Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

7 minuten leestijd

BEVESTIGING DR. C. A. TUKKER TOT PREDIKANT VAN DE HERVORMDE BUITENGEWONE WIJKGEMEENTE 'SIONSKERK' TE EPE

Zaterdag 4 juli jl. was voor de gemeente rondom de Sionskerk te Epe, een blijde dag. Bijna drie jaar na het vertrek van dr. H. Vreekamp, mocht de gemeente, die hiervoor eerst buitengewone wijkgemeente moest worden, weer een eigen predikant ontvangen in de persoon van dr. C. A. Tukker, gekomen van Urk. In één dienst, aanvang 15.00 uur, in de goedbezette

Grote Kerk te Epe, vond de bevestiging en intrede plaats. Bevestiger was drs. G. S. Alma, predikant van de andere buitengewone wijkgemeente te Epe, die als consulent veel voor de 'Sionskerk'-gemeente gedaan heeft m.n. wat betreft de stichting van de buitengewone wijkgemeente en de totstandkoming van de predikantsplaats. Hij was het ook, die een jaar gele­

den de nieuwe kerkeraad bevestigde. De gemeente bracht God de lof toe door als intochtslied te zingen Ps. 108 vers 1 en 2. 'Ik zal o Heer Uw wonderdaan. Uw roem de volken doen verstaan.' Drs. Alma preekte over Fillippenzen 2 vers 5: Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was'. Vervolgens sprak hij een persoonlijk woord tot dr. Tukker, waarin hij zijn vertrouwen uitsprak op goede samenwerking. Na het lezen vart het formulier, antwoordde dr. Tukker op de hem gestelde vragen met 'Ja, ik van ganser harte'. Hierop zong de gemeente hem staande toe Ps. 119 vers 7. Tijdens zingen en inzamelen van de gaven beklom dr. Tukker de preekstoel. De tekst van de door hem te houden preek was:2 Cor. 1 vers 3 en 4: Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting; Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting, met welke wijzelven van God vertroost worden'. Het gaat er in ons leven om, dat God door ons geloofd en gezegend wordt, aldus ds. Tukker. Hebt u kerkeraad mij daartoe beroepen? Ben ik daartoe gekomen? Het gaat er ook om dat we God, Vader noemen. Hoe komen we daartoe? Doordat we God leren kennen als de God aller vertroosting en de Vader der barmhartigheden. En we leren God zó kennen in de verdrukking. Verdrukking en troost behoren bij elkaar. In de verdrukking troost God ons en in het doorvertellen van die troost aan elkaar, vertroosten we elkaar, ja worden we door elkaar vertroost. We vertroosten niet pas wanneer we vertroost zijn, we wórden telkens weer zelf ook vertroost. Wat houdt die troost van God dan in? , zo vroeg dr. Tukker. Dat hoop ik u morgenavond n.a.v. zondag 1. van de Catechismus te verkondigen. Na het uitspreken van de zegen, vonden de toespraken plaats. Achtereenvolgens spraken: ethouder G. M. van Eek, namens de burgerlijke gemeente, ds. H. E. K. Vegter predikant van de Grote Kerk te Epe, namens de classis Harderwijk, de ring, de centrale kerkeraad en het convent van pastores, dr. H. Vreekamp als voorganger van dr. Tukker, ds. H. A. Speelman, gereformeerd predikant te Urk, als vriend en collega, prof dr. M. W. Pretorius uit Zuid Afrika als vriend en collega van de E. T. F. te Leuven België en van I. T. I. te Urk, prof. dr. G. Huntemann uit Duitsland als collega van de theologische opleidingen. Als laatste sprak ouderling Tekelenburg, namens de gemeente en de kerkeraad ds. en gezin Tukker toe. Hij heette hen hartelijk welkom en wenste hen Gods Zegen toe. De gemeente vroeg hij, hen toe te zingen Psalm 17 vers 4, enigzins gewijzigd. Dr. Tukker bedankte vervolgens alle sprekers en sprak tot hen allen, ook enkele woorden. Voor de genodigden was er na de dienst nog gelegenheid het gezin Tukker te begroeten in gebouw 'Vij-vervreugd'. De gemeente kon dat zondagmorgen na de dienst doen.

JAARVERSLAG 'EVANGELIE & MOSLIMS'

'Evangelie & Moslims', stichting voor getuigenis en dienst onder Moslims in Nederland, publiceerde haar jaarverslag over 1986. In de stichting participeren de Gereformeerde Zendingsbond, de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag, de Stichting Morgenlandzending en de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De stichting wil vooral plaatselijke gemeenten actief betrekken in de opdracht tot getuigenis en dienst onder Moslims. Geen eenvoudige taak, zo zegt het verslag. Bij een informatieaktie in de regio Noord-West Veluwe via een brief aan predikanten en kerkeraden bleek ook 'veel onverschilligheid'. De Stichting wil graag dat de kerkelijke gemeenten haar folders verspreiden, een gemeenteavond beleggen dan wel catechisatie-uren beschikbaar stellen. Voor dit werk zijn drie regionale voorlichters beschikbaar, wonend in Drachten, Hoogeveen en Ermelo.

Overleg met kerkelijke instanties

Het bestuur en de beide full-time medewerkers (de heren J. Beukema en J. Takken) spraken twee keer met de sectie Relatie Wereldgodsdiensten van de Raad van Kerken in Nederland. Er werd o.m. gesproken over Moslimkinderen op de christelijke school. Er is een grote inzet nodig om de christelijke identiteit vorm en inhoud te geven op een zogenaamde achterstandsschool, zo bleek. Tussen de gesprekspartners bleken overigens grote verschillen te bestaan in visie op de openbaring en de hermeneutiek. Een vervolggesprek werd dan ook wenselijk geacht. Met de Nederlandse Zendingsraad onderhoudt 'Evangelie & Moslims' informeel contact. Door deze en andere contacten streeft de stichting ernaar haar visie, die vaak omschreven wordt als de 'comprehensive approach' als een legitieme visie erkend te krijgen.

Werkverslagen

Uit de werkverslagen van de beide medewerkers kan een beeld worden verkregen over de feitelijke inhoud van het werk. Zo functioneert in Ede een interkerkelijke werkgroep, die ontmoetingen in een kerk en een moskee organiseerde, waarbij steeds een predikant en een imam aanwezig waren. Voorts zijn veel per­ soonlijke kontakten opgebouwd met meerdere Turken, die vanuit de Islam tot geloof zijn gekomen. Velen van hen hebben problemen en hebben opvang en begeleiding nodig, maar plaatselijke kerken zijn daarop nauwelijks voorbereid. Via dé Hervormd Gereformeerde Jeugdbond HGJB werd tweemaal een reis naar Turkije georganiseerd. Sinds die tijd zijn een aantal deelnemers actief betrokken bij de omgang met Turken. Ook met Youth for Christ is een Turkije-reis in voorbereiding genomen. 'Evangelie & Moslims' ziet achter het organiseren van zulke reizen een dieper doel: zij acht het niet haar hoofdtaak om de Islam te weerleggen, maar om christenen op te roepen de moslims om Christus' wil lief te hebben. In Eindhoven en Den Haag werd een cursus gegeven 'Bijbel & Islam', waaraan rond 25 mensen deelnamen, afkomstig uit verschillende kerken. Tamelijk moeizaam verioopt het kontakt met jongerengroepen. In Utrecht lagen de marokkaanse avonden lange tijd stil, omdat er door enkele jongeren werd gestolen en vernielingen werden aangericht. Daarna zijn de avonden niet goed meer op gang gekomen. In Zeist vonden jonge Marokkanen elkaar in het witte café De Steiger, waar geen alcohol wordt geschonken. Medewerker Takken gaf daar voorlichting aan de staf, maar nu blijkt dat Nederlandse jongeren niet meer komen, zodat niet meer gesproken kan worden van een echte ontmoetingsplaats van nederlandse en buitenlandse jongeren.

Publicaties

Verschillende nieuwe publicaties zagen het licht. Er werd begonnen met een nieuwe informatieve brochureserie, de eerste daarvan heet 'Kennismaking met de Islam'. Daarnaast verscheen een werkboek voor het onderwijs, en werden door de medewerkers enkele artikelen voor tijdschriften geproduceerd. Eenmaal per kwartaal wordt een bulletin verstuurd met een oplaag van ongeveer 1000 stuks. Het jaarverslag besluit met de tekst van een lezing van de Rotterdamse predikant ds. W. Terlouw over 'Geloof in de grote stad', gehouden op de najaarsconferentie van de stichting op 15 novem­

ber 1986. (Hervormd Persbureau)

Nadere inlichtingen

Nadere inlichtingen Het secretariaat van 'Evangelie & Moslims' is gevestigd op het bureau van de HGJB, Johari van Oldenbarneveltlaan 10, 3818 HB Amersfoort, telefoon 033-11949.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 juli 1987

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 juli 1987

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken