Bekijk het origineel

Leer ons bidden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leer ons bidden

5 minuten leestijd

‘Gij dan bidt aldus: .. Uw Naam worde geheiligd' Matth. 6 : 9

Een kind behoort z'n vader te eren. Zo behoort een kind van God zijn hemelse Vader te eren. God vraagt: Ben Ik een Vader, waar is Mijn eer? ' (Mal. 1 : 6). Het eerste, dat de Heere Jezus Zijn discipelen leert bidden is: w Naam worde geheiligd d.w.z. Geef dat ik, dat wij U eren. Verder ligt in deze bede de smeking: erstoor en verbreek de ontheiliging en bewerk de heiliging van Uw Naam op de aarde.

God Naam heiligen. Wat is dat? Zijn hoge, heerlijke Naam voor heilig erkennen, heilig gebruiken. God in al Zijn deugden en werken roemen en prijzen. Op Zijn Naam vertrouwen. De Naam van Christus eren als de énige Naam, gegeven tot zaligheid. Héél ons leven zo 'schikken en richten, dat Uw Naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worde' (Catech. Zd. 47).

Dat Gods Naam geheiligd worde, door hemzelf en door anderen, dat dient een christen vóór alle dingen te begeren. Dat is het hoogste verlangen en de hoogste vreugde van Gods kinderen. En het is hun grootste smart, dat zij nog zo weinig de Naam des Heeren heiligen en nog zo vaak, ja dag aan dag. Zijn Naam, die heilig is en goed, onteren door hun zonden met gedachten, woorden en werken. Het doet hem ook zo'n pijn, dat Gods Naam in de wereld om hen heen zozeer ontheiligd en gesmaad wordt. Calvijn zegt, dat de bede, dat Gods Naam worde geheiligd, samenhangt met onze grote schande, dat Gods eer door onze ondankbaarheid, boosheid en onbeschaamdheid verduisterd en vernietigd wordt.

Gods Naam wordt op ontelbare manieren ontheiligd en gelasterd. Zoals de wolken en de nevels de zon onderscheppen en haar glans verduisteren, zo stijgen er uit deze zondige wereld kwade dampen op, die de glorie van Gods Naam verduisteren. Daar komt bij, dat de lucht vol is van namen en prestaties van mensen, terwijl de hoge Naam van God, in Wiens hand de adem is van deze nietige mensen, niet genoemd en geroemd wordt. Tallozen zijn straal ongelovig en gebruiken Gods Naam alleen als ze een vloek op hun lippen nemen.

Hoezeer wordt Gods Naam ontheiligd, onteerd en gelasterd in de moderne literatuur, in de wereld van het amusement, in uitzendingen van de radio en de t.v. Dat de Heere het duldt en gedoogt!

Wie zichzelf leert kennen klaagt zichzelf aan om zijn of haar ontheiliging van Gods Naam. God toornt te allen dage tegen de ontheiliging van Zijn Naam. Mozes mocht het beloofde land Kanaan niet binnengaan, omdat Hij God niet geheiligd had voor de ogen van de kinderen van Israël (Num. 20). Ontzettend zal het zijn als ontheiligers van Zijn Naam eenmaal voor Zijn rechterstoel te zullen staan.

God is heilig en wij zijn allen onheilige kinderen van Adam, die Gods Naam niet heiligen, maar ontheiligen. Alleen als God Zijn almachtige hand bekerend op ons legt, leren wij Zijn Naam heiligen. Dan wordt de ontheiliging van Zijn Naam ons tot schuld, nood en verdriet. De heiliging van Gods Naam is opgave en gave. Augustinus bad: 'Geef wat Gij beveelt en beveel wat Gij wilt.’

Omdat wij er uit onszelf totaal onmachtig toe zijn, legt Christus ons de bede in het hart en op de lippen: Uw Naam worde geheiligd. Wij bidden en smeken of de Heere het ons wil geven. Of Hij het wil maken, dat wij Zijn hoogheerlijke Naam zullen heiligen door de kracht van Zijn Geest.

Kohlbrugge zegt: Kracht vond ik niet om één enkele zonde te verbreken... Sterk ben ik nooit geweest dan in 's Heeren kracht. Blij ben ik nooit geweest dan in de blijdschap des Heeren.

De verhoring van de bede: 'Uw Naam worde geheiligd' betekent, dat onze naam (d.w.z. wat wij menen te zijn voor God met onze ingebeelde braafheid en deugdzaamheid) te gronde gaat en de naam van Christus ons alles wordt.

Alleen Hij, Die Gods Naam volmaakt geheiligd heeft', leert ons Gods Naam heiligen. Hij heeft voor de heiliging van de Naam van Zijn Vader schande, spot, hoon en het kruis verdragen. Hij heeft buiten de poort van Jeruzalem, de heilige stad, geleden, opdat Hij door Zijn bloed Zijn volk zou heiligen. Zalig als dat bloed, dat reinigt van alle zonde, heiligend en vernieuwend in onze harten drupt. Alleen in de geloofsgemeenschap met Christus leren wij Gods Naam heiligen, zo nodig ten koste van onze eigen naam. De Heere Jezus zegt: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Zoals een kind het niét hebben kan, dat de naam van zijn vader aangetast en door 't slijk gehaald wordt, zo kan een kind van God het niet hebben, dat de naam van Zijn God wordt aangetast en onteerd. Daar komt hij tegen op en bidt hij tegen in: Uw Naam worde gehei­ ligd. Dan bidden en smeken wij, dat Gods Naam ook in óns eigen leven geheiligd worde. De Heere Jezus zegt: Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Het gaat om de heiliging van Gods Naam niet alleen 's zondags, maar ook 's maandags en alle dagen van de week. In het gewone leven van elke dag. Op de plaats, waar God je stelt. In de omgang met elkaar, ook en juist met je ongelovige buurman en buurvrouw. De volle verhoring van de bede komt na dit leven. Dat zal wat zijn om dan de Naam van onze God en Zaligmaker volmaakt te heiligen, te loven en te prijzen in alle eeuwigheid. Wij verwachten naar Zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die vol zal zijn van de kennis en de lof van God, van de heiliging van Zijn Naam.

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loov' Hem vroeg en spa. De wereld hoor' en volg' mijn zangen Met Amen, Amen na!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 september 1978

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Leer ons bidden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 september 1978

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken