Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

16 minuten leestijd

Katwijk AAN ZEE

In een heel druk bezette dienst nam zondagavond jl. in de Nieuwe Kerk ds. W. Chr. Hovius afscheid van de hervormde gemeente (wijkgem. Immanuel). Machtig golfde het zingen door de ruime kerk, Psalm 40 : 5. Na de geloofsbelijdenis werd gezongen Psalm 100 : 4. De schriftlezing was Lukas 4 : 38-44, en daarna ging dominee voor in gebed. In zijn inleidingswoord stond de predikant stil bij het woord 'gehoorzaamheid', als de inhoud van de ware religie, die ook van een dienstknecht en een gemeente gevraagd wordt bij het scheiden, die geen vrucht is van eigen akker, maar alleen voortkomt uit de bediening van Hem, Die gehoorzaam was, zelfs tot in de kruisdood. Als de gehoorzame Knecht des Vaders wordt Hij ook getekend in de tekst gekozen uit Lukas 4 : 42-44, bij Zijn gang uit Kapernaüm naar de steden van Galilea, om ook in andere steden het evangelie van het Koninkrijk Gods te prediken. Als thema koos de scheidende predikant 'Ook andere steden', met als verdeling:1. Een dringende wens om te blijven. 2. Een heilige noodzaak om te vertrekken. 3. Een grote gewilligheid om te arbeiden. Alvorens de tekst te verklaren liet ds. zingen Psalm 119 : 7, 17 en 22. In de prediking wees de predikant op treffende overeenkomsten tussen Kapernaüm en Katwijk. De Heere Jezus had in Kapernaüm Zijn heerlijkheid geopenbaard. Toen Hij heenging hield een grote schare Hem vast, dat Hij niet zou scheiden. Dat lijkt geweldig, bij alle onverschilligheid elders en b.v. tegenover de bede der Gardarenen, dat Hij wegging. Toch is niet alles goud wat er blinkt. Kapernaüm was tot in de hemel verhoogd, zou echter tot in de hel toe nedergestoten worden. Het komt op de vrucht aan, die bestaan kan voor God. Veel mensen trekken en vasthouden is niet het belangrijkste, maar mensen verliezen aan de Heere Jezus was het doel. De Heere evangeliseerde het Koninkrijk God^, iii Hem doorgebroken, het herstel van Gods koninklijke heerschappij, uitgewerkt door Zijn Woord en Geest in harten van verloren zondaren. Zijn ook wij onderdanen geworden in dat Rijk? De Heere Jezus predikte in de synagogen, stammend uit de tijd van de ballingschap, in Galilea, niet meer in de open lucht, maar in kleinere gebouwtjes. Hij ging 'van groot naar klein', zoals Hij vaak ook de enkeling opzoekt en in Zijn vrijmacht handelt. Na de prediking werd gezongen Psalm 45 : 1 en 2. In een korte toespraak groette de scheidende predikant verschillende instanties en personen, o.m. de burgemeester en wethouder, de classis, kerkeraad Apeldoorn, tenslotte de eigen kerkeraad waarmee ds. een heel nauwe vriendschapsband had, en de gemeente. Hartelijk werd de vertrekkende predikant toegesproken door ds. S. de Jong, die staande liet toezingen Psalm 119 : 9. Na de slotzang Psalm 72 : 11, legde ds. Hovius voor het laatst de hogepriesterlijke zegen op de gemeente. Het moge hem en zijn gezin in de nieuwe gemeente wel gaan, het nam in Katwijk een grote plaats in.

GEREFORMEERDE BOND; AFDELING KRALINGEN-ALEXANDERPOLDER

Onze afdeling hoopt D.V. donderdag 13 september 1979 een ledenvergadering te houden in de trouwzaal van de Hoflaankerk aan de Oudedijk no. 2. Aanvang acht uur. Spr. de weled. gestr. heer ir. J. V. d. Graaf. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. De hoflaankerk is te bereiken met de tramlijnen 3, 8 en 9 en buslijn 48; deze laatste stopt vlak bij de kerk.

BEROEPEN TE:

Nieuwendijk (toez.): J. E. W. Nicolaï te Zevenhoven; Zwartsluis: R. Heusinkveld te Maassluis; Hoogeveen: L. Gulmans te Buitenpost; Polsbroek, Oude Tonge, Kamperveen en Zetten-Andelst: P. de Jager, kand. te Sliedrecht; IJsselmuiden en Genemuiden: H. Visser te Nieuwe Tonge; Aalten: H. van den Heuvel te Maarssen; Rijnsburg (toez.): L. Romein te Boven-Hardinxveld; Werkendam (toez.): T. Lekkerkerker te Ede.

AANGENOMEN NAAR:

Oostburg (toez.): P. Feenstra te Klazienaveen-Zwartemeer; Schaarsbergen (toez., part-time): W. Timmerman, kand. te Utrecht; Giessendam-Nederhardinxveld: D. van Vliet te Papendrecht/ Waspik: J. G. van Willigen, kand. te Veenendaal.

TOEGELATEN:

Tot de evang. bediening en beroepsb., P. de Jager, Havikstraat 123, 3362 EK Sliedrecht; A. A. W. Boon, Karekietstraat 177, 3362 RG Sliedrecht.

BERÓEPBAARSTELLING: F. G. Immink, kand., Toscadreef 31 in Utrecht (met ingang van 18 sept.). J. M. Krijger Jr., plaatselijk zendingspredikant te Kameroen, Kempenaerstraat 38 in Oegstgeest.

OVERLEDEN:

Ds. G. J. Geurtsen (65), em. pred. van Oostburg.

HAGESTEIN

HAGESTEIN Bevestiging en intrede van kand. U. W. van Slooten als Herv. pred. van Hagestein. Na een vacature van bijna twe< e jaar mocht de Herv. Gem. van Hagestein weer een eigen herder en leraar ontvangen uit Zijn hand. In de morgendienst vond de bevestiging plaats door ds. C. Snoei, predikantdirecteur van de I.Z.B. te Amersfoort. Deze had als schriftlezing Hand. 20 : 17 t/m 28, en als tekst vers 28.. Zo hebt dan acht op u zelf, en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gerneente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. Thema 'Inzicht en Toezicht'. Aan de handoplegging namen zeven predikanten deel ds. C. Snoei, ds. P. L. Tolhoek, ds. J. v. d. Heuvel, ds. A. Noordegraaf, ds. W. van Laar, ds. J. P. Nap, ds. J. A. H. Jongkind. Tot slot sprak ds. Snoei een persoonlijk woord tot ds^ v. Slooten en de gemeente.

Voor de intrededienst 's middag had ds. v. Slooten als schriftlezingen Exodus 3 : 1-15 en Hand. 4 : 1-12. De gekozen tekst was Hand. 4 : 12. En de Zaligheid is'in geen anderen, want er is ook onder de Hemel geen ander Naam, die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden.

Na de prediking en gebed werd ds. v. Slooten toegesproken door de Konsulent ds. Tolhoek, ook namens de ring. En ouderling van.Zanten namens gemeente en kerkeraad, en werd toegezongen Ps. 105 : 3 en 24. Tenslotte bedankte ds. v. Slooten alle genodigden vrienden en kennissen, konsulenten, kerkeraad, kerkvoogdij, burgemeester en wethouders, en al diegenen die geholpen hebben, en voor alle goede zorgen. Zijn vaders en moeders, en zijn vrouw voor al hun goede zorgen, rondom zijn studie.

SINT-MAARTENDIJK

SINT-MAARTENDIJK Bevestiging en intrede van ds. J. G. van Loon als Nederlands Hervormd predikant van Sint-Maartendijk

Het was woensdag 29 augustus 1979 een blijde dag voor de Hervormde Gemeente van Sint-Maartensdijk, die weer een eigen Herder en Leraar mocht ontvangen in de persoon van ds. J. G. van Loon, overgekomen uit zijn eerste gemeente Aalst, die hij precies zeven jaar heeft mogen dienen. Met de komst van deze nieuwe Predikant kwam er een einde aan de op 24 mei 1979 ontstane vacature door het vertrek van ds. J. Blom naar Ridderkerk. In de nataiddagdienst werd ds. J. G. van Loon bevestigd door zijn vriend, ds. W. J. op 't Hof uit Ouddorp, die een predikatie hield, die gebaseerd was op Jeremia 1. De bevestiger legde in zijn prediking de nadruk op het nachtgezicht van Jeremia, namelijk een amandelroede. In een persoonlijk woord merkte ds. Van 't Hof op, dat men van een nieuwe predikant verwacht, dat hij vele gaven heeft. Maar in het formulier staat, dat de nieuwe predikant vermaand wordt de gave (enkelvoud) niet te verzuimen. Na de bevestiging zong men de nieuwe predikant staande toe Psalm 119 : 67 (gewijzigd). In de avonddienst verbond ds. Van Loon zich aan zijn nieuwe (tweede) gemeente van Sint-Maartensdijk met een Predikatie over Jozua 5 vers 14. Het thema van de prediking was: e vorst van het Heir des Heeren, verdeeld in drie punten en wel: . Zijn zwaard, b. Zijn komst en c. Zijn knecht. Na de intrede-prediking sprak ds. Van Loon diverse personen en colleges toe. Op zijn beurt werd de nieuwe predikant toegesproken door burgemeester E. Baerends namens de burgerlijke gemeente Tholen, door de consulent ds. D. J. Budding van Scherpenisse namens de Ring Tholen, de Classis Zierikzee en de Provinciale Kerkvergadering en door ouderling W. J. van Hemert, die het woofd voerde namens de Kerkeraad, Kerkvoogdij en namens de Hervormde Gemeente van Sint-Maartensdijk, die ds. Van Loon staande liet toezingen Psalm 20 vers 1. Na een kort dankwoord door ds. Van Loon werd deze intreedienst besloten met het zingen van Psalm 118 vers 7.

JAARVERGADERING ‘PROTESTANTS NEDERLAND’

De openbare jaarvergadering van de Vereniging 'Protestants Nederland' zal D.V. dit jaar worden gehouden zaterdag-middag 15 september a.s. inde grote zaal van de Pauluskerk, Mauritsweg 20 te Rotterdam C. (ongeveer 5 minuten lopen vanaf het Centraal Station).

De bijeenkomst begint om 14.30 uur (half drie) en zal worden geleid door ds. J. Kraima, Evang. Luthers predikant te Dordrecht en voorzitter van het hoofdbestuur.

Na opening door de voorzitter hoopt drs. A. de Reuver, Hervormd predikant te Capelle a.d. Ijssel en lid van het hoofdbestuur van 'Protestants Nederland', een inleiding te houden over het onderwerp 'De gekruiste christen'.

Na bespreking van het referaat en een korte pauze zullen de gebruikelijke huishoudelijke agenda-

punten aan de orde worden gesteld. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

PROGRAMMABEURS HGJB SCHOONHO­ VEN

Het Prov. Centrum van de HGJB organiseert in samenwerking met de GZB, IZB, Zondagsscholenbond en het Jeugdevangelisatiecentrum 'De Windroos' ten Programmabeurs op D.V. vrijdag 14 september 1979 van 15, 00-22.00 uur in het Herv. Centrum, Korte Dijk 12, Schoonhoven. Op deze beurs vindt u materiaal van de genoemde organisaties. In de praathoek kunt u onder het genot van een kop koffie ideeën uitwisselen, terwijl u in de audiovisuele hoek een en ander kunt bekijken en waar van verschillende instanties catelogie aanwezig zullen zijn. Een kijkje in Schoonhoven zal de moeite waard zijn, om ideeën op te doen voor uw programma op klub, vereniging en zondagsschool!

WAARDER (Z.H.)

D.V. woensdag 12 september wordt er in de Ned. Herv. Kerk te Waarder een zendingsavond gehouden, welke begint om half acht. Sprekers: ds. H. Visser van Nieuwe Tonge en ds. P. Molenaar van Groot-Ammers. Opening: ds. A. P. Voets. Na afloop verkoop ten bate van de G.Z.B.

WINDROOS-JONGERENWEEKEND OVER WAT WIL GOD VAN MIJ? EN WAT WIL IK VAN GOD?

Die twee vragen kunnen je bezig houden. Bijvoorbeeld als je voor belangrijke beslissingen in je leven staat. Wat kun je dan heen en weer geslingerd worden. Ja, wat doe je dan^ je leest je Bijbel, je bidt en je praat met andere mensen om erachter te komen wat de wil van God in jouw leven is. Je hebt vast ook wel eens ervaren dat dat niet altijd even gemakkelijk en even duidelijk is.

Wat kun je daarmee zitten!

Toch zijn het geen vragen, die je jezelf alleen maar stelt als je voor een heel belangrijke beslissing staat. Het zijn vragen, waarmee je als christen elke dag te maken hebt. Want God vraagt ook aan jou om Zijn wil te doen!

Lees het bovenstaande thema nog maar eens goed. Dan zul je ontdekken dat die twee vragen wel veel op elkaar lijken, maar toch niet hetzelfde zijn.

Als je het fijn vindt om over dit thema eerlijk met elkaar te praten en als je graag wilt horen wat de Bijbel hierover zegt, dan ben je welkom op dit eerste Windroos weekend van het nieuwe seizoen. Zaterdagmorgen hoopt drs. A. Noordegraaf uit Ede ons vanuit de Bijbel een weg in de vragen te wijzen.

Het weekend wordt gehouden op D.K. 14 en 15 september 1979 in het Zendingsdiakonessenhuis in Amérongen, vanaf vrijdagavond 19.30 uur tot zaterdagmiddag 16.00 uur. De kosten zijn ƒ 15, - . Als je belangstelling hebt, geef je dan direkt - uiterlijk vóór 8 september-op bij: eugdevangelisatiecentrum 'De Windroos', p/a Gert van den Bos, Vossenakker 33, 6711 CX Ede, telefoon:08380-21980.

MEDEDELING VAN HET HERV. GEREF. EM. FRED. CONTACT

De eerstvolgende samenkomst van ons Herv. Geref. Em. Contact zal niet zijn op 26 september, zoals op de laatste vergadering is afgesproken. Ir. van der Graaf, die voor ons hoopt te spreken over 'Aanvaardljaar gebruik van kernenergie', is op die datum verhinderd. In overleg met hem is nu als datum vastgesteld donderdag 11 oktober. Getracht zal worden, vóór die datum aai^ alle deelnemers de alternatieve vredeskrant Sjalóom 79 toe te zenden, opdat we van verschillende zijden ons te voren kunnen oriënteren. Nadere berichtgeving volgt te zijner tijd.

L. Trouwborst, secr.

PAPENDRECHT

Ter gelegenheid van de opening van het winterseizoen van de vrouwenstudiekring en de mannenvereniging van de Herv. Gem. van Papendrecht.

Op elf september a.s. om 20.00 uur hoopt de heer Gooyer uit Hulshorst te spreken in de Ark aan de Rubensstraat. Hij informeert ons over de vakantieweken die georganiseerd worden voor lichamelijke gehandicapten, en laat hiervan ook dia's zien. Het belooft een fijne avond te worden, die dan ook voor iedereen vrij toegankelijk is. De collecte die gehouden wordt, is bestemd voor dit mooie doel.

APPÈLAVOND IN PAPENDRECHT

De verenigingsraad van de Hervormde Gemeente Papendrecht belegt op zaterdag 15 september 1979 een appèlavond in de Grote Kerk, Kerkbuurt 80. Deze avond wordt georganiseerd ter gelegenheid van de opening van het winterwerk. Ds. D. van Vliet zal een meditatie houden, getiteld: 'Een rapport'. Verdere medewerking verlenen ds. G. van den End, Kinderkoor 'Credo' o.l.v. Jan Bot, Joop Korteland op het orgel, Erik Stoker met trompet en vertegenwoordigers van de verenigingen. Er is een grote plaats ingeruimd voor samenzang. De avond begint om 20.00 uur, maar om 19.45 uur wordt er al begonnen met de samenzang. Terwijl de deuren van de kerk om 19.30 uur open gaan. Bij de uit-gang wordt er gecollecteerd ten behoeve van zendtijd voor Chinese kinderen. De Chinese kinderen ' (elke week worden er 100.000 geboren) horen op school iedere keer dat er géén God bestaat. Uitgaande van de Trans World Radio worden er radioprogramma's gemaakt waarin wordt verteld dat God juist wél bestaat! De kinderen horen dan de blijde boodschap van het evangelie. Tien minuten zendtijd kost ƒ 175, —. Laten we met z'n allen eens een uur voor onze rekening nemen! Bij voorbaat hartelijk dank. Tot ziens in de Grote Kerk aan de Kerkbuurt 80 in Papendrecht.

EÉN MILJOEN VOOR SCHOOL IN ISRAËL BIJEEN

In 1975 werd door de Hervormde Kerk een actie gestart 'Kerk voor Israël', voor de bouw van een school in de Negev-woestijn, waarvoor men hoopte een miljoen bijeen te brengen. Dit doel is nu bereikt. Aanvankelijk was de opbrengst 700.000 gulden. Na het beëindigen van de kerkelijke actie is in Rotterdam een nieuw cotnité aan de slag gegaan, hetIsraël-comité 'Eshel Hanassi', dat dezer dagen kon melden, dat het miljoen bereikt is. Daarmee is het grootste bedrag ooit voor Israël door een niet-joodse organisatie bijeengebracht, behaald. Het comité heft zich niet op, omdat het nog meer voor Israël wil doen. Het adres is: J. Schiereck, Schiebroeksesingel 37, Rotterdam.

(Hervormd Persbureau)

KNAPENVERENIGING 'HET MOSTERD­ ZAADJE' TE OUD-BEIJERLAND

Op D.V. zaterdag 27 oktober en zondag 28 oktober hopen we het 75-jarig bestaan te herdenken van onze knapen vereniging.

Op zaterdag 27 oktober 's middags een officiële receptie van het bestuur, met aansluitend een koud-buffet voor oud-leden en oud-1 eiders.

’s Avonds is er dan een jubileumavond, waarin de leden van de jubilerende vereniging een werkzaam aandeel hebben.

Plaats van samenkomst: Herv. Verenigingsgebouw, Prins Hendrikstraat, Oud-Beijerland. Op zondag 28 oktober is er een herdenkingsdienst in de dorpskerk, aanvang 9.30 uur, in deze dienst hoopt dan voor te gaan ds. G. C. de Jong te Mid-delharnis. In'het kader van dit jubileum willen we een jubileumboekje uitgeven met foto's en tekst, waarin, in chronologische volgorde, 75 jaar K.V. de revue passeert. Kosten van dit boekje tussen ƒ 7, 50 en ƒ 10, —.

Met dit stukje willen we zoveel mogelijk oud-leden van de K.V. in den lande bereiken, met de vraag: Komt u naar Oud-Beijerland om met elkaar dit jubileum te vieren. Kosten deelname koudbuffet zijn ƒ 5, - te betalen op 27 oktober a.s. Wilt u zich opgeven voor deelname, voor 6 oktober a.s., zowel schriftelijk als telefonisch bij:

W. Meijer, Titiaanstraat 11, tel. 01860-2933; B. Tuk, Oost Voorstraat 39, tel. 01860-4055; A. van Driel, PieterdeHooghlaan28, tel. 01860-2983; C. Schippers, Karel Doormanstraat 34, tel. 01860-2460; J. v. d. Zwaan, Seringenstraat 35, tel. 01860-4211. Wij rekenen op veel reunisten.

APPÈLDIENST MOERKAPELLE

In Moerkapelle zal op d.v. vrijdag 14 september a.s. in de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat een appèldienst gehouden worden. In deze dienst, welke het thema kreeg: het onmogelijke - mogelijk, zal medewerking verleend worden door: meditatie: ds. W. G. J. van der Sluys uit Amsterdam, jeugdkoor 'Vox Jubilans' uit Waddinxveen o.l.v. mevr. P. de Gier. Sopraan: Riet den Hertog. Orgel Jan Bonefaas. De dienst vangt aan om 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

VERANTWOORDING

De collecten tijdens de kerkdienst in Spiez (Zw.) waar ds. D. J. Budding voorging bedroeg ƒ 1248, 41; t.w. ƒ 951, 80 voor de Stichting Hulp Oost Europa en ƒ 296, 61 voor de Ned. talige gemeente in Bern.

DOOPVONT

Er is een gemeente, die dringend behoefte heeft aan een doopvont. Zou er een gemeente zijn, die deze niet al te welvarende gemeente, met part-time predikant, kan helpen, dan is dat zeer welkom.

UITSTEL ONDERWIJSCONFERENTIE

De door het Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis, op 15 september a.s. georgani-, seerde onderwijsconferentie over:

Democratisering van het onderwijs in bijbels licht, welke zou worden gehouden in De Reehorst, te Ede, kan wegens ziekte van prof. dr. W. H. Velema, voorlopig geen doorgang vinden.

ONTMOETINGSDAG VOOR EVANGELI­ SATIEWERKERS

DV zaterdag 15 september a.s. houdt de IZB de jaarlijkse ontmoetings-en instructiedag voor verspreiders van ECHO en andere evangelisatiemedewerkers in 'De Aker' te Putten.

De commissie die deze dag heeft voorbereid, heeft als thema gekozen: Genezing van de twijfel.

Wie actief bij het evangelisatiewerk is betrokken, komt in aanraking met twijfels bij degenen die bezocht worden. Vaak laten deze twijfels ook de bezoeker niet onberoerd. Hoe moetje als evangelisatiewerker staan tegenover hetgeen je ontmoet en te horen krijgt? Hoe beoordeel je het en hoe verwerk je het? Twee sprekers zullen zich over deze vragen buigen en op deze dag hun gedachten hierover weergeven.

Drs. G. van den End, hervormd predikant te Papendrecht, zal spreken over 'Twijfel en geloof in de Bijbel'. Hij zal bijbelse voorbeelden van twijfel geven, maar het daarbij niet laten, omdat ook de Bijbel het daarbij niet laat. Er is overwinning van de twijfel mogelijk en ds. Van den End zal in zijn lezing trachten de aanwezigen toe te rusten en te bemoedigen. De tweede spreker is drs. N. C. van Velzen, neerlandicus en verbonden aan de Evangelische Hogeschool. Hij zal aan de hand van voorbeelden uit de literatuur, fragmenten uit gedichten en misschien voorbeelden uit de reclame aantonen welke gedachten en gevoelens de mens van nu bezielen. Als dit is aangeduid, kan gesproken worden over verschillende vormen van twijfel. Wie in deze tijd christen is, heeft rekening te houden met de leef-en denkwereld van nu. Titel van zijn lezing is; 'De twijfelende mens'.

Het programma bevat verder bijbelstudies in groepen, besprekingen van de lezingen, samenzang en onderlinge ontmoeting. Er is ook een uitgebreide boekentafel. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Vorig jaar bleek de instelling van een crèche en kinderprogramma goed aan te slaan. Daarom zal er ook ditmaal weer de gelegenheid zijn kinderen mee te nemen.

Voor een goede organisatie van deze dag is het noodzakelijk dat men zich tijdig aanmeldt bij het Bureau van de IZB, Joh. van Oldenbameveltiaan 10, Amersfoort, tel. 033-11949.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 6 September 1979

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van Thursday 6 September 1979

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken