Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

8 minuten leestijd

VERKENNERS GEZOCHT – EEN BERICHT VOOR JONGEREN
Een nieuw HGJB-project. In het najaar van 1991 biedt de HGJB aan gemeenten en jeugdgroepen een nieuw project aan, dat als motto zal dragen 'Een huis om in te wonen' (A home to live).
Door middel van dit project willen we in het voorjaar van 1992 gaan werken aan een relatie tussen jonge christenen in twee heel verschillende delen van de wereld, nl. tussen jongeren uit Nederland en jongeren uit drie landen in Zuidelijk Afrika: Namibië, Zimbabwe en Malawi.
God roept ons als christenen tot gemeenschap met elkaar. Deze gemeenschap kan ook wereldwijd gestalte krijgen. Christenen zijn, waar zij ook wonen en hoe verschillend ze zijn, leden van hetzelfde Lichaam, d.w.z. van de wereldwijde Kerk van onze Here Jezus Christus. Met een project als dit willen we proberen jongeren te helpen om aan deze vorm van christelijke gemeenschap meer inhoud te geven.
Daarom heeft de HGJB contact gelegd met enkele christelijke kerken in de genoemde landen. Samen met hen zijn we nagegaan welke mogelijkheden er zijn om elkaar, vooral als jonge leden van de Kerk, beter te leren kennen en iets wezenlijks voor elkaar te betekenen.
Dit HGJB-project is tot stand gekomen in samenwerking met de Gereformeerde Zendingsbond en de Generale Diakonale Raad van de Ned. Herv. Kerk (Commissie Werelddiakonaat). Onderdeel van het project is een finan­ciële actie ten behoeve van gemeente-opbouwwerk, vormingswerk en onderwijs in de drie genoemde landen.

Een voorbereidings-reis
Een van de mogelijkheden, die we zien om te bouwen aan deze gemeenschap is de persoonlijke ontmoeting met elkaar. Ondanks de grote afstand en de taalbarrière zijn hiervoor mogelijkheden, zij het op beperkte schaal.
Een van die mogelijkheden is een bezoek in de a.s. zomervakantie van enkele Nederlandse jongeren uit de HGJB-kring aan één van de genoemde landen.
Deze jongeren kunnen daarheen gaan om — op basis van al bestaande contacten en een goede voorbereiding op deze taak — nader kennis te maken met de christenen daarginds. Dit met de bedoeling om zelf gedurende 2 à 3 weken ervaringen op te doen in het contact met het land, de kerk en de mensen overzee om met hen na te gaan wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Als een soort verkenners voor al de jongeren van de HGJB.
De deelnemers aan deze reis kunnen met hun ervaringen hier in Nederland aan het werk gaan in de eigen omgeving, om zodoende ook anderen te betrekken in dit contact. Ook kunnen ze meehelpen bij de voorlichting over het project.
De deelnemers aan deze reis betalen per persoon een bijdrage van ƒ 500,—. De rest van de kosten wordt gedragen door de HGJB.

Wie kunnen hieraan deelnemen?
Aan deze reis kunnen vier jongeren deelnemen. Deze groep zal worden gekozen uit de jongeren die zich aanmelden als mogelijke deelnemers. Dit door middel van een selectieronde.
Om te kunnen deelnemen aan deze selectie moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
— Duidelijk en overtuigend kunnen vertellen, waarom je aan deze reis wilt deelnemen.
— Naast de tijd voor de reis in augustus moet je ongeveer een dagdeel per week beschikbaar hebben voor de voorbereidingen van de reis.
— In de tijd na terugkomst tot het einde van het jaar ongeveer twee dagdelen beschikbaar willen stellen voor het verwerken en doorgeven van je ervaringen in Nederland.
— Goede beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
— Kunnen aantonen, dat je actief betrokken bent bij het plaatselijke HGJB-jeugdwerk en in staat bent om met je ervaringen in eigen omgeving te werken aan het bevorderen van de betrokkenheid van jonge mensen bij de situatie daarginds.
Jongeren met ervaring in het schrijven van artikelen en/of het maken van dia-klankbeelden of videoproducties hebben onze voorkeur.

Aanmelding
De HGJB roept jongeren op van 18 tot 25 jaar, die aan deze voorwaarden voldoen en die bereid zijn tot deelname aan de selectieronde, om zich voor 1 mei a.s. schriftelijk aan te melden bij:
Project Commissie HGJB
Prins Bernhardlaan 1
3722 AE Bilthoven
In je brief graag de volgende zaken vermelden:
— persoonlijke gegevens: naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, beroep
— waarom je met deze reis mee wilt, zo duidelijk mogelijk
— je relatie met het plaatselijk jeugdwerk
— je ervaring met Engels spreken, lezen en schrijven
— je eventuele ervaringen in het schrijven van artikelen en het maken van audiovisuele producties.

SEBALDEBUREN
Op 19 en 20 april wordt er weer een Jongerenweekend georganiseerd door het Hervormd Streekcentrum Sebaldeburen voor jongeren van 17 jaar en ouder. Dit weekend wordt gehouden in de kampeerboerderij 'Klonie' te Ellertshaar en begint op vrijdag 19 april om 19.00 uur.
Het thema voor het weekend is 'Er is Toekomst' en wordt uitgewerkt in Bijbelstudie, discussie enz.
Hiernaast is het elkaar ontmoeten en ontspanning een belangrijk onderdeel van het weekend, dat op zaterdag 20 april om 19.00 uur is afgelopen. De kosten zijn ƒ 22,50 p.p.
Heb je ook zin om te komen, geef je dan zo snel mogelijk op bij het Herv. Streekcentrum Sebaldeburen, tel. 05946-12076. Ook voor meer informatie kun je hier terecht!

SAMENSTELLING PRESIDIUM HERVORMDE SYNODE GECONTINUEERD
Ds. B. Wallet is herkozen als praeses van de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, en hetzelfde geldt voor de drie assessoren dr. G.H. van de Graaf (predikant te Rotterdam), mevr. drs. J.M. de Boer-de Leeuw (diaken te Amsterdam-Buitenveldert) en dr. J. Hoek (predikant te Veenendaal).
Deze herbenoeming vormde het eerste agendapunt van de voorjaarsvergadering van de hervormde synode, die op 14, 15 en 16 maart bijeenkwam in het pastoraal centrum Hydepark te Doorn. Volgens de kerkelijke spelregels wordt het presidium steeds gekozen aan het begin van de eerste vergadering van het kalenderjaar, waarbij de oudste predikant uit haar midden even als voorzitter optreedt. Dit jaar viel dit voorrecht te beurt aan ds. F.M. Breugem uit Barneveld, afgevaardigde van de classis Ede.
Het voorzitterschap van ds. Wallet zal evenwel van korte duur zijn. Zoals reeds eerder gemeld zal hij ds. B.J. Aalbers, die met de VUT gaat, opvolgen als secretaris van Deputaten Samen op Weg, een functie die — zoals de reacties in brede kring laten horen — hem op het lijf geschreven is. Ds. Wallet zal zijn nieuwe functie op 1 juni a.s. aanvaarden. De hervormden hebben dus tot de junivergadering van de synode de tijd om een nieuwe praeses te zoeken.

Breed Moderamen
Tevens werd een nieuw breed moderamen ('kleine synode') gekozen. De aftredende ds. F.S.J. van der Sar werd opgevolgd door ds. A. Terlouw, die de classis Leeuwarden vertegenwoordigt, en de plaats van de eveneens afscheid nemende ouderling A.J. Schrage werd ingenomen door ouderling mevr. L.C.C. van Bergen-Meijers (classis Hoorn). De overige leden werden herbenoemd.
Naast synodepraeses (ds. B. Wallet) en assessor primus (dr. G.H. van de Graaf) bestaat het breed moderamen uit vier predikanten, vier ouderlingen, een ouderling-kerkvoogd en een diaken. In 1991 zijn dit dan de predikanten ds. A. Terlouw, ds. C.L. de Rooij, ds. H.J. ter Bals en dr. J. Hoek, de ouderlingen mevr. L.C.C. van Bergen-Meijers, M. Geleijnse, G. van der Meiden en mevr. T. Boesveld-Agaart, ouderling-kerkvoogd ir. E. Nagel Soepenberg en diaken mevr. drs. J. M. de Boer-de Leeuw. Voorts maakt secretaris-generaal dr. K. Blei als adviseur deel uit van het breed moderamen.

Commissie Kerkordelijke Aangelegenheden
Sedert 1959 beschikt de hervormde synode over een commissie voor kerkordelijke aangelegenheden (KOA), een adviesorgaan voor alle zaken die betrekking hebben op wijzigingen van de kerkorde. Ook de leden van deze commissie hebben zitting gedurende één kalenderjaar. Zij vervulden hun taak naar behoren, want de synode besloot de voltallige commissie KOA opnieuw het vertrouwen te geven. De commissie KOA blijft dus bestaan uit ds. P. van den Heuvel (voorzitter), dr. J. Boneschansker, mr. J.M. Boll, prof. dr. A.J. Bronkhorst, prof. mr. H. Franken, dr. G.H. van de Graaf, ds. mr. J. Haeck, mr. Th.B. ten Kate, ds. N.H. Kuipéri, mr. A. Rigters, ds. C.B. Roos, en mevr. mr. T.M. Willemze (secretaris).
(Hervormd Persbureau)

KOOR- EN SAMENZANGAVOND T.B.V. HET SHAARE ZEDEK-ZIEKENHUIS IN JERUZALEM
Op D.V. zaterdag 6 april wordt er in de Oude Herv. Kerk in Ede een zangavond gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor het noodlijdende Shaare Zedek-ziekenhuis. Medewerkenden aan deze avond zijn: het Chr. gem. koor 'Met Hart en Stem' uit Ede, het Chr. gem. koor 'Opent uwen mond' en het jeugdkoor 'Psallite Deo', beide uit Scherpenzeel. Het geheel o.l.v. Hans Quist en Arie Kortleven. Het orgel zal bespeeld worden door Arie Kortleven en Gert Leeuwdrent.
De opening, meditatie en sluiting zullen verzorgd worden door ds. C. v.d. Worp uit Ede. De aanvang is 20.00 uur, terwijl de kerk om 19.30 uur open zal zijn.
Help ons Israël helpen! Het is een gebedszaak, hartezaak, erezaak en noodzaak!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 april 1991

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 april 1991

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken