Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

17 minuten leestijd

BEROEPEN TE:

Renswoude en Harderwijk: H. C. Marchand te Onstwedde; Curacao: J. C. Schaap te Nieker-Oldekerk-Lutjegast; Badhoevedorp-Lijnden: H. Mondeel te Scherpenzeel die dit bericht aannam; Curacao: B. Hengeveld kand. te Zevenaar; Alblasserdam: M. J. G. Smith te Haarlem-Schoten; Randwijk: M. Baan te Putten; door Gen. Synode tot legerpred. J.H. Dekkers, kand. te Wierden.

AANGENOMEN NAAR:

Willemsoord: P. Dijkstra em. Pred. te Langweer; Willemstad: dr. H. Geurs te Oranjestad-Aruba; Veenendaal: J. R. Volk te Bleskensgraaf; Amerongen: W. P. v. d. Hoeven te Oosterend Fr.; Spijkenisse: C. P. Bouman te Gulpen-Vaals; Heerenveen: J. Huitema te Kollum.

BEDANKT VOOR:

Heteren: K. W. Borsje te Lunteren; Groot-Ammers: J. R. Volk te Bleskensgraaf; Zoetermeer: J. den Hoed te Sliedrecht; Scherpenisse: H. Penning te Montfoort; Katwijk aan Zee: C. J. SjoUema te Hien-Dodewaard.

TOEGELATEN TOT DE EVANGELIEBE­DIENING EN BEROEPBAAR:

P. G. Vellekoop, van Speijkstraat 42 te Lisse; J, v. d. Lagemaat, Kapelstraat 8, Utrecht.

REG. AFD. FRIESLAND VAN DE G.B.

Op D.V. dinsdag 21 juni 1983 hoopt voor de regionale afdeling 'Friesland' van de Gereformeerde Bond in de Ned. Herv. kerk te spreken in het Hervormd Centrum nabij de kerk te Twijzelerheide ds. G. S. A. de Knegt te Huizen over het onderwerp 'Wat moet ik doen opdat ik zalig worde? '. Aanvang 19.45 uur. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

KESWICK

Voor de tweede maai in Nederland In het engelse merengebied in het dorp Keswick worden elk jaar in de maand juli een week lang samenkomsten gehouden, die tot doel hebben de bevordering van persoonlijke, praktische en schriftuurlijke heiliging van de gelovigen. In Engeland is deze 'Keswick Convention', die voor het eerst in 1875 werd gehouden, onder de Christenen een begrip geworden. Met een enkele onderbreking in oorlogstijd, komen elk jaar, nu al meer dan een eeuw, duizenden gelovigen naar Keswick om waar te maken het motto van de Convention: 'All one in Christ Jezus'. Daar ontmoeten gelovigen uit vele landen en van verscheidene nationaliteiten elkaar, die behoren tot allerlei kerken en gemeenschappen. Eén in Christus Jezus. In 1982 werd ook in ons land een dergelijke conferentie gehouden, op kleine schaal, maar met grote zegen. De bidstonden, bijbelstudies, woordverkondiging, de samenzang en de sterke onderlinge band hebben er alle toe bijgedragen de conferentie tot een rijke en gezegende belevenis te maken. Het was een bemoediging voor hpt comité om hiermede voort te gaan en voor dit jaar is wederom een vijfdaagse conferentie belegd. Deze zal worden gehouden van 29 juni tot 4 juli 1983 in 'De Burght' te Burgh-Haamstede met als thema: Geestelijke Groei. Sprekers zijn: rev. D. N. Carr, Keswick Convention Engeland; ds. M. de Boer, Veenendaal; de heer J. Kits, Zeist.

De leden van het nederlandse Keswick Comité bevelen deze conferentie van harte bij de lezers aan: drs. L. P. Dorenbos, Baarn; J. A. Jansen, Den Haag; ds. A. Jonkman, Musselkanaal; dhr. J. Kits, Zeist; mevr. B. Plat-Verheij, Voorburg; K. Roeleveld, Scherpenzeel.

Inlichtingen: K. Roeleveld, Burg. Roëll-laan 10, 3925 BB Scherpenzeel, tel. 03497-2462.

STUDEREN EN DE CSFR

Ga je studeren? Zonder meer een groot voorrecht, wanneer die mogelijkheid voor je open ligt. Misschien zie je al een goede baan voor je of een verantwoordelijke positie. Het zou ook kunnen zijn dat de studie voor jou een omweg naar werkeloosheid betekent. Hoe optimistisch of pessimistisch je ook denkt, één ding is duidelijk: studeren is veel meer dan vakken halen, college lopen, tentamens doen, enz. Realiseer je je dat je straks midden in de dynamiek van het stadsleven zit? Misschien ver van huis, in de exclusieve studentenmaatschappij. Er zal heel wat op je afkomen, tot je vreugde, verwondering, verbazing en verbijstering. Hoe denk jij het eigenlijk vol te houden als christen-student in een stortvloed van meningen, filosofiën, religies en ga zo maar door. Alleen kun je daar nooit tegenop! Daarom een goed en dringend advies: sluit je aan bij een christen-studentenvereniging zoals de CSFR.

De Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (is studentenvereniging op reformatorische grondslag) is een landelijke christelijk studentenvereniging met als fundament de Bijbel en hierop gegrond de 3 Formulieren van Enigheid. De CSFR wil studenten uit de gereformeerde gezindte op dit fundament samenbrengen. Als CSFR-lid bezoekje een Bijbelkring, waar een gedeelte uit de Bijbel wordt besproken. Verder kun je kiezen uit studiekringen met onderwerpen als: belijdenisgeschriften, de Institutie van Calvijn, literatuur, de verhouding geloof-wetenschap, etc. Ook worden er lezingen van allerlei aard gehouden door leden en gastsprekers van buiten de CSFR. In het bijzonder op weekends en conferenties, die georganiseerd worden, nemen de persoonlijke kontakten en gezelligheid een heel grote plaats in; ook buiten de direkte studiesfeer spelen zij een belangrijke rol op deze vereniging. De CSFR is onderverdeeld in afdelingen in Delft, Utrecht, Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Wagehingen en Groningen.

Voor meer informatie: Landelijke Propagandacommissie van de CSFR, p/a Rietveld 49d, 2611 LH Delft.

VEENENDAAL

De Centrale Kerkeraad van de Hervormde Gemeente vraagt met ingang van 1 september 1983 een bijstand in het pastoraat, bij voorkeur een kandidaat in de theologie, voor de Hervormde bewoners van de bejaardencentra 'De Engelenburgh' en "t Boveneind', gedurende ongeveer 20 uur per week. De benoeming is voorlopig voor 1 jaar. Inlichtingen worden verstrekt door d#praeses ds. P. Vermaat, tel. 08385-16795. Brieven kunnen tot één week na het verschijnen van dit blad worden ingezonden aan de scriba J. Stam, Noorderkroon 47, 3902 VB Veenendaal.

REFORMATORISCHE BIJBELSCHOOL

Op vrijdag 24 juni a.s. zal de sluiting plaatsvinden van het kursusjaar 1982-1983 van de Reformatorische Bijbelschool te Zeist. Aan hen die afstuderen zal het getuigschrift worden uitgereikt. Deze uitreiking zal plaatsvinden in de aula van de Chr. L.T.S., Graaf Adolflaan 4 te Zeist. Aanvang 19.45 uur. De avond is voor ieder vrij toegankelijk. De afstuderenden, die het Getuigschrift van de 3-jarige opleiding ontvangen zijn: Trudy Baars, Annie Beijen, Hanneke Biesheuvel, Cora Blokland, Lidy Brandenburg-Geurink, Stoffel Drinkwaard. Anneke Elsinga, Jan Willem Ester, Marja 't Hart, Wilma van Klaveren, Marten Knevel, Dineke Mulder-Brouwer, Rinse Postuma, Ali Reurink. Bram Schriever, Johan Carl van Trigt, Annie de Vries, Jolanda Wijnberg-Westeneng. Enkele van deze studenten hebben een baan gevonden in kerkelijk of evangelisatiewerk of in het godsdienstonderwijs, of bereiden zich voor om te worden uitgezonden als zendingswerker. Verschillende studenten zoeken nog een baan. Degenen die de 1-jarige Vorminskursus afsluiten zijn: Marleen Bakker, Annemarie van Genderen, Evelien Huizinga-Pattiasina, Herman Kartono, Marian v. d. Kooij, Saskia Kroonen, Klaas Pera, Tineke Steendam, Aafke Bij de Vaate, Lodewijk van de Vate, Joke van Vliet, Elise van der Waal, Jaap van Wijk.

Ook zal op deze avond afscheid worden genomen van Jaap en Morina Feenstra, die de leiding van het internaat hadden en van de diakonaal medewerksters. Tevens zullen de nieuwe internaatsouders, Wytze en Anneke Bijleveld, worden voorgesteld.

S.O.S, - JONGEREN - S.O.S.

Dabar - je weet wel: evangelisatie-recreatiewerk op campings - komt nog een aantal mensen tekort voor het werk van komende zomer. Heb je nog geen plannen of twijfel je nog, denk er dan eens serieus over om deze zomer twee weken mee te doen. We hebben je dringend nodig, vooral in de periode van 13-27 augustus. Voor verdere informatie en aanmelding kun je terecht bij Bep van Sloten, Blois van Treslongstraat 67, 2581 VX Den Haag, tel. 070-503235.

STICHTING BIJBELHUIS

Onlangs is opgericht de Stichting Bijbelhuis. Deze stichting stelt zich ten doel de voortzetting en uitbreiding van het evangelisatiewerk onder roomskatholieke kinderen en kinderen van gastarbeiders in de grote volkswijk Antwerpen-Noord. Dit evangelisatiewerk dat sedert 1972 plaatsvindt vanuit het 'Bijbelhuis' aan het St. Jansplein te Antwerpen dreigt in gevaar te komen daar de verantwoordelijke commissie voor Kinderevangelisatie, uitgaande van de kerkeraden van de Gereformeerde Gemeenten van Axel, Vlaardingen en Zoetermeer om financiële redenen genoodzaakt is haar steun en verantwoordelijkheid te beëindigen. De stichting stelt zich o.a. ten doel gelden bijeen te brengen voor het salaris van de evangeliste, mevr. D. van Os (voorlopig op basis van part-time dienstverband) en voor de aankoop van het Bijbelhuis aan het St. Jansplein. Dit gebouw, van waaruit voorheen evangelisatiearbeid onder de verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Gemeenten werd verricht, is eigendom van het Deputaatschap voor Evangelisatie der Gereformeerde Gemeenten. Met dit deputaatschap is reeds contact opgenomen. Het bestuur van de stichting streeft naar uitbreidiong van dit in de jaren zo gezegende evangelisatiewerk. Gedacht wordt aan het houden van meer Bijbel-studie-avonden voor jongeren van verschillende leeftijden en bevolkigsgroepen. Ook zou meer aandacht besteed kunnen worden aan het bezoeken van gezinnen wqar problemen zijn (b.v. ziekten) of waarmee sinds lange tijd geen redelijk contact meer is geweest. Op die manier kunnen ook de ouders met het Evangelie worden bereikt. Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit de heren: H. Pols, Boskoop, voorzitter; J. J. van Burg, Vlaardingen, secretaris; J. Strum, Zoetermeer, penningmeester en G. Sonnevelt, Zoetermeer, alg. adjunct. Het comité van aanbeveling bestaat o.a. uit: de ouderlingen G. M. Bel, G. Treuren en J. de Visser (ger. Gemeenten) ds. K. Groeneveld en ds. J. W. WüUschleger (chr. Ger.) ds. H. Harkema, ds. A. de Reuver en dr. ir. C. Roos (N. H.). Het ligt in de bedoeling dit werk zo spoedig mogelijk onder kerkelijke verantwoordelijkheid te brengen. Zij die de stichting financieel willen steunen kunnen dit doen door geld over te maken voor een gift of een lening op girorekening no. 89860 ten name vari Stichting Bijbelhuis, Zoetermeer.

DRINGEND ARTSEN NODIG IN VLUCH­ TELINGENKAMPEN IN ZUID-OOST-AZIE

Kliniek dreigt te worden gesloten

De Groninger hulporganisatie ZOA wil graag op zeer korte termijn in contact komen met (christen) artsen die zich beschikbaar stellen voor uitzending naar verschillende kampen in Zuid-Oost-Azië. De behoefte aan een arts is het grootst op de Philippijnen. In het vluchtelingenkamp Bataan met een bewonersaantal van ongeveer 13.000 dreigt een polikliniek te worden gesloten, omdat er geen dokter gevonden is als opvolger voor de heer J. Honingh uit Wezep, die daar de afgelopen maanden werkzaam was. Ook is er in het Noord-Thaise kamp Ban Vinai, waar bijna veertigduizend Hmong-vluchtelingen verblijven, al geruime tijd een vacature voor een arts. Doordat de bevolking van dit kamp nog groeit, zullen er binnenkort meerdere dokters nodig zijn. Eveneens vraagt de Stichting ZOA een arts voor het grensgebied van Thailand en Cambodja. In het z.g. 'niemandsland' van dit gebied liggen verschillende vluchtelingenkampen; in enkele daarvan wordt door een christelijk medisch team hulp geboden. Een woordvoerder van ZOA verklaarde zeer bezorgd te zijn over de voortgang van de medische zorg aan vele ontheemden in Zuid-Oost-Azië wanneer er geen of niet voldoende dokters gevonden zullen worden, die bereid zijn voor korte of langere tijd uitgezonden te worden. Verschillende oproepen om medici hadden tot dusver geen resultaat. Belangstellenden, bij voorkeur met enige ervaringen als huisarts, als specialist kindergeneeskunde of gynaecologie, kunnen zich in verbinding stellen met het ZOA-kantoor te Groningen voor nadere informatie (tel. 050-718844). Gegadigden dienen in ieder geval in te stemmen met de (protestants) christelijke doelstelling van de Stichting. Het Bestuur van ZOA doet een dringend appèl op dokters in Nederland zich aan te melden ten dienste van mensen in nood in Zuid-Oost-Azië. Afdeling voorlichting, E. Fokkema, tel:050-718844, privé:05130-23429.

STICHTING TOT BEHOUD VAN HET NED. ORGEL BESTAAT 10 JAAR

De Stichting tot behoud van het Ned. Orgel gev. te Elburg bestaat dit jaar 10 jaar. Deze Stichting die zich ten doel stelt de vele nederlandse historische orgels financieel te helpen restaureren, en waarvan het donateurschap ƒ 20, - per jaar bedraagt, geeft tweemaal per jaar t.b.v. haar donateurs een uitvoerige orgelpublikatie uit voorzien van vele fraaie foto' s en welke publikaties kunnen worden opgeborgen in een daarvoor speciaal bestemde ringband. Voor liefhebbers zijn de navolgende puplikaties nog verkrijgbaar a ƒ 2, 50 per publikatie (excl. portokosten): De orgelgeschiedenis van Delft (deel V), de orgelhistorie van de ned. Herv. Kerk te Roden, Grepen uit de orgelhistorie van Friesland I en II, Het orgel in de Grote Kerk te Schiedam, het orgel in de Gasthuiskerk te Schiedam, het orgel in de Bethelkerk te Urk, 'de orgels van Eenum en Vaals'. Bestellingen gaarne per briefkaart aan het buro van de Stichting: Wildemaetstraat 43, 8081 AH Elburg alwaar u zich uiteraard ook kunt opgeven als donateur/donatrice. Help ons nationale orgelbezit in stand te houden.

TERNEUZEN EN OMSTREKEN

Het bestuur van de afd. Terneuzen e.o. van de Geref. Bond nodigt allen hartelijk uit tot het bijwonen van een lezing welke D.V. donderdag 23 juni 1983 zal worden gehouden in de grote zaal van de Goede Herderskerk te 'terneuzen, waar ds. D. Scheepmaker, Ned. Herv. pred. te Dinteloord hoopt te spreken over het onderwerp 'Hebben wij een antwoord op de Jehova' s Getuigen'. Aanvang:19.30 uur.

INTERIM-RAPPORT LANDELIJKE OR­GANISATIE IN SYNODE

’Een organisatie als die van de landelijke kerk, met een omvangrijk bestuurslichaam aan de top en met veel gespecialiseerde deelgroepen, behoeft een duidelijke ordening en coördinatie ter vermijding van ondoelmatigheid, wildgroei of invloedsconcentratie op verkeerde plaatsen. Men zal daarom een zekere concentratie van bevoegdheden bij moderamen en/of secretariaat-generaal moeten aanvaarden als een logisch complement van de landelijke organisatie.' Dit staat aan het einde van het tweede hoofdstuk van het interim-rapport van de Stuurgroep Landelijke Organisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk dat op de eerste dag van de zomervergadering van de hervormde synde, donderdag 9juni, ter sprake zal komen. De stuurgroep bood voorjaar 1982 een eerste rapport aan de synode aan, waarin enkele kernpunten met het oog op een strakkere beleidsvoering van de landelijke organisatie voort te zetten. Daarbij moest worden betrokken, dat ter synode de vrees was geuit, dat er een te eenzijdige machtsconcentratie bij het secretariaat-generaal zou komen en dat gepleit was voor een uitbreiding van de volmacht van het breed moderamen. De stuurgroep ziet in haar huidige rapport een zekere concentratie van bevoegdheden bij moderamen en secretariaat-generaal als noodzakelijk voor een doelmatige besluitvorming van de synode en voor de functie en positie van de organen van bijstand daarbij. Zonder naar een volledige aanduiding van de functies te streven somt de stuurgroep een aantal eisen op ten aanzien van synode, moderamen, secretariaat-generaal en organen van bijstand.

Synode

Wat de synode betreft, werd in het eerste rapport opgemerkt, dat bij de voorbereidingen van de synodale vergadering het moderamen van de synode en het secretariaat-generaal niet optimaal worden ingeschakeld, hetgeen afbreuk doet aan het streven naar een doeltreffende discussie en besluitvorming van de synode. De stuurgroep heeft daarvoor nu een aantal 'spelregels' opgesteld die betrekking hebben op de procedure ten aanzien van de synodestukken waarbij de spilfunctie van de secretarisgeneraal nadrukkelijk wordt geformuleerd. Daarbij zullen zowel de verhouding tot het beleid als de financiële gevolgen van bepaalde voorstellen in synodestukken worden nagegaan. De stuurgroep zou een en ander in een zo vroeg mogelijk stadium willen zien gebeuren, zo mogelijk reeds bij de conceptie van plannen. Ook een overleg met de Generale Financiële Raad zou dan vroegtijdig moeten plaatsvinden.

Moderamen

Wat het moderamen betreft vindt de stuurgroep de huidige kerkordelijke omvang van dit college, drie personen (voorziter synode, eerste assessor en scriba) te klein en te eenzijdig samengesteld. Uitbreiding van het aantal leden met twee, waarbij ook bij voorbeeld de economische en financiële deskundigheid vertegenwoordigd zou moeten zijn, acht de stuurgroep wenselijk. Voor het moderamen, zo vindt de stuurgroep, is een belangrijke rol in de kerkelijke organisatie weggelegd. Het legt alle te nemen besluiten aan de synode voor en zorgt na aanvaarding voor de uitvoering. De secretarisgeneraal speelt hierbij een 'sleutelrol'. Is het voorts wel doelmatig, zo vraagt de stuurgroep zich af, dat de praeses van de synode formeel voor slechts één jaar wordt benoemd en niet volledig wordt vrijgsteld? Dit gezien de huidige en toekomstige taken, die deze functie meebrengt.

Secretaris-generaal

Wat de secretaris-generaal betreft wordt de spilfunctie verder toegelicht. Hoe moet zowel een coördinerende en initiërende taak vervullen, als beleids voor %ieidend en beleidsuitvoerend bezig zijn. Voor het bureau van de secretaris-generaal vindt de stuurgroep een goede bemanning noodzakelijk. Zij vindt het niet ondenkbaar dat dit bureau nog uitbreiding zou moeten ondergaan, 'een prijs die betaald moet worden voor een betere organisatie'.

Organen van bijstand

De organen van bijstand ondergaan in principe qua plaats en functie geen verandering, met dien verstande, aldus de stuurgroep, 'dat zij zich tot hun eigenlijke functie dienen te beperken, nl. het uitbrengen van adviezen aan de synode en wel uitsluitend via de secretaris-generaal en het moderamen. Dat geldt eveneens voor hun beleidsuitvoerende taak.' De stuurgroep realiseert zich dat een en ander sneller is opgeschreven dan uitgevoerd. Op den duur zouden de gezamenlijke secretarissen van de organen van bijstand in een werkverband tot de secretaris-generaal moeten worden gebracht, waardoor ook op dit onderdeel, aldus stuurgroep, een begin de ontstaat vaneenheid in de organisatie.

De toekomst

Voor een verdere uitwerking van de nu gegeven aanzetten vindt de stuurgroep feitelijke kennis omtrent de organen nodig om na te kunnen gaan waar wijzigingen of aanpassing mogelijk zijn. Dit college vindt ook dat bij het vervolgonderzoek inschakeling van externe deskundigen nodig is, gezien het vele veldwerk dat verricht zal moeten worden.

Hervormd Persbureau

APELDOORN

De diensten van de buitengew. wijkgemeente Eben Haezer in de hervormde gemeente van Apeldoorn (Geref. Bond) worden vanaf 12 juni telkens op de tijden 10.30 uur vm. en 18.30 uur nm. elke zondag gehouden in de Gereformeerde Zuiderkerk, Arnhemseweg 76. 's Morgens is er kinderoppas. Er is dichtbij een groot parkeerterrein, Arnhemse weg 64. Contaktadressen voor nadere gegevens: drs. W. Chr. Hovius, Predt. Soerenseweg 79, tel. 552101 en oud. A. v. Steensel scriba, Boerhaavestr. 128 Apeldoorn, tel. 212049. Gasten en vakantiegangers in of bij Apeldoorn zijn heel hartelijk welkom.

GRAMMOFOONPLATEN

Het is al weer enige tijd geleden dat we u gewezen hebben op een tweede cassette met 6 platen bestaande uitsluitend uit nederlandse muziek, een periode van vierhonderd jaar omvattend. Enige jaren geleden verscheen een eerste uitgave van het Residentie-Orkest, zulks ter gelegenheid van het 75-jarige jubileum van dit orkest, een uitgave bestaande uit 22 nederlandse werken vastgelegd op zes elpees. Onlangs verscheen een tweede cassette eveneens uitsluitend bestaande uit nederlandse composities. Wederom bleek een blijkt overduidelijk welk een schat aan fraaie composities ons land in de loop der eeuwen heeft voortgebracht. Het begint bij deze uitgve opnieuw in de 16e/17e eeuw, o.a. met erg mooie muziek voor koperblazers terwijl ook de vocale muziek goed is vertegenwoordigd met o.a. de Psalmen 130 en 150 van Jan Pieterszn. Sweelinck. Via de romantiek, en laatromantiek wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan de muziek van deze eeuw. Laten we om het kort te zeggen de muziek uit onze direkte omgeving niet onderschatten. Zij heeft zeker grote zeggingskracht. We willen dan ook deze unieke cassette heel graag onder uw aandacht brengen en aanbevelen. Deze uitgave (6 platen met fraai tekstboek) kost ƒ 80, - . Te bestellen bij leden van de klassieke vakhandel of bij het Residentie-orkest, Postbus 82096, 2508 ED Den Haag. We willen deze week graag afsluiten met een orgelplaat waarop de drie orgels in de kathedrale basiliek van St. Bavo te Haarlem ten gehore werden gebracht door de organist dezer kerk, Bernard Bartelink. Een uitstekend programma wordt door deze bekende nederlandse organist ten gehore gebracht. Ik noem u daarvan de variaties over 'Onder een linde groen', Jan Pietszn. Sweelinck; 'Auf meinen lieben Gott', Johann Nikolaus Hauff; Koraal 'Jesu meine Freude', Joh. Seb. Bach, en voorts werken van Carl. Philipp Em. Bach, Wilhelm Friedemann Bach, Louis Vierne, Marcel Dupré en Maurice Duruflé. U kunt deze aanbevelenswaardige plaat bij elke goede platenhandelaar bestellen. U zult er beslist geen spijt van hebben. Bestelno. GLO CX 15007.

Maarten Seijbel

ORGELCONCERT WILLEM HENDRIK ZWART

Op zaterdag 18 juni a.s. wordt er een orgelconcert gegeven, op het orgel van de Grote Kerk te Gorcum, door Willem Hendrik Zwart organist te Kampen. Dit concert wordt georganiseerd door de Stichting Orgel Grote Kerk Gorcum. Op het programma staan o.a. werken van Bach (Preealudium et Fuga g-moll); van Corelli (Adadio et Gique); van Dupré (Choral et Fuga) en van hemzelf (Orgelfantasie 'Gebed des Heren'). Volledige programma's zijn 's avonds in de kerk verkrijgbaar. De aanvang is 20.00 uur en de deuren gaan om 19.30 uur open. Er is volop en gratis parkeergelegenheid rondom de kerk.

ORGELCONCERTEN

Orgelconcerten in de Grote of Stephanuskerk te Hasselt. Het 3e concert in de serie 1983 wordt gegeven op D.V. 18 juni door Sander van Marion. Aanvang 20.00 uur. Uitgevoerd worden, naast een eigen werk en een improvisatie, werken van Thomas Arne, Bach, Halsey en Widor. Volgende concerten in deze serie:2 juli Klaas J. Mulder; 9juli Feike Asma; 23 juli Martin Groenewold; 6 augustus Feike Asma; 13 augustus John Propitius; 3 september Klaas J. Mulder.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juni 1983

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juni 1983

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

PDF Bekijken