Bekijk het origineel

Hij is opgestaan!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hij is opgestaan!

Marcus 16 : 1-6

9 minuten leestijd

Marcus 16 : 1-6

Is het u opgevallen, hoe sober en ingetogen Marcus het Paasevangelie vertolkt? Er klinkt haast een nuchtere zakelijkheid door in zijn beschrijving. Dat komt, omdat deze evangelist volkomen zéker is van de zaak die hij verhaalt. De heilsgeschiedenis van Jezus Christus eindigde niet in het graf, maar gaat zegevierend verder, dwars door dood en ongeloof heen. Jezus is Overwinnaar in de strijd en geeft Zijn volk de zegen. Hij is waarlijk opgestaan! Marcus vertelt, dat vrouwen tot evangelisatiedienst worden geroepen in kerk en wereld. Zij behoren tot de volgelingen van Jezus en hebben Hem gediend van haar goederen (Luc. 8:2). Dat zij vermeld worden en Pasen mogen beleven, is puur welbehagen. God heeft ook hierin het zwakke verkoren, opdat Hij het sterke der wereld zou beschamen. Ja, opdat de uitnemendheid der kracht Godes zij en niet uit ons!

Deze vrouwen zijn Jezus trouw gebleven tot in de dood. Zij waren bij Zijn dood en begrafenis tegenwoordig geweest (hst. 15 : 40, 47). Zij mogen op deze eerste dag der week getuigen worden van Zijn leven! God geeft daarin aan de vrouw haar eer terug. Was zij in de schepping het laatste, in de zondeval was zij de eerste geweest. Maar zij, door wie de dood in de wereld gekomen is, mag als eerste op Pasen zeggen: 'ik heb een Man van de Heere verkregen'. Die Man nl. Die - anders dan Kaïn - de dood overwon, de duivel de kop vermorzelde en het paradijs herwon! Hij heeft de zonde geboet en Gods gemeenschap verworven. Al Gods beloften zijn in Hem ja en zijn in Hem Amen, Gode tot lof en heerlijkheid. Dat blijkt op de dag van de herschepping! Zien deze vrouwen dat? Nog niet. Zij zijn echt als vrouwen bezig, zegt Marcus. Zij willen het lichaam van de Meester balsemen. Hun liefdedienst is dodendienst. De nodige specerijen zijn gekocht om het gevecht tegen het verderf te beginnen. Daaruit blijkt naast hun trouw en liefde, dat zij niet leven uit het geloof, maar bij hun gevoel. Zij handelen niet op aansporen van hun Meester, maar op eigen houtje. Zij menen Hem te moeten vrijwaren voor het bederf en houden geen rekening met het woord (Ps. 16 : 10): Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie'. Zij zijn Jezus' woorden niet indachtig; 'en ten derden dage zal Ik weer opstaan uit de doden'. Over de mogelijkheid van de opstanding peinzen zij niet. Zij hebben alleen maar de dood voor ogen; alleen het graf en de steen in gedachten! De opstanding van hun Heiland is dan ook een komplete verrassing. Voor deze vrouwen zal van Godswege gelden, wat stammoeder Sara zei: 'God heeft mij een lachen gemaakt, al die het hoort, zal met mij lachen' (Gen. 21 : 6). De zon zal weldra doorbreken; in de natuur, maar voluit in het Rijk van de genade. De Zon der gerechtigheid! (Mal. 4 : 2). De Paaszon! Want de Heere is God Die ons Licht gegeven heeft (Ps. 118 : 27).

Maar dat verstaan deze vrouwen nog niet. Hun probleem is - en dat is allerminst licht! -  'wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? Want hij was zeer groot'. Dat is wat hen betreft het één en het al. Maar voor God niet. Vandaar dat Marcus intussen zegt: en opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was. Breed en deftig wordt het omschreven. Dat hoort bij het heil, bij de overwinning van Jezus Christus op dood en graf! Het wil de vrouwen, de Kerk duidelijk maken, dat niets en niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Here! Zie goed: het graf is leeg. Jezus is eruit gegaan, in het eeuwige leven overgegaan. Specerijen met grafsteen incluis kunnen weggedaan worden. De steen was afgewenteld. Daarom opzien, ja hoger dan grafstenen en bergen tot Hem Die iii de hemel zit. Het Evangelie maakt duidelijk, dat Pasen in de hemel begonnen is. Op aarde was het laatste wat de vrouwen gezien hadden, dat Jezus de geest gegeven had en dat Zijn lichaam in fijn lijnwaad gewikkeld werd en in het graf gelegd was, achter de grote steen (15 : 46). Maar zie... op Pasen doet God de Vader in de hemel de deur open - en daarna de deur van het graf. Het heil, dat des Heeren is, is werkelijk opzien-barend! Het gaat onze verwachtingen en mogelijkheden ver te boven. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft (Ps. 118). Er is nu alle reden na het geween van de avond om, te juichen.

Maar... als ergens blijkt, dat wij mensen, als wij mogen zien, toch niet geloven, dan wel op Pasen! Het wordt geopenbaard: het geloof is uit het gehóór van het gepredikte Woord van God. God Zelf moet er sprekend aan te pas komen om deze vrouwen en ons te overtuigen, dat niet de dood, maar het Leven het eerste en het laatste woord heeft. Bij de Heere zijn uitkomsten tegen de zonde, tegen de onreinheid, zelfs tegen de dood. Dat maakt de verschij­ning van de engel - de enige keer bij Marcus! - duidelijk. De engel is niet naar hen toegekomen. Door eigen schuld is het nodig, dat deze vrouwen in het graf beschaamd worden over hun ongeloof aangaande Jezus' woorden. Maar Zijn heerlijkheid gaat toch over hen op. En dat in het Woord (van de engel). Het is troostend en liefdevol. In het graf klinken woorden van eeuwig leven. Daarom: 'weest niet verbaasd', d.i. niet verschrikt en ontsteld bij alles wat u ziet. God spreekt een woord ter rechter tijd en verkondigt deze vrouwen grote blijdschap, die al den volke wezen zal. God weet van deze vrouwen dit: Jezus zoekt gij. In die Naam ligt alle reden tot vreugde en troost Jezus. Dat is de bekende Naam! De Nazarener. Die verachtelijk in Israël een plaats werd ontzegd. Die neergedaald is tot in de nederste delen der aarde. Hij - Dezelfde! - Jezus, is opgewekt door Zijn Vader!

Anders dan de vrouwen die ja zeiden tegen de dood, heeft God in Christus nee gezegd. Jezus kon niet van de dood gehouden worden. Op Pasen komt God tot de wereld, tot Zijn kerk en schepping terug en bereidt voor Zijn Zoon de glorieuze exodus. En in Hem voor Zijn Gemeente.

De Middelaar wordt door de Vader van alle rechtsvervolging ontslagen. Hij is in vrijheid gesteld. Alle gerechtigheid en gehoorzaamheid der Goddelijke Wet heeft Hij vervuld.

Zijn offer is aanvaard. Zijn Middelaarswerk akcoord bevonden. De Vader zet er de kroon op en geeft Zijn Zoon het onvergankelijk leven. God wil Hem Die op God heeft betrouwd, wèl. Hij is krachtig bewezen de Zoon van God te zijn door de opstanding uit de doden. Daarom is Hij niet in het graf, maar in de heerlijkheid van de Vader, in het eeuwige leven! Het oude is voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Daarom is het graf werkelijk leeg. Zijn lichaam deelt in Gods welbehagen! Het teken, het bewijs wordt geleverd, dat Hij opgewekt is in on verderfelijkheid: 'zie de plaats waar Hij gelegen heeft'. De vrouwen wisten dat maar al te goed: waar zij Hem gelegd hadden. Maar het is voorgoed verleden tijd. Er is geen twijfel mogelijk. Het hemelse getuigenis aangaande God de Vader en God de Zoon is geloofwaardig. Dat betuigt de Geest ons, bij monde van de engel en door dit Schriftwoord.

Pasen verkondigt ons, dat God in Christus de God van heil is. Hij helpt ellendigen heerlijk en redt uit alle nood, zelfs van dood en verderf. Christus verlost van de vloek. Halleluja! Met Pasen krijgt de rechtvaardiging van de goddeloze zijn beslag. De Heere onze Gerechtigheid is gestorven voor onze zonden, maar opgewekt tot onze rechtvaardiging. Met Pasen wordt het leven van God en voor God uitgedeeld door de Zaligmaker. Door Zijn kracht worden doden opgewekt tot een nieuw, godzalig leven. Met Pasen maakt Christus vrij uit alle banden en geldt: 'indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn'! Met Pasen geeft Jezus toegang in en uitzicht op het Koninkrijk der hemelen. Wie Hem in Zijn opstandingskracht ontmoet, ademt in de morgenlucht van de eeuwigheid. Jezus' opstanding is de enige remedie tegen alle kwalen. Het Paasevangelie predikt ons, dat God het van allen en alles wint. Wij mogen en moeten daarom niet in het onze blijven steken of met het onze komen aandragen. Dat is Jezus, in de dood willen houden. Daar hebben wij Hem nooit meer te zoeken. De Zoon des mensen is uitgegaan en wil nu in Zijn opstanding en heerlijkheid gezocht en aanbeden worden. In de troon van de Vader is Hij werkelijk te vinden en te krijgen om niet! Hoeveel stenen blokkeren in ons leven de weg ten Leven? Hoeveel duisternis en ongeloof heeft de overhand? Hoeveel vrees en doodsangst, een leven lang soms, belemmert en beklemt ons om toe te gaan tot de troon der genade? In eigen kracht is geen steen van zijn plaats te krijgen! Maar wie Jezus zoekt, krijgt te horen: weest niet verbaasd!

Bij God is alles van uw leven bekend. Hij kan, wil en zal redding geven. Door Jezus! Dat is naar Zijn beloften. Hij weet raad met al die stenen, met de dood en de onmogelijkheid. De Gekruisigde is de Opgestane Die alle macht heeft. Hij heeft volbracht en verzoening gevonden. Hij Zelf is tot uw hulp gereed in Zijn Koninkrijk. Hij is de beste Advokaat pro Deo. Hij is geworden tot de levendmakende Geest. 'Wij hebben geen Heiland Die in de dood gebleven is. Wie zo over Hem denkt, maakt Hem tot een lijk' (Calvijn). Wij hebben een machtige Heiland, de Levende Die in ruimte stelt. Hij heeft de handen vrij en vol om u van al Gods gunsten deelgenoot te maken. Hij laat het in leven en sterven niet afweten. Wie Hem op Zijn Woord gelooft, zal uit het graf uitgaan en de Heere loven, omdat Hij het gedaan heeft!

Zonder Christus blijft u midden en eeuwig in de dood. In en met Hem hebt u echter gegarandeerd leven: Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft, zal leven al ware hij ook gestorven. Gelooft u dat? Ja, Here! Zó staat u met het Lam op de berg Sion (Openb. 14).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 april 1980

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

Hij is opgestaan!

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 april 1980

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

PDF Bekijken