Bekijk het origineel

Troost

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Troost

Woorden van leven

3 minuten leestijd

I Troost is een straal licht in de duisternis van ^ ellende. Het klassieke woord 'vertroosting' ^ dat in de Statenvertaling veel meer ge-I bruikt wordt dan 'troost', heeft iets dynat misch aan zich. Troost is meer een gebeu-I ren dan een statisch gegeven. Het gaat om t wat een mens in moeite en ellende over-I komt als een verkwikkende bemoediging. I Het is dat wat hem kracht geeft en moed, I en hem weer doet hopen, dwars door alle ! nood en dood heen. Daarentegen is het I een uiting van uiterste ellende als er ge-^ klaagd moet worden dat er geen vertroos-S ters zijn: ik heb gewacht naar medelijden, I maar er is geen; en naar vertroosters, maar S heb ze niet gevonden' (Psalm 69 : 20). s De omstandigheden waarin de troost no-•1 dig is kunnen heel verschillend zijn. Uiter-S aard is er sprake van troost bij rouw om het I sterven van dierbaren. Vaak gaat het om de ^ bemoediging en versterking die nodig is in \ de moeiten die het leven in deze wereld, zo \ ver van het paradijs, met zich mee brengt. I Zo werd het bij de geboorte van Noach ten-I minste verwacht: Deze zal ons troosten f over ons werk, en over de smart onzer han-I den, vanwege het aardrijk, dat de HEERE i vervloekt heeft' (Gen. 5 : 29). Dit laatste \ wijst al aan dat er vooral ook troost nodig is I vanwege de treurigheid die alles te maken I heeft met de bittere werkelijkheid van de f zonde en het oordeel Gods.

I Van wie is troost te verwachten? Mensen I kunnen in hun medelijden en hartelijke bij-^ stand soms een hele troost zijn. Er wordt. I van Jozef, die voor zijn broeders zorgt, ge-I zegd: Zo troostte hij hen, en sprak naar f hun hart' (Gen. 50 : 21). Troosten is vol \ ontferming en bewogenheid de ander na-I bij zijn en ingaan op zijn smart door te spre-I ken naar het hart. Toch moest Job over zul-I ke troosters klagen: gij allen zijt moeilijke ^ vertroosters' (Job. 16 : 2). Al kunnen meni sen gebruikt worden, toch is er ten diepste I maar Eén Die echt kan troosten, de HEERE, ^ Die het met kracht zegt: Ik, Ik ben het, Die u troost' (Jesaja 51 : 12). Die troost is dat de HEERE van genade wil spreken, dat Hij zo naar het hart van Jeruzalem spreken wil van verzoening en vergeving. Zijn troost is het herstel van de verloren gemeenschap, de vreugde in het verdriet om de verdorvenheid van zonde en dood, de vreugde des heils, omdat Hij alles nieuw maakt. Hoe teer is ook het beeld uit Jesaja 66:13: Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten; ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden'. Daar heeft Hij in de volheid des tijds Zijn belofte vervuld en de Heiland, de 'Vertroosting Israels' gezonden Die gekomen is 'om alle treurigen te troosten'. En Christus heeft bij Zijn heengaan de Geest toegezegd, Die de 'Trooster' zijn zou, en Die na Pinksteren in de gemeente Zijn vertroostingen vermenigvuldigt.

In deze 'vertroosting in Christus' (Pil. 2:1) liggen gave en opgave opnieuw naadloos aan elkaar verbonden, zoals blijkt uit de apostolische lofprijzing: Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, en de God aller vertroosting; Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting, met welke wij zelven van God vertroost worden' (2 Kor. 1 : 3, 4).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juni 1993

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

Troost

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juni 1993

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

PDF Bekijken