Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Diakonaat en Samenleving

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Diakonaat en Samenleving

6 minuten leestijd

1. In verbondeïiheid met de profetische roeping van de kerk, strekt het diakonaat"zich uit ook over de grenzen van de gemeente heen. Waar de kerk gevolg geeft aan de opdracht van Christus om met Zijn evangelie uit te gaan in de wereld, zal vanuit de fundamentele bijbelse eenheid van Woord en daad gesproken moeten worden van een diakonale roeping niet alleen ten opzichte van de leden van de gemeente, ' maar ook van in nood verkerende personen of groepen in de samenleving.

De (diakonale) dienst der barmhartigheid op het terrein van de samenleving dient echter steeds gezien te worden in haar verbondenheid met het apostolaat (denk bijv. aan de diakonale aspekten van de zgn. 'inwendige zending'; zie ook art. 8 van de kerkorde).

2. Nu is van de grootste betekenis dat de diakenen en de gemeenteleden zich bij hun diakonale aktiviteiten in de samenleving gebonden, gestimuleerd en geleid weten door het Woord van God en de belijdenis der kerk. Toerusting daartoe en bezinning daarop zijn dringend, n9odzakelijk, opdat diakonaat in de samenleving niet verwordt tot puur humanistisch bezig zijn.

3. Het diakonaat in de samenleving blijve primair dienst der barmhartigheid. Voorzover het daarbij ingaat op de sociale vragen en noden, moet dit gezien worden (opnieuw in nauwe verbondenheid met het apostolaat) als behorend tot de arbeid der kerstening, welke ten doel heeft dat het leven en het samenleven der mensen worde ingericht overeenkomstig Gods beloften en geboden (zie kerkorde art.-8), onder de barmhartige heerschappij van Jezus Christus.

4. Het is een ge'vaarlijke en af te wijzen ontwikkeüng wanneer de in het kader van het apostolaat gevatte arbeid tot 'kerstening van de samenleving' vervangen wordt door het zgn. 'Politiek diakonaat', dat gericht is op maatschappijhervorming. Een dergelijk politiek diakonaat, losgemaakt van het profetische getuigenis, loopt immers telkens het gevaar zijn inhoud en vulling te krijgen niet vanuit Gods Woord, maar vanuit ideologieën van allerlei snit.

In 2 Kronieken 28 vloeit het dienstbetoon in de politieke situatie van die tijd voort uit het profetisch getuigenis van Oded, dat vanuit de geboden en beloften des Heren oordelend en critisch staat tegenover alle partijen.

5. Bij het vervullen van haar diakonale roeping in de samenleving zal de kerk telkens ook stuiten op maatschappelijke verschijnselen, waaraan moeilijke politieke vragen verbonden zijn. Het kan daarom nodig zijn niet alleen in allerlei noodsituaties daadwerkelijk hulp te verlenen maar ook de oorzaken van het ontstaan of voortbestaan van deze nood aan te wijzen en te (helpen) bestrijden.

Te denken valt in dit verband aan het signaleren van misstanden, die voortvloeien uit bepaalde onbarmhartige maatschappelijke ekonomische of politieke strukturen (bijv. bepaalde verslavingen, bescherming van het ongeboren kind, produktievormen als glijdende werkweek e.d., uitbuiting van buitenlanders, diskriminatie van bepaalde groepen enz.). 6. Wanneer via het diakonaat misstanden-gesignaleerd worden, kan de kerk geroepen zijn, vanuit haar theokratische belijdenis (zoals deze gefundeerd is bijv. in Psalm 72), te getuigen tot de overheid en tot de desbetreffende verantwoordelijke instanties. Dat houdt tegelijk in d^ de leden van de gemeente zich als leden van de samenleving bewust moeten zijn van hun politieke verantwoordelijkheid om daaraan uiting te geven 'binnen de daartoe geëigende verbanden van een demokratisch staatsbestel.

Om vereenzelviging van het evangelie met welke maatschappelijke struktuur dan ook te vermijden, dient de kerk, ook bij de vervulling van haar diakonale taken, te weten dat zij iets anders is dan een politieke partij, aktie-groep, vakbond of werkgeversorganisatie.

7. Waar en wanneer het mogelijk is verdient het een zekere voorkeur dat de gemeenten (c.q. de kerk) hun (haar) diakonale roeping zelf via hun (haar) diakonale organen vervullen (vervult) in plaats van bepaalde takken van hulpverlening over te laten aan partikuliere (christelijke) organisaties.

Afhankelijk van de situatie kan daarom van gaval tot geval bezien worden óf de gemeente (c.q. de kerk) haar leden moet stimuleren op persoonlijke wijze deel te nemen aan organisaties of aktiviteiten die gericht zijn op hulpverlening óf dat de gemeente (c.q. de kerk) zelf een bepaalde taak ter hand moet nemen, tal of niet samen met andere christelijke of niet-christelijke gemeenschappen.

8. De diakenen mogen niet zozeer belast worden met de verplichting tegenwoordig te zijn in allerlei besturen dat zij niet of nauwelijks meer toekomen aan hun meer direkte ambtstaak in hun eigen gemeente. Het verdient daarom aanbeveling dat zoveel mogelijk bekwame gemeenteleden betrokken worden in de diakonale arbeid en allerlei taken worden gedelegeerd, mits er echter goede verbindingen blijven tussen deze gemeenteleden en de diakenen, bij wie de uiteindelijke diakonale verantwoordelijkheid berust (vgl. 1 Kor. 12).

9. Wil het diakonaat waarlijk gestalte geven aan zijn bijbelse roeping in de samenleving, dan verdient in onze zich saeculariserende samenleving samenwerking met confessionele welzijnsorganisaties de voorkeur, opdat de diakonale organen hun eigenheid, nl. handelen in opdracht van Christus in verbondenheid met prediking, pastoraat en apostolaat van de gemeente, niet verhezen.

Diakonaat wil immers, wehswaar primair met de daad maar niet los van het Woord, een teken zijn van de barmhartigheid van God in Christus, die door de Heilige Geest in mensen gestalte krijgt en die het echte welzijn van de totale mens en van de hele samenleving op het oog heeft.

10. Het kan van grote betekenis zijn dat de kerk ook via het diakonaat haar stem Iaat horen met betrekking tot de bezinning op de inhoud van de vele vormen van 'welzijnswerk', zoals deze in onze tijd door de decentraUsatie van de overheidsbevoegdheden in vele plaatsen aan de orde komt. Wanneer op plaatselijk vlak allen die iets te maken hebben met 'welzijnswerk' in de breedste.zin van het woord uitgenodigd worden mee te denken bij de opstelling van een 'welzijnsplan', moeten met name de diakenen hierop attent zijn.

Bijgaand treffen de lezers het tweede gedeelte van de studie, die de werkgroep 'Hervormd Gereformeerd Diakonaal Beraad' op schrift stelde in het kader van het door de 'Generale Diakonale Raad' opgezette project 'Samen Beleid Maken'.

Fundamenteel voor de bijbelse visie op het welzijn van mens en samenleving is, dat dit welzijn altijd verbonden is met de herstelde relatie tot God door Jezus Christus (vgl. Matt. 6 : 33, 16 : 26).

11. De diakonale taken van de kerk op het terrein van de samenleving zijn velerlei en veelomvattend. Zij mogen echter niet zozeer alle aandacht hebben dat dit ten koste gaat van het diakonaat binnen de gemeente zelf als huisgezin van God.

De kerk hoede zich ook voor het gevaar dat zij zich door het diakonaat wil' waar maken' in de moderne samenleving, waarin de leuzeklinkt: 'geen woorden maar daden'.

Een uitspraak als 'aan het diakonaat van de gemeente wordt duidelijk wat de kerk waard is' is daarom zo niet misleidend dan toch wel zeer eenzijdig en devalueert de betekenis van de Woordverkondiging, het pastoraat en het apostolaat.

Het diakonaat ook op het terrein van de samenleving heeft pas werkelijk betekenis als het gefundeerd blijft in en verbonden blijft met de 'dienst van de verzoening', die de verkondiging van het kruisoffer van Christus tot inhoud heeft.

(wordt vervolgd)

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1979

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Diakonaat en Samenleving

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1979

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken