Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de 92e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de 92e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Woensdag 27 mei 1998 in 'De Schakel' te Nijkerk

9 minuten leestijd

Opening

De voorzitter, dr. A. van Brummelen, opent de vergadering met het laten zingen van Psalm 119 : 22 en 23. Hij leest Efeze 4 : 1-16 en gaat voor in gebed. Dr. A. van Brummelen heet iedereen welkom. Met name wordt genoemd: Ds. B. J. van Vreeswijk, dr. B. Plaisier en mevr. mr. T. M. Willemze, namens het moderamen van de generale synode; ds. C. van Duijn, namens de Herv. Geref. Jeugdbond; ds. J. van Oostende en ds. H. F. Klok, namens de Geref. Zendingsbond; mevr. M. H. Guyt-Guyt, mevr. M. Jongeneel en mevr. N. 't Jong, namens de Bond van Ned. Herv. Vrouwenverenigingen; ds. A. D. Goijert, namens de Bond van Ned. Herv. Mannenverenigingen; ds. M. B. van den Akker, namens de Bond van Ned. Herv. Zondagsscholen; mevr. T. A. Veldhuizen namens de Herv. Predikantsvrouwenconcio; mr. drs. Hulskamp namens het bestuur van de Confessionele Vereniging; drs. D. C. Hellinga en drs. J. L. Posthumus namens de Vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad; ds. H. J. de Bie namens de Theologische Hogeschool vanwege de Gereformeerde Bond. Later werd doorgegeven dat de Herv. Bond voor Inw. Zending aanwezig was in de personen van dr. P. J. Visser, ds. D. Ph. C. Looijen en ds. G. J. van Steeg.

Dr. Van Brummelen spreekt hierna zijn openingswoord uit. De titel luidt: 'Wind van leer'. Zijn openingswoord is vermeld in de Waarheidsvriend van donderdag 28 mei 1998.

Jaarverslagen

a. Van de secretaris
In de Waarheids vriend van donderdag 21 mei 1998 staat een uitvoerig verslag van de werkzaamheden van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond over de periode mei 1997 tot met 1998. De secretaris vestigt daarom de aandacht op zaken die opvallen of nieuw zijn. Hij noemt bij de leden van de commissie die het hoofdbestuur van advies moet dienen over de vraag of er wel of niet een gereviseerde Statenvertaling moet komen, de naam van prof. dr. A. de Reuver. Ook wijst hij op een kerkhistorische commissie. Het hoofdbestuur heeft allang een kerkhistorische commissie ingesteld o.l.v. ds. C. Blenk, die i.v.m. SoW nagaat hoe Calvijn en de Nederlandse kerk dachten over de kerk, m.n. over de verhouding van verbond en belijdenis. De kerkhistorici drs. M. A. van den Berg (Groot-Ammers), prof. dr. C. Graafland, dr. W. J. op 't Hof, prof. dr. A. de Reuver en dr. W Verboom, hebben zitting in deze commissie. Een ontwerp van dr. Op 't Hof ligt voor, geamendeerd door de anderen. De commissie vergadert in grote broederschap.

De Heere werd gedankt voor de kracht die dr. ir. J. van der Graaf ontving. Hij staat als spits van onze organisatie aan het front van het kerkelijk leven om als een haantjede-voorste te reageren op voorliggende zaken. De secretaris sprak namens het hoofdbestuur erkentelijkheid uit aan de dames van het bureau van de Gereformeerde Bond. Zij hebben accuraat en vol ijver hun werkzaamheden verricht. Hij eindigt het jaarverslag met Jesaja 48 : 17: Alzo zegt de HEERE, UW Verlosser, de Heilige Israels: k ben de HEERE, Uw God, Die u leert, wat nut is. Die u leidt op den weg, dien gij gaan moet'.

De voorzitter dankt de secretaris voor het werk aan het jaarverslag en geeft gelegenheid tot het stellen van vragen. Ds. M. A. van den Berg vraagt zich af of de reactie van de Gereformeerde Bond op de paasbrief van de triosynode wel helder genoeg is geweest.

Ds. P. V. d. Kraan stelt voor dat het hoofdbestuur, dat gebruikt maakt van een advies van een commissie die de problematiek rondom de Statenvertaling bestudeert, rekening houdt met de gemeente.

De heer K. A. Gort wil graag dat dhr. C. Bregman uit deze commissie aangeduid wordt als neerlandicus.

b. Van de penningmeester
De penningmeester legt duidelijk uit waarom we dit jaar financieel een negatieve uitslag hebben. Dit heeft te maken met een lager bedrag aan inkomsten uit legaten en erfenissen.

Anderzijds was er een forse éénmalige last voor verbetering met terugwerkende kracht van de pensioenvoorziening van de algemeen secretaris. Er is nooit een bijstelling geweest i.v.m. de salarisontwikkeling. De penningmeester verklaart dat de inkomsten een stabiel element vertonen, terwijl de uitgaven zijn gestegen. Van een terugval van inkomsten uit de gemeenten is geen sprake. De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn financiële arbeid. Hierna was er gelegenheid om te reageren op het jaar verslag van de penning­ meester.

Dhr. Heijboer vermoedt dat een aantal leden niet op tijd hun contributie betaalt. De penningmeester geeft toe dat er sprake is van een aantal laatbetalers. Dhr. Heijboer informeert waar de rente wordt geboekt. Verder doet hij het verzoek de getallen overzichtelijker op te stellen. Volgens Heijboer was er een verschil tussen de informatie die hij thuis ontving en het overzicht van de penningmeester. Zijn laatste vraag betrof de koersen van de effecten. De penningmeester gaf op al zijn vragen een bevredigend antwoord.

Dhr. K. A. Gort wees op het steunfonds voor de gemeenten. Deze commissie is de gemeenten graag van dienst. Ook in het geven van adviezen.

Commissie tot nazien van de jaarrekening

Dhr. Bakker brengt namens de commissie verslag uit (zie elders in dit nummer). In de commissie hebben ook zitting de heren Van Leusen en Van Lunteren. Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond te dechargeren van het door haar penningmeester gevoerde beleid over het jaar 1997. De vergadering gaat unaniem akkoord. Dhr. Bakker treedt uit de Commissie. Hij wordt door de voorzitter bedankt voor zijn taak. Dhr. Vis uit Dordrecht neemt zijn plaats in.

Boodschap aan de koningin

Dr. ir. J. van der Graaf leest een boodschap voor die de vergadering zendt aan H.M. Koningin Beatrix. Na het voorlezen zingen we de twee bekende coupletten van het Wilhelmus.

Groet van de synode

Ds. B. J. van Vreeswijk brengt namens het moderamen van onze synode een groet over. Hij richt zich allereerst tot de scheidende voorzitter en wijst daarna de nieuwe voorzitter veel licht en wijsheid van Boven toe (zie voor de toespraak van ds. Van Vreeswijk elders in dit nummer).

Referaat dr. ir. J. van der Graaf

Dit referaat is opgenomen in de Waarheidsvriend van donderdag 28 mei 1998. De voorzitter bedankt dr. ir. Van der Graaf voor zijn lezing. Voordat de voorzitter de morgenvergadering sluit met gebed, krijgt de secretaris het woord.

Andere invulling

Hij maakt bekend dat het hoofdbestuur besloten heeft aan de middagvergadering een andere invulling te geven. Er is geen referaat. Het thema van dr. ir. J. van der Graaf was daarom breed geformuleerd. Het hoofdbestuur wil de vergadering ruim gelegenheid geven voor de bespreking van het referaat en bespreking van de kerkelijke situatie in het algemeen. Zij stelt een open en onbevangen gedachtewisseling met de vergadering op prijs. Er is een forum, bestaande uit dr. ir. J. van der Graaf, ds. G. D. Kamphuis en ds. R. H. Kieskamp. De secretaris leidt het forum.

Uitslag stemming bestuursverkiezing

a. Vacature ds. J. Maasland
ds. H. J. Lam 305 stemmen
ds. J. J. Verhaar 264 stemmen
b. Uitbreiding bestuur
ds. H. van Ginkel 333 stemmen
ds. W. Meijer 231 stemmen
Ds. H. J. Lam neemt zijn benoeming aan.
Ds. H. van Ginkel die niet op de vergadering aanwezig is, heeft te kennen gegeven als hij gekozen zou worden, de benoeming te aanvaarden.

Forum

In de middagvergadering is veel tijd besteed aan het gesprek tussen vertegenwoordigers van het hoofdbestuur en de vergadering. Dit gesprek verliep in een goede sfeer. Drs. P. J. Vergunst heeft van dit gesprek een verslag gemaakt, omdat de secretaris voorzitter van het forum was (zie voor dit verslag elders in dit blad).

Afscheid

De vergadering nam afscheid van ds. J. Maasland. Dr. Van Brummelen sprak hem toe. De voorzitter bedankte ds. Maasland voor zijn inbreng als bestuurslid en voor het verzorgen van de rubriek 'Uit de pers' in de Waarheidsvriend. Ds. Maasland kwam in 1974 in het hoofdbestuur. Hij blijft wel zijn werk als schrijver in de Waarheidsvriend voortzetten. Na het afscheid van ds. Maasland volgde het afscheid van dr. Van Brummelen als voorzitter van de Gereformeerde Bond. Ds. G. D. Kamphuis zei dat dr. Van Brummelen zijn taak op een originele manier heeft verricht. Talrijk waren de citaten van dichters en geleerde mannen. Op vergaderingen waren de openingswoorden van Van Brummelen diep en breed. Ds. Kamphuis kwam tot de conclusie dat de leden van de Gereformeerde Bond een deftige voorzitter kwijtraakten. Namens bestuur en leden werd dr. Van Brummelen hartelijk bedankt. Dr. Van Brummelen blijft nog een jaar deel uitmaken van het hoofdbestuur. Als blijk van waardering werd aan ds. Maasland en dr. Van Brummelen 'iets' overhandigd.

Nieuwe voorzitter

Ds. G. D. Kamphuis sprak als nieuwe voorzitter een kort woord. Hij zal de komende jaren met 'knikkende knieën en bevende handen' leiding geven aan de Gereformeerde Bond. De situatie is moeilijk, omdat onze beweging door moeite en zorgen gaat.

Slotwoord

Ds. H. Visser uit Katwijk sprak het slotwoord. Uitgangspunt was Psalm 96 vers 10. De Heere regeert. Psalm 96 nodigt ons uit ons geloof en vertrouwen op de Heere te stellen (dit slotwoord vindt u elders in dit blad). Ds. Visser liet uit het gebed des Heeren de verzen 3 en 9 zingen:

Uw koninkrijk koom' toch, o Heer!
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord,
En d' aarde met Uw vrees vervuld,
totdat G' Uw rijk volmaken zult.

Want Uw is 't koninkrijk, o Heer,
Uw is de kracht. Uw is al d' eer.
U, die ons helpen wilt en kunt,
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt,
die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.

Na het zingen van deze indrukwekkende verzen gaat ds. Visser voor in dankgebed. Toen was de 92e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond voorbij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 juni 1998

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

Verslag van de 92e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 juni 1998

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

PDF Bekijken