Bekijk het origineel

De praktijk van de diakonia (2)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De praktijk van de diakonia (2)

Diakenen en sociale zekerheid

6 minuten leestijd

Praktijkvoorbeeld

'Diaken X uit Y is in januari van dit jaar bevestigd als diaken. Een aantal diakonievergaderingen zijn inmiddels bijgewoond. Nadenkend over de taak zijn er toch wel wat^vragen gerezen. Eigenlijk niet zo verwonderlijk, omdat deze diaken weinig was verteld over het diakenambt. Collecteren, dat wel, twee keer per maand een vergadering, zorgdragen voor de kerktelefoon en - gezien de boekhoudkundige kwaliteiten van deze diaken - gevraagd om de begroting te willen opstellen. Laatste vroeg deze diaken iemand naar de inhoudelijke kant van het diakonaat. Als antwoord werd gegeven: 'lees ordinantie 15, voor het diakonaat in de kerkorde maar eens door'. En, inderdaad, daar staat wel wat, maar hoe geef je dat nu handen en voeten? Een volgende gedachte kwam bij deze diaken op: 'Eigenlijk zouden we als diakonie eens met elkaar gedurende een half uur op een vergadering aan bezinning moeten doen. Het gaat er toch maar zakelijk aan toe'. De diaken hoorde onlangs ook nog van een diaken uit Z, dat zij daar aan een opzet van een beleidsplan denken. Waarom eigenlijk? Laatst bracht de diaken de bandrecorder bij een aan huis gebonden vrouw. Deze vroeg aan de diaken: 'Wat doen juUie als diakonie eigenlijk in de gemeente? ' De diaken kon gelukkig wel wat zaken noemen. De vrouw verbaasde zich erover, dat de diakenen zich met zoveel zaken bezig houden. 'Daar gaat zeker wel veel tijd in zitten', vroeg de vrouw aan de diaken... 'en doen de diakenen dat allemaal alleen? ' De diaken dacht gelijk weer aan die kerkorde waar staat: 'Dedia­ kenen bevorderen door hun voorlichting en leiding, dat de gemeenteleden gehoor geven aan hun diakonale roeping'. Weer zat deze diaken met een vraag: 'Wat weet de gemeente eigenlijk over het diakonale werk en hoe zou je gemeenteleden bij het diakonale werk kunnen betrekken? ' Ja, hoe? ! De diaken besloot al deze vragen maar eens mee te nemen naar een volgende diakonievergadering. Tijdens deze volgende vergadering kwam de diaken er mee. De voorzitter - gesteund door het hele college - stelde voor al deze vragen te bespreken tijdens een aparte bijeenkomst en dan met elkaar met deze vragen aan de slag te gaan. Ja, het was goed, dat daar eens over gesproken werd. Waarvan akte!'

Vragen

L Zet u de vragen in het bovenstaande stukje genoemd, nog eens zelf op een rijtje, a. Welke van deze vragen zijn voor u herkenbaar en vindt u van belang om nader op in te gaan en waarom? Zijn er andere vragen, die u allereerst aan de orde wilt stellen en welke zijn dat?

2. Probeer samen antwoorden te formuleren op de vragen, genoemd bij vraag 1 (betrek daarbij uw eigen ervaringen, Ord. 15 van de kerkorde en de informatiebrochure) - Waar zou u het eerst aandacht aan willen schenken en waarom?

3. Vanuit welke visie of welk uitgangspunt bent u tot de formulering van bovenstaande antwoorden gekomen?

- welke consequenties brengt een en ander met zich mee, voor u als diaken, of uw dia-

konie en wellicht uw eigen gemeente? (Denk hierbij aan de praktische uitvoering.)

Bespreking:

Na de groepsgesprekken werd plenair over de resultaten gesproken. Veel zaken kwamen hieruit naar voren. De tijd beperkte ons op alle vragen uitvoerig in te gaan. Enkele kwamen uitvoerig aan de orde:

1. Hoe geef je je taak handen en voeten? 2. Hoe kunnen wij gemeenteleden betrekken bij ons diakonale werk? (Er is weinig motivatie en interesse en hoe komt dat? )

3. In de gemeente blijkt, dat men weinig op de hoogte is van de taak van de diakenen. Hoe kunnen wij onze informatie en voorlichting het beste over laten komen?

4. Hoe kunnen wij gemeenteleden bewust maken van het diakonale gemeente-zijn, als een levende gemeente van Christus?

5. Er dient meer aan bezinning gedaan te worden tijdens de diakonievergaderingen; 6. Hoe leer ik de gemeente(leden) kennen?

7. Hoe speel je in op financiële noden bij gemeenteleden?

Resumé

Tijdens het gesprek over deze vragen kwam het volgende aan de orde: Onbekend, m, aakt onbemind. Een gezegde, dat zeker opgaat, wanneer wij het hebben over de vraag: 'Hoe betrekje gemeenteleden bij de diakonia? ' Duidelijk zal aangegeven moeten worden, dat ook gemeenteleden een taak hebben in de diakonie. Zij immers staan in het ambt aller gelovigen. Wij mogen als ambtsdragers vragen naar de beloften, gedaan bij de belijdenis. De vraag is, wat doen wij met die belofte? Daar mogen en moeten wij gemeenteleden op aanspreken. Ook de ontmoeting met broeders en zusters is belangrijk, b.v. tijdens een gemeenteavond. Spreken wij elkaar aan en bevragen wij elkaar? Is het elkaar ontmoeten niet alleen maar een elkaar groeten en meer niet! Vraag eens naar de inhoud, hoe heeft iemand een gemeente-avond beleefd en ervaren. Gemeenteleden zullen op de hoogte moeten zijn van ons diakonale werk. Niet alleen met wat wij doen als diakenen, maar ook vanuit welke intentie wij dit doen. Van waaruit dienen wij, hoe doen wij het en voor wie eigenlijk? Geconstateerd werd, dat ook ouderlingen niet eens goed op de hoogte zijn van het werk van de diakonie en omgekeerd ook! Predikanten zijn eveneens vaak weinig op de hoogte. De vraag is of er in de prediking ook niet eens wat meer over het diakonale werk gezegd zou kunnen worden, zodat we vanuit het Woord, vanuit de opdrachtgever geroepen worden het gepredikte Woord handen en voeten te geven. Het regelmatig publiceren van aktiviteiten is van groot belang. Niet eenmalig, maar steeds weer opnieuw zaken onder de aandacht brengen. Met een eenmalige 'aktie' zijn we niet klaar. Het gaat om een strukturele aanpak.

Wij kwamen er met twee avonden niet mee klaar. Er zou verder over gepraat moeten worden in de diakonie, in de gemeente, met elkaar! Vandaar deze impressie ter ondersteuning van de diaken of diakenen, die aanwezig waren en dit graag in eigen diakonie verder door willen praten. U kunt dit wellicht met dit verslag in uw hand doen. En mogelijk niet alleen op de Noord-en West-Veluwe of het Rivierengebied, maar wellicht ook in andere delen van ons land! Veel sterkte en wijsheid en Gods zegen bij het 'handen en voeten geven!”

A. Peters,

diakonaal consulent Gelderland

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 januari 1985

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

De praktijk van de diakonia (2)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 januari 1985

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken