Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de 95e jaarvergadering  van de Gereformeerde Bond

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de 95e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

8 minuten leestijd

OP WOENSDAG 3 O MEI 2001 IN 'DE SCHAKEL' TE NlJKERK

Opening

De voorzitter opent de vergadering met het laten zingen van Psalm 77 de verzen 6 en 7. Hij leest Openbaring 2 : 1-7 en gaat voor in gebed. Ds. G. D. Kamphuis heet iedereen welkom. In het bijzonder diegenen die een bepaalde instantie vertegenwoordigen. Aanwezig zijn: ds. A. W. van der Plas ('s middags) en drs. J. van Heijst ('s morgens) namens het moderamen van de hervormde synode, ds. J. W. DofF('s middags), namens de trio synode, ds. W. Chr. Hovius en ds. J. van Oostende namens de Gereformeerde Zendingsbond, ds. D. Ph. C. Looijen, namens de Herv. Bond voor Inw. Zending, dhr. A. van 't Zelfde, namens de HGJB, ds. H. Visser en ds. W. Westland, namens de Bond van Ned. Herv. Mannenverenigingen, mevr. M. H. Guyt-Guyt, namens de Bond van Ned. Herv. Vrouwenverenigingen, ds. J. de Jong, namens de Bond van Ned. Herv. Zondagsscholen, dhr. J. Dekker, dr. P. Vermeer, dr. J. Hoek, namens de Theologische Hogeschool vanwege GB, ds. J. J. Verhaar, namens Stichting Hulp Oost Europa, dr.J. Broekhuis, namens Contact Emeriti Predikanten en Predikantsweduwen, ds. J. ter Steege, namens de Confessionele Vereniging, ds. D. C. Hellinga en ds. L. J. Posthumus, namens het Confessioneel Gereformeerd Beraad, ds. H. j. Lam en mevr. G. M. van Ommen-Middelkoop, namens de stichting 'Vrienden'van dr. H.

F. Kohlbrugge'.

Ds. G. D. Kamphuis spreekt hierna zijn openingswoord uit. Hij spreekt naar aanleiding van Openbaring 2:1-5, de brief van Christus aan de gemeente van Efeze (zie voor dit openingswoord elders in dit nummer).

Jaarverslag secretaris

De secretaris geeft een kort algemeen overzicht van de werkzaamheden van het hoofdbestuur aangaande de periode 1 mei 2000 tot 1 mei 2001. Vooral noemt hij nieuwe initiatieven. Het hoofdbestuur heeft een gesprek gehad met het bestuur van de Theologische Faculteit in Leiden om te komen tot een nieuwe invulling van de bijzondere leerstoel vanwege de Gereformeerde Bond. Er is een aanvraag voor de leerstoel ingediend. Er zal een publicatie op theologisch niveau verschijnen waarin de kernen van het gereformeerd belijden centraal staan met aandacht voor de doorvertaling van de Reformatie inzake de boodschap van zonde en genade naar deze eeuw. Tevens is er een opzet van een reeks voor gemeenteleden met het oog op de toerusting van een komende generatie. Deze reeks hangt samen met de genoemde theologische studies. Een commissie uit het hoofdbestuur heeft nagedacht over de thematiek van de Vinexlocaties. De commissie zal een bezinningsbijeenkomst houden voor kerkenraden en evangelisatiecommissies met het oog op hun taak in deze gebieden. Het doel is de hervormd-gereformeerde kerkenraden te wijzen op de roeping ten aanzien van deze locaties. Er is een adviescommissie ingesteld met betrekking tot herziening van de Statenvertaling. Voorzitter van deze commissie is ir. L. van der Waal. Hoewel het jaarverslag loopt tot 1 mei 2001 geeft de secretaris enkele aanvullingen, die in het volgend jaarverslag worden vastgelegd. Hij vermeldt het overlijden van ds. P. van Bergen Bravenboer en de namen van ds. T. Cammeraat uit Krabbendijke en ds. H. Veldhuizen uit Huizen. Ds. Cammeraat ging met emeritaat en ds. Veldhuizen ging met vervroegd emeritaat. Ten slotte brengt hij het boek 'Overdenkingen in stilte' onder de aandacht van de aanwezigen. Dit boek is een selectie van artikelen van dr. A. van Brummelen. Enkele specifieke momenten uitzijn geestelijke en theologische nalatenschap zijn hiermee vastgelegd.

Informatie n.a.v. het jaarverslag

Dhr. Vis uit Dordrecht wil weten hoe het hoofdbestuur staat tegenover de gedachte die het hervormde moderamenlid J. van Heijst onlangs uitsprak. (Het voorstel van Van Heijst is: een kerk met een hervormde, een gereformeerde, een lutherse en SoW-pijler als groeimodel.) De voorzitter herhaalt zijn pleidooi voor uitstel van de fusie om een moment van bezinning in te lassen. Dit om een breuk te voorkomen.

Dhr. Molenaar uit Bleskensgraaf

spreekt zijn zorg uit over het proefschrift waarop dr. H. de Leede onlangs promoveerde. Hij informeert of iemand die zulke dingen schrijft wel tot de hervormd-gereformeerde richting is te rekenen. De secretaris antwoordt dat dr. W. Verboom al tijdens de promotie met dr. De Leede in gesprek is geweest. Er volgt een voortgaand gesprek met hem. Ook het theologisch tijdschrift Theologia Reformata zal er aandacht aan besteden. Dhr. Molenaar stelt ook aan de orde dat er slechts een gering aantal kandidaten wordt beroepen, terwijl er gemeenten zijn die een lange tijd wachten voordat zij een beroep uitbrengen. Hij roept oude predikanten op om jonge mensen de ruimte te geven. Ds. G. D. Kamphuis zegt dat het hoofdbestuur werkt aan een brochure over het beroepingswerk in hervormd-gereformeerde gemeenten. Dhr. Van Bart uit Leusden gaat in op de herziening van de Statenvertaling. Hij vraagt of het niet beter is om te wachten totdat in 2004 de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is voltooid. Hij is bang dat de invloed van de supervisoren uit eigen kring hierdoor wordt beperkt. De algemeen secretaris wijst op de betrokkenheid van het hoofdbestuur bij de NBV. Hij ziet uit naar de proefvertaling van de Romeinenbrief. Maar hij is teleurgesteld omdat veel amendementen van supervisor dr. M. Paul niet overgenomen zijn. Dhr. Gort uit Putten heeft kritiek op het vrijgeven van de hertaalde formulieren. Hij vindt het niet goed dat het hoofdbestuur de formulieren aan de gemeenten heeft gegeven, om ze te beproeven. Dit geeft volgens hem verwarring, omdat niet elke gemeente de formulieren beproeft. De algemeen secretaris merkt op dat de verwarring er al was, doordat in diverse gemeenten eigen bewerkingen werden gebruikt.

Jaarverslag penningmeester

Het eerste jaar als penningmeester was volgens de eigen woorden van ing. C. van der Louw best spannend. Zeker als je weet dat er een tekort begroot is. Dit is niet bemoedigend. Een penningmeester werkt graag met een sluitende begroting. Ing. C. van der Louw heeft het als een wonder ervaren dat er op 2g december een erfenis binnenkwam, waardoor het tekort opeens veranderde in een positief resultaat. Na zijn verslag werden enkele vragen gesteld over het studiesecretariaat en over Theologia Reformata. Het bedrag voor het studiesecretariaat is voor 2001 hoger omdat dit voor heel het jaar geldt. In het jaar 2000 was dit niet het geval. Verder is het de bedoeling Theologia Reformata winstgevend te maken. Na de beantwoording van de vragen leest de penningmeester de accountantsverklaring voor. Wanneer de voorzitter vraagt het hoofdbestuur te dechargeren van het door de penningmeester over 2000 gevoerde financieel beleid, gaat de vergadering unaniem akkoord.

Motie

Dhr. P. J. Blok uit Ameide probeert met een motie gedaan te krijgen dat de Gereformeerde Bond geen ambtsdragersvergaderingen zal organiseren. Dat mag alleen de kerk doen. Het hoofdbestuur stelt voor de motie niet in behandeling te geven. De vergadering gaat daarmee unaniem en zonder discussie akkoord.

Telegram aan de Koningin

De algemeen secretaris leest een boodschap voor die de vergadering zendt aan H.M. Koningin Beatrix. Na het voorlezen zingen we twee coupletten van het Wilhelmus.

Inleiding drs. P. J. Vergunst

De titel van de inleiding van de algemeen secretaris is: 'IJkpunten van identiteit: over het leven van de christelijke gemeente' (zie voor dit referaat elders in dit nummer). Hij spreekt voor het eerst op een jaarvergadering en legt de klemtoon op de eendracht en de eenheid van de gemeente.

Aan het eind van de morgenvergadering vraagt de secretaris een zegen voor de maaltijd. Ds. R. H. Kieskamp opent de middagvergadering. Hij laat zingen uit Psalm 119 de verzen 3 en 88 en leest enkele verzen uit het slot van Psalm 119.

Uitslag stemming bestuursverkiezing

a. Vacature ds. J. Harteman ds. J. Harteman 316 stemmen ds. R. W. de Koeijer 22 stemmen

b. Vacature ds. R. H. Kieskamp ds. R. H. Kieskamp 316 stemmen ds. J. P. J. Voets 22 stemmen Ds.J. Harteman en ds. R. H. Kieskamp zeggen tijdens de vergadering hun herbenoeming te accepteren.

. Groet van de synode

Ds. A. W. van der Plas, voorzitter van de hervormde generale synode, brengt namens het moderamen een groet over (zie voor zijn toespraak elders in dit nummer).

Bespreking van de inleiding

Iemand heeft schriftelijk twee vragen ingediend. Ze gaan over de liefde tot de kerk en over de eenheid in Christus. Met name over de praktijk. De algemeen secretaris zegt dat het gaat om de naam van Christus. Zijn naam verbindt aan elkaar. We hebben de opdracht om elkaar te zoeken en het gesprek aan te gaan.

Rondvraag

In de rondvraag wordt geïnformeerd of het hoofdbestuur nog komt met een bundel bijbelliederen. De voorzitter meldt dat het hoofdbestuur niet komt met een bundel bijbelliederen als vervolg op de brochure 'Zingen naar de Schriften'. Wel bezint de commissie voor het Geestelijk Lied zich op de vraag of er een bundel moet komen. Prof. dr. A. de Reuver geeft aan de preekbeurtenregelaars het advies om niet voor september te bellen, want dan kunnen de predikanten ook geen beurten weggeven.

Afsluitend referaat

Ds. H. Russcher spreekt aan het slot van de dag een referaat uit over het thema: 'Wij zijn hier vreemde gasten: over de christelijke vreemdelingschap' (zijn referaat komt nog in de Waarheidsvriend).

Na zijn referaat bedankt de voorzitter de regelingscommissie. De broeders Arendhorst en Van de Horst zitten al jaren in deze commissie. Ds. H. van Ginkel sluit de vergadering. Hij geeft op Psalm 84 de verzen 1 en 2 en na het lezen van Johannes 14 de verzen 1-6, gaat hij voor in dankgebed.

J. HARTEMAN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juni 2001

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Verslag van de 95e jaarvergadering  van de Gereformeerde Bond

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juni 2001

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken