Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond, gehouden op woensdag, 22 mei 1935 in 'De Schakel' te Nijkerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond, gehouden op woensdag, 22 mei 1935 in 'De Schakel' te Nijkerk

5 minuten leestijd

verslag 22 mei 1935 in 'De S 1. Opening

De voorzitter, ds. Geluk, opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen. Een apart woord van welkom richt hij tot ds. Van Heyst, die aanwezig is namens de 'Vrienden van Kohlbrugge'.

Later in de vergadering verwelkomt hij ook ds. Ponsteen en ds. Holwerda, die resp. namens het moderamen van de Gen. Synode en het hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging aanwezig zijn. Vervolgens wordt psalm 136 : 1-4 gezongen en gaat ds. Geluk voor in gebed. Hij leest Romeinen 12. Daarna volgt zijn openingswoord. Dit wordt in 'De Waarheidsvriend' opgenomen.

2. Jaarverslagen

a. Jaarverslag van de secretaris. Dit wordt opgenomen in 'De Waarheidsvriend'.

Een vraag over het Middelbaar Theologisch Onderwijs wordt door ds. Den Boer beantwoordt. Het is een soort H.B.O.-opleiding voor godsdienstleraar en catecheet. Gehoopt wordt op erkenning van de minister en van de Herv. Kerk.

Ds. Geluk gaat in op de vraag van dhr. Gort over de archieven van de Herv. Kerk. Hij betreurt het ten zeerste, dat de Herv. Kerk daar afstand van heeft gedaan door deze over te geven aan het rijksarchief.

Verder vraagt dhr. Gort over notulen van de jaarvergadering. Dit is een goede zaak. Het hoofdbestuur zal het nader bezien. In verband met het contact met de Chr. Geref. Kerken vraagt ds. Droogers naar de mogelijkheid van kanselruil. Dit is in een eerste gesprek summier aan de orde geweest. Wel is er van beide zijden behoefte uitgesproken aan verder gesprek.

De voorzitter bedankt de secretaris voor zijn verslag.

Schakel' te Nijkerk b. Jaarverslag van de penningmeester. Ook dit verslag wordt opgenomen in 'De Waarheidsvriend'.

De penningmeester geeft enkele verduidelijkingen bij zijn verslag.

3. Verslag van de commissie tot nazien van de jaarrekening

Dhr. De Krey doet verslag mede namens dhr. Van Laar (dhr. Zevering kon wegens ziekte zijn werk in de commissie niet verrichten). Dhr. Krey spreekt van een groot aantal vragen, die met de penningmeester zijn doorgesproken. Aangeraden wordt de financiële commissie een meer adviserende taak te geven naar het hoofdbestuur toe. Tenslotte stelt hij voor aan de vergadering de penningmeester te dechargeren. Ds. Geluk bedankt de commissieleden hartelijk voor hun werk en advies. De vergadering gaat van harte accoord met het dechargeren van de penningmeester.

Vervolgens wordt ir. Van der Waal bedankt voor zijn accurate werk en eveneens mevr. Van der Waal voor haar bijdrage in de administratie. Uit de commissie zijn tot nazien van de jaarrekening treedt dhr. Van Laar af. In zijn plaats wordt dhr. Schouten uit Andel benoemd. Als secundus wordt benoemd dhr. Klok uit Bameveld. Beiden gaan accoord met hun benoeming.

Eveneens neemt dhr. De Krey zijn herbenoeming aan. Aan dhr. Zevering zal dit nog worden gevraagd.

4. Bestuursverkiezing

De uitslag van de verkiezing is als volgt: Vac. ir. Van der Waal: ir. Van der Waal 473 stemmen ir. Cuperus 3 stemmen blanco 5 stemmen Vac. mr. Holdijk: mr. Holdijk 460 stemmen dr. Schilpenoort blanco Vac. drs. De Reuver: drs. De Reuver ds. WüUschleger ds. De Knegt blanco 6 stemmen 15 stemmen 455 stemmen 19 stemmen 2 stemmen 5 stemmen

De verkozenen nemen hun benoeming aan. Uit de vergadering wordt gevraagd nadere gegevens te verstrekken over nieuwe candidaten.

De morgenvergadering wordt beëindigd met het zingen van psalm 68 : 9 en 10. Ds. Van den Bergh gaat voor in gebed.

De middagvergadering wordt geopend met het zingen van psalm 46 : 4 en gebed door dr. Van Brummelen.

Aan Hare Majesteit Koningin Beatrix wordt een telegram van aanhankelijkheid en medeleven gestuurd, waarna twee coupletten van het Wilhelmus worden gezongen.

5. Referaat van ir. Van der Graaf: 'Samen op Weg'. Een positiebepaling. Het gehouden referaat wordt in 'De Waarheidsvriend' opgenomen.

Na het referaat spreken ds. Ponsteen namens het moderamen van de Gen. Synode en ds. Holwerda namens het hoofdbestuur van de Conf. Vereniging de vergadering toe. De voorzitter bedankt hen voor hun woorden. Hierna volgt de bespreking van het referaat.

Een groot aantal schriftelijke vragen worden eerst door ir. Van der Graaf beantwoord en daarna nog enkele mondelinge vragen.

Deze vragen betreffen o.a.: Het groei-en beïnvloedingsproces van 'Samen op Weg'; juridische consequenties bij een fusie; leiding geven van het hoofdbestuur aangaande 'Samen op Weg'; lijden aan de kerk; schuldbelij-

denis; gevolgen bij het afhaken van 'Samen op Weg'; intentieverklaring; geen seperatistisch standpunt.

De voorzitter bedankt ir. Van der Graaf zowel voor zijn inleiding als voor de beantwoording van de vragen.

Hij merkt vervolgens op, dat het hoofdbestuur geen haarscherpe weg kan uitzetten. We kunnen alleen voortdurend voorlichting geven. Op de ambtelijke vergaderingen vallen de beslissingen.

Ds. Geluk vraagt dringend om trouw te zijn op onze post.

6. Rondvraag

Voorgesteld wordt de jaarvergadering niet vóór, maar na Pinksteren te houden. Het hoofdbestuur neemt dit voorstel mee ter overweging.

7. Sluiting

Ds. Geluk bedankt de vergadering voor zijn meeleven.

Het is een dag van bemoediging geweest. Eveneens bedankt hij de vergadering voor het gestelde vertrouwen, dat gebleken is uit de royale herverkiezing van de aftredende hoofdbestuursleden. Tenslotte lanceert hij de suggestie: Steunt 'De Waarheidsvriend' door een geschenkabonnement te geven aan vrienden of bekenden.

Na Gods zegen toegewenst te hebben op werk en ambt, laat hij psalm 119 : 17 zingen en gaat voor in dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 mei 1985

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

Verslag van de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond, gehouden op woensdag, 22 mei 1935 in 'De Schakel' te Nijkerk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 mei 1985

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

PDF Bekijken