Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie

7 minuten leestijd

Gaat uit en aanschouwt, gij dochteren van Sion, de koning Salomo, met de kroon, waarmede hem zijn moeder kroonde op de dag zijner bruiloft, en de dag der vreugde zijns harten. (Hooglied 3: 11)

Het boek Hooglied bezingt de liefde tussen Christus en Zijn Bruidsgemeente.
In Hooglied 3 wordt vanaf vers 6 de bruiloftsstoet beschreven. De bruiloftsstoet trekt door de woestijn. Het doel van de reis is Jeruzalem. Als de stoet in Jeruzalem  gearriveerd is, roepen de herauten dat de inwoners van Jeruzalem ertoe op de Koning te aanschouwen. De gelovigen van het Oude Testament zagen uit naar de vervulling van Gods beloften. 'God had hen tot hun troost gemeld, hoe Zijn gena hen redden zou'. Gods onwrikbare trouw bleek bij de komst van de Heere Jezus Christus op de aarde. Zijn voorloper Johannes de Doper riep het volk op zich voor te bereiden op de komst van de Christus. Hij wees van zichzelf af naar de Heere Jezus Christus met de woorden: 'Ziet het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt'.
Dat de zonde der wereld wegneemt'. De komst van de Heere Jezus Christus op aarde ligt inmiddels ver achter ons. Na Zijn werk op aarde volbracht te hebben is Christus ten hemel gevaren. Vanuit de hemel regeert Christus over de wereld en vergadert Hij door de verkondiging van Zijn Woord en de werking van Zijn Geest Zijn Bruidsgemeente. De gezanten van Christus hebben de opdracht allen die onder het Woord komen op te roepen tot geloof en bekering. 'Gaat uit en aanschouwt, gij dochteren van Sion, de koning Salomo'.
Wilden de inwoners van Jeruzalem Salomo zien, dan moesten zij wel hun huizen veriaten. Om deel te krijgen aan Christus en al Zijn weldaden moeten we ons oude leven vaarwel zeggen. Om Christus te omhelzen moeten we de wereld loslaten.
Christus wil ons helemaal hebben. Velen houden met één hand de wereld vast en proberen met de andere hand Christus te omhelzen. Dat zal nooit lukken. De Bijbel noemt dat hinken op twee gedachten. Tot ons komt de oproep: 'O dochter, hoor en zie, en neig uw oren; verlaat, vergeet, wat u ooit kon bekoren'. Als de koningin ons dorp bezoekt, dan loopt het hele dorp uit.
Wanneer het Woord verkondigd wordt, krijgen we bij wijze van spreken bezoek van Christus, bezoek van de Koning der koningen. Sla dan ook geen kerkdienst over. In de kerk wordt ons Christus als de enige en volkomen Zaligmaker voor ogen geschilderd. Hebben we belang bij de verkondiging van het Woord? Is dat het geval, dan stempelt dat onze houding in de kerk.
We luisteren heilbegerig. Komen we naar de kerk om de stem van onze Liefste te horen? Velen doen er geen enkele moeite voor om de Heere Jezus Christus te aanschouwen. Zij beseffen de waarde niet van de parel van grote waarde. Hoe ligt dat bij u? Bent u reeds bekeerd tot de levende en waarachtige God, verwacht u Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, Die al de Zijnen verlost van de toekomende toom? Eenmaal komt Christus' weder. Dan wordt het Evangelie niet langer verkondigd. De roepstem tot geloof en bekering wordt dan niet meer gehoord. Bij Christus wederkomst is de scheiding definitief Al de Zijnen worden dan door Christus' herauten opgeroepen hun Bruidegom tegemoet te gaan om Hem te aanschouwen zoals Hij is. Mag u reeds weten dat u bij Christus' wederkomst in zal gaan in de vreugde uws Heeren?

Een ware gelovige kroont de Heere Jezus Christus. Christus is door Zijn Vader gekroond in Zijn lijden en sterven en meer nog in Zijn opstanding en hemelvaart. Op grond van Diens volbrachte werk bekleedde de Vader de Zoon met eer en heerlijkheid. De Vader is tevreden met het werk van Zijn Zoon. Zijn Zoon heeft de hitte van Zijn gramschap over de zonde geblust. Bent u nu ook tevreden met het werk van de Heere Jezus Christus? Dat is nu Christus kronen. Dan geeft u Hem de eer die Hem toekomt. U omhelst Hem als uw Zaligmaker. De wereld kan uw hart niet meer vervullen. U bent vastgelopen met een godsdienst van plichten, regels en verordeningen. U hebt geleerd, dat u de zaligheid niet kunt verdienen met het nakomen van regels en wetten. Door de wet van God bent u overtuigd van zonde en met een schuldverslagen hart hebt u de toevlucht genomen tot de Heere Jezus Christus. God leert Zijn kinderen in Christus' bloed te roemen. De leden van de Bruidsgemeente zingen: 'Gij hebt ons liefgehad en ons Gode gekocht met Uw bloed'
In Hooglied 3:11 lezen we over 'de dag zijner bruiloft en de dag der vreugde zijns harten'. Daarmee wordt gedoeld op de wedergeboorte als het beginpunt van het geestelijk leven. Door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest geeft een zondaar gehoor aan de prediking van het Evangelie en wordt hij door het ware geloof Christus ingelijfd. Weet u van dat geestelijke huwelijk? Toen Rebekka gevraagd werd of ze nog enige tijd in Paddan Aram wilde blijven of direct naar Kanaan vertrekken om Izak te zien, antwoordde zij: 'Ik zal trekken'. Zij kon niet wachten. Een christen gaat door de levend makende werking van Gods Geest Christus de hemelse Bruidegom tegemoet om Hem door het geloof te aanschouwen. Hij wacht niet af, maar hij verwacht. Hij blijft de HEERE verwachten en hoopt in al zijn klachten op Diens onfeilbaar Woord. Het is onmogelijk wederomgeboren te zijn zonder dat zelf te beseffen. God werkt door de Heilige Geest in de harten van de Zijnen en dat gaat niet aan het bewustzijn voorbij. Met de psalmist wordt beleden: 'Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot U Die heil kunt zenden; O HEER' aanschouw mijn smart'. Wanneer een zondaar door het geloof met Christus verenigd wordt, vervult blijdschap zijn hart. Blijdschap omdat er de zekerheid is, dat er heil is bij God. Wanneer God u bekleed heeft met Christus' gerechtigheid, mag u weten van een blijdschap en vrolijkheid in de Heere. Niet dat bij ons die blijdschap altijd even sterk gevoeld wordt. Bij ons gaat het in dit leven op en neer. Er is niet alleen blijdschap in het hart van de mens die door het geloof aan Christus verbonden wordt, er is ook blijdschap bij Christus zelf als een zondaar de toevlucht neemt tot Christus. In
Hooglied 3:11 wordt over de vreugde van Christus' hart gesproken.
Wanneer u weigert de toevlucht te nemen tot Christus, bedroeft u Hem. Dan weent Christus over u zoals Hij bij Zijn omwandeling op de aarde, weende over de inwoners van Jeruzalem. Laat dat al degenen, die zonder Christus en zonder hoop zijn tot inkeer bewegen. Al bent u zelf niet bewogen met het lot van uw ziel, Christus is het wel. Neemt u de toevlucht tot Christus, dan is er niet alleen blijdschap in uw ziel, maar ook blijdschap in de hemel. Blijdschap bij de engelen, blijdschap bij Christus zelf Daarom: 'gaat uit en aanschouwt, gij dochteren van Sion, de koning Salomo'.
U bent nog in het heden der genade. Christus komt weder. Wie weet hoe spoedig. Dan breekt voor al de Zijnen de eeuwige bruiloft aan. De Bruid zal zich verheugen in haar Bruidegom en de Bruidegom in Zijn Bruid. Wanneer Christus wederkomt, zal Hij niet langer wenen over degenen, die zich niet bekeerd hebben. In Spreuken 1 : 24 t/m 26 lezen we: 'Dewijl Ik geroepen heb en gijlieden geweigerd hebt. Mijn hand uitgestrekt heb en er niemand was, die opmerkte. En hebt al Mijn raad verworpen, en Mijn bestraffing niet gewild. Zo zal Ik ook in ulieder verderf lachen; Ik zal spotten, wanneer uw vreze komt'. Laat u daarom voor het te laat is bewegen tot het geloof in Christus.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 september 1994

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 september 1994

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken