Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Pinksteren als opwekking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Pinksteren als opwekking

11 minuten leestijd

Verband
De komst van de Heilige Geest op het Joodse Pinksterfeest te Jeruzalem (Hand. 2) en opwekking door de Heilige Geest hebben alles met elkaar te maken. God de Heilige Geest is de Geest van volheid en vervulling. Daarom is Pinksteren meer dan een heilsfeit, dat eenmaal heeft plaatsgevonden. Natuurlijk heeft Pinksteren iets unieks. De Heilige Geest is eenmaal voor het eerst toen en daar neergedaald. Hij heeft de Nieuwtestamentische gemeente tot openbaring gebracht en daar Zijn intrek genomen. Dit kan en behoeft niet opnieuw te gebeuren. Ook de omstandigheden, waaronder de komst van de Trooster plaatsvond, zijn onherhaalbaar. Bij Pinksteren gaat het echter niet om toerekening, zoals bij de andere grote heilsfeiten, maar om vervulling. Daarom wordt het later Pinksteren in Samaria (Hand. 8), in Caesarea (Hand. 10) en in Efeze (Hand. 19). Daarom spoort Paulus ons aan om ons voortdurend te laten vullen met de Heilige Geest (Ef. 5 : 18). Ook de belofte van de Heere Jezus is nog altijd van kracht: 'Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien' (Joh. 7 : 37, 38). Het heilsfeit van Pinksteren heeft ook vandaag nog rijke betekenis voor de heilsbeleving. De vervulling met de Geest wordt ervaren en de kracht van de Geest wordt ontvangen. De stromen van levend water vloeien nog steeds. Geestelijke opwekkingen in de kerkgeschiedenis tot vandaag toe roepen het Pinksterfeest in Jeruzalem altijd weer in de herinnering. Er zijn vaak sprekende overeenkomsten met deze Pinksteropwekking.

Beloofd
1. De Pinksteropwekking was beloofd; beloofd door de profeten (Jes. 44 : 3; Ezech. 37 : 14; Joël 2 : 28, 29; Zach. 12 : 10; enz.), door Johannes de Doper (Joh. 1 : 33) en door de Heere Jezus Zelf (Joh. 7 : 37-39; Lk. 24 : 49; Hand. 1 : 8). Beloofd is beloofd en dat door God Zelf. Die beloften zullen vervuld worden, op Zijn tijd en op Zijn wijze. Op het Pinksterfeest te Jeruzalem hebben deze beloften hun eerste vervulling gekregen. Petrus zegt, dat de Joël-profetie geldt voor 'de laatste dagen', waarin ook wij leven. Daarom kan deze profetie nog rijker vervuld worden. Zal dit niet gebeuren wanneer de Heilige Geest over Israël wordt uitgestort? Dat zal zijn: het leven uit de doden (Rom. 11 : 15). Persoonlijk is ons de Heilige Geest beloofd bij de Heilige Doop. Gods beloften willen geloofd worden. Laten we er werkzaam mee zijn in het gebed!

Afgebeden
2. Om de Pinksteropwekking is gebeden. Mozes (Num. 11:29) en Jesaja (64 : 1) hebben dat gedaan, maar ook Jezus' discipelen, de honderdtwintig bijeen in de opperzaal (Hand. 1 : 14). Zij hebben eensgezind, eenparig, gebeden. Zij hebben volhard in het gebed; tien dagen lang. Zij hebben gedankt voor Christus' verhoging. Zij hebben verlangd naar de Trooster, Zijn Plaatsvervanger. De lege plaats van Judas is vervuld door Matthias. Het twaalftal is weer vol. Hier zijn geestelijke eenheid, gehoorzaamheid en volharding. Zo kan het Pinksteren worden en zo is het Pinksteren geworden. Wat een huiswerk voor ons! Om alles uit de weg te ruimen wat scheiding maakt en afstand schept tussen gelovigen. Om met elkaar eensgezind en volhardend te bidden. Wij behoeven niet meer tien dagen te wachten, want de Geest is gekomen en woont nog steeds in Zijn gemeente. Voor de Pinksterzegen en voor opwekking van de gemeente door de Heilige Geest zijn we niet gebonden aan de kerkelijke kalender. De Geest kan ons vandaag opnieuw vervullen, persoonlijk en gemeenschappelijk. Wat een aansporing om te bidden! Altijd bidden en niet verslappen!

Tekenen van Gods tegenwoordigheid
3. De Pinksteropwekking gaat gepaard met tekenen van Gods tegenwoordigheid. In Jeruzalem zijn dat het geluid van een stormwind en verdeelde tongen als van vuur. Geluid en vuur begeleiden de verschijning van God in de Bijbel. Het zijn tekenen van Zijn majesteit en heerlijkheid. Uit de geschiedenis van de opwekkingen blijkt, dat nieuwe uitstortingen van de Heilige Geest vaak gepaard gaan met bijzondere verschijnselen. Zij laten Gods heerlijkheid zien. Zij brengen mensen op de plaats, waar God hen hebben wil. Die tekenen hebben een dienend karakter. In Hand. 2 brengen ze mensen op de been (voor Petrus' prediking), tot verlegenheid en tot spot. Die tekenen hebben een beperkte taak. In Hand. 2 komen door de prediking drieduizend mensen tot geloof en bekering en niet door het geluid en het vuur. Wanneer wij verlangen naar en bidden om een geestelijk herleven dan moeten wij er rekening mee houden, dat God ook vandaag tekenen van Zijn tegenwoordigheid kan geven. Dat vraagt van ons openheid en voorzichtigheid. Het is voorgekomen, dat gelovigen om opwekking baden en wanneer God die gebeden verhoorde, dat de opwekking niet werd herkend. Het ging anders dan zij gedacht of verwacht hadden. God is de God van verrassingen. Opwekking door de Heilige Geest is altijd verrassend nieuw, opdat God alléén alle eer zal ontvangen!

Gaven van de Geest
4. De Pinksteropwekking betekent toerusting met de gaven van de Geest tot dienst. De honderdtwintig discipelen ontvangen de gave van het spreken in andere talen. Zij verkondigen de grote werken van God. Zij prijzen God. Tegelijk is deze gave van de Geest 'verbindingsmiddel' met Joodse volksgenoten en Jodengenoten; tot zegen van anderen. God spreekt hen aan in hun moedertaal. Zo dichtbij wil Hij komen. Petrus ontvangt de gaven van vrijmoedigheid en kracht om te getuigen van de Heere Jezus. Door de apostelen geschieden veel wonderen en tekenen. De kreupelgeborene aan de Schone Poort wordt genezen. Al deze gaven van de Geest staan in dienst van de voortgang van het Evangelie. Zij zijn geen doel in zichzelf. Het gaat niet om hen, die ze ontvangen en gebruiken, maar om hen, die erdoor gezegend worden. Bij geestelijke opwekking geeft God altijd kracht en vrijmoedigheid om van de Heere Jezus te getuigen. Ook geeft Hij vaak gaven van de Geest als gezondmaking, bevrijding, profetie, onderscheiding van geesten, spreken in andere talen, enz. God de Heilige Geest in Zijn Pinkstervolheid wil Zijn gaven uitdelen; welke gaven Hij wil, aan wie Hij wil en wanneer Hij wil. Al deze gaven zijn bedoeld als toerusting van Zijn gemeente; als wapens in de geestelijke strijd. De Heilige Geest wil ons leren om met Zijn gaven op een goede manier om te gaan; tot eer van God en tot zegen van anderen.

Tegenstand
5. De Pinksteropwekking ondervindt tegenstand van de duivel en tegenwerking van de godsdienstige leiders. Er klinkt spot: 'Zij zijn vol zoete wijn'. Petrus moet de menigte vermanen: 'Wordt behouden van dit verkeerd geslacht' (van Messiasverwerpers). Petrus en Johannes komen in de gevangenis terecht na de genezing van de kreupelgeborene. Ananias en Saffira proberen vrijgevigheid als gave van de Geest na te bootsen. Waar God Zijn kerk bouwt, daar bouwt satan zijn kapel. Daar moeten we op bedacht zijn. De kerkelijke leiding en de 'rechtzinnigheid' hebben zich vaak verzet tegen geestelijke opwekking. 'Die is niet nodig. Dat is overdreven.' Het werk van de Geest wordt snel uitgemaakt voor geestdrijverij. Zo wordt de Heilige Geest bedroefd en uitgedoofd. Zelf deelt men niet in de zegen en anderen worden verhinderd om in de zegen te delen. Openheid, wijsheid en voorzichtigheid zijn in een tijd van opwekking onmisbaar!

Opening van de Schriften
6. De Pinksteropwekking betekent opening van de Schriften. De Schriften van het Oude Verbond gaan voor Petrus open. Nu geldt niet langer: 'O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben!' (Lk. 24 : 55). Wat ontvangt Petrus inzicht in het werk van Israëls Messias vanuit het Oude Testament! In tijden van geestelijke opwekking geeft God verrassende ontdekkingen in de Heilige Schrift. Bij de Kerkhervorming was het de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen, bij de Nadere Reformatie het werk van de Heilige Geest en verwachting voor Israël, bij het Reveil de toekomstverwachting, enz. Het Woord van God, de Bijbel, is onuitputtelijk rijk en diep. Telkens komen er nieuwe schatten uit te voorschijn. De Heilige Geest eert de Schriften en opent de Schriften. Er is geen tegenstelling tussen Gods Geest en Woord, maar de hoogste eenheid. Daarom kunnen we nooit genoeg het Woord onderzoeken èn bidden om de verlichting door de Heilige Geest. Hij is de meest bekwame en gewillige Leraar!

Verdieping
7. De Pinksteropwekking betekent verdieping in de kennis van Christus' kruis en opstanding. Petrus preekt niet over de Heilige Geest, maar over de Heere Jezus, de gekruisigde en opgestane Heere. De Geest verheerlijkt de Heere Jezus. Hij plaatst Hem in het middelpunt en Hij houdt Hem in het middelpunt. Jezus alléén en geheel! Bij geestelijke opwekking wordt Christus verkondigd in Zijn volheid. De Christus der Schriften in gemeenschap met de Vader en de Heilige Geest. Er is eerherstel van de prediking. Deze vernieuwde prediking in de kracht van de Heilige Geest is tot rijke zegen; tot geestelijke doorbraak èn tot geloof en bekering. Vervulling met de Heilige Geest betekent een verdieping in de kennis van Christus' kruis en opstanding; diepere Godskennis, zelfkennis en kennis van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wie veel ontvangt, buigt diep.

Ontdekking en appèl
8. De Pinksterbeweging brengt ontdekkende en appèllerende prediking. Enerzijds ontdekt Petrus de grote heilsdaden van God in kruis en opstanding, hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest. Anderzijds ontdekt hij deze Joden en Jodengenoten aan hun Christusverwerping. Hij vermaant: 'Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!' De prediking is direct, op de man af (Hand. 2 : 36). Petrus predikt de bekering tot God, het geloof in de Heere Jezus en de vervulling met de Heilige Geest (Hand. 2 : 38). Zijn prediking is ook belofteprediking (Hand. 2 : 39). De mensen worden op God en Zijn beloften teruggeworpen en niet op zichzelf.

Oogst
9. De Pinksteropwekking betekent een grote oogst voor de Heere Jezus Christus. Drieduizend mensen komen tot geloof en bekering, laten zich dopen en volharden in de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden (Hand. 2 : 41, 42). Er is dagelijkse en blijvende gemeentegroei, tot eeuwig behoud (Hand. 2 : 47).

Samenleving
10. De Pinksteropwekking betekent een bloeiend gemeenteleven meteen uitstraling naar de samenleving (Hand. 2 : 42-46). Gemeenschapsleven, dienstbetoon en lofprijzing groeien en bloeien. Er ligt beslag op de omgeving.

Opdracht
Bovengenoemde punten zijn in mindere of meerdere mate herkenbaar bij geestelijke opwekking. Aan deze Bijbelse gegevens moeten we geestelijke opwekkingen toetsen. De bezinning op geestelijke opwekking is ontdekkend èn bemoedigend. We ontdekken wat we missen en we horen wat God geeft en doet. Hij is nog Dezelfde. Zijn hand is niet verkort om te helpen! We gaan naar opwekking door de Heilige Geest verlangen en erom bidden. Al biddend ontdekken we, dat we zelf het meest opwekking nodig hebben. Het is ook hier bidden èn werken. Ons leven onderzoeken voor Gods Aangezicht, ons dagelijks bekeren, onze zonden belijden en om vergeving vragen aan God èn aan de mensen. God geeft Zijn Heilige Geest aan hen, die Hem gehoorzaam zijn (Hand. 5 : 32). Het gaat om een heilig leven, toegewijd aan de Heere. Heilige Geest, doorwaai de hof van Uw gemeente, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn kwam en at zijn edele vruchten! (Hooglied 4 : 16).

M.D. Geuze, Noorden (Z-H)

Naschrift: Inleiding, gewijzigd en verkort, gehouden op de ringavond van jeugdverenigingen te Berkenwoude, 10 oktober 1992.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 mei 1993

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

Pinksteren als opwekking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 mei 1993

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

PDF Bekijken