Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

kerknieuws

17 minuten leestijd

HERWIJNEN

Komt laat ons samen Isrels Heer', den rotssteen van ons heil, met eer, met godgewijden zang ontmoeten!'

Zo zong de hervormde gemeente van Herwijnen bij de bevestiging van ds. W. de Bruin, - gekomen van Vreeswijk. Bevestiger in deze dienst was ds. C. Snoei uit Noordhorn. Na de wet des Heeren volgde de schriftlezing met als tekst Hand. 10 : 33: 'Zo heb ik dan van stonde aan tot u gezonden, en gij hebt welgedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is.' Als een mens roept om behoud, om zaligheid, dan zal God horen. De Heere werkt in de middellijke weg. Zo is ds. de Bruin in Herwijnen beroepen om woorden van behoud te spreken. De Heere staat achter dit werk. Zaligheid is redding voor nu en voor eeuwig. Mocht er maar veel gebed in de gemeente voor ds. de Bruin gevonden worden opdat oude en nieuwe dingen uit Gods Woord gehoord worden. Na lezing van het formulier antwoordde ds. de Bruin op de gestelde vragen met een duidelijk: ja ik, van ganser harte. Hierna werd gezongen ps. 121 : 4 en sprak ds. Snoei een kort persoonlijk woord waarbij ook het evangelisatiewerk ter sprake kwam.

In de middagdienst deed ds. de Bruin intrede met als tekst Hand. 10 : 42 en 43 'en heeft ons geboden aan het volk te prediken, en te betuigen, dat Hij is degene, die van God verordend is tot een Rechter van levenden en doden. Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een ieder die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn Naam.'

Petrus vertelt Cornelius en allen dat ze moeten verschijnen voor de Rechter. Die oordeelt naar de maatstaven van God. Dan kunnen wij in het gericht niet bestaan. Hebben wij ons al ingeleefd te staan met onze zonde en schuld voor de Rechter Christus? Maar Rechter en Redder zijn dezelfde Persoon. Hij is de van God gegeven Zaligmaker. Er is vergeving der zonden door zijn Naam. Het geloof is een gave van God. Daar mag om gebeden worden. Met de oproep om niet aan Christus voorbij te gaan, besloot ds. de Bruin de preek. Na de preek volgden toespraken van burgemeester Hengeveld; ouderling van Leersum namens de Geref. Kerk; consulent ds. P. J. den Admirant namens classis en ring en ouderling Vos namens kerkeraad en gemeente.

Hij hoopte dat ds. de Bruin zich spoedig in Herwijnen thuis zou voelen en wenste de gemeente van Vreeswijk een spoedige vervulling van de vakature toe. Hierna werd ds. de Bruin de zegenbede uit psalm 134 toegezongen. Tenslotte legde ds. de Bruin voor de eerste maal de zegen op de gemeente. We mochten ons verwonderen over de trouw des Heeren, Die onze oude vaderlandse kerk nog niet heeft afgeschreven, maar door Woord en Geest voortgaat zondaren op te roepen tot geloof en bekering.

Het was voor de vele aanwezigen een rijk gezegende dag.

KERKDIENSTEN IN HET BUITENLAND

Welke predikant is in de gelegenheid. om op de zondagen 19 en 26 juli voor te gaan in de Evangelische Kirche te Hermagor, Karinthië (Oostenrijk). Opgave bij ondergetekende.

NIJKERK

Op dinsdag 29 juni zal de bekende Delftse organist Jan J. van den Berg een orgelconcert geven in de Grote Kerk van Nijkerk. Zijn programma bevat o.a. werken van Bach, Krebs, Zwart en enkele koraalbewerkingen van Adr. C. Schuurman en de concertgever zelf.

De aanvang is 20.00 uur. Iedereen is hartelijk welkom!

GROUW (FR.)

Uitgaande van de Reform. Bijbelkring Grouw, zullen D.V. in de zomermaanden, de volgende Evangelisatie-diensten worden gehouden in verenigings-gebouw 'de Boei' (naast het gemeentehuis)

vrijdag 25 juni: ds. H. H. Klomp van Zwaagwesteinde; vrijdag 9 juli: ds. R. Kok van Damwoude; vrijdag 23 juli: ds. L. H. Oosten van Wouterswoude; vrijdag 6 aug: Evang. Joh. A. Segers van Leeuwarden.

De aanvangstijd van deze Evangelisatie-diensten is kwart voor 8. Na afloop van de dienst, is er onder het drinken van een kopje koffie, gelegenheid tot gesprek. Belangstellenden uit de omgeving, maar ook vakantiegangers, die hun vakantie op de Friese meren doorbrengen, zijn heel hartelijk welkom!!

MEDISCH TEAM STICHTING ZOA

Met de selectie van de wijkverpleegkundige Johanna Wijnhoud uit Assen is het medisch team van de stichting zuid-oost-azië (zoa) voor het vluchtelingenkamp Ban Vinai rond. In dit kamp, waar meer dan dertigduizend hmong-vluchtelingen verblijven, werken voor zoa: de arts Henk Kaspers uit Ede, vroedvrouw Joop Verweij uit Benschop en de verpleegkundige Anny Olthof uit Hoogkerk. Deze vrijwilligers werden eind april door de stichting uitgezonden. Zij zijn speciaal belast met de medische zorg van kinderen van deze hmong-vluchtelingen. De meeste van deze uit Laos gevluchte bergstammen verblijven al jaren in kampen in het noorden van Thailand en hebben nog geen enkel uitzicht op terugkeer naar eigen land of op een nieuwe toekomst in een ander land. De bevolking in Ban Vinai neemt vrijwel dagelijks toe, doordat de thaise regering bezig is om laotiaanse vluchtelingen vanuit andere kampen naar dit kamp over te brengen. Voortdurende medische zorg en opvang blijft mede daardoor dringend nodig. Johanna Wijnhoud zal in de derde week van juni vertrekken.

JAARLIJKSE ONTMOETINGSDAG MOR­GENLAND-ZENDING

Deze wordt D.V. gehouden op zaterdag 18 september a.s., 10.00-15.00 uur in het Congrescentrum van Ouwehands Dierenpark te Rhenen. De Morgenland-zending, waarin leden van verschillende protestantse kerken samenwerken, heeft haar arbeidsterrein in Libanon, Syrië en Iran.

UITZENDING DS. A. JUFFER NAAR KENYA

Binnenkort hoopt ds. A. Juffer in dienst van de Gereformeerde Zendingsbond in de Nederlandse Hervormde Kerk als zendingspredikant te vertrekken naar Kenya.

Ds. Juffer is mede namens de Hervormde Kerk van Oost-Afrika, beschikbaar gesteld aan het St. Paul's United Theological College te Limuru, waar hij als docent werkzaam zal zijn.

De uitzending vindt plaats op D.V. woensdag 14 juli 1982 vanuit de Hervormde Kerk te Nieuw-Beijerland. De fam. Juffer wordt verbonden aan de classis Dordrecht, terwijl de Hervormde Gemeente Nieuw-Beijerland zich bereid heeft verklaard als zendende gemeente te fungeren.

Het toekomstig adres van de fam. Juffer luidt: P.O. Box St. Paul's United Theological College, Limuru, Kenya.

SONNEHEERDT-VAKOPLEIDINGEN NU OOK OPEN VOOR VOLWASSEN BLINDEN EN SLECHTZIENDEN

Het Vakopleidingsinstituut van de Stichting Werkplaatsen Sonneheerdt in Ermelo, dat sinds 1977 vakopleidingen verzorgt voor visueel gehandicapte schoolverlatende jongeren, biedt met ingang van het cursusjaar 1982/1983 ook mogelijkheden tot (her)scholing aan volwassen blinden en slechtzienden.

Volgens het Vakopleidingsinstituut betekent deze verruiming van het toelatingsbeleid, die tot stand kwam in overleg met het Mini'sterie van Sociale Zaken, een belangrijke en noodzakelijke uitbreiding van de vakopleidingsmogelijkheden voor visueel gehandicapten, waarmee duidelijk in een behoefte wordt voorzien.

Mede door een subsidie-regelihg van het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken kunnen vanaf september 1982 belanghebbende betrokkenen in aan merking komen voor (her)scholing in de vakgebieden: administratieve technieken, boekbinden, electrotechniek, geluidstechniek, meubelstojferen, pianotechniek en textiel. Verwacht wordt dat spoedig na aanvang van het cursusjaar 1982/1983 e, e.n programmeursopleiding (COBOL) in het opleidingspakket opgenomen zal kunnen worden. ' '

De opleidingsprogramma's zijn voornamelijk ontleend aan die van het leerlingenwezen en andere landelijke erkende instituten. Waar mogelijk wordt de praktijkgerichte studie dan ook afgerond met een erkend diploma.

Om tot de opleidingen te worden toegelaten, - geldt als regel dat tenminste tien jaar basisonderwijs moet zijn gevolgd.

Bij het ontbreken van enige technische vooropleiding kunnen in een afdeling 'Algemene technieken' elementaire kennis en vaardigheden worden verworven, voorafgaand aan en ten behoeve van •1 één van bovengenoemde beroepsopleidingen.

Voor een beperkt aantal gegadigden is gedurende dp-Opleidingstijd, die afhankelijk van de gekozen vakrichting op één, twee of drie jaar is te stellen, huisvesting mogelijk in een te Putten in september 1982 te openen woonvoorziening, gefinancierd in het kader van de A.W.B.Z.

Het Vakopleidingsinstituut van de Stichting Werkplaatsen Sonneheerdt in Ermelo beoogt door middel van planmatig onderzoek de 'bereikbaar-

heid' voor visueel gehandicapten van funkties, beroepen en beroepsgroepen vast te stellen, en aansluitend opleidingen te bieden die arbeidsmarkttechnisch gezien perspektief hebben.

In de opleiding zelf worden door middel van stageperioden kontakten gelegd met het bedrijfsleven. Daarnaast wordt tegen het einde van de studie alle mogelijke steun verleend bij het verwerven van een arbeidsplaats. Ook besteedt de opleidingsorganisatie bijzondere zorg aan eventuele problemen van aanpassen aan de werkkring of andersom, o.a. door het (meehelpen) ontwikkelen van noodzakelijke hulpmiddelen.

Dat thans naast jongeren (schoolverlaters), waarvan reeds tientallen hun plaats op de arbeidsmarkt vonden en een veertigtal zich daarop voorbereiden, ook volwassenen onder de visueel gehandicapten voor deze vakopleidingen in aanmerking komen stemt tot bijzondere voldoening.

Nadere informatie over opleiding en huisvesting kunnen bij de directie van 'Sonneheerdt', Putterweg 140, 3851 VG Ermelo, tel. 03417-52741, worden ingewonnen.

POSITIEF JAARVERSLAG GENERALE FI­NANCIËLE RAAD

'Om het hoofd te kunnen bieden aan de problemen waarvoor de Hervormde Kerk zich in de komende jaren gesteld ziet, is een eensgezinde samenwerking van alle betrokken organen nodig. Het is een uitdaging om vorm te geven aan een nieuwe kerkelijke organisatie, geringer in omvang maar door samenbundeling van taken, onder leiding van een centraal beleidsorgaan, dienstbaar aan het werk van de gemeenten en afgestemd op de verdere samenwerking met de Gereformeerde Kerken', aldus besluit de hervormde Generale Financiële Raad (GFR) zijn jaarverslag over 1981, dat tijdens de vergadering van de synode, die van 10-12 juni op Hydepark wordt gehouden, zal worden besproken. Wat betreft de kas algemeen kerke werk, waaruit het synodale apparaat, de provinciale en classicale organen worden gefinancierd, wordt meegedeeld, dat het begrotingstekort over 1981, dat eertijds was vastgesteld op fl. 167, 871, - bij afsluiting van de rekening 1981 een voorlopig nadelig saldo van fl. 13.264.02, - te zien geeft.

Voor de begroting 1982 is een tekort van $60.000 gulden berekend, dat echter door rente, die niet benodigd is om de algemene reserves op het minimumpeil te brengen, voor ruim 360.000 gulden kon worden gedekt, zodat dit tekort op de begroting 1982 is teruggebracht op twee ton.

Collecteplan

De opbrengst van het collecteplan bleef in de jaren 1979t/m 1981 nagenoeg gelijk. De totale opbrengst van fl. 4.4. miljoen maakte in 1981 47 procent uit van de door de gemeenten verschuldigde quota (bijdragen gemeenten aan kas algemeen kerkewerk). In 1979 was dit nog 53 procent. Gebleken is, dat de per giro en bank ontvangen giften voor de oudejaars-en paascollecte voor circa 90 procent afkomstig zijn van leden, die ook aan de gemeenten kerkelijke bijdragen betalen.

Of het toezenden van folders en acceptgirokaarten aan randkerkelijken moet worden voortgezet is nog in onderzoek.

Op grond van de financiële ontwikkelingen moet, aldus de raad, rekening gehouden worden met-het feit, dat de totale inkomsten voor kerkelijke arbeid in de komende jaren niet zullen stijgen. Een bevriezing van de afdrachten voor het algemeen kerkewerk op het peil van 1982 zal daarvan het gevolg zijn. De trendmatige verhoging van de uitgaven kan daardoor niet aan de gemeenten in rekening worden gebracht. Een en ander zal in de komende vier jaar tot een bezuiniging van circa 15 procent moeten leiden. Uiterlijk maart 1983 wil de Generale Financiële Raad weten welke maatregelen zullen worden genomen, die op korte termijn effect hebben. Een proces van bezinning aan de hand van een bezuinigingsnota is inmiddels, zoals bekend, in alle organen van de kerk op gang gekomen.

Generale kas

Uit de generale kas, een kas die speciaal bestemd is voor het behartigen van gemeentelijke belangen en waarvan de opbrengst van de jaaiflijkse verplichte bijdragen bij volledige deelneming van de gemeenteleden, voor de helft direct aan de gemeenten ten goede komt, is voor ruim 8, 3 miljoen gulden aan subsidies uitbetaald of op de uitkeringsrekening gereserveerd. In 1981 kwamen 86 verzoeken om financiële steun bij de 'adviescommissie subsidies gemeenten' binnen. In 78 gevallen werd geadviseerd tot het verstrekken van bijdragen tot een totaal van ruim 2 miljoen.

Het aantal lidmaten, dat verplicht is af te dragen, bleek in 1981 gedaald met 3200. Volgens van de gemeenten ontvangen gegevens waren er begin 1951 889.800 lidmaten.

Van meerderjarige doopleden werd ruim vier ton ten bate van de generale kas ontvangen. Dit bedrag stijgt slechts langzaam. Van compensatie wegens vermindering van het aantal lidmaten is nauwelijks sprake, aldus het verslag.

SMRA

Uit de jaarrekening van de SMRA blijkt, aldus het verslag van de GFR, dat het gelukt is, de reeds in juni 1981 aangekondigde kostenverlagingen door te voeren, zodat het nadelig saldo over 1981 fl. 744, 390 is, een tekort dat oorspronkelijk begroot was op het dubbele, nl. 1.4 miljoen gulden. Deze tijdelijke tekorten worden uit een voor dit doel gevormde reserve gefinancierd.

De verwachting is, dat als oktober 1982 de SMRA is overgeschakeld op de nieuwe computer en de conversiekosten wegvallen, de nu extra gevoteerde bedragen kunnen worden terugbetaald. De GFR acht dit een zeer positieve ontwikkeling.

REFORMATORISCHE BIJBELSCHOOL

Op vrijdag 25 juni a.s. zal de sluiting plaatsvinden van het kursusjaar 1981-1982 van de Reformatorische Bijbelschool te Zeist.

Aan hen die afstuderen zal het Getuigschrift worden uitgereikt. Deze uitreiking zal plaatsvinden in de aula van de Chr. L.T.S., Graaf Adolflaan 4 te Zeist. Aanvang 19.45 uur.

De afstuderenden, die het Getuigschrift van de 3-jarige opleiding ontvangen zijn:

Marcel Bourgeois, Jaap Feenstra, Stef Fuite, Ellen van Ginkel-Beijer, Johan Hiddink, Bert de Jong, Sarien Karreman, Hannah Looijenga, Carla Mensinga, André Mulder, Ate Tjoelker, Joke Verboom-Schotanus, Henk IJmker.

Verschillende van deze studenten hebben al een baan gevonden in kerkelijk of evangelisatiewerk of in het godsdienstonderwijs. Enkelen van hen bereiden zich voor om te worden uitgezonden als zendingswerker. Een paar zoeken nog een baan. Degenen die de 1-jarige Vormingskursus afsluiten zijn:

Willemien Aman, Grietje van der Bent, Geertje Blok, Corrie Dusseljee, Trudy Elderhuis, Sijda Groen, Tineke Grunewald, Ditha Karssen, Henk ter Keurs, Dineke Knol, Tineke Romein, Joke Smits, Wingerien Sollie, Arja Stellingwerff-van de Knijff, Willy Vossenstein, Corrie de Vries. 5 studenten uit deze groep hebben besloten de 3-jarige opleiding te volgen.

ZWOLLE: 53E ZENDINGSDAG VOOR HET NOORDEN

Op D. V. woensdag 7 juli a. s. zal in de Broerenkerk te Zwolle de jaarlijkse Zendingsdag voor het Noorden gehouden worden. Aanvang 10.15 uur. Sprekers op die dag zijn:

1. Drs. P. Koeman-Rijssen; Onderwerp: Gezegende gedachtenis.

2. Ds. C. V. d. Bergh-Barneveld; Onderwerp: In Hem gezegend. Pauze tot 14.15 uur

3. Ds. C. den Boer-Woudenberg; Onderwerp: Onverhinderd. '

4. Drs. M. Verduin-Kampen; Onderwerp: Gaat dan heen.

In de pauze is er gelegenheid om in de zalen van de kerk een broodmaaltijd te gebruiken. De opbrengst daarvan komt geheel ten goede van de GZB. De vrouwenvereniging 'Lydia' hoopt niet alleen, dat velen eens een kijkje in de handwerkstand komen nemen, maar ook, dat de te koop aangeboden goederen vlot van de hand zullen gaan.

Er zal ook een stand zijn, waar u boeken, souvenirs, e.d. kunt betrekken.

GEVLUCHTE VIETNAMEES UIT HEROP­VOEDINGSKAMP

'Het zogenaamde heropvoedingskamp' van de Vietnamese communisten is een plaats waar het wrede gezicht van een bloeddorstig beest wordt getoond. Heel Vietnam is eigenlijk één groot concentratiekamp geworden. De communisten hebben zich bekwaamd in het toepassen van wrede methoden, door gevangenen bovenmenselijk hard te laten werken...

Dit blijkt uit het kwartaalblad ZOA-nieuws, een uitgave van de Stichting Hulpverlening Zuid-Oost-Azië waarin een verslag is opgenomen van een toespraak die de Vietnamese bootvluchteling Bui Nang Phan heeft gehouden tijdens de Nationale Treurdag voor Vietnamezen op 30 april jl. te Amersfoort. De heer Phan heeft gedurende zes en een halfjaar in een heropvoedingskamp gezeten. De ex-gevangene van het communistisch regiem vertelt in ZOA-Nieuws over de pure onderdrukking die in dergelijke kampen plaatsvindt.

'Het voedsel dat verstrekt wordt is net genoeg om in leven te kunnen blijven. Door de aanhoudende honger ontnemen de autoriteiten van het kamp je alle waardigheid en ze maken je laaghartig. Tevens raak je alle gevoel van zelfrespect kwijt en word je gedachtenloos. Een mens is eigenlijk nog minder waard dan een varken, zo luidt de stelregel.'

De Stichting ZOA wil met het publiceren van dit getuigeverslag opnieuw één van de schrijnende oorzaken benadrukken waarom nog steeds Vietnamezen hun land verlaten. Uit gegevens die bij ZOA zijn binnengekomen blijkt, dat in de afgelopen maanden drie maal zoveel bootvluchtelingen in Hong Kong zijn aangekomen dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Het juni-nummer van het ZOA-nieuws van de hulpverleningsorganisatie vermeldt overigens niet alleen een triest relaas van een vluchteling uit een heropvoedingskamp. De voorzitter van ZOA, dhr. Henk van der Velde, schrijft nl. in het openingsartikel over leden van het Laotiaanse bergvolk de Hmongs, die op de vlucht zijn voor de zg. 'gele' regen.

Door middel van deze gele 'giftregen' worden mens en dier gedood of verdreven. Dhr. Van der Velde van ZOA neemt als bewijs voor zijn artikel een getuigeverklaring van één van de Hmongs. Regeringen van verschillende landen en organisaties die zich inzetten voor rechten van de mens hebben zich de laatste tijd uitvoerig bezig gehouden met het achterhalen van de waarheid omtrent deze afschuwelijke methoden voor uitroeiing van mensen.

Uit deze juni uitgave van ZOA-nieuws blijkt, dat hulp aan de vele tienduizenden Indochinese vluchtelingen nog steeds en dringend nodig is.

De Stichting ZOA te Groningen (Postbus 1527) is bereid het juni-Nummer van ZOA-Nieuws op aanvraag aan belangstellenden of instanties toe te zenden.

EVANGELISATIEWERK: EI NIET OP STRAAT LEGGEN

'Je kunt het Evangelie niet zomaar ergens neerleggen en dan maar afwachten wat er van komt. Een vogel legt haar ei ook niet zomaar ergens op straat. De moderne mens die geen enkele antenne meer heeft voor geloof en kerk, moet eerst voorbereid worden op het Evangelie. We moeten eerst een nestje maken voor we ergens ons kostbare ei leggen.'

Op deze wijze omschreef dr. A. van Ginkel, voorzitter van het Hervormd Evangelisatorisch Beraad, de manier waarop het HEB te werk gaat. Hij deed dit tijdens de behandeling van de beleidsnota van het HEB op vrijdagavond 11 juni door de synode van de Hervormde Kerk in centrum Hydepark in Doorn.

De doelstelling van het HEB, zo legde dr. Van Ginkel uit, is niet een centrum te zijn dat zich met het Evangelie richt tot de .wereld. Het HEB is een platform voor overleg boe de gemeenten missionair tóezig kunnen zijn. Evangelisatie moet door de gemeenten zelf worden verricht en niet door een bovengemeentelijk instituut, aldus dr. Van Ginkel, die dit ook een van de bezwaren vond van groots opgezette evangelisatie-acties.

Van verschillende kanten klonk vanuit de synode kritiek op de beleidsnota van het HEB. Met de concrete uitwerking van de HEB-projecten was men het over het algemeen wel eens, maar met de theologische onderbouvving ervan waren niet alle synodeleden even gelukkig. Dr. W. Balke (classis Zwolle) vond de nota theologisch eenzijdig en te veel gericht op het maatschappelijk welzijn van mensen. Ook de moderamenleden ds. S. Kooistra (classis Leeuwarden) en ds. P. v. d. Heuvel (classis Utrecht) waren die mening toegedaan. Ds. v. d. Heuvel wees erop dat er natuurlijk aandacht moet zijn bij het apostolaat voor maatschappelijke vraagstukken, maar dat het er in wezen toch om gaat mensen tot Christus te brengen.

RECLAMELEUZEN

Vanuit de synode kwam echter niet alleen kritiek op maar ook waardering voor de nota. Mevr. ds. M. E. V. d. Berg (classis Nijmegen) toonde zich verheugd dat het HEB niet werkt met 'reclameleuzen' . Juist de voorzichtige werkwijze van het HEB vond zij sympathiek.

Ook de synode-adviseur dr. C. P. van Andel, secretaris van de Raad voor Kerk en Theologie, toonde hier waardering voor en was blij dat de' ' verlegenheid' van het HEB inde nota wordt uitgesproken en niet 'toegedekt met stichtelijke opmerkingen' . Moderamenlid mevr. ds. M. W. van Beinum (classis Hengelo) wees de synode erop dat voor buitenstaanders de taal die christenen spreken, onverstaanbaar is geworden. Daarom kan naar haar mening ook de naam van Christus niet meer 'als een blad door de brievenbus gegooid worden'.

Ds. J. Vuijst, directeur van 'Kerk en Wereld' en secretaris van het HEB, zei over de maatschappelijke betrokkenheid van het HEB tenslotte nog: 'Als de Mensenzoon gekomen is om te redden wat verloren is, dan betekent dat, dat er naar beneden gekeken wordt om te zien wie er tussen de wal en het schip gevallen zijn.'

De synode besloot een motie van ouderling H. J. Vinkers (classis Tiel) en ds. P. v. d. Heuvel te aanvaarden, waarin het HEB wordt opgedragen om bij het opstellen van zijn aanbevelingen voor de vervulling van vacatures te streven naar een zo breed mogelijke samenstelling. Een voorstel van ds. P. Vermaat (classis Doorn) om expliciet te vragen drie leden van gereformeerde-bondssignatuur in het HEB te benoemen, werd door de synode verworpen. Eveneens werden moties verworpen van ouderling F. v. d. Kolk (classis Amersfoort) en dr. W. Balke die vroegen om kerkelijke inkadering van de hervormde Bond voor Inwendige Zending op gereformeerde grondslag (IZB). Het moderamen achtte deze motie overbodig, omdat hierover binnenkort gesprekken zullen worden gevoerd met de IZB.

De synode besloot verder nog de Generale Financiële Raad op te dragen te onderzoeken of eventueel een deel van de collecte voor 'noodlijdende gemeenten en personen' voor evangelisatiewerk bestemd zou kunnen worden. De beleidsnota van het HEB werd door de synode 'in zijn grondtrekken' aanvaard.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 24 June 1982

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van Thursday 24 June 1982

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken