Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De rustdag in het gezin

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De rustdag in het gezin

8 minuten leestijd

God heeft ons een rustdag gegeven. Het is een scheppingsordinantie.

We lezen het in Genesis 2 vers 2 en 3: 'Als nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt hhad, heeft Hij gerust op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had'.

God heeft die dag gezegend en geheiligd, omdat Hij op die dag gerust heeft van Zijn heerlijk scheppingswerk. Dat deed de Schepper niet omdat Hij moe was, maar omdat de hemelse Kunstenaar en Bouwmeester Zich verlustigde in Zijn volbrachte scheppingswerk.

God wil ons hierin tot een voorbeeld zijn en geeft ons het vierde gebod als regel voor ons leven: 'Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen'.

Waarom? Omdat God wil dat de mens, de beelddrager van God, ook hierin Zijn navolger zal zijn. Zoals de Heere in de scheppingsweek, na zes dagen scheppend werken, de zevende dag van Zijn werken heeft gerust, zo zal ook de mens zes dagen wijden aan zijn werk, maar de zevende dag geen werk doen en rusten.

Calvijn zegt: 'God wil, dat Zijn voorbeeld ons tot een regel zal zijn'.

Zes dagen werken en één dag rust! Dat ritme heeft God in de schepping gelegd. Deze afwisseling van arbeid en rust past bij het ritme dat we in Prediker 3 aantreffen: 'een tijd om te werken en een tijd om te rusten', mogen we zeggen. Daardoor kan ons werk nooit het één en het al zijn!

Zoals het rusten van God niet was een niets doen (Joh. 5 vers 17), maar een Zich verlustigen in Zijn volbrachte werk, zo zal ook de rust van de mensen niet zijn een niets doen, maar een bezig zijn met de dingen van Gods-Koninkrijk. Een dag, gegeven om te ervaren dat onze bestemming hoger ligt dan het aardse leven.

Augustinus zei eens: 'De rustdag en het huwelijk zijn de weinige schatten, die gered zijn uit de ruïnes van het verloren paradijs'.

De rustdag is wel gebleven, maar echter niet onderhouden.

Van zevende tot eerste dag

De Nieuwtestamentische kerk mag werken vanuit de rust die Christus verwierf. Zoals de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal in de plaats van de besnijdenis en pascha zijn gekomen, zo is de zondag in de plaats van de sabbat gekomen. Dit zijn drie Nieuwtestamentische grootheden, die haar wortel hebben in het Oude Testament, maar de kenmerken van de vervulling door Christus in zich dragen. Vandaar de verandering van plaats in de week: van de zevende dag tot de eerste dag van de week.

Helaas wordt de zondag tegenwoordig op veel kalenders en in veel agenda's als laatste dag van de week aangegeven. Als christenen mogen we hier best alert op zijn, zodat we een agenda en kalender kopen, waarop de zondag als eerste dag van de week staat vermeld.

Mag ik...?

Wanneer we in ons gezin over het onderhouden van de rustdag spreken, zullen onze kinderen ons steeds confronteren met de vraag: 'Mag ik...? '

Wanneer we om ons heen kijken, is dat een begrijpelijke vraag. Daarom is het belangrijk, dat ouders heel duidelijk met hun kindeien spreken over de betekenis van de rustdag. De zondag moet in het gezin geen dag zijn, waarop niets mag. Het is juist een dag, waarop we veel mogen doen!

Israël verloor zich in een overdreven sabbatisme. Regel op regel, gebod op gebod werd toegevoegd. De Joden in Jezus' dagen begrepen niet, dat de wet geestelijk is en zij vleselijk zijn. Ze meenden, dat ze aan de wet van God konden voldoen. In hun wettische ijver waren ze blind voor het offer door Christus gebracht. Er waren er ook die uitzagen naar het Lam Gods dat de zonden wegneemt en de ware rust voor Zijn volk aanbrengt.

Het is geoorloofd om...!

Christus heeft in Zijn leven op aarde de betekenis van de sabbat aangegeven. Hij heeft die dag blijmoedig en zeer bewust besteed in de dienst des Heeren. Dat gafbij velen in die dagen grote ergernis.

bij velen in die dagen grote ergernis. Toen Jezus de man met de dorre hand had genezen, zei hij: 'Zo is het dan op de sabbatdagen geoorloofd om wel te doen!'

Onder het Nieuwe Testament had de sabbatsrust een doel: zij wees heen naar de Rustaanbrenger Christus. Onder het Nieuwe Testament is de rustdag een middel geworden om die dag te besteden in de dienst des Heeren.

De Synode van Dordrecht sprak uit: 'De christenen moeten de zondag volmaakt heiligen. Deze dag is in de oude Katholieke Kerk altijd onderhouden geweest. Op die dag moet men rusten van alle slaafse arbeid (uitgezonderd die der liefde en der noodzakelijkheid) mitsgaders van alle zaken, die de godsdienst verhinderen'.

Wat is er dan geoorloofd op de rustdag? Als we zondag 38 van de Heidelbergse Ca-

techismus lezen, zien we een opsomming van aktiviteiten. Dan blijkt de rustdag een 'drukke' dag te worden. We lezen er: 'onderhoud van kerken, predikambt en scholen, inzonderheid op de rustdag naarstig tot Gods gemeente komen om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, de Heere openlijk aan te roepen, de armen christelijke handreiking te doen'.

Dus drieërlei dienst: die van het Woord en de Sacramenten, die van het gebed en die van de barmhartigheid.

We mogen als gezin in Gods huis bijeen zijn om God te dienen. We moeten onze kinderen vroeg de gewoonte om op zondag naar de kerk te gaan. aanleren. Ouders mogen hierin beslist ^é'e« slordig voorbeeld geven.

Het is niet de bedoeling, dat we er in de kerk op uit zijn om te luisteren "wat er voor onze buurman wordt gezegd". Zo in de zin van: 'Daar kan hij of zij het weer goed mee doen!" Maar ouders moeten er tijdens de kerkdienst wel op uit zijn om te luisteren "wat er voor hun kinderen wordt gezegd". Na de dienst kunnen de ouders in een gesprek verschillende dingen aan de orde stellen. Dan zullen we merken, dat onze kinderen meer opnemen en meenemen, dan we soms vermoeden.

In de Heidelbergse Catechismus wordt ook gesproken over het onderhouden van de scholen, dat is van scholen waar de jeugd wordt onderwezen. Op deze scholen mogen de kinderen worden onderwezen in het Woord van God, want daardoor worden de kinderen gevormd om met vrucht de prediking te kunnen horen en daarvan de zegen te kunnen genieten.

Wat toen door de openbare scholen werd gedaan, moet nu op de catechisaties en de christelijke scholen worden gedaan, zodat nu het "onderhouden van de scholen" daarop betrekking heeft.

Er staat nog meer in de Catechismus: "dat ik al de dagen van mijn leven van mijn boze werken ruste, de Heere door Zijn Geest in mij werken late en alzo de eeuwige sabbat in dit leven aanvange".

We mogen dus niet denken, dat w-e met het bezoeken van de kerkdiensten op zondag de dienst des Heeren voor een week hebben voltooid. Heel ons leven moeten we navolgers van God zijn.

Onze dienst aan God op de zondag moet merkbaar zijn in ons werk en in onze relatie met anderen op de andere dagen van de week. Dan zal door de werking van de Heilige Geest de nieuwe mens in ons opstaan en in heiligmaking de eeuwige sabbat in ons leven aanvangen.

En het huiswerk dan...?

Verschillende jaren worden door onze kinderen op een school doorgebracht. Reeds in de hoogste groepen van de basisschool worden ze met huiswerk geconfronteerd. Na de basisschool neemt de hoeveelheid huiswerk behoorlijk toe. Veel ouders zullen van hun kinderen de vraag horen of er op de zondag huiswerk mag worden gemaakt.

Mag dat wel?

I Wat is het heerlijk dat wij én onze kinderen één dag in de week afstand kunnen en mogen nemen van ons werk. Even los van de dagelijkse beslommeringen van elke dag om... deze dag te heiligen, om de dag des Heeren af te zonderen van onze dage­ lijkse bezigheden en haar te vullen met een biddend waarnemen van de door God gegeven middelen.

Wat een geweldige dag! Wat een drukbezette dag!

Dan hebben onze kinderen geen tijd voor hun huiswerk! Dan zullen ze er de hele week rekening mee houden om op tijd het werk voor de nieuwe week klaar te hebben. Zelfs een leraar op een christelijke school kan daar rekening mee houden. Wat is het een voorrecht dat we op de zondag als gezin bijeen zijn en samen bezig mogen zijn. Zes dagen in een week zijn we dmk en gaan we verschillende kanten op. De zondag brengt ons tot rust. de zondag brengt ons als gezin bijeen. Ook de rust is opdracht van de Heere, ordening van God.

Wat een dag!

God heeft ons deze dag gegeven tot een herdenkingsdag van Christus" opstanding. van Zijn overwinning uit de dood en van Zijn volbrachte Middelaarswerk. Dan zingen we als gemeente op zondagmorgen met blijdschap onze sabbatspsalm:

'Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer! 't Is goed. o Opperheer, dat w'ons in U verblijden; 't Zij d'ochtendstond, vol zoetheid, ons stelt Uw gunst in 't licht, 't zij ons de nacht bericht van uwe trouw en goedheid'.

Wanneer we de rustdag bewust beleven, zullen we elkaar op vrijdagmiddag op het werk geen prettig weekeinde toewensen, maar vooral een goede en gezegende zondag. De zondag is immers de eerste dag van de week! Een dag, die het waard is, om met het gehele gezin tot Gods eer door te brengen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 augustus 1987

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

De rustdag in het gezin

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 augustus 1987

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken