Bekijk het origineel

Een bijzondere jongen (2)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een bijzondere jongen (2)

8 minuten leestijd

En hij zal velen der kinderen Israels bekeren tot den Heere, hunnen God. En hij zal voor Hem heengaan, in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk. Lukas 1 : 16, 17

De vorige keer hebben we gezien om wat voor jongen het bij de zoon van Zacharias zal gaan: 'En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden van zijner moeder lichaam aan’.

De engel zegt ook, welke taak Johannes zal vervullen: 'En hij zal velen der kinderen Israels bekeren tot de Heere hun God'. Johannes zou geboren worden in een donkere tijd. Van de glans van het koninkrijk van David en Salomo was niets meer over. Een donkere tijd was het echter ook in godsdienstig opzicht. Uiterlijke vroomheid was er nog wel. Maar in het hart van velen ontbrak de ware liefde tot God.

Hoe staat het hiermee in ons leven? Is ons hart ontvlamd in liefde tot de Heere, omdat onze ogen zijn open gegaan voor Zijn liefde in Christus jegens ons? Hoe Hij de vloek over mijn zonden op Hem heeft willen leggen om mij daarvan te verlossen? Geloven we dit evangelie? Anders is het in ons leven, ook al leven we nog zo kerkelijk mee en al richten we ons leven nog zo stipt in, toch als bij de Joden in de dagen van Johannes de Doper en moet er ook in ons leven bekering plaatsvinden.

En hij zal velen der kinderen Israels bekeren tot den Heere, hunnen God. Hebt u er oog voor, hoe kernachtig de engel de dingen zegt? Van nature gaan we van de Heere weg. Maar we moeten terug, terug tot de Heere. En daarin bestaat nu juist de bekering van een mens.

En hij zal velen der kinderen Israels bekeren tot den Heere, hunnen God.

Velen. Niet allen. Want sommigen zouden de boodschap van Johannes de Doper verwerpen met alle gevolgen van dien. En zo is het nog. Voor de een is de prediking van het evangelie tot eeuwige zegen, maar voor een ander, die het Woord van God in ongeloof verwerpt, verzwaart het oordeel. Is daarom de verkondiging van het evangelie ons tot zegen geworden? Heeft deze bekering in ons leven uitgewerkt?

Kan echter een mens, ook al heet hij Johannes de Doper, wel iemand bekeren? Zelf kan hij dat niet, maar de Heilige Geest wil hem daarbij gebruiken. De verkondiging van het evangelie brengt, als deze ons bereikt, zodoende een grote verantwoordelijkheid mee. Dan heeft niet een mens het goede met ons voor, maar stelt de Heilige Geest alles in het werk om het Woord van God ingang te laten vinden in ons hart.

De engel zegt ook waarom deze taak aan Johannes is toevertrouwd: 'En hij zal voor Hem henengaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot het verstand der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk'. Johannes zou dus moeten zorgen voor een de Heere toegerust volk. Het zou niet lang meer duren voordat de Messias zou komen. Als Hij kwam, zou er echter voor Hem plaats moeten zijn in mensenharten. En het zou nu de taak van Johannes zijn plaats voor Hem te maken. We kunnen ook zeggen: In het Oosten was het gewoonte, dat de hand van de bruid gevraagd werd door de vriend van de bruidegom. Deze taak was nu Johannes toebedeeld ten aanzien van de Heere Jezus.

De zoon van Zacharias zou dus de voorloper van de Messias mogen zijn. Hij zal voor Hem heengaan, zo zegt de engel, in de geest en de kracht van Elia. Elia was de profeet geweest van de wet, die in de tijd van koning Achab onverschrokken keer op keer koning en onderdanen hun zonden onder de aandacht had gebracht en het oordeel had aangezegd, zo zij zich niet bekeerden. Op eenzelfde manier zou ook Johannes de Doper optreden. En als we hem straks aan de Jordaan horen preken, bespeuren we ook inderdaad in zijn optreden de houding van Elia: Gij adderengebroedsels. Wie heeft u aangewezen te vlieden voor de toekomende toorn? Brengt dan vruchten voort ter bekering waardig, en begint niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt ook alrede aan de wortel der bomen; elke boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

En hij zal voor Hem heengaan in de geest en de kracht van Elia om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot het verstand der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk.

Uit de manier, waarop de engel het zegt, moet voor Zacharias onomstotelijk vaststaan, dat zijn zoon de voorloper van de Messias zou mogen zijn. Want had niet eens God door de mond van Maleachi geprofeteerd: 'Zie, Ik zend ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komt. En hij zal de harten der vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en de aarde met de ban sla?’

De engel vertelt ook, hoe de zoon van Zacharias de Heere een toegerust zal bereiden. Want hij merkt op: 'Om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot het verstand der rechtvaardigen'. Wat wordt daarmee bedoeld? Het betekent niet, dat Johannes huiselijke vrede zou stichten. We lezen nergens, dat het gezinsleven bijzonder was verstoord. Bovendien brengt de verkondiging van het evangelie meermalen juist verdeeldheid in gezinnen. Zegt de Heere Jezus niet: 'Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te geven op aarde. Neen zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid. Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. De vader zal tegen de zoon verdeeld zijn, en de zoon tegen de vader; de moeder tegen de dochter; en de dochter tegen de moeder; de schoondochter tegen haar schoonmoeder en de schoonmoeder tegen haar schoondochter' (verg. Luk. 12). Maar wat bedoelt de engel dan? Met de vaderen heeft de engel in het bijzonder de aartsvaders op het oog, Abraham, Izaäk en Jakob. Zij hadden van harte de Heere gevreesd. In de tijd van Zacharias was dat echter duidelijk anders. Zo bestond er een grote tegenstelling tussen de aartsvaders en de tijdgenoten van Zacharias. Maar nu zou, zo wil de engel zeggen, door de prediking van Johannes deze tegenstelling worden opgeheven, doordat veel tijdgenoten van Zacharias als gevolg van het optreden van Johannes ook van harte de Heere zouden gaan dienen. Ongehoorzamen zouden tot gehoorzaamheid worden gebracht, nl. zij die ongehoorzaam waren aan God en Zijn Woord. In hen zou door de prediking van Johannes de gezindheid der rechtvaardigen worden verwerkt, d.w.z. de vreze des Heere. En zo zou Johannes de Heere bereiden een toegerust volk.

Door de prediking van Johannes zou dus ook het nageslacht van de aartsvaders tot geloof worden gebracht. Soms kom je families tegen, waar het geloof als een gouden graad door de geslachten loopt. Dat is prachtig. Wij kunnen onze kinderen echter het geloof niet schenken. Maar we moeten wel alles in het werk stellen om onze kinderen met het evangelie in aanraking te brengen.

Misschien zijn je ouders daar ook mee bezig. Heeft het resultaat? Of komt er juist verwijdering door tussen jou en je vader of moeder? Je komt misschien nog wel in de kerk, maar je dient de Heere niet van harte. Ga niet verder op deze weg. Laat je leiden, opdat er in jouw hart ook plaats mag komen voor de Heere Jezus.

Het optreden van Johannes zal staan onder een geweldige spanning. God zegt immers door de mond van Maleachi: 'Zie, Ik zend ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt'. Het optreden van Johannes zal dus staan in het teken van de dag des Heeren. Voor de Jood viel de dag van Christus' komst en wederkomst samen als de dag des Heeren. Als we dat weten staat echter de prediking aan ons adres onder nog grotere spanning. Wij hebben immers inmiddels alle heilsfeiten achter ons, behalve dat ene, nl. de wederkomst van Christus. Zijn we daarom als gevolg van de prediking een de Heere toegerust volk? Hoe verwachten wij Christus, als onze redder of als onze rechter? Nog gaat de verkondiging van het evangelie voort, opdat we behouden mogen worden. Nog wordt ons toegeroepen: Bekeert u en leeft. Laat dan de goddeloze zijn weg verlaten en zich tot de Heere bekeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 december 1983

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Een bijzondere jongen (2)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 december 1983

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken