Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Heilige Geest en de profetie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Heilige Geest en de profetie

12 minuten leestijd

Nadat vorig jaar ds. M. D. Geuze zijn inmiddels bekende 'Boodschap' had gegeven inzake het SoW-proces, zijn allerwegen pennen en tongen losgekomen. Ook in de kring van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond werd verderover deze zaak nagedacht, ook in samenspreking met ds. Geuze. Het leek de redactie van de Waarheidsvriend goed, in deze week voor Pinksteren, nog eens breder aandacht aan het thema profetie te schenken, door verschillende aspecten ervan, nader te beschouwen.Behalve ds. Geuze, geeft een viertal andere scribenten aandacht aan het thema, waarin eigen accenten en benaderingenmochten doorklinken.Red

Alomvattend

Het werk van God de Heilige Geest is alomvattend. De Geest neemt deel aan het werk van God de Vader in schepping en voorzienigheid. Hij neemt ook deel aan het werk van God de Zoon in Zijn menswording, toerusting, bediening, zelfofferande, opstanding en in de vergadering en toerusting van Zijn gemeente. God de Heilige Geest werkt in het bijzonder in Israël (Jes. 63 : 10,11,14) en in Christus' gemeente als Zijn tempel. Hij maakt gebruik van het werk van de Vader en van de Zoon en deelt dat toe aan zondaren (Joh. 16 :14,15). Zonder het werk van de Vader vindt de Geest als duif geen rustplaats voor het hol van haar voet (Gen. 8:9). Zonder het heilswerk van de Zoon kan de Heilige Geest niet wonen en werken in zondaren (vgl. Joh. 7 :38, 39). Wanneer we over 'de Heilige Geest en de profetie' nadenken, dienen we de Drieenige God en al Zijn heerlijke werken in het oog te houden! 

Bijbelse relatie
God de Heilige Geest en profetie zijn in de Bijbel nauw met elkaar verbonden. We lezen van de zeventig oudsten in de woestijn: 'En het geschiedde, wanneer de Geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer' (Num. 11: 25-29). Hetzelfde wordt van Bileam (Num. 24 : 2, 3), koning Saul (1 Sam. 10 en 19) en de leviet Jahaziël (2 Kron. 20: 14) gezegd. De profeet Joel voorzegt de uitstorting van de Heilige Geest met de gave van de profetie: 'En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien — dromen en gezichten (visioenen) zijn openbaringsmiddelen bij profetie —; ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten' (2 : 28, 29). Andere profeten spreken over de Heilige Geest en profetische verkondiging (Jes. 59 :21; 61:1-3; vgl. Lk. 4 :18-21; Micha 3 : 8; enz.) Ook in het Nieuwe Testament is er een nauw verband tussen de Heilige Geest en profetie. Zacharias wordt vervuld met de Heilige Geest en profeteert (Lk. 1 : 67-79; vgl. vs. 41-45). De Heere Jezus Zelf is 'gezalfd met de Heilige Geest en kracht' tot Zijn bediening onder Israël (Hand. 10:38,39). Petrus zegt op de Pinksterdag dat de bovengenoemde profetie van Joel in vervulling is gegaan. Óp en na Pinksteren is God de Heilige Geest bezig als de Geest van profetie (Hand. 4 : 8-12,31; 5 :1-11; 6 :10; 8 : 29; 9: 13-16; 10: 9-20; 11: 27-30; 13: 1, 2; enz.).Paulus noemt de gave van de profetie een 'openbaring', een manifestatie, van de Heilige Geest (1 Kor. 12 :7-10) en de bediening van profeet een hemelvaartsgeschenk van de Heere Jezus (Ef.4 : 8, 11-16). In het laatste Bijbelboek wordt de Heilige Geest 'de Geest der profetie' genoemd, Die van de Heere Jezus getuigt (Openb.l9 : 10). 

Wezen van de profetie
Volgens de Bijbel is profetie een openbaringsgebeuren. God maakt Zichzelf bekend. Zijn wil en Zijn plan. Hij doet dat op  een sterk directe manier door middel van ingeving (inspiratie). Dat wil niet zeggen, dat er geen bezinning of voorbereiding aan vooraf kan gaan. Maar er breekt een moment van openbaring aan. Zo'n moment wordt als bovennatuurlijk ervaren, als een ingrijpen van God. De Heere kan daarbij ook dromen (Mt. 1 :20; 2 :12,22; Hand. 2 : 17) en visioenen (Hand. 2 :17; 9 :10,12; 10 : 3,9-20; 11 :5; 16 :9; 18 :9; 26 :19; 2Kor. 12 : 1; Openbaring aan Johannes) gebruiken. Vele middelen staan Hem ten dienste — maar welke middelen Hij ook gebruikt — de uitkomst is, dat Hij Zichzelf openbaart. Hij maakt Zijn wil bekend met betrekking tot het verleden — de les van de geschiedenis —, het heden en de toekomst, opdat wij Zijn wil zullen doen. Zo groot is Zijn zorg voor ons. Hij wil niet dat wij in het duister ronddwalen, maar wandelen in het licht van Zijn aangezicht, Zijn weg zullen kennen en die zullen gaan. 

Gestalten van profetie
In de Bijbel komen drie verschillende gestalten van profetie voor. In de eerste plaats: de Schriftgeworden profetie. Paulus schrijft over het Oude Testament als 'de profetische Schriften' (Rom. 16: 26) en Petrus spreekt erover als 'het profetische Woord' (2 Petr.l : 19). De Openbaring aan Johannes wordt aangeduid als 'de woorden van de. profetie van dit boek' (22 :7,10,18,19; vgl. 1 :3).De Heere Jezus en Zijn apostelen hebben de Heilige Schrift als Schriftgeworden profetie aanvaard en geëerd. De Schrift kan niet gebroken worden (Joh. 10 :35), is van God ingegeven en heeft groot nut (2 Tim. 3 : 16, 17). Petrus stelt de zendbrieven van Paulus op dezelfde hoogte als 'de andere Schriften' (2 Petr.3 : 15,16). In de christelijke gemeente is de Schriftgeworden profetie in de Bijbel ontvangen en aanvaard als de enige bron en norm van geloven en handelen. Zij heeft deze fundamentele betekenis. Andere gestalten van profetie zullen nooit in strijd mogen zijn met het geschreven Woord van God. Integendeel, zij zullen altijd terugroepen 'tot de wet en tot de getuigenis! Zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben'; geen toekomst (Jes. 8 : 20). Vervolgens is er de profetie in mondelinge vorm als gave van de Heilige Geest, gegeven aan de gemeente. Mozes heeft om die gave gebeden (Num. 11:29). Joel heeft deze gave voorzegd (2 : 28,29) en Petrus heeft met verwondering deze gave gezien en gehoord (Hand. 2: 17, 18). De uitgestorte Heilige Geest is de Geest van de profetie (Joh. 16 : 13) en de Geest van openbaring (Ef 1 :17). Hij wil gelovigen in Zijn dienst nemen om door hen te profeteren. Zo wil de Heilige Geest Zich bekend maken en uiten (1 Kor. 12 : 7-10). ledere gelovige kan hiervoor gebruikt worden in de vrijheid van de Geest (1 Kor. 12 : 11). Profetieën, door gelovigen ontvangen en uitgesproken, moeten getoetst worden (1 Thess.5 :19-21). Zij mogen niet in strijd zijn met het geschreven Woord van God, dat door dezelfde Geest is ingegeven. Dit profeteren is tot opbouw (1 Kor. 14 : 3) en tot uitbreiding van de gemeente (1 Kor. 14 :24,25; vgl. Hand. 8 :29; 10 : 19, 20; 13 : 2). In de Bijbel is er nog een derde gestalte van profetie: de bediening of het ambt van profeet en profetes. Daar is Anna (Lk. 2 : 36). Daar zijn de profeten Agabus (Hand. 11 :28; 21 : 10,11), Judas en Silas (Hand. 15 :32) en enkele 'profeten en leraars' te Antiochie (Hand. 13:1). Zij zijn gaven en bedieningen van de ten hemel gevaren Christus (Ef.4 :8-11). De Heere Jezus Christus als de hoogste Profeet wil Zich door hen openbaren. Hij heeft ze in de bediening van profeet gesteld. Dat is hun roeping van Christuswege. Zij worden in het Nieuwe Testament als tweede naast de apostelen gesteld (1 Kor. 12 : 28, 29; Ef.4: 11; vgl. 2 : 20; Openb.l8 : 20). Samen met de andere bedieningen zijn ze gegeven tot opbouw en toerusting van de gemeente. Ieder heeft zijn eigen plaats en taak. De bediening van profeet kon boven-plaatselijk zijn, evenals die van apostel en evangelist. De profeten trokken rond (Hand. 11 :27; 15 :30-34; 21 : 10). Zij waren echter ook in plaatselijke gemeenten werkzaam (Hand. 13: 1; 1 Kor. 14: 29-32). 

Werkzaamheid van de Geest
Hoe is God de Heilige Geest nu werkzaam in profetie? Hij is de Eerste in de profetie; de grote Initiatiefnemer. Hij wil Zich door de gave van profetie en de bediening van profeet openbaren. 'Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken'(2 Petr 1: 21). De Heilige Geest legt beslag op iemand om te profeteren. Hij roept tot de bediening van profeet of profetes. Het begin van alle ware profetie is de Heilige Geest van God. Maar ook het profeteren zelf is Zijn werk. Hij geeft visioenen en dromen. Hij spreekt in en tot degene, die profeteert. De Geest neemt de mens daarbij in dienst zoals God hem geschapen heeft en zoals hij zich ontwikkeld heeft; met gaven vanuit Zijn schepping (natuurlijke gaven) en met gaven vanuit Zijn herschepping (genadegaven ontvangen in en na de wedergeboorte). Zo is elke profetie gekleurd door degene die haar ontvangen en verwoord heeft en door de situatie waarin de ontvanger verkeert. Precies zoals bij de verschillende Bijbelschrijvers. Het natuurlijke wordt door de Heilige Geest in dienst genomen, geheiligd. De werkzaamheid van de Heilige Geest bij profetie wordt genoemd: Gods woorden in de mond leggen (Jes. 51 : 16), door God ingegeven (letterlijk 'door God uitgeademd') (2 Tim. 3:16), door de Geest gedreven (2 Petr. 1 :21),enz. De tussenpersonen daarbij zijn in de eerste plaats ontvangers (passief). Zij zijn en blijven helemaal afhankelijk van het werk van de Geest. Dit geldt ook bij het uitspreken, opschrijven en uitleggen van profetie (b.v. van dromen en visioenen). Ook voor het ontvangen, toetsen en gehoorzamen van een profetie is de Heilige Geest onmisbaar (1 Kor. 2 : 14, 15). Daarom heeft de gemeente 'de zalving van de Heilige' (1 Joh. 2 :20,27) en de gave van de onderscheidingen der geesten (1 Kor. 12 : 10) ontvangen. Beiden dienen gebruikt te worden, want er is ook valse profetie; niet uit God, maar uit de mens zelf óf uit de duivel. Ware profetie — hoe vermanend ook — zal altijd overeenkomstig het geschreven Woord van God zijn, dat ingegeven is door de Heilige Geest Die Zichzelf niet tegenspreekt. Verder zal profetie de Heere Jezus Christus verheerlijken, want dat is het lievelingswerk van de Geest. Profetie is tot opbouw van de gemeente en tot redding van Gods wereld. 

Onderscheid
Bovengenoemde gestalten van profetie hebben veel overeenkomstigs. Toch is er een groot onderscheid tussen de Schriftgeworden profetie in de Bijbel enerzijds en de gave van profetie en de bediening van profeet in de christelijke gemeente anderzijds. Eerstgenoemde is volledig betrouwbaar. Nergens worden we opgeroepen om
de Schriftgeworden profetie te toetsen. Bovendien, de Schriftprofeten staan boven de gemeente als organen van Gods heilsopenbaring. Nieuwtestamentische gelovigen worden echter door de Geest geleid (Rom.8 :14) en geroepen om de profetieën te toetsen en de geesten te beproeven. Profetie in de christelijke gemeente heeft ten opzichte van de Schriftgeworden profetie in de Bijbel een toepassend en bevestigend karakter.
Het is een extra geschenk; een genadegave. Voor onderwijs en leiding zijn we allereerst en allermeest aangewezen op de Bijbel als het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God en op de inwonende Heilige
Geest, Die altijd leidt overeenkomstig het geschreven Woord — wij mogen de Geest en het Woord niet beledigen — en daarna op de gaven en bedieningen (ambten) van de Geest, onder meer die van profetie en profeet, ter ondersteuning en bevestiging. Wij mogen laatstgenoemde gaven en bedieningen noch overschatten noch onderschatten. Laten we ze dankbaar, gelovig en biddend gebruiken! Laten we er bijbels, pastoraal en kerkelijk (als lichaam van Christus, als gemeenschap der heiligen) mee omgaan! Wat heeft de Heere God voor Zijn gemeente vele en goede voorzieningen getroffen. Hij zorgt als Vader!

Nood van de tijd
De tekenen der tijden worden al talrijker en heviger. Zij wijzen op de spoedige komst van de Heere Jezus om Zijn Koninkrijk voor Israël en de volkeren op te richten. Heeft Hij niet gewaarschuwd voor grote verleiding (Mt. 24 : 4, 5) en voor het opstaan van veel valse profeten (Mt. 24 :11, 24)? Wat hebben wij in deze eindtijd de tweeling-gaven van profetie en onderscheiding der geesten nodig! Daarbij komen nog brandende vraagstukken in kerk en samenleving, die om een 'woord van God nu' vragen. Schreeuwt onze tijd niet om ware profetie: profetische prediking, de gave van de profetie en de bediening van profeet met daarbij de gave van de onderscheiding der geesten? Laten wij daarom eendrachtig en volhardend de Schriften onderzoeken ten aanzien van de gaven van de Geest tot toerusting van de gemeente en om die gaven bidden! Bij de gave van de profetie gaat het niet om de gelovige noch om de profeet, maar om de openbaring en de verheerlijking van de Heere Jezus Christus, de hoogste Profeet!
'Het getuigenis van Jezus is de Geest der profetie' (Openb.19 : 10).

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1995

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

De Heilige Geest en de profetie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1995

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken