Bekijk het origineel

Globaal bekeken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Globaal bekeken

6 minuten leestijd

De (Nederlandse) Gideons plaatsen bijbels in (Neder landse) hotelkamers.

Uit het Jaarverslag 1988 het volgende:

• Overzicht aanwezige bijbels per 31 december 1988

Weder-Engëse Meer-Totaa landse bifiels tége bijbels bi]bës Hotels 1.780 19.233 2.169 44.706 66.108 Bungalowparken/ vakantiecentra 129 11.162 92 3.478 14.732 Ziekenhuizen/ verpleeginrichtingen 428 26.878 110 668 27.656 Gevangenissen 54 1.543 42 713 2.298 Schepen 19 - 1.375 60 661 2.096 Totaal 2.410 60.191 2.473 50.226112.890

• Bijdragen van kerken/geloofsgemeenschappen in 1988

amtÉ bedrag gemiddel Nederlandse Hervormde Kerk Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt) Nederlands Gereformeerde Kerken Christelijke Geref. Kerken Gerefomieerde Gemeenten in Nederland en N.-Amerlka Vergadering van Gelovigen Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Algemene Doopsgezinde Sociëteit Remonstrantse Broederschap Unie van Baptisten Gemeenten In Nederland Evangelisch Lutherse Kerk Andere 292 ƒ 46.799, 44 359 I 23.376, 30 65 f 5.155, - 18 f 1.570, - 47 f 2.616, 92 27 f 2.425, - 18 f 3.575, 80 91 523, 55 3 f 204, 45 3 f 336, 35 4 f 470, 05 5 f 175, - 8 / 2.719, 70 1160, 27 / 65, 11 / 79, 30 I 87, 22 / 55, 67 f 89, 81 f 198, 65 f 58, 17 f 68, 15 f 112, 11 1117, 51 / 35, f 339, 96 Totaal 858 f 89.947, 56 /104, 83

In zijn rondzendbrief schrijft dr. G. H. Cohen, theologisch adviseur vanwege de Ned. Herv. Kerk in Jeruzalem, het volgende over het joodse nieuwjaar (5750).

'Hef begin van het Joodse jaar staat in het teken van de balans van het leven In het afgelopen jaar. De Joodse traditie zegt dat op de eerste dag van het nieuwe jaar, Rosh Hashana, In de hemel de boeken van het oordeel over het gedrag van de mens worden opengeslagen. De daden van leder mens worden gewogen. Ook al zou iemand rechtvaardig zijn, dan nog behoort hij het gebod van teshoeva te ven/uilen. Dat is de reden van de kritiek op de Farizeeër in de gelijkenis in Luk. 18:9-14. Wie van zichzelf denkt dat hij l rechtvaardig is moet zeker teshoeva doen en beroep op Gods genade. Overigens verwachtte Jezus wel dat de gerechtvaardigde tollenaar/zondaar zou gaan leven zoals de Farizeeër.

De tien dagen van Rosh Hashana tot Yom Kippoer, Grote Verzoendag, de Yamiem Noralem, Ontzagwekkende Dagen, vormen de periode waarin de teshoeva haar beslag dient te krijgen. Ter voorbereiding op de mogelijkheid om met God verzoend te worden, dient de mens zich eerst te verzoenen met zijn broeder (vgl. l^att. 5:24). Op Grote Verzoendag wordt het oordeel verzegeld. Vandaar de wens op Rosh Hashana, Nieuwjaar, om geschreven te mogen worden In het boek des levens.

Rosh Hashana Is de zesde dag van de schepping, waarop de mens is geschapen. Het jaarlijkse oordeel is dan ook niet een oordeel dat alleen geldt voor Joden, maar voor Iedereen. Op Nieuwjaar wordt op de ramshoorn, shofar geblazen, om de mens - ieder mens die het horen wil - te waarschuwen voor het oordeel en daarom de mens op te roepen tot Inkeer. Van terugkeer tot Gods weg ten leven, bekering, Tes­ d hoeva, wordt gezegd, dat ze een van de zeven dingen is die geschapen zijn voor de schepping der wereld. Dankzij de bekering kan de wereld blijven bestaan. Nieuwjaar viert het koningschap van God, aan Wie de mens gehoorzaamheid verschuldigd is. Op de tweede dag wordt Gen. 22 gelezen, "de binding van Izaak", waarin kinderoffers worden afgewezen. Abraham en Izaak zijn daarmee voorbeeld van het geloof. Dat bekering, terugkeer tot Gods weg, mogelijk Is, Is bewijs van Zijn goedertierenheid en barmhartigheid. De Jeruzalemse Talmoed leert dat er drie manieren zijn om uiting te geven aan de bekering, de Teshoeva. Deze drie, die ook In de liturgie van Joods Nieuwjaar herhaaldelijk worden genoemd zijn "het doen van gerechtigheid, het gebed en het vasten". In dezelfde volgorde noemt Jezus ze in Matth. 6, het middendeel van de Bergrede.

Het oordeel op Rosh Hashana herinnert aan en bereidt voor op het Laatste Oordeel. Dat is niet beperkt tot het Joodse volk. Adam was de eerste mens en niet de eerste Jood. Rosh Hashana bedoelt ieder mens op te roepen tot bezinning over zijn daden voor het afgelopen jaar, zowel de enkeling als iedere gemeenschap.'

In de EH-infokrant troffen we het volgende gedicht van Isaöc de Costa, geschreven bij de opening van de Spoorweg tussen Amsterdan en Haarlem, onder de titel 'Een nieuwe loopkring (1840)':

Het mensdom spiegelt zicti, t> etoverd, In de weelde, die vereenvoudiging der werktuigschepping teelde, in woning, in kledij, In levenswijs en staat verjeugdigd, ja kan 't zijn, In houding en gelaat Een nieuwe loopkring is voor heel deze aard begonnen! Uit kool-en Ijzermijn ontsprongen haar de bronnen van snelheid, macht en licht Het helle koolvuurgas venangt de tinteling van 't maagdelijk was. Het zeegevaarte voelt zijn Ingewanden leven, en roept geen drijfkracht meer van bulten, om te zweven. Ja meer! de vrije zee, waarin de stoomboot zwemt, en 's aardrijks vaste korst In Ijzren band geklemd, waarop de spoortrein gonst, wedijvren met elkander. Zie langs zijn tweelingslijn die felle Salamander! Vuur sist het uit zijn buik, die rammelt over de aard. Hij voert bevolkingen en legers In zijn staart, metalen tenten, die met bliksemende wielen wat standhoudt, waar hij schreeuwt, verplettren en verniele Hij njnt, hij vliegt, hij niid, venvaten en verwoed, afgronden In 't gezicht, en bergen tegemoet, die wijken, of, doorboord, een open heirbaan laten. De steden naadren tot elkander; Volken, Staten doorkaiisen, mengen zich. Eén zelfde stoomkrachtvaart sleept heel ons mensdom voort, en effent heel onze aard. bij 't ruisen van een zee muziek-en zangakkoorden, waar 't lied van Strauss mee stemt, en invalt met deez woor "zie hier uw goden; Kunst en Kracht en Industrie! en voorts! geen eerdlenst meer dan de eerdienst van 't Gen

Het volgende knipten we uit Centraal Weekblad:

'Dr. Willem B. Drees, kleinzoon van de beroemde PvdA-voorman, promoveerde dit voorjaar in de theologie, nadat hij eerder een studie In de theoretische fysica afrondde, f-lij durfde de discussie aan tussen de wetenschap en het geloof, al kan hij niet uit de voeten met een traditioneel beeld van God. In "Vu-Magazine" (oktober) wordt hij geïnterviewd door Gert J. Peeten. (...)

"Dat Wim Drees als telg uit een socialistisch geslacht de theologie Inging, is minder vreemd dan het op het eerste gezicht lijkt De laatste stelling bij zijn proefschrift bevat de sleutel tot dit raadsel. Ook kleinkinderen, van een bekende grootvader hebben nog drie andere grootouders", luidt deze. Tijdens het Interview verklaart hij zijn dubbelzijdige belangstelling uit het feit dat hij de neiging tot analyseren en rationeel argumenteren vooral van vaderszijde meekreeg, terwijl zijn Lutherse moeder het religieuze en spirituele element Inbracht "Er spelen méér Invloeden In mijn leven. En wat weinigen weten", zegt hij, "Is, dat ook grootvader Drees uit een diepgelovige familie stamde en dat bijvoorbeeld zijn zusters dat ook tot het eind van hun leven zijn gebleven."'

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 oktober 1989

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Globaal bekeken

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 oktober 1989

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken