Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Verslag van de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

op woensdag 29 mei 1991 in de Schakel te Nijkerk

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Opening
De voorzitter, ds. C. van den Bergh, opent de vergadering met enkele woorden van welkom aan de aanwezige leden van de Gereformeerde Bond. Een bijzonder welkom richt hij tot: dr. J. Hoek, aanwezig namens het moderamen van de Generale Synode; mevr. A. Mulder Buikstra, namens de Confessionele Vereniging; ds. M.J. Aarents, namens de Vrienden van Kohlbrugge; drs. W. Kats en ds. A.S. Rienstra, namens het Confessioneel Gereformeerd Beraad in de Gereformeerde Kerken; mevr. M.H. Guyt en mevr. A.C. Meywaard, namens de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op G.G.; ds. J. Vroegindewey, namens de I.Z.B.; ds. P. Koeman en dhr. B. van Bochoven, namens de G.Z.B.; ds. M.R. van de Akker en dhr. J. ten Berge, namens de Zondagscholenbond op G.G.; dhr. J. ten Berge, tevens namens de Stichting Hulp Oost-Europa; Verder zijn schriftelijke groeten gekomen van de Hervormde Predikantscontio en van het Theologisch Vrouwengezelschap op G.G. Later in de vergadering wordt eveneens de pers van harte welkom geheten.
Na deze verwelkoming laat de voorzitter Psalm 97 : 1 en 6 zingen en gaat voor in gebed. Uit het Woord van God leest hij 1 Thessalonicenzen 5 : 1-24.
Het openingswoord 'Tekenen der tijden' is reeds opgenomen in 'De Waarheidsvriend'.

2. Jaarverslag
a. De secretaris leest het jaarverslag van werkzaamheden. De voorzitter bedankt hem voor de opstelling en de lezing ervan. Naar aanleiding van het verslag worden de volgende vragen gesteld:
— Kan het jaarverslag tevoren gepubliceerd worden?
Deze vraag wordt meegenomen naar de hoofdbestuursvergadering.
— Welke zaken komen er aan de orde op de bespreking met de Deputaten Samen op Weg?
Ir. van der Graaf noemt de volgende punten: bezwaren tegen S.O.W. van de kant van de Gereformeerde Bond; concrete knelpunten als gefedereerde classes, waartoe gemeenten behoren, die S.O.W. afwijzen; herindeling van de classes.
— In verband met het punt Bestuur en Beheer merkt dhr. Gort op, dat de synode hieraan uitvoerige zorg heeft besteed.
Verder vraagt hij grote aandacht te besteden aan het probleem van de perforatie van gemeentegrenzen.
— Gevraagd wordt om ook de Gehandicaptenvereniging 'Op weg met de ander' te laten meedoen in het gezamenlijke beraad van de bonden. Dit wordt doorgegeven.
— Ds. J. Blom vraagt naar ontwikkelingen op het terrein van het Theologisch Hoger Onderwijs.
Het hoofdbestuur is daar alert op.

b. Verslag van de penningmeester.
De penningmeester maakt nog enkele verklarende opmerkingen bij de rekening van baten en lasten 1990 (wordt opgenomen in 'De Waarheidsvriend').
Naar aanleiding van de rekening worden de volgende vragen gesteld:
— Kan het overschot aan financiële middelen mogelijk aangewend worden voor adoptie van een aantal kinderen via Woord en Daad?
Dit wordt meegenomen naar de hoofdbestuursvergadering.
— Kan bij de rekening ook de balans gegeven worden?
De penningmeester zal het bezien.

3. Verslag van de commissie tot nazien van de jaarrekening
Mr. J.H. Repko geeft het verslag van de commissie.
Er is een gedachtenwisseling geweest over alle punten en eveneens over het financiële beleid. De penningmeester gaf een duidelijke en bevredigende beantwoording.
De commissie beveelt het lezen van 'De Waarheidsvriend' nog eens extra aan.
Het bestuur heeft een verantwoord financieel beleid gevoerd.
De commissie adviseert de ledenvergadering de rekening goed te keuren en het bestuur en in het bijzonder de penningmeester zonder enig voorbehoud te dechargeren voor het in 1990 gevoerde financiële beleid.
De vergadering gaat hiermee unaniem accoord.
De voorzitter bedankt ir. Van der Waal hartelijk voor zijn werk als penningmeester en bedankt eveneens de commissie voor hun goede diensten. In de plaats van mr. Repko, die aftredend is, wordt dhr. P. Tieleman uit Baarn bij acclamatie benoemd in de commissie. Hij neemt deze benoeming aan.
Na een korte pauze memoreert de voorzitter het heengaan van dhr. W.D. de Kluyver uit Groot-Ammers, die jarenlang lid is geweest van de Commissie Steunfonds Gemeenten.

4. Bestuursverkiezing
Er worden in totaal 453 stemmen uitgebracht.
De uitslag is als volgt:
In de vac. drs. J. Harteman: 424 stemmen op drs. J. Harteman, 25 stemmen op ds. J.P. Nap, 4 blanco stemmen;
in de vac. dr. W. Verboom: 375 stemmen op dr. W. Verboom, 78 stemmen op drs. C. Blenk.
De beide herkozen broeders nemen hun benoeming aan.
De voorzitter geeft het woord aan dr. J. Hoek om te spreken namens het moderamen van de Generale Synode.
Dr. Hoek bedankt voor de uitnodiging. Hij vraagt aan de Gereformeerde Bond om vooral aandacht te geven aan het proces Samen op Weg, dat in een nieuwe stroomversnelling gaat komen.
De voorzitter bedankt dr. Hoek voor zijn woorden.

5. Referaat van ir. J. van der Graaf over het thema: 'Breedte van de kerk-Perspectief of verlegenheid?'
Het referaat is opgenomen in 'De Waarheidsvriend'.
De voorzitter bedankt ir. Van der Graaf.
Hij heet ook nog ds. J. van Wier hartelijk welkom, die aanwezig is namens de Bond van Herv. Mannenverenigingen op G.G.
Ds. J. Maasland sluit de morgenvergadering af met dankgebed.

6. Pauze
Ds. Van de Hoef opent de middagvergadering met het laten zingen van Psalm 79 : 4 en 7 en gaat daarna voor in gebed.
De voorzitter stelt voor een telegram te sturen aan Hare Majesteit Koningin Beatrix. Ir. van der Graaf leest dit voor, waarna twee coupletten van het Wilhelmus worden gezongen.

7. Referaat van ds. K. ten Klooster over het thema 'De verzoening'. Ook dit referaat wordt opgenomen in 'De Waarheidsvriend'.

Bespreking van de gehouden referaten
Een veelheid van vragen komt ter tafel.
Wat het referaat van ds. Ten Klooster betreft gaat het vooral om vragen, die betrekking hebben op de verhouding van Gods verkiezende liefde en het royale aanbod van genade.
Ds. Ten Klooster is bereid op diverse vragen nader in te gaan via een artikel in 'De Waarheidsvriend'.
Ir. van der Graaf gaat nader in op enkele inhoudelijke kanten van de kerkorde. Een nieuwe bezinning op de kerkorde is nodig. Verder zegt hij nog het één en ander over S.O.W. en de participatie van de Lutheranen.
De voorzitter bedankt ir. Van der Graaf en ds. Ten Klooster voor hun bijdragen in referaat en discussie.

9. Rondvraag
Ds. van de Berg, Groot-Ammers, spreekt uit, dat een toekomstige S.O.W.-kerk onaanvaardbaar is. Dit moet duidelijk gezegd worden. Ir. Van der Graaf zegt dat er geen program te maken is voor de toekomst. Stappen we als Geref. Bond op, wanneer S.O.W. doorgaat?
Ds. Blom, Elburg vraagt nader over de hoorzitting, die er is geweest over de wet gelijke behandeling.
Met dhr. Holdijk zal dit worden besproken.
Enkele andere vragen worden meegenomen naar de volgende H.B. vergadering.

10. Sluiting
Ds. Van den Berg spreekt de dank uit voor de goede vergadering, die wij uit Gods goede hand hebben mogen ontvangen.
Hij bedankt vervolgens de leden van het stembureau, de staf van 'De Schakel' en de organist voor hun diensten.
Hij laat Psalm 21 : 5 en 6 zingen en sluit de jaarvergadering met dankgebed.

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juni 1991

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Verslag van de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juni 1991

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's