Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kerknieuws

18 minuten leestijd

BEROEPEN TE

Barneveld: J. Smit te Hilversum en A. Beens te Sommelsdijk; Koudekerk a/d Rijn, Oostwold (Olambt), Spannum en Cubaard (toez.): J. L. Ravesloot te Heemse; Birdaard ca.: J. Neeleman te Tiendeveen en Nieuw Balinge; Ridderkerk: (toez. ( A. Beens te Sommelsdijk; Veenwouden: J. de Roo, vlootpredikant te Middelburg; Gen. Synode tot sekr. binnenland Ned. Zendingsraad: P. Bijleveld, stud: pred. te Amsterdam, die dit beroep heeft aangenomen; Avereest: E. P. v. d. Beek te Hoogvliet; Rhenen, Geldermalsen (teoz.) B. J. Kruit te Numansdorp; Zutphen: J. P. van Santen te Oudshoorn-Ridderveld; Lathum: G. J. T. van Dijk' te Winterswijk; Zuilichem-Nieuwaal: L. H. Oosten te Wouterswoude; door Gen. Synode tot secr. Algemene Zaken: A. de Kuiper secr.. Ned. Bijbelgenootschap te Haarlem; Urk: Herv. Evang. 'Elim': G. W. Nijhof te Oosterwolde.

AANGENOMEN NAAR

Eek en Wile, bijstand in het pastoraat, A. Trigt, catecheet/hulpprediker te Leiden; Linschoten: D. Siebelink, kand. te Brakel; Herveld: D. Jansen, kand. teLunteren; Ammerstol: (parttime) T. A-D. W. Aris te Vlaardingen; Huizen: A. Beens te Sommelsdijk die bedankte voor Barneveld en Ridderkerk; ben. catecheet past. medewerker te Ommelanderwijk en Meedum: G. H. Hoekman, catecheet te Oud-Leusden.

BEDANKT VOOR

Woerden: R. J. v. d. Hoef te Harderwijk; Urk: J. M. D. van den Berg te Werkendam; Soest: H. C. van Itterzon te Gouda; Rijnsburg: B.H. Weeging te Beerzerveld; Strijen: B. Martel te Pijnacker; Waarder: (toez.) J. Vroegindewey te Katwijk aan Zee; Erica: (toez.) T. Tijsma te Ootmarsum; Urk: Herv. Wijkgemeente 'De Bron' ds. Iz. Kok te Zoetermeer.

STAD AAN HET HARINGVLIET

Na een korte vacaturetijd mocht op 5 april de Herv. Gemeente van Stad a/h Haringvhet weer een eigen herder en leraar ontvangen. In de morgendienst werd cand. G. C. Klok door zijn broer H. F. Klok uit Rijssen in het ambt bevestigd. De tekst voor de prediking was Hand. 20 : 28, waar beschreven staat hoe Paulus afscheid nam van de gemeente van Efeze en de opzieners de gemeente opdroeg. Paulus ziet de toekomst somber in en grijpt naar het beeld van de kudde en de herder. Zowel de opdracht als de vermaning is geldig, toen en nu. De dagen zijn boos, vele gemeenten zijn slap en lauw, de dwaalleer viert hoogtij en bedreigt de gemeenten. Wat een argument om de kudde te gaan weiden. Maar Paulus geeft een nog sterker argument dan dit en dat ligt in het offer van Christus. De gemeente is de kudde van Die grote Herder, ze is gesticht door Zijn bloed. Dat geeft de grote verantwoording. Christus roept ons ook ter verantwoording. Wat een ernst ligt daarin, maar ook wat een bemoediging, want het is niet onze kudde maar het is Zijn kudde. Zo gaan we in het spoor achter Hém aan en dan gaat de liefde van Christus dringen. En al lijkt de gemeente dan vaak nergens op blijft het toch de verbondsgemeente waarop Hij beslag legt. Hij zendt een dienaar om u mede door zijn stem uit het diensthuis van de zonde te trekken. Maar: wie is tot deze dingen bekwaam? De Heilige Geest is het die de herders aanstelt, maar verder gaat alles heel menselijk met stembriefjes en zo. Zo is er innerlijke en uiterlijke roeping God en de gemeente roept. Weet, en dat ook vooral in moeilijke tijden, de Heilige Geest heeft mij aan deze gemeente verbonden. Gemeente, zie uw predikant niet als geestelijk functionaris maar als herder. Deze gave kan belemmerd worden door onbekeerlijkheid of door hoogmoed, maar ze kan ook groter worden. Als de gemeente hem in de gebeden opdraagt en vooral ook zij die de gave des Geestes deelachtig zijn, dan zal deze gave groter worden. Maar, het is en blijft de gemeente van de Heere. Hij draagt Zijn kudde wel aan de herder op maar Hij draagt ze niet over. Christus is de Herder. De opdracht is ook: heb acht op uzelf. Wees eerst herder over jezelf. Dat is nodig, de boze ijvert altijd tegen de dienstknecht en de mogelijkheden van de duivel zijn groot: eerszucht, eerzucht en vele andere soorten van bestrijding. Ga nooit op twee sporen lopen, laat ambt en leven één zijn. Blijf midden in de weide van het Woord. Het geheim van het blijven midden in die weide, is het werpen van jezelf en het ambt aan de voeten van de Goede Herder der kudde. Het Woord vanuit Die Herder te spreken. Wat is de herder gelukkig die zichzelf vindt als een gevondene, die nog plaats en tijd vindt voor het stil zijn met de Heere. Er zijn predikanten die geen tijd meer hebben voor deze omgang met God. Maar, geen tijd, brengt een magerheid aan de kudde. Neem tijd voor die omgang. Gemeente, laat hem leven met God, eerst dan kan hij een goede herder zijn. Dan zal hij u leiden in die weide van het Woord en daar vinden onze magere zielen spijs. Laat de stem van de Goede Herder horen totdat de gehele kudde tot Hem komen zal. Na de bevestiging werd ds. Klok psalm 134 : 3 toegezongen.

Aan de handoplegging werd deelgenomen door de bevestiger ds. H. F. Klok, de consulent ds. A. Vos, ds. B. J. Wiegeraad en ds. J. Willemsen.

In de middagdienst deed ds. G. G. Klok in een overvolle kerk zijn intrede in zijn eerste gemeente. De tekst voor de prediking was 1 Corinthe 2 : 2. In deze tekst staat de apostel Paulus met de rug tegen de muur. Fel besprongen door verwijten en alarmerende berichten vanuit Corinthe, trekt hij zich terug op zijn laatste stelling: e fundamentele belijdenis, dat de zaligheid niet in menselijke wijsheid wordt gevonden, maar alleen in Christus die de schande en de vloek van het kruis heeft gedragen. De mensen van Corinthe hebben de eenvoyd van dit evangelie verlaten en hebben geprobeerd om de ergernis van het kruis te verzachten. Ze verbloemen de bittere aanklacht van het kruis dat spreekt van zonde vloek en schuld. Ze trekken met menselijke gedachten een mistgordijn op waarachter ae harde vormen van het kruis wat te verzachten. Ze zoeken een weg om hun leven niet onder het kruis te hoeven verliezen. Paulus ziet het levensgevaarlijke karakter van de ontwikkeling die zich in de gemeente voordoet. Als Paulus ergens bang voor is, dan is het wel een menselijk evangelie waarin het kruis niet staat opgericht. Want dat is de enige weg, al is het dan een ergerniswekkende en aanstootgevende weg tot zaligheid. Jezus Christus en die gekruisigd, dat is het brandpunt van het leven en het preken van Paulus geworden. Waarom? Allereerst omdat het kruis, het verzoenende lijden en sterven van de Heere Jezus Christus de dragende grond van het evangelie is. In het kruis wordt alle menselijke wijsheid te kijk gezet. Want God maakt het verachte kruis tot uitdrukking van Zijn goddelijke wijsheid. Door het kruislijden van de Heere Jezus te benadrukken, breekt Paulus de schijnwijsheid van de gemeente open. Wat is het heilzaam als zo het kruis van Christus in de prediking centraal wordt gesteld. Dat is nodig want hieruit blijkt het dat de Heere Jezus gezet is tot een val en opstanding van velen. Herkent u de ergernis? Deze prediking roept ergernis op. Wie wil er nu zo'n koning? Wie wil er met Hem sterven aan alles van ons zelf? Dat kan alleen als de Heilige Geest onze ogen opent voor de dwaasheid om zonder het kruis in onszelf wat te worden. Ons wordt voorgehouden de Christus der Schriften. Dat is niet met het verstand te begrijpen en daarom wordt het kruis een dwaasheid genoemd. Maar Paulus predikt Hem die door Zijn lijden en sterven alléén en volkómen heeft betaald. Bij die Christus past een verloren zondaar. Een goddeloze die op zijn genade is aangewezen. Dat is nu het wonder dat God nog zondaren door dat kruis behouden wil. Heeft u Hem gezien? Wie Hem zo zag.kan Hem nooit meer vergeten. Want wat groeien er heerlijke vruchten aati de kruisbalk. Alles geschonken door het geloof in Christus. Dat kruis moet telkens worden opgeheven. Aan de verkondiging van Christus verbindt God grote beloften. Is dat geen eentonige boodschap? Neen want van het evangelie van de verlossing krijgt de zondaar nooit genoeg. Laten we zo met elkaar gemeente zijn onder het kruis, met een levende hoop op Zijn wederkomst.

Na een dankwoord van ds. Klok werd hij nog toegesproken door de consulent ds. A. Vos, ds. B. J. Wiegeraad zijn mentor, pres. kerkvoogd J. v. Oudenaren en als laatste door oud. J. v. Gurp die ds. en mevr, met de zijnen liet toezingen psalm 121 : 4. Daarna sprak ds. Klok voorde eerste maal de zegen over de gemeente uit.

KOOTWIJKERBROEK

Bevestiging en intrede ds. A. P. Voets.

Op Tweede Paasmorgen werd in een overvolle kerkdienst van de Hervormde Gemeente van Kootwijk-Kootwijkerbroek, die samen één kerkelijke gemeente vormen bevestigd ds. A. P. Voets, eerder predikant te Waarder. Deze bevestiging had plaats in de Hervormde Kerk te Kootwijkerbroek door ds. F. van Roest te Uddel, zwager van ds. Voets. Als tekst voor deze bijzondere dienst koos hij Johannes 20 : 21. Spreker bepaalde zijn gehoor bij de onbegrijpelijke verschijning van de Heere Jezus Christus aan Zijn tien dicipelen, waar de woorden mogen klinken: 'Vrede zij ulieden'. 'Deze woorden mogen ook klinken in een wereld verloren in schuld. Er is geen reden in henzelf maar een gave van de drieënige God. Hij spreekt door gesloten deuren: 'Vrede zij ulieden'. Dit kan alleen omdat Hij van eeuwigheid gedachten des vredes gehad heeft, barmhartigheid en ontferming voor verloornen door het volbrachte werk van Christus. Deze boodschap is ook een opdracht van de Vader. Zoals de Vader Christus gezonden heeft zo zendt Christus ook Zijn discipelen en dienstknechten om het Evangelie te prediken. De prediking is ook een zaak van gebed dat alleen vrucht kan dragen in de doorboorde Handen van Christus. Het is ook een profetisch ambt. Hoe zullen zij prediken wanneer zij niet gezonden zijn? Zij kunnen dit alleen in de kracht van de Heilige Geest. Hij bidt mee met onuitsprekelijke zuchtingen. Zo moge uw dienaar onder u werken in vrede en ontvange Gode alleen de eer. Namens de ring Putten en de classis Harderwijk sprak de consulent ds. Catsburg enkele woorden daar hij verhinderd was de intrededienst bij te wonen.

In de drukbezochte middagdienst betrad ds. Voets voor het eerst de kansel in Kootwijkerbroek als eigen herder en leeraar. Deze bepaalde zijn gehoor bij vers 4 en 5a van Openbaringen 1. 'Het gaat hier om een zeer bijzondere groet. Niet omdat deze groet van zo ver komt en zo oud is is zij bijzonder maar om haar Afzender (God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest) en haar inhoud; genade zij u en vrede. Johannes groet hier de zeven gemeenten in Klein-Azië namens zijn Zender. Echter deze groet geldt ook Gods gemeente van nu. Johannes stelt zichzelf nauwelijks voor, alle nadruk valt zo op de boodschap en haar Afzender. Zo ook moeten wij nu en steeds weer in Gods dienst staan, niet om de mens, ook niet om een dominee maar om het Woord van God en de God van het Woord. Genade en vrede heeft Gods strijdende kerk op aarde nodig en daaraan heeft ze ook genoeg. De Heilige Geest zorgt voor de rijke bediening en beleving hiervan. De opgestane Christus is de getrouwe Getuige ervan. Kennen we al de genade van Gods vredesoffensief wat de Heere begon, na onze oorlogsverklaring aan Hem? Dan werd Christus onze vrede. Die de getrouw Getuige is, de Eerstgeboorne uit de doden en de Overste der koningen der aarde.' Na het beëindigen van de dienst sprak ds. Voets tot verschillende personen die hem hadden toegesproken. Tot slot werd hem toegezongen psalm 12, 1 ; 4 waarna hij de zegen op de gemeente legde. .

G.Z.B. 'KRIMPENERWAARD' ZENDINGSMIDDAG 1981

Ook dit jaar hopen we weer in de Krimpenerwaard onze jaarlijkse zendingsmiddag te houden en wel op D.V. zaterdag 2 mei in de Ned; Herv. Kerk te Haastrecht. Aanvang 2.30 uur. Opening: ds. P. Kolijn (voorzitter) Krimpen a/d IJssel. Onderwerp: 'Terloops zij opgemerkt' door ds. J. C. Schuurman te Zoetermeer. Pauze. Onderwerp: 'Nochtans verheerlijkt' door, ds. J: H. Vlijm te Rijssen. Sluiting: ds. C. D. Zonnenberg te Willige-Langerak. In de pauze is er gelegenheid voor verkoop en consumptie. Aan de overzijde van de Prov. weg is voldoende parkeergelegenheid. Komt allen!!

WINDROOS-JONGEREN WEEKEND OP 8 EN 9 MEI

D.V. 8/9 mei wordt het laatste Windroosweekend van dit seizoen gehouden. Het thema is: 'Geestdrift in het jeugdevangelisatiewerk'. Misschien ben jij ook ingeschakeld in een stukje jeugdevangelisatiewerk. Dan is ook aan jou oe vraag: Wat beweegt jou? Wat drijft jou? Waarom' doe je dit werk?

Dit Windroosweekend willen we vooral het werk van de Heilige Geest centraal stellen. De doorwerking van de Heilige Geest is voor de gemeente ' en voor jou persoonlijk onmisbaar. Juist nu er zoveel jongeren op drift (dreigen te) raken door zoveel dingen, is voor jou de Geest-drift onmisbaar. Hoe kun je anders bezig zijn met het jeugdevangelisatiewerk? Als dit thema ook jou aanspreekt, ben je welkom! Ds. G. J. Wolters leidt een bijbelstudie n.a.v. 2 Korinthe 5 en Gert van den Bos spreekt over het weekend-thema. Ook dit Windroosweekend wordt gehouden in het Zendingsdiaconessenhuis in Amerongen vanaf vrijdagavond 19.00 uur tot zaterdagmiddag 16.00 uur. Het kost je maar 2 tientjes. Voor meer informatie of aanmelding kun je schrijven pf bellen' naar: eugdevangelisatiecentrum 'De Windroos', p/a Vossenakker 33, 6711 CX Ede. Tel.:08380-21980.

WORMERVEER

Ned.-Herv. Evangelisatie 'Rehoboth', Zaanweg 5.

3 mei, 10.00 uur, ds. v'. d. Velden; 4.30 uur, ds. Vroegindeweij (Emmeloord).

10 mei, 10.00 uur, ds. Heikoop; 3.30 uur, ds. De Knegt.

17 mei, 10.00 uur, ds. Schroten Coll. I.Z.B.; 4.30 uur, ds. Den Boer (Coll. I.Z.B.).

24 mei, 10.00 uur, ds. Willemsen; 3.30 uur, ds. Abma (Ederveen).

28 mei, Hemelvaartsdag, 10.00uur, ds. v. d. Sluis (Veenendaal).

31 mei, 10.00 uur, ds. Breugem; 3.30 uur, ds. Breugem.

VERANTWOORDING

De collecte voor de Hervormde Gemeente Utrecht in de gebedsdienst ten gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Gereformeerde Bond bracht ƒ 2930, - op.

BEVRIJDINGSSAMENKOMST

De interkerkelijke vereniging Protestants Nederland, afd. Gouda en omstreken zal op D.V. dinsdagavond 5 mei a.s. om 8 uur 's avonds in de St. Janskerk te Gouda een bevrijdingssamenkomst beleggen. Aan deze avond werken mee het Buurkerkkoor uit Utrecht onder leiding van Mees van Huis met solozang door de sopraan Dé van Oenen. Het orgel zal bespeeld worden door Stoffel van Viegen. Trompettist is Gerard van Herwijnen. Tijdens deze samenkomst zal refereren dr. C. A. Tukker, Ned. Herv. Predikant te Zuidhorn over het onderwerp 'Ghelijck een herder tot bewaernisse van sijne schapen', zulks naar aanleiding van het Placcaert van Verlatinghe uit 1581. Voorts zal de dichteres Nel Benschop declameren. Tijdens de samenkomst zal er samenzang zijn onder andere van Valeriusliederen. De toegang is vrij en de deuren gaan open om 19.30 uur.

BERICHT VOOR DE 'NOORDERKRING'

De 'Noorderkring' vergadert weer en wel op D.v. maandag II mei a.s. om 10 uur 's morgens in Ferwerd. Ds. S. J. Seinen treedt ditmaal op als gastheer en zal ons ontvangen in "t Anker', Burmaniastraat 1. U kunt uw ^uto parkeren op het Vrijhof. Ferwerd is ook gemakkelijk bereikbaar met de bus, zowel vanuit Leeuwarden, als vanuit Dokkum. Omdat we in onze kring graag bezig zijn met aktuele onderwerpen willen we het deze dag i*net elkaar hebben over het geschrift van de Gereformeerde Synode: 'God met ons, over de aard van het Schriftgezag...' De inhoud van dit'geschrift staat momenteel sterk ter discussie. Het gaat dan ook om een zaak van zeer groot belang. Met dé betrouwbaarheid van de Schrift staat of valt ons geloof. .

Ds. H. de Leede uit Twijzelerheide zal ons inleiden in de materie. Hij heeft zich al intensief bezig gehouden met dit rapport. Daarna volgt er een discussie, waarin wij met elkaar een aantal vragen gaan formuleren, die wij zouden willen stellen aan de Gereformeerde Synode. Deze vragen worden voorgelegd aan ds. P. Schravendeel, Gereformeerd predikant te Ferwerd en lid van de Synode der Gereformeerde Kerken. Hij heeft zich bereid ' verklaard om de middagvergadering bij te wonen en op onze vragen in te gaan.

Het behoeft geen betoog, dat het de gedachtenwisseling alleen maar ten goede zal komen, alsu het bovengenoemde geschrift leest en misschien ook nog eens ons 'eigen' rapport 'klare wijn' van 1967 ter hand neemt.

Zoals gebruikelijk vragen we de deelnemers zelf een lunchpakket mee te nemen. Voor koffie, soep en thee wordt gezorgd. Voor de kosten van deze dag wordt ongeveer ƒ 10, - per persoon in rekening gebracht. De vergadering wordt rond 3 uur 's middags gesloten. Ter informatie: De kring is destijds ontstaan rond het 'Getuigenis' en is bedoeld voor predikanten in de provincies Groningen en Friesland. Ook studenten in de theologie zijn van harte welkom. We zullen u graag ontmoeten op 11 mei in Ferwerd!

Namens de kring:

ds. S. J. Seinen, Ferwerd

Ds. Chr. S. Verwoert, Beriikum (Fr.)

HGJB-ZOMERKAMPEN

In de afgelopen maanden zijn vele honderden deelnemers ingeschreven voor de HGJB-vakantiekampen in de komende zomer. In enkele van die kampen zijn nog een paar plaatsen vrij:

Voor jongeren vanaf 17 jaar:

- Bijbelstudiekamp Van 18 juli-25 juli o.l.v. onder andere ds. A. J. Zoutendijk op een schip dat vertrekt uit Urk.

- Fietskamp van 3 aug.-15 aug. door Zeeuws-Vlaanderen, België en Noord-Brabant.

- Tentenkarhpen in Gerolstein (West-Duitsland) van 27 juni-6 juli of 6 juli-13 juli of 13 juli-20juli.

- Trektocht per huifkar door Hunsrück (West-Duitsland) van 17 juli-25 juli of 24 juli-31 juli (bij deze laatste alleen nog plaatsen vrij voor jongens).

Voor meisjes tussen 13 en 17 jaar:

- Otterlovan 11 juH-18juH, leeftijd:13, 14 jaar. Voor jongens tussen 13 en 17 jaar: - Hierden van 4 juli-11 juli, leeftijd:13, 14, 15 jaar

- Loon op Zand van 18 juli-25 juli, leeftijd:13, 14 jaar

- Loon op Zand van 18 juli-25 juli, leeftijd:15, 16 jaar

- Otterlovan 18 juli-25 juli, leeftijd:13, 14 jaar

- Schoonlovan 18juli-25juli, leeftijd:16, 17jaar

- Lheebroek van 25 juli-1 aug., leeftijd:15, 16 jaar

- Markelo van 25 juli-1 aug., leeftijd:16, 17 jaar

- Drunen van 1 aug.-8 aug., leeftijd:15, 16 jaar Dit zijn gemengde kampen (behalve Otterlo), maar voor meisjes al volgeboekt. Nu en dan komen door annuleringen ook in andere kampen plaatsen vrij. Meer informatie over kampplaatsen, prijzen, aanmelding, enz. staat in 'Reiswijzer 1981', verkrijgbaar bij het Landelijk Centrum van HGJB, Pr. Bernhardlaan 1, 3722 AE Bilthoven, tel.:030-785402. ,

HERVORMDE MANNENVER. OP G.G. TE KAMPEN

4E BIJBELLEZING

Op uitnodiging van onze vereniging hoopt de plaatselijke predikant ds. M. Verduin de 4e Bijbellezing te.houden in de cyclus over 'De Wederkomst van de Heere Jezus Christus'.

Dit zal geschieden, zo de Heere wil en wij leven, op donderdagavond 7 mei om 20.00 uur. Plaats: Broederkerk te Kampen. Er is een ruime parkeergelegenheid!! Iedereen is hartelijk welkom! Het gaat alle mensen aan!! Voor hen die geloven en verwachten de komst van de Heere Jezus, een avond om zich door het verkondigde Woord te laten onderwijzen. En een voorrecht om in alle vrede dat midden in de week te doen!! Collecte is bestemd voor het jubileumfonds van de Ger. Bond voor Sri Lanka.

ORGELS IN BELGIË

Dat ons land bijzonder rijk is aan historische orgels moge wel als bekend worden beschouwd. Al onze belangrijke orgels kunnen we op de plaat beluisteren en nog steeds verschijnen er nieuwe platen. Dit brengt voor de organisten en orgelliefhebbers het gevaar mee dat we steeds maar weer onze aandacht richten op bepaalde orgels terwijl we gaan vergeten dat ook in de buurlanden vele belangrijke orgels staan al hebben we wel vaak de indruk dat er nergens zoveel belangstelling voor alles wat met het orgel te maken heeft bestaat dan in ons land. Dat er nu ook in België langzamerhand steeds meer belangstelling voor het orgel komt is alleen maar verheugend. België bezit nog een groot aantal historisch belangrijke orgels. Om hieraan meer aandacht te besteden verschenen onder de titel Organa Belgica onlangs bij Schott Frères te Brussel een aantal platen waarop de bekende organist Jozef Sluys op plaat no. 1 het orgel van Zuienkerke bespeelt met composities van Abraham van den • Kerckhoven, op plaat 2 kunnen we luisteren naar het bijzonder mooi klinkende Cavaille-Coll orgel in de kapel van het instituut Sacré-Coeur en het Van Bever-orgel in de St. Pieterskerk te Brussel. Plaat 3 laat ons een Nederlands orgel horen nl. het orgel in de St. JJartiniuskerk te Gronsveld dat in 1711 werd gebouwd door de uit Luik afkomstige orgelmaker Philippe Ie Picard. Op déze plaat vertolkt de organist Sluys composities van Babou,  Scronx, Dumont en Chaumont. Organa Belgica IV be.staat uit een cassette met 3 platen. De complete orgelwerken van Georg BÖhm (1661-1733) worden vertolkt op het orgel van de St. Michiels en St. Goedelekathedraal te Brussel. We hebben met genoegen naar deze opnamens geluisterd en willen allen die belangstellen in de orgelkunst in de ruimste zin van het woord deze platen van harte aanbevelen. Zowel de platenhoezen als de bijgesloten teksten geven ons veel informatie. We hopen dat deze serie zal worden voortgezet en zullen u dan gaarne van één en ander op de hoogte houden. Liefhebbers kunnen deze platen bestellen of informatie inwinnen bij: Schott Frères, 30 rue St. Jean-Brussel.

Maarten Seijbel

ORGELBESPELING TE BERGAMBACHT

Zaterdag 9 mei hoopt de bekende organist Feike Asma een orgelbespeling te geven in de Ned. Hervormde Kerk te Bergambacht. Het programma vermeldt werken van Jan Zwart, J. S. Bach, G.F. Handel, F. Mendelssohn, Alex Güilmant, César Franck, Léon Boëlman, Jan Zwart en eigen werk. De heer Asma zal vooraf een toelichting geven op het programma. Ook is er samenzang. Aanvang 20.00 uur.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 april 1981

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 april 1981

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

PDF Bekijken