Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de 97e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de 97e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

OP WOENSDAG 28 MEI 2003 IN 'DE SCHAKEL' TE NLJKERK

9 minuten leestijd

Opening

De tweede voorzitter, ds. R. H. Kieskamp, opent de vergadering met het laten zingen van Psalm 27 vers 1 en gaat voor in gebed. Hij leest uit Mattheüs 28 de verzen 16-20. Zijn openingswoord is gebaseerd op vers 20 uit Mattheüs 28. Met dit openingswoord wil ds. Kieskamp een bemoediging meegeven. De woorden van Christus 'Ik ben met ulieden' zijn een belofte met een stampvol houvast. Het is een oproep om achter Christus aan te gaan. Nodig blijft volharding in geloofsgehoorzaamheid.

Na zijn openingswoord verzoekt ds. Kieskamp de vergadering Psalm 27 vers 7 te zingen en neemt ds. G. D. Kamphuis de leiding van de vergadering over. Hij heet iedereen welkom. In het bijzonder diegenen die een bepaalde instantie vertegenwoordigen. Namens het moderamen van de hervormde synode zijn ds. A. W. van der Plas en drs. J. van Heijst aanwezig.

Jaarverslag secretaris

De secretaris noemt in zijn mondelinge verslag diverse zaken uit de periode 1 mei 2002 tot 1 mei 2003. Na zijn toelichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Er wordt een vraag gesteld over de septemberlijst, met het voorstel om voortaan in het midden van juni afspraken te maken met gastpredikanten die in het komende jaar een dienst zullen leiden. Het hoofdbestuur heeft echter de verantwoordelijkheid voor en de organisatie van het afspreken van preekbeurten in het najaar weer gelegd bij de initiatiefnemers. Daarom wordt deze vraag doorgegeven aan de initiatiefnemers.

Een andere vraag betreft de opmaak en de leesbaarheid van de Waarheidsvriend. De vraagsteller vindt de inhoud goed, maar meent dat het 'jasje' beter kan. De eindredacteur zegt in zijn reactie dat de directeur van de drukkerij aanwezig is en met hem ook kennis heeft genomen van wat gezegd is de over de uitgave van de Waarheidsvriend.

De voorzitter vraagt ten slotte of de vergadering het beleid deelt dat door het hoofdbestuur in het afgelopen jaar is gevoerd. Niemand maakt bezwaar.

Jaarverslag penningmeester

Ook de penningmeester beperkt zich tot het maken van korte opmerkingen. Hij bedankt iedereen die hem bij het uitoefenen van zijn taak heeft geholpen. In het bijzonder noemt hij de diaconieën en kerkvoogdijen. Ook dankt hij zijn vrouw voor haar bijdrage.

Na het voorlezen van de accountantsverklaring vraagt de voorzitter het hoofdbestuur te dechargeren van het door de penningmeester over 2002 gevoerde beleid. De vergadering gaat unaniem akkoord.

Vanwege de accountantsverklaring is eigenlijk een commissie tot nazien van de jaarrekening niet meer nodig. Maar het hoofdbestuur stelt het op prijs de leden van de vereniging bij het beleid te betrekken. In 2002 is een adviescommissie benoemd die de jaarrekening bekijkt. Namens deze commissie komt dhr. J. Berkhof uit Rijssen met een verslag met verschillende aanbevelingen. Volgens de leden van de commissie worden het lidmaatschap van de Gereformeerde Bond en een abonnement op de Waarheidsvriend nog te vaak als één geheel gezien. Het hoofdbestuur wordt gevraagd meer duidelijkheid te verschaffen. Helaas leeft nog de gedachte dat iemand die abonnee van de Waarheidsvriend is automatisch lid van de Gereformeerde Bond is. Meer duidelijkheid hierover zal het aantal leden doen stijgen. Verder meent de commissie dat het beter is de bedragen van contributie en van de Waarheidsvriend elk jaar met een gering bedrag te verhogen dan één keer in de vijfjaar met een hoger bedrag.

Ook voor volgend jaar wordt een adviescommissie benoemd. Dhr. A. van Lunteren uit Houten zal dan de plaats innemen van dhr. J. Vis uit Dordrecht, die de commissie verlaat.

Referaat drs. P. J. Vergunst

Drs. P. J. Vergunst houdt een referaat met als titel 'Van verleden tot heden. 1951-2003'. In zijn referaat toont hij aan dat de beleidslijn van de Gereformeerde Bond historisch is te verdedigen als een continuïteit van de lijn van ons voorgeslacht. Deze bijdrage zal binnenkort in de Waarheidsvriend een plaats krijgen.

Groet van de synode

Ds. A. W. van der Plas, voorzitter van de hervormde synode, brengt namens het moderamen van de hervormde synode en van de triosynode een groet over. Zijn toespraak vindt u in dit nummer van de Waarheidsvriend. De morgenvergadering wordt gesloten door ds. J. Harteman met het laten zingen van Psalm 66 vers 3 en gebed.

Middagvergadering

Ds. H. J. Lam opent de middagvergadering. Hij laat zingen uit Psalm 102 vers 16, leest Galaten 2 : 16-21 en gaat voor in gebed.

Uitslag stemming bestuursverkiezing

A. vacature ds. H. uan Ginkel ds. H. van Ginkel, 247 stemmen ds. P. van Duijvenboden, 30 stemmen B. vacature ds. H. J. Lam ds. H. J. Lam, 248 stemmen ds. J. A. W. Verhoeven, 30 stemmen Ongeldig: 2 Blanco: 1 Ds. H. van Ginkel en ds. H. J. Lam zeggen tijdens de vergadering hun herbenoeming te aanvaarden.

Fax aan de Koningin

De algemeen secretaris leest een boodschap voor die de vergadering zendt aan H.M. koningin Beatrix. Vanuit de bijeenkomst te Nijkerk laat de vergadering haar hartelijk groeten. Na het voorlezen zingen we twee coupletten van het Wilhelmus.

eferaat ds. G. D. Kamphuis

Het referaat van ds. G. D. Kamphuis gaat over 'Van heden naar toekomst. 2003- ? '

In zijn referaat zoekt hij naar een antwoord op de vraag 'Hoe vinden we in deze crisistijd een bijbels verantwoorde weg in gehoorzaamheid aan Jezus Christus? ' Ds. Kamphuis weet één geneesmiddel: de bediening van de verzoening. We mogen de intentie niet opgeven om de kerk uit haar diep verval op te richten. Ook deze bijdrage zal binnenkort in de Waarheidsvriend een plaats krijgen.

Bezinning op het gereformeerd belijden

Op de jaarvergadering van 2000 is de toezegging gedaan aandacht te geven aan het gereformeerd belijden in de kerk. Dit project was toevertrouwd aan dr. ir. J. van der Graaf. Hij biedt het boek 'Belijden met hoofd en hart' aan op de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond, omdat de oorsprong hier ligt. Van der Graaf gelooft dat de zes auteurs het beste dat ze theologisch in huis hebben, hebben gegeven.

Forumbespreking

In de vorm van een forum worden de referaten van drs. P. J. Vergunst en ds. G. D. Kamphuis besproken. De inleiders maken deel uit van het forum dat door ds. J. Harteman wordt geleid. Enkele vragen gaan in op het accent dat de Gereformeerde Bond legt op het verbond. 'Is het beroep op de verbondstrouw wel terecht als in de kerkorde de kinderdoop en de geboorteleden of gerelativeerd of afgeschaft wordt? ' 'Hebben wij niet duidelijk te maken dat een kerk niet toe mag geven aan ongehoorzaamheid aan de Schrift? ' Ook was iemand van mening dat het hoofdbestuur door in de kerk te blijven een signaal naar de synode geeft van: 'Ga gerust door met uw onkerk reconstrueren, wij volgen'. Ds. Kamphuis antwoordt dat de trouw van Gods verbond doorgaat van geslacht tot geslacht. Christus vergadert Zijn kerk door Woord en Geest en Zijn beloften mogen worden gepredikt, dwars door de gebrokenheid van het kerkelijk leven heen. Ten aanzien van deze kern past geen kerkpolitiek. Drs. Vergunst gaat met persoonlijke woorden in op de aanduiding satanskerk. Eén aanwezige deed 's morgens deze uitspraak naar aanleiding van ordinantie 5.4. In deze ordinantie schept de kerk ruimte voor de zegening van alternatieve relaties. Vergunst zegt dat de laatste tijd veel aandacht is uitgegaan naar deze ordinantie, maar even fundamenteel is volgens hem de aantasting van de trits doop, catechese en belijdenis. Er ontstaat vervolgens een gesprek over het woord 'onkerk'. Vergunst wijst op wat ds. R. H. Kieskamp eerder in de Waarheidsvriend hierover heeft geschreven.

Iemand verwijst naar een artikel van ds. W. van Gorsel in het Gereformeerd Weekblad. 'Als er toch een PKN zou komen, dan gaat dit per jaar enkele tonnen contributie aan de Lutherse Wereld Federatie kosten. Willen onze afgevaardigden naar de synode dit punt op de synodevergadering naar voren brengen? ' Tijdens de forumbespreking zijn enkele synodeleden aanwezig, zodat deze vraag al onder hun aandacht kan worden gebracht. Maar ook wordt gezegd dat het nog niet helemaal zeker is of dit bedrag betaald moet worden.

De laatste vragen gaan over de identiteit van de gemeente en wijkgemeente, de status van de handreiking van het hervormd moderamen. Ds. G. D. Kamphuis kwalificeert de verklaring als 'een extra veiligheid', een aanscherping van datgene wat al vastgelegd is. Naar de mening van Vergunst is nu voor het eerst helder utgesproken dat hervormd-gereformeerden zich inhoudelijk niet gebonden hoeven te weten aan zaken die ze principieel afwijzen.

Rondvraag

De preekvoorziener uit De Bilt doet een oproep aan bevoegde voorgangers om zich bij dhr. A. van Lunteren van het preekbeurtenbureau te melden voor diensten in eigen land, met name voor de maanden juli en augustus.

Slotwoord ds. A. Baas

Omdat ds. A. Baas na veertien jaar van het hoofdbestuur afscheid neemt, spreekt de voorzitter hem eerst toe. Hij noemt de hartstochtelijke betrokkenheid van ds. Baas voor de Gereformeerde Bond en voor het geheel van de kerk. Ds. G. D. Kamphuis dankt hem zeer voor zijn bijdragen en biedt een attentie aan.

Het slotwoord van ds. Baas gaat over Judas de verzen 20 en 21. Hij begint met te zeggen dat de kerk ziek is. De kerk wordt bedreigd door verwereldlijking. Men tast het absolute gezag van het Woord aan. Het juiste medicijn is de liefde van God. De liefde van God is het oriëntatiepunt van Judas. Judas spreekt in een situatie van verdeeldheid over bouwen op het allerheiligst geloof. Een tijd van aanval moet ons niet verlammen, maar brengen tot gemeenteopbouw. Het bidden in de kracht van de Heilige Geest bewaart voor geestelijke afval. Dan kunnen we vol verwachting uitzien naar het leven met Christus.

Sluiting

Ds. G. D. Kamphuis sluit de vergadering. Hij geeft: Psalm 68 vers 17 op en gaat voor in dankgebed.

J. HARTEMAN

Aan Bestuur en Leden van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde (Geref.) Kerk p/a De Schakel Oranjelaan 10 3862 CX Nijkerk

Op verzoek van Hare Majesteit de Koningin breng ik u allen, heden in Nijkerk in jaarvergadering bijeen, haar oprechte dank over voor uw vriendelijke boodschap en voor de gevoelens van verbondenheid met haar en haar huis, zoals daarin tot uitdrukking gebracht.

A. M. Leendertse-Venekamp particulier secretaresse van Hare Majesteit de Koningin

Paleis Noordeinde 28 mei 2003

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 juni 2003

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Verslag van de 97e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 juni 2003

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken