Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Getuigen van de opstanding

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Getuigen van de opstanding

7 minuten leestijd

Er is door de tijden heen telkens afgedongen op het feit van de lichamelijke opstanding van Christus.

Het is een feit! Dat zeggen we als we ergens zeker van zijn. Pasen, dat is óók een feit, een Heilsfeit. We zijn er zéker van, omdat het Woord van God het ons openbaart.

Er is door de tijden heen telkens afgedongen op het feit van de lichamelijke opstanding van Christus. Oude en nieuwe vrijzinnigheid hebben gesteld, dat Jezus opstond in het geloof van Zijn discipelen. Het graf is niet leeg, maar in het geloof der discipelen kwamen steeds weer de woorden én daden van Jezus terug. Zó leeft Hij voort in de herinnering. Zó roept Zijn leven tot navolging. Maar dé Levende is Hij niet.

In onze tijd krijgt deze oer-vrijzinnige gedachte een toespitsing in de moderne theologie, waar Opstanding wordt verbasterd tot opstand. Door ónze daden van opstand tegen de gevestigde orde, tot omkering van het bestaande, komt Christus als het ware tot (nieuw) leven. Hij ging ons voor in de strijd tegen onrécht en verdrukking, in het omverwerpen van een maatschappij, die niet strookt met de 'rechten van de mens'. Ook vandaag staat Christus op in de opstand van hen, die rebelleren tegen het bestaande. Maar ook nu is Hij dan niet de Levende.

Getuige

Het is echter opvallend hoe vaak de Schrift spreekt van het feitelijke van Gods Heilsdaden wat door getuigen is bevestigd. Jezus zelf zegt in het gesprek met Nicodemus (Joh. 3 : 11): 'voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Wij spreken wat Wij weten, en getuigen wat Wij gezien hebben; en gij neemt ons getuigenis niet aan.' Als Jezus dan na Zijn Opstanding verschijnt aan de elf discipelen, dan opent Hij hun verstand, zodat ze de Schriften verstaan en herinnert Hij hen eraan dat Hij moest lijden en 'van de doden opstaan ten derden dage'. En - zegt Hij - als Hij erop wijst, dat in Zijn Naam moet worden gepredikt 'bekering en vergeving der zonden, beginnende van Jeruzalem': gij zijt getuigen van deze dingen'.

De apostelen werden getuigen van het lijden en van de opstanding van Christus. Zij zullen - zegt de Opgestane Christus, vlak voor Zijn hemelvaart - de kracht van de heilige Geest ontvangen. Die zal over hen komen en zij zullen getuigen zijn in Judéa, Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

De discipelen zijn er letterlijk getuige van geweest. 'Beginnende van de doop van Johannes, tot de dag toe, waarop Hij van ons opgenomen is, (worde) één van hen (van de discipelen) getuige van Zijn opstanding' (Hand. 1 : 22).

En Petrus, in zijn indrukwekkende toespraak op de eerste Pinksterdag, zegt het frank en vrij: 'Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn'!

Als Christus niet is opgewekt dan is ook de prediking ijdel, zegt Paulus. Dan worden we geacht te zijn 'valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft. Die Hij niet heeft opgewekt...' De apostelen hebben zelf mogen doorgeven wat ze gehoord en gezien hebben. Als zodanig hebben ze het woord, van Jezus aan het adres van Nicodemus mogen overnemen. Ze zijn geen 'kunstig verdichte fabelen nagevolgd' maar ze zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit. (2 Petrus 1 : 16).

De Vorst des levens, zegt Petrus in Handelingen 3, die gij hebt gedood, heeft God opgewekt uit de doden, waarvan wij 'getuigen' zijn.

Waarlijk opgestaan

De Heere is waarlijk opgestaan. Dat mag ook vandaag worden getuigd. Wat ook zij, die de Schrift kritisch hanteren, beweren mogen; wat ook zij, die menen, dat uit de dood niemand terug komt, mogen denken: Christus is opgestaan! Als dat niet waar is dan zijn ook zij verloren, die in Christus ontslapen zijn. Want als we alleen maar in.dit leven op Christus hopen, dan zijn we de 'ellendigste van alle mensen'.

Mensen zijn in Christus ontslapen. Zij waren ten diepste getuigen van de Opstanding. Zij hebben het mogen ervaren, dat Christus in het uur van de grootste benauwenis als de Levende nabij was; Zij hebben feitelijk ervaren, dat Christus leeft, dat Hij de Eerstgeborene is van hen die ontslapen zijn.

Hoevelen hebben niet grote kracht mogen putten uit de Opstanding van Christus en hoevelen zijn er niet in leven en sterven getuigen van geweest.

Opdat ik Hem kenne en de kracht van Zijn Opstanding en de gemeenschap van Zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig wordende' (Fil. 3 : 10). Dat is de realiteit geweest in het leven van velen door de tijden heen, over de héle wereld; Het gaat om dit getuige zijn. Dat is geen triumfalisme. In de trant van, wij hebben het geloof! Wij geloven...! Maar het is wel een getuigenis van de triumf van de genade, die op de Paasmorgen aan het licht is getreden. Toen de Gestorvene de Levende werd. Daarvan mocht worden getuigd, de eeuwen door.

Paulus getuigt ervan, dat Christus begraven is en - 'opgewekt (is) ten derden dage', dat Hij van Cefas gezien is en daarna van de twaalven en dat Hij gezien is van 'méér dan vijfhonderd broeders op eenmaal'. Dat getuigenis mag doorgaan tot op deze tijd.

Daarom mogen we het elkaar ook zeggen, vandaag: 'De Heere is waarlijk opgestaan'. Deze belijdenis geeft kracht in het leven van elke dag en in het uur van de grote verdrukking.

De eerste getuigen

Calvijn betrekt één en ander duidelijk op de vrouwen, die de éérste getuigen van de Opstanding waren. Hij schrijft in een brief aan de gevangen vrouwen van Parijs (gevangen vanwege een gereformeerde samenkomst op 4 en 5 september 1577 in de Rue Saint Jaques) het volgende:

Bedenkt, welke de kracht en de standvastigheid is geweest van de vrouwen 'bij de dood van onze Heere Jezus Christus; de apostelen hadden Hem verlaten, zij bleven Hem trouw met een wonderlijke standvastigheid en een vrouw werd de boodschapster om aan de apostelen Zijn opstanding te verkondigen, die zij niet konden geloven, noch begrijpen. Als God ze toen die eer heeft waardig gekeurd en die kracht heeft geschonken, denkt u, dat Hij nu minder macht heeft, of dat Hij van wil veranderd is? Hoeveel duizenden vrouwen zijn er niet geweest, die niet geaarzeld hebben haar bloed te storten en haar leven te geven voor Jezus Christus en de komst van Zijn Koninkrijk? Heeft God haar martelaarschap niet tot nut laten gedijen? Heeft haar geloofstrouw de wereld niet overwonnen, evenals die van de mannelijke martelaars? En zonder er verder op in te gaan, zien wij nog niet duidelijk hoe God dagelijks werkt door het getuigenis der vrouwen en Zijn vijanden beschaamt, zo dat er geen krachtiger prediking is dan de getrouwheid en standvastigheid, die zij betoond hebben in het belijden van de Naam van Christus? Ziet u niet, , hoe de volgende uitspraak van onze Heere levendig in haar hart geworteld was. Die Mij verloochent voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, doch die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.'

Getuige zijn van de Opstanding. Dat is in feite de roeping van elke christen. Calvijn hield het - als gezegd - de vrouwen in de gevangenis voor. We zijn er allen in het leven van élke dag toe geroepen. De Heere is waarlijk opgestaan! Dat is een feit. Bij dat (Heils-)feit kunnen mensen leven. Daarop kunnen mensen ook sterven. Daarvan getuigen is geen oppervlakkige zaak, niet een triumfalistisch spreken maar een belijden uit de triumf van de Opgestane. Hij was en is de Eersteling van allen die ontsliepen, èn die daarvan in het leven al de tekenen van de hoop meedroegen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 16 April 1981

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Getuigen van de opstanding

Bekijk de hele uitgave van Thursday 16 April 1981

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken