Bekijk het origineel

Volg Mij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Volg Mij

6 minuten leestijd

'En na dezen ging Hij uit, en zag een tol lenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: olg Mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde Hem. En Levi richtte Hem een grote maaltijd aan in zijn huis; en er was een grote schare van tollenaren en van ande ren, die met hem aanzaten.' Lukas 5 : 27, 28 en 29

De Heere roept mensen. Hier een tollenaar en dat zegt heel wat. Hoe veracht was een tollenaar in Israël. In het spraakgebruik werden hoeren, tollenaren en zondaren in één adem genoemd. Zelfs de Heere Jezus spreekt bij de toepassing van de kerkelijke censuur. 'Hij zij u als de heiden en de tollenaar!' En toch ziet de Heere Jezus naar dezulken om. Levi zat, zo lezen we, nog in het tolhuis. Sommigen menen dat Levi al onder de bearbeiding van de Heilige Geest was, maar nog niet tot de beslissende keuze was gekomen. Dan zou Levi op Jezus' woord slechts verlost zijn van de besluiteloosheid. Gods Woord geeft daar echter geen enkele aanleiding toe. Integendeel, hij leefde midden in de wereld, midden in het tellen van zijn goudstapels. En zo kan het nog. De Heere roept nog uit de heggen en de steggen. Is het niet bemoedigend voor u, die zo vaak van uzelf denkt: voor mij kan het niet meer, ik doe de Heere zo dikwijls verdriet? Ach, de grootste der zondaren kan door de Heere behouden worden. 'Volg Mij', zo spreekt de Heere Jezus. Dat betekende voor Levi dat hij zijn zondig bedrijf moest verlaten. We kunnen wel als tollenaar geroepen worden, maar zullen het niet kunnen blijven. Wel als zondaar geroepen, maar dan achter Jezus aan. Achter Jezus, dat wil zeggen: achter een gehate en arme Jezus aan. Hoe moeilijk is die weg, want het is een weg waarop het eigen 'ik' moet sterven. Hoe is dat mogelijk dat Levi, dat een mens, die weg betreden wü? Wel, dat is enkel omdat 's Heeren roeping een krachtdadige roeping is. Kort en krachtig klinkt Zijn bevel: 'Volg Mij'. Heel persoonlijk. Machteloos staan wij vaak met onze woorden tegenover de mensen. Maar als de Heere spreekt tot het hart dan dringt het woord door. Ook nu spreekt de Heere tot u: 'Volg Mij'. Heel persoonlijk. En wat doet u? Levi volgde Jezus. Jezus zag ­hem — sprak tot hem — Levi stond op — volgde Hem. Korter kan het niet. Dat woord van de Zaligmaker liet hem niet los, werd hem te sterk en leidde hem door haar kracht achter Hem. Is het niet geweldig? Want in ons aller hart leeft van nature een ­dodelijke vijandschap tegen de Heere. Hebt u dat door genade al leren bekennen? Dan leren we alles van de Heere verwachten. O, wat is het groot als de Heere alle vijandschap en onwil verbreekt om zondaren te verbinden aan Zijn zalige dienst. Daar wist ook Jona van, toen hij naar Ninevé moest. Ook Jeremia spreekt dat de Heere hem te sterk geworden is en hem had overmocht. Gelukkig als de Heere ons te sterk is geworden, zodat we niet anders meer kunnen dan Hem volgen. Dan is het ook een gezegend volgen. Dan werpt het rijke vruchten af, dat kan niet anders. Al Christus' werken lopen uit op de verheerlijking van de Vader. Daarom zullen er vruchten komen. Als eerste vrucht van Jezus' roeping van Levi zieri we nederigheid. Genade maakt een mens klein voor God en mensen. Wanneer we deze geschiedenis uit Lukas vergelijken met die van Mattheüs (Levi), dan valt het op dat Mattheüs geen melding maakt van een grote maaltijd. Hij verzwijgt dus de dingen, waardoor anderen een te hoge dunk van hem zouden krijgen. Hij vertelt niet dat hij alles verlaten heeft. Al wat de schijn oproept tot eigen roem en eer bedekt hij zoveel mogelijk. Wat een les ook voor ons.

We zijn zulke eerrovers van God. Let u ook eens op de lijst van discipelen in Matthetis 10, Markus 3 en Lukas 6. In deze lijsten worden de discipelen twee aan twee genoemd. Markus en Lukas schrijven: 'Mattheüs en Thomas'. Maar Mattheüs laat Thomas voorop gaan. Opvallend, nietwaar! In die lijsten verzwijgen de andere evangelisten de afkomst van Mattheüs, maar hijzelf niet. Maar Mattheüs schaamt zich niet te roemen in Gods rijke ontferming, wanneer hij schrijft: 'Mattheüs, de tollenaar'. Genade maakt klein en houdt klein, opdat 's Heeren werk wordt groot gemaakt. Ook richt Levi een grote maaltijd voor Jezus aan, waarbij hij vooral tollenaren uitnodigt.

Levi had zelf de kracht van Jezus' woord ervaren en nu gunt hij dat ook zo aan z'n vroegere vrienden. Wie de genade des Heeren mocht ervaren, wordt gunnend, mededeelzaam. Dan gun je alle mensen wel de eeuwige zaligheid. Laat er toch iets van die ijver van Levi in ons zijn om mensen, die een onsterfelijke ziel hebben, Gods woord te doen horen. Nog één vrucht van het woord van Jezus tot Levi moet genoemd worden en dat is dat hij het apostelambt op zich mocht nemen. Bewust noem ik deze vrucht het laatst. Velen menen dat de belangrijkste vrucht van het geloof is dat we op een bijzondere wijze mogen arbeiden in Gods Koninkrijk, maar dat is niet waar. Het belangrijkste is dat we persoonlijk iets kennen van Levi's nederige gestalte en Levi's naastenliefde. Dan zijn we pas werkelijk in en voor Gods Koninkrijk bezig. Wat een wonder dat de Heere nog roept, ook nu nog. Dat de Heere nog trekt uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Levi had alles tegen, maar Jezus wilde hem gebruiken in Zijn dienst. En wij? En u? De Heere roept u. Waar is uw begeerte om de Heere te dienen? Waar is uw liefde tot de naaste? De één zal als een Levi geroepen worden in het tolhuis van de wereld, de ander wordt al van de jeugd toebereid tot 's Heeren dienst. Maar allen zullen de aardse dingen moeten loslaten om de Heere Jezus aan te han-

gen. Wordt dat kenmerk bij u al gevonden? Bent u al een volgeling van Christus Jezus? O, wat is uw leven dan rijk, als u door genade de keuze van het smalle pad hebt mogen maken. Wat een zaligheid is er dan voor u weggelegd. Of bent u als degenen die murmureren? Acht u zich te hoog voor tollenaren? Uw einde zal vreselijk zijn. De Heere Jezus roept u: 'Volg Mij'. De één uit het tolhuis, de ander uit de tempel van eigen vroomheid. Achter Jezus aan, in voor-en tegenspoed, jong of oud. Hij wil u leiden naar de eeuwige schaapskooi hierboven. Leg maar alles in Zijn handen, dan zal Zijn trouw beleefd worden. Ja, dan zult u, ondanks al uw zorgen en moeiten, met vrijmoedigheid mogen zingen:

'De Heer' is zo getrouw als sterk; Hij zal Zijn werk Voor mij volenden; '.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 februari 1994

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Volg Mij

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 februari 1994

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken