Bekijk het origineel

Door de Geest van God geleid 3

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Door de Geest van God geleid 3

Pastorale overwegingen

8 minuten leestijd

Deze artikeltjes zijn bedoeld om enkele richtlijnen te geven hoe en langs welke weg en op welke manier de Geest van God de gelovigen leidt. Er is in dit verband dus geen sprake van de wegen waarlangs de Heilige Geest zondaren tot Christus brengt. Dit even ter verduidelijking in verband rnet ontvangen reacties.

Tot tweemaal toe hebben we dus gepoogd enkele lijnen te trekken waarlangs Gods Geest de gelovigen in dit leven leidt. Dit alles kan nog verduidelijkt worden, als we deze keer enige aandacht willen geven aan een naam die de Heilige Geest, juist met het oog op deze leiding, van Christus heeft ontvangen. Ik bedoel de naam Trooster. Het is met name in de hoofdstukken 14 tot en met 16 van het Evangelie van Johannes dat de Heere Jezus hierover Zijn discipelen onderricht geeft. We vinden in deze hoofdstukken de afscheidspreek van Jezus. Vlak vóór Zijn heengaan uit deze wereld, spreekt Jezus Zijn leerlingen troostend en bemoedigend toe. Hij gaat wel weg. Maar niet voorgoed. Hij komt weer terug. De Heere Jezus heeft daarmee stellig Zijn terugkomst op de jongste dag op het oog. Dan komt Hij definitief terug. Maar aan die terugkomst zal vooraf gaan de gave van de Heilige Geest. En in de Heilige Geest komt Christus terug in de harten van de Zijnen. Ze zullen daarom geen wezen blijven. Een wees was zeker in de tijd van Jezus' omwandeling op aarde een voorbeeld van hulpeloosheid en hulpbehoevendheid, zonder bescherming, zonder leiding. Wel, zo zullen de leerlingen van Jezus niet achterblijven. Ook na Zijn verhoging zal Christus als de Goede Herder over Zijn kudde blijven waken. Zijn handen niet van hen aftrekken. Niet/toestaan dat één van hen uit Zijn hand gerukt zal worden. Die zorg van de verhoogde Christus voor Zijn Kerk vindt haar gestalte in het werk van de Heilige Geest in de harten. Door de kracht van de Heilige Geest blijft Christus Zijn gemeente bewaken en bewaren. In dit verband krijgt de Heilige Geest de naam van: de Trooster.

Er staat letterlijk: araklètos, de erbij geroepene. Een woord dat stamt uit de juridische sfeer. Een parakleet is de man die rechtsbijstand verleent aan mensen die niet bij machte zijn hun eigen rechtszaak te bepleiten. We zouden kunnen zeggen in ons taalgebruik: en advocaat. Dus, de vertaling Trooster is wel juist. Maar allereerst en vooral hebben we te denken aan een man die te hulp wordt geroepen om raad te verschaffen.. In 1 Johannes 2 : 1 staat ditzelfde woord. Daar is het vertaald met Voorspraak. 'En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige'. Hier wordt de naam Parakleet voor Christus gebruikt. Christus is in de hemel om de zaak der kinderen Gods bij de Vader te bepleiten. En dat doet Hij met vrucht. 'Wie zal eer verhoord worden dan de eigen welbeminde zone Gods? ' (Art. 26 NGB) Christus kan wijzen op het volbrachte werk der verzoening. Dat werk heeft de Vader immers openlijk op Pasen goedgekeurd? Waar nu Christus de Parakleet, de Voorspraak van God bij de gelobij God, zo is de Heilige Geest de Parakleet de Voorspraak van God bij de gelo­ vigen. Bepleit Christus de zaak der kinderen Gods bij'de Vader. De Heilige Geest bepleit de zaak Gods bij de kinderen Gods. Zo werken Christus en de Geest samen tot de verheerlijking van de Vader en de zaligheid der Kerk. Hoe heerlijk en volmaakt zijn Gods werken.

Dus, de Heilige Geest is de Voorspraak, de advocaat van God in de gelovigen. Waartoe? Om de gelovigen bij te staan in al hun strijd en aanvechting. Om ze op de been te houden als zij dreigen te wankelen. Dit Parakleet-zijn van de Heilige Geest heeft om te beginnen, 'n rechterlijke kant. De Geest overtuigt de wereld van zonde, van gerechtigheid en van oordeel (zie Joh. 16 : 7-15). Overtuigen wil zeggen: emand zijn zonde voorhouden en tot bekering roepen. Het is ook bestraffen, veroordelend toespreken. Zo ook in Johannes 16 : 8. De Heilige Geest zal de wereld openlijk en scherp terecht wijzen. Zodanig dat ze te schande wordt gezet. 'De Geest is voor de wereld het tegendeel van' wat Hij voor de gelovigen is: ij is de openbare aanklager, die als een niets ontziend officier van Gods justitie zijn beschuldigingen uitspreekt en de misdadiger openlijk aan de kaak stelt' (F. J. Pop).

Zo is het overtuigende werk van de Heilige Geest een vooruitgrijpen op het laatste oordeel. Het eerste waar de Geest van overtuigt is van zonde. Wat is de zonde? Dat de wereld niet in Christus gelooft. Dat ze Hem afwijst. Het tweede is dat de Geest overtuigt van gerechtigheid. Dat wil zeggen: e gerechtigheid van God is in het verzoenend werk van Christus aan het licht getreden. Het derde is tenslotte dat de Geest overtuigt van oordeel. Want de overste van deze wereld, de duivel is door Christus geoordeeld. Hij heeft het definitief verloren en Christus heeft eens en voorgoed gezegevierd. Dat is het rechterlijk aspect aan het Parakleet-zijn van de Heilige Geest. Na Pinksteren 'voert Hij het geding om Gods wereld' (A. Noordegraaf). Dit werk doet de Heilige Geest door middel van het getuigenis van Zijn Kerk. In de Kerk en in de wereld bepleit immers de Geest Gods zaak. De kern van Zijn pleidooi is het volbrachte werk van Christus. God de Vader brengt dat werk van Zijn Zoon door de Heilige Geest tot volle gelding. Zegevierend haalt de Heilige Geest de volle buit voor Christus binnen. En de wereld wordt daarbij in het ongelijk gesteld. Daar lijkt het soms helemaal niet op. En toch is het waar. Straks zal openlijk, voor ieders oor en oog, het rechtsgeding van de Heilige Geest haar bekroning vinden als Christus wederkomt om te oordelen levenden en doden. En intussen is de Heilige Geest de officier van Gods justitie die Gods zaak tot gelding brengt in de wereld door middel van het getuigenis van de Kerk. De Heilige Geest spoort aan als Gods getuigen in de wereld op te komen voor de eer en de zaak van Christus. Door het ongeloof, in de Christusverwerping, aan de kaak te stellen en op te roepen tot bekering. Door de gerechtigheid van God in het volbrachte werk van Christus geopenbaard te prediken. En door de overwinning van Christus op de overste van deze wereld uit te dragen. Het Parakleet-zijn van de Heilige Geest heeft ook een verkondigend en vertroostend ka­ rakter. Dat lezen we vooral in Johannes 15 : 26 'Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn... Die zal van Mij getuigen'. In de harten der kinderen Gods getuigt de Geest in Naam van de Vader van Christus. Als de Geest der waarheid verheerlijkt Hij Christus in het hart. Hij staat zo de gelovigen bij in al hun strijd en aanvechting. Hij houdt ze op de been door steeds him ogen te openen voor Christus die hun volkomen Zaligmaker is.. Steeds weer richt de H. Geest alle lampen op Christus. Opdat ze in Hem steeds al hun heil en zaligheid zouden zoeken en in niets of niemand naast Hem. Dat is het troostend werk van de Heilige Geest. Hoe doet de Geest dat? Wel, Hij wordt genoemd de Geest der waarheid. Hij zal in al de waarheid leiden. Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken. Dus, de HeiHge Geest troost door het Woord te verklaren in het hart. Door Christus de hoogste plaats te geven. Hij geeft geen nieuwe openbaringen daarnaast. Nee, wat Hij gehoord heeft, zal Hij spreken. Dat maakt Hij vruchtbaar dat brengt Hij tot groei en ontplooiing.

Hij draagt er zorg voor dat de kinderen Gods niets buiten Christus om zouden zoeken. Dat ze zich zullen houden aan wat God ze in Zijn Woord leert en zegt. Hij maakt dat Woord indachtig. Brengt het in herinnering. En zo troost Hij. En het enige thema van Zijn troostboodschap is: Jezus Christus. Nooit wordt Hij het moe deze wonderschone Naam in de oren en in de harten der gelovigen te spellen. Daarom zijn de discipelen niet als wezen hulpeloos achter gebleven. Nee, de Heilige Geest woont in hun harten. En in die harten verheerlijkt Hij altijd maar weer en steeds door in opdracht van de Vader de Heere Jezus Christus, gekruisigd en opgestaan.

Toekomstige dingen zal Hij u verkondigen, staat er nog bij. De Geest werkt heen naar het einde. Naar de toekomst van Christus. Hij bidt in de gelovigen en samen met de gelovigen: Kom, Heere Jezus. Steeds weer stelt Hij de heerlijke erfenis in het vooruitzicht. Toekomende dingen verkondigt Hij. Hier houdt de steeds weerkerende zonde en de verleiding tot zonde de gelovigen zo klein en maakt zo mismoedig. Zouden we de eindstreep wel halen. Zullen we niet alsnog stranden in het zicht van de haven der eeuwigheid? Nee, zegt dan de Geest, God zal niet verlaten het werk van Zijn handen. Hij zal u niet begeven. Hij zal u niet verlaten. Zo richt de Geest de ogen omhoog en naar voren, naar de toekomst van Jezus Christus. Hij komt. Hij komt! De dag van uw verlossing is nabij. Zo reikt de Geest steeds weer de troostbeker uit.

De Vader en de Zoon hebben Herta daar toe naar de aarde gezonden om de Kerk in bet strijdperk van dit leven staande te houden. Zo houden ze het vol op de pelgrimage naar het nieuwe Jeruzalem. Zo is Hij de Trooster.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juni 1975

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Door de Geest van God geleid 3

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juni 1975

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken