomgeboren worden! Zo niet: dan blijft u buiten het Koninkrijk. Ingaan doet u alleen door het geloof in Hem, Die u roept als de verhoogde Christus, Die u wederomgeboren worden doet door het levende en eeuwig blijvende Woord Gods. Verhoogd aan het kruis, in de hemel en in het gepredikte Woord. Opdat 'wij daardoor deel krijgen aan de heerlijkheid van de verhoogde Christus. Kan het van u gezegd worden: 'en zo velen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven'? Die in de Zoon gelooft heeft het nieuwe leven, het eeuwige leven!

Wekerom

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 maart 1975

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Drievoudige verhoging

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 maart 1975

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken