Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het huwelijk onopgeefbaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het huwelijk onopgeefbaar

SCHAKEL IN DE KETEN DER GESLACHTEN

7 minuten leestijd

Het huwelijk in de branding. Dat mogen we wel zeggen. In hetzelfde jaar dat de paarse regering het mogelijk maakte dat tu; ee mensen uan hetzelfde geslacht voor de ambtenaar van de burgerlijke stand konden verschijnen om tot een 'huwelijk' te komen - bewust blijuen wij aanhalingstekens plaatsen - aanvaardde de triosynode in tweede lezing de tekst uan ordinantie 5 artikel 4, lid 1. Onze samenleuin^ raakt los uan haar wortels, onze kerk geraakt in steeds grotere verwarring.

De afkalving van christelijke waarden is in de twee kabinetten onder leiding van premier Kok snel gegaan. De rustdag en het huwelijk - bewust kwamen beide uit het paradijs overgebleven inzettingen voortdurend in voor ons negatieve zin op de agenda. Het dieptepunt was wel dat Nederland als eerste land overging tot de erkenning van wat met een weinig prettig woord 'homohuwelijk' genoemd wordt. En waar de Christelijke Gereformeerde Kerken zich daarom terecht genoopt zagen een eigen definitie van het huwelijk te formuleren, volgden de leden van de triosynode in meerderheid het denken in de maatschappij. Eén synodelid ging zo ver dat hij aangaf zich te schamen voor het feit dat de kerk de paarse overheid niet voor is geweest.

Voorafgaande aan de synode heeft het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond aangegeven dat de op de triosynode aan de orde zijnde voorstellen alle SoW-problemen overstijgen. Want de lutherse Augsburgse Confessie - vanwege bepaalde artikelen gekritiseerd - belijdt dat God 'het huwelijk gaf als een redmiddel tegen menselijke zwakheid'. En: 'God heeft geboden het huwelijk te eren'. Zo is het huwelijk op grond van de Schrift de hele kerkgeschiedenis door gewaardeerd. Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) schreef in zijn dagboek: 'Het huwelijk is een heilige instelling Gods, waardoor Hij Zijn mensheid tot het einde der dagen wil bewaren. In uw liefde bent u beiden alleen op de wereld; in het huwelijk echter zijt ge een schakel in de keten der geslachten, die God doet komen en gaan tot Zijn eer, en die Hij roept tot Zijn Rijk.' De eerste woorden van dit citaat komen terug in artikel XXI van de hervormde kerkorde, waaronder wij sinds 1951 leven: 'Het huwelijk als een instelling Gods, zal heilig gehouden worden.' En de gereformeerde kerkorde meldt in artikel 86: 'De kerkenraden zullen erop toezien dat de leden der gemeente hun huwelijk aangaan met inachtneming van de geboden Gods...'

Geloofsgemeenschap

Aan de vooravond van de triosynode heeft: het hoofdbestuur in een gesprek met het moderamen en publiekelijk aangegeven van mening te zijn dat de inhoud van ordinantie 5 in strijd is met de grondslag van de kerk zelf. 'De voorstellen dreigen ons een grens over te brengen, die wij niet kunnen passeren. (...) De kerk als geloofsgemeenschap staat onder grote druk.'

Keer op keer aanvaardt de kerk voorstellen die een breuk met haar verleden betekenen en die schadelijk zijn voor haar leden. Zo ook op 24 november jl. Als ordinantietekst werd aanvaard: 'De kerk kan - na beraad in de gemeente - besluiten dat ook andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden ingezegend.' Hervormd-gereformeerden werden aangehoord, maar hun visie werd nauwelijks geduld. De inbreng van de lutheranen, die getalsmatig zo snel mogelijk tot reële proporties teruggebracht moet worden, stempelde de einduitslag. Vreemdelingschap ten koste van de wereld moest het afleggen tegenover aanvaar-

ding van het moderne Schriftverstaan, met als uiterste consequentie een gelukwens van het COC, waarin opgemerkt werd dat de Gereformeerde Bond nog niet zover was.

Ds. G. D. Kamphuis schreef in de Waarheidsvriend dat deze besluiten reden zullen zijn voor een diepere doordenking in hervormd-gereformeerde kring van ons staan in de kerk. Daar is tijd voor nodig. En daar hebben we elkaar voor nodig. Dat wil déze bijdrage opnieuw benadrukken. Want de golven van de emotie kunnen onder ons ook hoog gaan.

Gewetensnood

Daarbij lijkt het nodig nadere toelichting te geven op de adhesie die door het hoofdbestuur gegeven werd aan de brief die wijkgemeente Noord van hervormd Veenendaal aan de Generale Synode schreef. Enkele briefschrijvers vroegen hierom.

De steunbetuiging aan de brief van de kerkenraad van ds. B. J. van Vreeswijk ligt in het feit dat we na de triosynode in een andere fase terechtgekomen waren dan voor de triosynode. Er zijn voorstellen aanvaard die naar onze overtuiging tegen de Schrift ingaan! Dat de kerk deze weg opgegaan is, geeft veel verwarring. Hoe kunnen we haar van deze weg terugroepen? Betrokken en meelevende leden die de kerk de jaren door op het hart gedragen hebben, vragen zich nu afin welke kerk hun kinderen en kleinkinderen groot zullen worden. De Veenendaalse kerkenraad vroeg vooral om die gewetensnood weg te nemen. Concreet werd verzocht in de ordinanties over de eredienst geen formuleringen te aanvaarden die zegening van andere levensverbintenissen positief benoemen. 'Mocht dat als consequentie hebben dat dan ook de formuleringen over het huwelijk worden geschrapt, dan aanvaarden wij dat. Liever een open einde in de ordinanties dan gewetensnood met niet te overziene gevolgen.'

Adhesiebetuiging

Betekent een dergelijke formulering dat ds. Van Vreeswijk c.s. het huwelijk prijsgeven met het oog op de voortgang van Samen op Weg? Geenszins! En wanneer deze intentie het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond op grond van een adhesiebetuiging toegeschreven wordt, nemen wij hier afstand van én geven een verduidelijking. Vanwege onze positie in de kerk, waarin wij ons willen blijven inzetten voor de doorwerking van Gods inzettingen, ook in de bredere verbanden. Vanwege de helderheid ook naar de gemeenten. In de adhesiebetuiging is gesteld: 'In even sterke mate als wij voor de vergadering van de triosynode al hebben aangegeven, zeggen we nu nog: Dit kan niet.' Aan de orde is slechts het in de gebrokenheid van het kerkelijk leven zoeken naar een weg waarin niet gelegitimeerd wordt waarvoor de Schrift geen ruimte biedt. Samen ervaren we in die weg dat gehoorzaamheid aan de Heere, het zoeken van het welzijn voor heel de kerk en het streven naar een gefundeerde eenheid in de verdeeldheid soms tot grote spanningen kunnen leiden. Vanwege de kerk waarvan we deel uitmaken. Vanwege haar schuld die ook de onze is. Vanwege onze kerkelijke loyaliteit, die nooit ten koste mag gaan van het dienen van God, die heilig en barmhartig is. In die context willen we elkaar vasthouden op grond van de Schrift. Mag daarom publiekelijk onder de gemeenteberichten in de Veluwse kerkbode geschreven worden dat 'uit het feit dat het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond instemming met deze brief heeft betuigd, alleen maar kan worden geconcludeerd dat deze bond geestelijk failliet is'? De wetenschap dat er Eén is die ook het bestuurlijke werk van onze Bond oordeelt - en dan zijn we inderdaad zonder het verzoenend bloed van Christus failliet - neemt in het overwegen van zo'n hard oordeel niet alle vragen weg. Het feit dat ons er na de triosynode veel aan gelegen is dat onschriftuurlijke besluiten teruggedraaid worden, betekent toch niet dat het huwelijk uit kerkpolitieke motieven opgegeven wordt? En is niet voortdurend

houding tussen Christus en Zijn gemeente. Uiteindelijk is ons Schriftverstaan ook in de waardering van het huwelijk op deze wijze aan de orde. Dit pleidooi voor het huwelijk is op grond van de Schriften en van het belijden van de kerk der eeuwen ook in de huidige tijd onopgeefbaar. Daarvoor staan we en daarin mogen we ook de jongere generatie voorgaan, juist nu het huwelijk in de gemeenten van binnenuit wordt bedreigd. Bekering is daarom allereerst voor onszelf nodig, opdat vanuit de gemeenten de helende kracht van het Evangelie in ons volk openbaar komt. Laat - geïnspireerd door de Vroege Kerk - de scheidslijn tussen christendom en heidendom niet vervagen.

betuigd dat het huwelijk in de belijdende artikelen van de kerkorde thuishoort? vormgeving van de unieke man-vrouwrelatie. Het huwelijk wordt erkend als een scheppingsinstelling van God, die door alle eeuwen heen om gehoorzame naleving vraagt.' Voeg daarbij de aandacht die vorig jaar tijdens de ambtsdragersvergadering gegeven is aan huwelijkspastoraat, waarbij uitgangspunt genomen werd in het huwelijk als afschaduwing van de ver-

Gehoorzame naleving In 'Voor de goede orde. Om een bijbels en confessioneel verantwoorde kerkorde' is een apart hoofdstuk aan het huwelijk gewijd. Ik citeer: 'Het huwelijk als verbond is de normatieve

P. J. VERGUNST

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 februari 2002

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Het huwelijk onopgeefbaar

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 februari 2002

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken