Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Verslag van de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

op woensdag, 26 mei 1993 in De Schakel te Nijkerk

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

1. Opening
De voorzitter, ds. C. van den Bergh, heet allen hartelijk welkom en hoopt op een goede en gezegende dag.
Een bijzonder woord van welkom richt hij tot:

dr. G.H. van de Graaf en dr. J. Hoek, aanwezig namens het moderamen van de Generale Synode. De voorzitter dankt voor de open besprekingen, die er zijn geweest en hij feliciteert dr. Van de Graaf met diens eredoctoraat vanuit de Hongaarse Kerk;
ds. R. van de Berg en ds. W. Kats, aanwezig namens het Confessioneel Gereformeerd Beraad;
ds. D. van Heyst, aanwezig namens de Vrienden van Kohlbrugge;
ds. J. van der Steege en mr. T. Hulskamp, aanwezig namens de Confessionele Vereniging;
dhr. J. ten Berge, aanwezig namens de Stichting Hulp Oost-Europa;
mevr. M.H. Guyt-Guyt en mevr. G.A.B. Berkhof-Prins, aanwezig namens de Bond van Ned. Herv. Vrouwenverenigingen;
ds. J. Vroegindewey en ds. L. Wüllschleger, aanwezig namens de I.Z.B.;
ds. P. Koeman, aanwezig namens de G.Z.B.;
ds. J. van Wier, aanwezig namens de Bond van Ned. Herv. Mannenverenigingen;
ds. M.B. van de Akker, aanwezig namens de Bond van Ned. Herv. Zondagsschoolverenigingen;
ds. C. van Duyn, aanwezig namens de Herv. Geref. Jeugdbond.
De voorzitter laat vervolgens psalm 119 : 3 en 8 zingen en gaat voor in gebed. De schriftlezing is Efeze 4 : 1-16.
Zijn openingswoord draagt de titel: Hemelse roeping van de kerk op aarde (is reeds opgenomen in 'de Waarheidsvriend').

2. Jaarverslagen
a. Van de secretaris. Dit was reeds gepubliceerd in 'de Waarheidsvriend'. Na enkele opmerkingen wordt het jaarverslag in bespreking gegeven. Ds. P. Vermaat vraagt over een mogelijke terugtrekking uit het S.o.W.-overleg. Verder vraagt hij naar de eenheid inzake S.o.W. (Er zijn er, die er positief over spreken). Tenslotte nog een vraag over het C.O.G.G.
Ir. Van der Graaf beantwoordt de vragen betreffende S.o.W. De Raad van Deputaten weerspiegelt het geheel van de kerk.
Er is geen vrijmoedigheid ons eruit terug te trekken.
Er is een sterke eenheid in de visie op S.o.W. Uiteraard zijn er ook, die een wat andere visie hebben.
Met het deputaatschap van de Chr. Geref. Kerken zal na de zomer over het C.O.G.G. worden gesproken.
De voorzitter bedankt de secretaris voor de opstelling van het jaarverslag.

b. Van de penningmeester. Ir. Van der Waal geeft nog enkele verduidelijkingen over de rekening van baten en lasten en de kapitaalrekening over 1992.
Vanuit de vergadering worden geen vragen gesteld.

3. Verslag van de commissie tot nazien van de jaarrekening
De commissie wordt gevormd door de heren: Steur, Tieleman en Wesdorp. Dhr. Steur doet verslag van de bespreking met de penningmeester. Het financiële beleid is uitvoerig besproken. De financiële positie is gunstig. Voorgesteld wordt het voordelig saldo te besteden aan doelen, die passen in de doelstelling van de Geref. Bond. Verder vraagt dhr. Steur aan de vergadering om het aantal lezers van 'de Waarheidsvriend' te helpen uitbreiden.
Conclusie van de commissie: het bestuur heeft een verantwoord beleid gevoerd.
Met het voorstel om het bestuur en in het bijzonder de penningmeester te dechargeren, gaat de vergadering unaniem accoord. Ds. Van den Bergh bedankt de commissie, met name ir. Steur, die aftredend is en niet herkiesbaar. In deze vacature wordt dhr. R. Zevering, Lelystad, benoemd en als reserve dhr. Van Luyk uit Terneuzen.
Ds. Van den Bergh bedankt ook de penningmeester voor zijn vele en goede werk, dat hij het afgelopen verenigingsjaar verrichtte.

4. Bestuursverkiezing
a. Vac. ds. C. van den Bergh (herkiesbaar)
1. ds. C. van den Bergh, Noordwijk aan Zee;
2. ds. R.H. Kieskamp, Leerdam.
Uitslag: ds. C. van den Bergh 445 stemmen, ds. R.H. Kieskamp 8 stemmen, 1 blanco en 3 ongeldig.
b. Vac. ds. K. ten Klooster (herkiesbaar)
1. ds. K. ten Klooster, Putten;
2. ds. P. van der Kraan, Bleskensgraaf.
Uitslag: ds. K. ten Klooster 439 stemmen, ds. P. van der Kraan 13 stemmen, 1 blanco en 3 ongeldig.
De herkozen broeders nemen hun benoeming aan en bedanken de vergadering voor het in hen gestelde vertrouwen.
Ds. Van den Bergh geeft de praeses van de Synode, dr. Van de Graaf, de gelegenheid de vergadering toe te spreken.
Dr. Van de Graaf bedankt de voorzitter voor diens hartelijke welkomstwoorden. Hij vraagt de Geref. Bond om mee te denken en mee te bidden t.a.v. de beleidsprocessen, die gaande zijn. Hij gaat vervolgens nader in op het woord 'Geliefden', dat Petrus gebruikt. Tenslotte wenst hij ons toe om met allen, die de Heere roept, samen de goede strijd te strijden als geliefden in Christus.

5. Referaat van ir. Van der Graaf 'Wanneer kerkelijk bestuur een juk wordt'
(Is reeds opgenomen in 'de Waarheidsvriend').
De voorzitter bedankt ir. Van der Graaf voor hetgeen hij in zijn referaat ons geboden heeft.
Ds. Ten Klooster gaat voor in gebed.

6. Pauze
De middagvergadering wordt geopend door dr. Van Brummelen met het zingen van psalm 138 : 1 en 2 en gebed.
De voorzitter heet vervolgens prof. dr. C. Graafland en ds. Blenk van harte welkom.

7. Referaat van ds. C. Blenk over het thema 'Kerk in de stad – voorpost of voorbode?'
(Wordt opgenomen in 'de Waarheidsvriend).
De voorzitter bedankt ds. Blenk voor zijn indringend referaat.
Aan H.M. Koningin Beatrix wordt een telegram verzonden, waarin aanhankelijkheid wordt betuigd en Gods zegen haar wordt toegewenst. Er worden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen.

8. Bespreking van de gehouden referaten
Ds. Blenk beantwoordt enkele schriftelijke vragen over perforatie van classes en over hetgeen in de Domkerk plaatsvond i.v.m. de opmerking van mevr. Dales.
Over dit laatste werd ook nog een mondelinge vraag gesteld. Dr. Van Brummelen vraagt naar de oorzaak van het kwaad. Komt het van de Renaissance met de verheffing van de autonome mens? Ds. Blenk vindt dat inderdaad en licht het nader toe. We zitten met het 'faillissement van de Verlichting'.
Ir. Van der Graaf gaat nader in op vragen betreffende S.o.W.
Het neen van Putten heeft een duidelijke uitwerking gehad.
Ds. M.A. van de Berg, Groot-Ammers merkt op, dat we in onze kerk meer te maken hebben met een ambtenarenbestuur dan met een ambtelijk bestuur. Hoe moet dat veranderd worden?
Ir. Van der Graaf: Onze kerk is topzwaar. Decentralisatie is nodig, vooral naar de classes toe. Het geestelijk karakter van de Synode is minder geworden.

9. Rondvraag
Een vraag van Oosterbeek over steun uit het Steunfonds gemeenten wordt meegenomen.

10. Sluiting
De voorzitter spreekt zijn dank uit over de zeer goede jaarvergadering, die we met elkaar hebben gehad.
Laten we Pinksteren tegemoet gaan, biddend en smekend om de gave van de Heilige Geest.
Hij laat uit de Avondzang de verzen 4, 5, 6 en 7 zingen en sluit de vergadering met dankgebed.

R.J. van de Hoef

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juni 1993

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Verslag van de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juni 1993

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's