Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gaan werken bij het  christelijk basisonderwijs...

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gaan werken bij het christelijk basisonderwijs...

7 minuten leestijd

Er zijn de laatste maanden wervingsadvertenties in de krant verschenen waar boven stond: 'Ook voor JOU een baan bij het christelijk onderwijs'. Van verschillende kanten is mij gevraagd eens wat te schrijven over de nieuwe opleiding voor leraren basisonderwijs (tegenwoordig afgekort met P.A.B.O., dat wil zeggen: pedagogische academie voor het basisonderwijs) en de werkgelegenheid in het basisonderwijs. Ik wü in dit artikel proberen enige toelichting en verduidelijking te geven. Dit verhaal geldt eigenlijk voor het gehele protestantschristelijk onderwijs, maar ik richt mij, gezien de plaats van onze eigen opleiding binnen de gereformeerde gezindte, in het bijzonder op het orthodox protestantschristelijk basisonderwijs. -

Korte geschiedenis van het basisonderwijs

Wellicht is het opgevallen dat gedurende de laatste twee jaar een aantal voor ons vertrouwde termen niet meer voorkomt. Ik noem er enkele: kleuterschool, lagere school, klas 1, 2 enzovoort, schoolhoofd en onderwijzer(es). Gelukkig horen we in de scholen nog wel 'juf en 'meester' gebruiken.

Waarom zijn deze termen verdwenen? Omdat per 1 augustus 1985 in Nederland de Wet op het basisonderwijs werd ingevoerd. Daarmee moesten de kleuterschool en de lagere school plaats maken voor de ongedeelde basisschool, voor , kinderen van 4 tot 12 jaar; het schoolhoofd ging directeur heten ('t maakt geen verschil of het een vrouw of een man is); de onderwijzer(es) werd officieel lera(a)r(es) en de klas werd vervangen door de groep. Je kunt vandaag de dag dus meemaken dat je hoort dat leraar A werkt in groep 6 op basisschool B, waarvan directeur C de leiding heeft. Vroeger was dat meester A werkt in klas 4 op de lagere school, waarvan meneer C schoolhoofd is.

Veel veranderingen dus! Zijn dat nu ook allemaal verbeteringen? Daar wordt zeer verschillend over gedacht. Persoonlijk ben ik van mening, dat er veel voordelen zijn. Er is slechts één bevoegd gezag; de overgang van de kleuterschool naar de lagere school verloopt vloeiender en wordt minder groot ervaren, de personeelsleden ontmoeten elkaar op natuurlijke wijze in de werksituatie, de programma's voor de diverse groepen kunnen beter op elkaar worden afgestemd. Eén van de belangrijkste nadelen zou kunnen zijn, dat de kleuterafdeling in de basisschool 'ondersneeuwt' en dat de ontwikkeling van de kleuter te veel in het teken van een leerproces komt. Een kleuter moet spelen of - beter gezegd - spelend leren.

De christelijke basisschool

Het zou wel een zeer schrale zaak zijn als wij de schooldoelstellingen zouden beperken tot spelen en leren. Het doel van onze christelijke scholen dient verder te reiken! Het doel van het christelijk onderwijs is de vorming en de begeleiding van onze kinderen naar zelfstandigheid, genormeerd naar Gods Woord. We moeten de kinderen bijbels leren denken, dat wü zeggen, dat ze - met ons als opvoeders - willen buigen voor de geopenbaarde wil van God. In de Bijbel brengt God ons de boodschap van ons zondig leven buiten Hem en het Evangelie der Verzoening door Jezus Christus.

Naast het voorbereiden op het maatschappelijk leven is het mogen helpen om de kinderen met de Heere Jezus als Verlosser in contact te brengen toch het belangrijkste doel van het christelijk onderwijs.

Dat zal in de school en in de programma's duidelijk tot uitdrukking dienen te komen.

Het zal ook uit onze leefwijze moeten blijken: we moeten dienend bezig zijn (Gilhuis schreef ergens: de meest natuurlijke plaats waar een christen zich heeft op te houden is daar waar hulp nodig is); we moeten elkaar recht doen, we dienen ons ook persoonlijk door de Bijbel aangesproken te weten, we plaatsen de leerstof in bijbels perspectief, enzovoort. Misschien hooggestemde idealen, maar de Heere God zal ons er wel aan houden!

De christelijke opleiding tot leraar basisonderwijs

Het lag voor de hand dat toen de kleuterschool en de lagere school samengevoegd werden, dit ook gebeurde met de twee bestaande opleidingen: de Opleiding Kleuterleidsters (O.K.) en de Pedagogische Academie (P.A.). Dit gebeurde in 1984. Beide opleidingen werden opgeheven en zetten hun leven voort als één Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (P.A.B.O.).

De PABO is een 4-jarige hogere beroepsopleiding waar je voor lera(a)r(es) basisonderwijs wordt opgeleid. Met het PABO-diploma ben je bevoegd voor het gehele basisonderwijs. Dit betekent natuurlijk niet, dat niet iedere student(e) zijn of haar voorkeur heeft. Sommigen voelen zich speciaal tot het zeer jonge kind en anderen juist tot het oudere kind aangetrokken. Op 'Felua' ligt het in de bedoeling dit voor de studenten in hun lesprogramma reeds tot uitdrukking te laten komen. Natuurlijk blijf je voor de volle breedte van de basisschool bevoegd, maar je hebt je wel enigszins gespecialiseerd.

Bij de start van onze academie in 1954 kozen de oprichters (o.a. ds. J. van Sliedregt) voor de Bijbel en de belijdenisgeschriften als de grondslag voor het gehele onderwijs. Dat is nog zo. Opvoeden heeft alles met waarden, met normen te maken. Wij ontlenen op 'Felua' deze normen aan de Heilige Schrift, die voor ons de bron van ons geloof is en alle gezag heeft. Met deze uitgangspunten willen we bekwame leraren voor het christelijk onderwijs opleiden. Dit houdt natuurlijk vele bekwaamheden in. Te denken valt aan vakinhoudelijke kennis (rekenen, moedertaal, zaak-en expressievakken enz.), doelgericht kunnen werken, naar kinderen kunnen luisteren, opvoedkundige vaardigheden didactische bekwaamheden (d.w.z. hoe draag je kennis over) en zo zouden we nog door kunnen gaan.

Ook voor JOU een baan bij het christelijk onderwijs!

Het is alom bekend, dat in de afgelopen vijf a tien jaar het niet eenvoudig was een baan in het christelijk onderwijs te vinden. Dit gold ook voor onze orthodox prot. chr. scholen, alhoewel in mindere mate. Het was begrijpelijk, dat menigeen zich hierdoor liet afschrikken en afzag van een studie aan een PABO. Daardoor liep het aantal studenten op de opleidingen enorm terug: van 22.000 naar 7.000! Gelukkig gold ook hier dat de orthodoxe opleidingen het minst te lijden hadden. Zowel op 'De Driestar' in Gouda als op 'Felua' in Ede bleef het studentenaantal redelijk constant, terwijl het de laatste jaren weer duidelijk stijgt. Dit is ook hard nodig, want we vrezen, dat binnen enkele jaren er een tekort aan leerkrachten zal ontstaan. De laatste berekeningen waar ook het Ministerie van onderwijs verantwoordelijk voor is, voorspellen dat er in 1992 voor het protestants-christelijk onderwijs slechts één gegadigde voor drie vacatures zal zijn, terwijl er thans nog drie gegadigden voor één vacature zijn! Ook in het orthodox protestants-christelijk onderwijs zal er een fors tekort gaan optreden in de beginjaren '90.

Achter het opschrift van dit stukje behoeft dus geen vraagteken meer te staan maar een uitroepteken. We weten best, dat tegenwoordig hét kiezen van een 'harde' technische of economische opleiding 'in' is. Als je nog aan het overwegen bent welk beroep je zult kiezen en je voelt voor het omgaan met kinderen, denk dan ook eens serieus na over een PABO. Ik las dat prof. Velema het ergens zo schreef: 'Jonge mensen denk eens na of God soms jou de opdracht wil geven mee te mogen helpen jonge kinderen met Jezus Christus als Verlosser in contact te brengen'.

Waar blijven de jongens?

Het valt ons op, dat het aantal mannelijke studenten sterk is achtergebleven vergeleken met vorige jaren. Misschien schrikt het de jongens af, dat PABO's ook voor het onderwijs aan kleuters opleiden? Zoals reeds boven werd geschreven ligt het in de bedoeling datje in de naaste toekomst zelf tijdens de opleiding kunt kiezen of je meer aandacht aan het jongere of het oudere kind wilt geven.

Deze keuze bepaalt dan ook voor een aanzienlijk deel je tijdsbesteding op de academie en in de stage. We zijn nog steeds van mening dat een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes op een opleiding de voorkeur verdient.

We weten ook, dat veel christelijke basisscholen naast 'juffrouwen' ook graag 'meesters' benoemen.

Aanmelding

Bij alle opleidingen bestaat nog de mogelijkheid je aan te melden. Zowel op 'Felua' als op 'De Driestar' bestaat de mogelijkheid één of meer dagen ter kennismaking het programma mee te lopen. Met het oog op de naaste toekomst van het christelijk basisonderwijs hopen we, dat de belangstelling voor een baan bij het christelijk onderwijs weer zal toenemen. Eén ding is zeker: het christelijk onderwijs heeft straks veel enthousiaste, bewust kiezende jongelui nodig. Mogen we u vragen om voorbede voor het gehele basisonderwijs dat naar Christus wordt genoemd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 april 1988

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Gaan werken bij het  christelijk basisonderwijs...

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 april 1988

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken