Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De opname der gelovigen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De opname der gelovigen

12 minuten leestijd

Wat is dat, de opname der gelovigen? Hoé moeten we er over denken?

(n.a.v. Hal Lindsey - 'De Heer tegemoet')

Bovenstaande titel zal sommige lezers waarschijnlijk meteen voor vragen stellen: Wat is dat, de opname der gelovigen? Hoé moeten we er over denken? Er zijn namelijk veel vragen over de 'opname der gelovigen', vragen die bij sommigen vooral opgekomen zijn na het lezen van de boeken van Hal Lindsey 'De planeet die aarde heette' en 'Op weg naar een nieuwe wereld', welke boeken in honderdduizenden exemplaren zijn verkocht. Deze boeken handelen onder meer over het Duizendjarig Rijk. Onlangs verscheen een hieuw boek van Hal Lindsey, dat speciaal handelt over de opname der gelovigen (die volgens Hal Lindsey alles te maken heeft met het Duizendjarig Rijk). Titel van het boek is: 'De Heer tegemoet'. Uitgave: Novapress, Utrecht, prijs ƒ 22, 50.

De grote verdrukking

Wat leert Hal Lindsey over de opname? Hal Lindsey zegt: binnen zeer korte tijd (in ieder geval nog in deze eeuw) zal de 'Grote Verdrukking' komen. Alles lijkt daar op: de spanningen in het Midden-Oosten, de bewapeningswedloop, de enorme problemen waarvoor de wereldbevolking staat, het voedelvraagstuk, kortom: de geschiedenis beweegt zich in de richting van een immense catastrofe, die door de bijbel voorzegd is, en die de Grote Verdrukking (Matth. 24 : 21) wordt genoemd. Deze verdrukking zal echter niet voor de gelovigen gelden, zegt Hal Lindsey. Zij worden vóór die tijd op een bijzondere wijze opgenomen in de hemel (1 Thess. 4 : 16-17). Zijn er dan helemaal geen gelovigen meer op aarde tijdens de verdrukking? Jawel. Maar alleen gelovige Joden. Door de opname der gelovigen zullen namelijk vele Joden bekeerd worden tot het christelijk geloof (om precies te zijn: 144.000; Openb. 7 : 4). Deze gelovige Joden zullen weer vele anderen (uit de heidenen) tot bekering brengen. En zij, deze gelovige Joden en heidenen, zullen de Grote Verdrukking ondergaan. De Verdrukking zal een verschrikkelijke verdrukking zijn. Jezus heeft ervan gesproken in Mattheus 24. Alle oordelen, die in het boek Openbaring beschreven staan, zullen over de wereld losbarsten. De arabische legers zullen zich op Israël werpen, Rusland zal zich in de oorlog mengen, evenals China, dat met een leger van 200 miljoen man komt, de E.E.G. (het beest met tien koppen) speelt ook z'n partij mee (uit de E.E.G. zal de antichrist opkomen, zegt Hal Lindsey). Tenslotte zal het uitlopen op de grote slag bij Armageddon (of Harmagedon, Openb. 16 : 16); een vlakte bij Megiddo, midden Israël). Inmiddels zal de wereldbevolking door de enorme oorlogen en verschrikkingen teruggebracht zijn van ruim 3 1/2 miljard tot 50 miljoen. (Hal Lindsey heeft dit allemaal berekend op grond van gegevens in het boek Openbaring). Dan komt Jezus weder en breekt hét Duizendjarig Rijk aan.

De uitgestelde jaarweek

Hal Lindsey heeft nog iets berekend: de Grote Verdrukking zal precies 7 jaar duren, geen dag korter of langer, om precies te zijn: 7 joodse jaren, 2520 dagen (7x360 dagen). Hoe komt Hal Lindsey aan die 7 jaar? Hij haalt die uit Daniël 7 : 24-27. Daar is sprake van 70 jaarweken: 69 jaarweken zijn er geweest, zegt Dan. 9 : 25. Dat is de periode van het einde van de babylonische ballingschap tot de verwerping van de Messias door het joodse volk, zegt Hal Lindsey. De laatste jaarweek van 7 jaar moet nog komen. God heeft zijn volk namelijk 'uitstel' gegeven. Omdat Israël de Messias verwierp ging het heil naar de heidenen. Maar dat is maar 'uitstel'. In de laatste jaarweek, die nog komt, zullen velen van Israël tot bekering komen. En die jaarweek is, zegt Hal Lindsey, de Grote Verdrukking. Om twee redenen moet vóór de Grote Verdrukking de 'opname der gelovigen' komen, aldus nog steeds Hal Lindsey. In de eerste plaats omdat de bijbel daarover op vele plaatsten spreekt... In de tweede plaats omdat God in die laatste jaarweek alleen nog maar met Israël te doen heeft (èn met degenen die alsnog tot bekering zullen komen). De gelovigen uit de heidenen spelen in deze laatste jaarweek geen rol. Er is ook nog een derde reden, en daar zit een geweldige troost in: de gelovigen hoeven de Grote Verdrukking niet mee te maken. Ze worden vóór die tijd opgenomen en zullen bij de Heere wezen.

Hal Lindsey leest dit alles ook in het boek Openbaring. Hij leest het boek Openbaring op een heel eigen wijze. Openbaring 1 tekent Christus' verschijning aan Johannes. Openbaring 2 en 3 (de zeven brieven) beschrijven de zeven perioden uit de kerkgeschiedenis (waarbij Hal Lindsey het tijdperk van de Reformatie in de brief aan Sardes getypeerd ziet: gij hebt de naam dat ge leeft, maar ge zijt dood). Openbaring 4 t/m 19 beschrijft de Grote Verdrukking. Openbaring 20 handelt over het Duizendjarig Rijk. Openbaring 21 en 22 spreken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Laat ik meteen maar zeggen: ik acht deze wijze van lezen van het boek Openbaring volstrekt willekeurig. Is het werkelijk vol te houden, dat de brieven aan de zeven klein-aziatische gemeenten zeven perioden uit de kerkgeschiedenis voorstellen? Ik geloof er niets van. Is het niet vreemd (ik druk me zacht uit), dat het grootste gedeelte van de Openbaring (hoofdstuk 4 t/m 19) over de Grote Verdrukking zou gaan (die volgens Hal Lindsey maar zeven jaar duurt), terwijl Openbaring 20 : 1-6 een tijdperk van duizend jaar zou bestrijken? En dat de periode van de ontbinding van de satan (hoofdstuk 20 : 7-9) slechts drie verzen toegemeten krijgt?

Ook de wijze van uitleg van de profetieën van Daniël is een volstrekt willekeurige. Dan. 9 : 24-27 behoort tot de moeilijkste profetieën van de Bijbel. Dat moet ons daarom bewaren voor zeer stellige uitspraken en ons zorgvuldig doen luisteren naar het geheel van de Schrift. Is het juist om deze verzen zo uit te leggen als Hal Lindsey doet? Wordt met de Messias (de Gezalfde) Christus bedoeld of de perzische koning Kores (Cyrus), die in Jes. 45 : 1 ook de gezalfde wordt genoemd? Wordt met de vorst, die het heiligdom verderven zal (vers 26), Antiochus Epifanes (163 v. Chr.) bedoeld? Of is er sprake van een symbolische tijdsbepaling, die Daniël 'ingegeven' is door de 70 jaren waarvan Jeremia spreekt in Jer. 29 : 10? (Tj. Boersma). In ieder geval lezen we niets van een uitgestelde jaarweek in deze verzen. Er zou nog veel meer te zeggen zijn over wat Hal Lindsey over de Grote Verdrukking weet te vertellen. De lezer heeft echter een indruk van de wonderlijke wijze waarop Hal Lindsey de Bijbel leest en 'verklaart'.

Politieke prediking

Het gaat me in dit artikel nu niet om wat Hal Lindsey zegt over de Grote Verdrukking en over het Duizendjarig Rijk. Eerder schreef ik daar reeds over (W.V. 1978). Ik acht de wijze waarop Hal Lindsey met de Bijbel omgaat zeer beslist onjuist. Toegegeven, Hal Lindsey heeft van de bijbelse profetieën en van het boek Openbaring zeer veel studie gemaakt. Hij weet van de profetieën meer dan menig theoloog. Maar het gaat om de wijze waarop hij de profieën leest. Hal Lindsey leest ze als de krant. Daniël zou de E.E.G. aanduiden. Ezechiël geeft duidelijke voorspellingen over de Sovjet-Unie en de afrikaanse staten, in de Openbaring kunnen we lezen van de chinese legers enz. enz. Dit is niet de juiste wijze van omgaan met de Schrift. Daarvoor zijn de profetieën ook niet gegeven. Bovendien: Hal Lindsey verbindt nu eens de ene profetie met dan eens de andere op dikwijls willekeurige wijzen en komt zo tot zijn constructies. Vandaar dat het boek van ds. Tj. Boersma over Hal Lindsey's opvattingen de titel meekreeg: 'De Bijbel is geen puzzelboek' (1977: uitg. J. Boersma, Enschede). In wezen is de 'prediking' van Hal Lindsey politieke prediking, en dan politiek van een specifiek soort. Die even eenzijdig is (zo niet eenzijdiger) als datgene wat we in onze tijd meestal onder politieke prediking verstaan.

1. Thessalonicenzen 4

Wat zegt de Bijbel van de opname der gelovigen? Hal Lindsey spreekt van vele, vele malen, dat de Bijbel over de opname spreekt. Als hij echter concreet wordt blijken er maar twee Bijbelgedeelten over te blijven: 1 Thess. 4 : 13-18 en 1 Kor. 15 : 51-53. Ook noemt hij de 'opname' van Henoch en Elia, die vóórduidingen van de opname der gelovigen zouden zijn. Verder noemt hij een aantal Bijbelplaatsen, die echter duidelijk gaan over de wederkomst van Christus en niet over een opname voor de Grote Verdrukking.

Hoe zit het nu met 1 Thess. 4 : 13-18? In Thessalonica zijn gemeenteleden ongerust omdat er gelovigen gestorven zijn. Ze dachten, dat dat niet meer zou voorkomen voordat Jezus wederkomt. Paulus gaat daar op in. Paulus zegt: als Jezus wederkomt (met de bazuin Gods) zullen de gelovigen, die gestorven zijn, eerst opstaan, en degenen, die nog leven, zullen samen met de opgestane gelovigen worden opgenomen, de Heere tegemoet. Let u goed op: de spits van Paulus' betoog ligt niet op de opname, maar op de opstanding van de ontslapen gelovigen. Het merkwaardige is, dat Hal Lindsey niet spreekt over de opstanding van de gelovigen (terwijl het daar juist over gaat), maar deze opstanding schuift naar een later tijdstip, na de Grote Verdrukking, dus 7 jaar later. Bovendien: uit het feit, dat Paulus spreekt van 'de bazuin Gods' blijkt dat hij doelt op Jezus' wederkomst en niet op een tijd, voorafgaande aan de Verdrukking.

1 Korinthe 15

Hal Lindsey noemt ook 1 Kor. 15 : 51-53: 'Zie, ik zeg u een verborgenheid (geheimenis): wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin...' Dat Paulus spreekt van verborgenheid (geheimenis) betekent, aldus Hal Lindsey, dat het hier niet om de wederkomst gaat, want die is geen geheimenis, die zal ieder kunnen zien. Paulus doelt hier op de opname, zegt Hal Lindsey. Dit is echter een redenering, die niet is vol te houden. Het woord verborgenheid of geheimenis komt meer voor in de Schrift. Het wil niet zeggen, dat er iets raadselachtigs gebeurt. Maar het duidt Gods raadsplan aan. Bovendien: in heel 1 Kor. 15 gaat het over de opstanding uit de doden op de jongste dag. Ook hier spreekt Paulus van 'de laatste bazuin', die er specifiek zal zijn als Jezus wederkomt. Hal Lindsey stelt zich de opname der gelovigen heel concreet voor: plotseling zullen auto's zonder bestuurder rondrijden (de gelovige bestuurder werd immers weggenomen), gelovigen in de collegezaal, op het voetbalveld (!) zullen er ineens niet meer zijn. Ze zijn opgenomen tot hun Heere, 'verborgen' en onverklaarbaar voor de ongelovigen, die op de aarde wonen. Waarschijnlijk zal de wereld een grote supersonische knal horen, zegt Hal Lindsey, omdat de opgenomen gelovigen de geluidsbarrière doorbreken. (Lezen we van die 'knal' bij de opname van Henoch en Elia ook? ).

Twee wederkomsten

De opvatting van Hal Lindsey over de opname der gelovigen heeft te maken met zijn opvattingen over het Duizendjarig Rijk. Volgens Hal Lindsey zal Jezus twee maal wederkomen. Zelfs zou je van drie maal kunnen spreken. Eerst komt Jezus op de wolken om de gelovigen vóór de Grote Verdrukking op te nemen in de hemel. Hal Lindsey noemt dit echter geen wederkomst. Dan komt de Grote Verdrukking van 7 jaar. De oordelen waar de Bijbel over spreekt (Matth. 24 en het boek Openbaring) hebben allemaal betrekking op deze 7 jaar. Na deze grote Verdrukking komt Jezus weder: zijn eerste wederkomst: het Duizendjarig rijk breekt aan. Aan het einde van het Duizendjarig wordt de satan ontbonden en breekt opnieuw een donkere tijd aan. Dan komt Jezus voor de tweede maal weder en is er de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal.

Voorzichtiger?

Ik heb de indruk, dat Hal Lindsey wat voorzichtiger is geworden in zijn lezen van de profetieën. In eerdere boeken noemde hij het jaartal 1988 als het begin van de Grote Verdrukking. Dat laat hij nu achterwege. De Verenigde Staten van Europa (die circa 1980 een feit zouden zijn; 'De planeet, die aarde heette', blz. 94) krijgen ook wat minder nadruk. Wel zegt Hal Lindsey herhaalde malen, dat de opname naar alle waarschijnlijkheid nog tijdens ons leven zal plaatsvinden. 'Velen, die dit lezen, zullen het werkelijk ervaren; zij zullen nooit weten wat het is om lichamelijk te sterven', zegt hij.

Troost

Hal Lindsey vindt in de opname der gelovigen een geweldige troost. De gelovigen hoeven namelijk de Grote Verdrukking niet mee te maken. Inderdaad is dat troostvol en hoopvol. Is dat echter de bijbelse troost? Ik lees de Bijbel anders. Ik lees, dat de Kerk donkere tijden tegemoet zal gaan. Die donkere tijden zijn er geweest in de geschiedenis van de kerk, ze zullen nog komen ook. De troost is, dat God de Zijnen vasthoudt door de oordelen heen. En dat Hij de Zijnen eenmaal thuis haalt. De Bijbel spreekt niet van twee wederkomsten maar van één wederkomst. Ook zegt de Bijbel niet, dat de gelovigen de Grote Verdrukking niet zullen meemaken. Paulus zegt het tegendeel: dat we door veel verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk van God (Hand. 14 : 22). Maar dan ook: ingaan. In de vreugde des Heeren.

Hal Lindsey zegt: de vraag wanneer de opname der gelovigen plaatsvindt en hoe ze zal plaats hebben, is zo'n beetje de belangrijkste vraag, die een christen zich in deze generatie kan stellen. Ik weet belangrijkere vragen. De vraag over de enige troost in leven en sterven b.v. En de vraag: hoe ben ik rechtvaardig voor God? Ik denk, dat Hal Lindsey dat ook niet zal ontkennen. Toch is met deze uitspraak zijn 'theologie' getypeerd. Hal Lindsey weet alles te beredeneren. Hij weet precies Gods raad voor de toekomst. Er blijven geen geheimenissen meer over. Alles is logisch en glad. Mij is het echter te glad. Ik geloof deze wijze van omgaan met de Schrift niet, hoe oprecht het Hal Lindsey ook gemeend is. Hebben de profetieën ons dan niets te zeggen? Jazeker! Maar ze hebben een eigen taal en stijl. Ze hebben ook een eigen beeldspraak. Ze moeten ook gelezen worden in het raam en tegen de achtergrond van de tijd waarin ze zijn ontstaan. De profetieën lezen zoals Hal Lindsey ze leest komt niet uit boven het niveau van Bijbellezen van de Jehova's getuigen. En dat is niet het niveau van de Schrift zelf.

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 augustus 1984

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

De opname der gelovigen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 augustus 1984

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken