Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de 99e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de 99e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

OP DINSDAG 24 MEI 2005 IN DE AKER TE PUTTEN

9 minuten leestijd

Opening
De voorzitter, ds. G.D. Kamphuis, opent de vergadering met het laten zingen van Psalm 27 vers 2, leest 1 Koningen 19:9-18 en gaat voor in gebed. Hierna houdt hij zijn inleiding, die vorige week al in de Waarheidsvriend geplaatst is.
Ds. Kamphuis heet iedereen welkom. In het bijzonder diegenen die een bepaalde instantie vertegenwoordigen.
Namens het moderamen van de Protestantse Kerk zijn dr. B. Plaisier en ds. G. de Fijter aanwezig.

Jaarverslag secretaris
Omdat het jaarverslag van de secretaris al in de Waarheidsvriend heeft gestaan, haalt hij kort een aantal zaken naar voren. Na zijn toelichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ds. M.A. van den Berg uit Zoetermeer meldt geen abonnee van de Waarheidsvriend meer te zijn en wil toch graag het jaarverslag ontvangen. De algemeen secretaris antwoordt hem dat het hoofdbestuur op grond van artikel 10 van de statuten kan blijven volstaan met de publicatie in de Waarheidsvriend.
Ook mist ds. Van den Berg van de kant van het hoofdbestuur bewogenheid jegens die broeders en zusters die van ons afgescheurd zijn. De secretaris zegt in zijn antwoord dat hij vindt dat die bewogenheid in de artikelen van de Waarheidsvriend wel te vinden is en ook tijdens de vergaderingen van het hoofdbestuur niet ontbreekt.
De heer J. de Jager uit Sliedrecht dankt voor de aandacht die de secretaris in het jaarverslag heeft gegeven aan de afdelingen.

Jaarverslag penningmeester
De penningmeester begint zijn verslag door op te merken dat er reden is om eerst de Heere te danken voor Zijn trouw en goedheid. Er kwamen vorig jaar meer giften en bijdragen binnen dan in het jaar daarvoor, hoewel de verwachtingen niet positief gestemd waren.
Namens de financiële commissie brengt de heer C. van Reenen uit Woerden advies uit. Hij geeft aan dat het verheugend is dat de algemene exploitatie, exclusief rentebaten, legaten en andere bijzondere baten, over het jaar 2004 tot een klein positief saldo heeft geleid. Voor de continuïteit en de aangegane verplichtingen op langere termijn zijn reserves noodzakelijk. In dat licht vindt de commissie het ongewenst dat de algemene activiteiten op zichzelf niet kostendekkend zijn en voor een substantieel deel betaald moeten worden uit de post 'bijzondere baten'. Door voortdurend zuinig beleid is deze situatie wel behoorlijk verbeterd gedurende de laatste jaren.
Het afgelopen jaar was er een lichte teruggang van het aantal leden (nu 8000 leden, ongeveer 250 minder) en van het aantal abonnees van de Waarheidsvriend (nu 8600, ook ongeveer 250 minder).

De ledenvergadering benoemt de heren F.A. Tick uit Barneveld en F. Bakker uit Nijkerk in de adviescommissie financieel beleid.

Uitslag bestuursverkiezing
In totaal zijn er 282 stemmen uitgebracht.

a. vacature ds. A. Baas ds. M.A. Kuyt, 193 stemmen
ds. M. Messemaker, 87 stemmen
blanco 2
b. vacature dhr. A.D. Drost A.D. Drost, 246 stemmen
drs. R. Toes, 29 stemmen
blanco 7
c. vacature mr. G. Holdijk mr. G. Holdijk, 262 stemmen
drs. H.F. Massink, 19 stemmen
blanco 1
d. mr. D.G. van Vliet mr. D.G. van Vliet 257
mr. P.C. Knook, 23
2 blanco

Tijdens de vergadering zeggen de gekozen broeders hun (herbenoeming te aanvaarden.

Boodschap aan de Koningin
De algemeen secretaris leest de boodschap voor die de vergadering zendt aan H.M. koningin Beatrix. Vanuit de bijeenkomst te Putten laat de vergadering haar hartelijk groeten. Na het voorlezen zingen we twee coupletten van het Wilhelmus. Bijgaand drukken we het antwoord af dat daags na de jaarvergadering van de Dienst Koninklijk Huis werd ontvangen.

Groet van de synode
Dr. B. Plaisier, secretaris-generaal van de Protestantse Kerk, spreekt namens het moderamen. Hij merkt op dat het achterliggende jaar vanwege de breuk in de kerk een bewogen jaar was.
Zijn toespraak is in dit nummer van de Waarheidsvriend opgenomen.
Ds. G.D. Kamphuis wenst hem Gods zegen toe en wijst op de trouw van Gods verbond en op de trouw aan de Schriften. Waarheid is in de kerk een zaak van gehoorzaamheid aan Hem, Die leeft.

Aanpassing statuten
Mr. D.G. van Vliet geeft een toelichting op de statuten. Op de jaarvergadering in 2004 hield hij de vergadering de vraag voor: 'Zullen wij, net als ons voorgeslacht in 1906, door Gods genade met dezelfde geestkracht voortgaan om te doen wat wij moeten doen, namelijk het verdedigen en verbreiden van de Waarheid in overeenstemming met de gereformeerde belijdenis?' Velen hebben gereageerd, afdelingen en leden. De teneur van alle reacties was dat het antwoord op de gestelde vraag een volmondig 'ja' was. De leden willen gehoor blijven geven aan de roeping, die aan het begin van de twintigste eeuw leidde tot het oprichten van de Gereformeerde Bond, ook binnen de Protestantse Kerk van Nederland. Dit veronderstelt dat we de gehele kerk op het oog hebben. Als we zo in de eenentwintigste eeuw voortgaan, zetten we voort hetgeen ons voorgeslacht in de twintigste eeuw in gang hebben gezet en voortgezet tegen alle druk van buiten en van binnen.
De vlag van de huidige statuten dekt niet meer geheel de lading. Een uitvoerige toelichting op de voorstellen is in nummer 20 van de Waarheidsvriend opgenomen. Daartoe is juridisch advies ingewonnen, zijn de leden geconsulteerd, onder meer een beraadgroep van een zevental representatieve leden en de afdelingen en is onderling intensief overlegd. Het hoofdbestuur heeft de overtuiging dat met de voorliggende voorstellen volledig recht wordt gedaan aan de grondslag en het doel van de vereniging zoals die sedert 1909 vorm hebben gekregen.

Mr. D.G. van Vliet stipt na zijn inleiding nog enkele punten aan. De voorzitter geeft voor de bespreking een bepaalde route aan. Eerst kan worden ingegaan op de inleiding van mr. D.G. van Vliet, daarna op de artikelen en ten slotte volgt de stemming.
Ds. M.A. van den Berg meent dat het staan in de Protestantse Kerk anders is dan het staan in de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij is ook benieuwd waarom het hoofdbestuur niet heeft gekozen voor de band met vooral hervormde gemeenten in de Protestantse Kerk en wijst op de keuze van de hervormde vrouwenbond en de zondagsscholenbond.
Ds. G.D. Kamphuis antwoordt dat de positie van de Gereformeerde Bond anders is dan die van de vrouwenbond en de zondagsscholenbond. De Gereformeerde Bond is een kerkelijke organisatie en wil kerkelijk blijven denken.
Ds. A.J. Kunz uit Groot-Ammers onderstreept dat we het geheel van de kerk voor ogen moeten houden, maar ziet graag dat de Gereformeerde Bond zich vooral richt op de leden die behoren tot het hervormde gedeelte.
De voorzitter zegt dat het toerusten van hervormd-gereformeerde gemeenten altijd onze doelstelling is geweest. Op dat punt verandert er niets.
Dr.ir. J. van der Graaf uit Huizen herinnert eraan dat de benadering van ds. Kunz in 1909 ook al aan de orde is geweest, toen de Gereformeerde Bond nog niet wist wat hij wilde: alleen gericht op gemeenten die orthodox zijn of gericht op heel de kerk? Volgens Van de Graaf moeten we in de traditie van de vaderen gaan staan en niet alleen gericht zijn op hervormde gemeenten, anders hanteren we de modus vivendi.
Drs. M. Burggraaf uit Ede is het eens met de stelling dat de doelstelling van de Gereformeerde Bond gericht is op de Protestantse Kerk, maar het lijkt hem niet goed alle gemeenten bij de Gereformeerde Bond te betrekken. Het is beter om eigen koloriet te bewaren.
Ds. G.D. Kamphuis zegt opnieuw dat onze plaats binnen de kerk is, maar dat we niet met andere modaliteitsorganisaties willen concurreren.
Bij de discussie over de artikelen wordt gesproken over de plaats van de Dordtse Kerkorde en het lidmaatschap van hen die geen lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland.

Stemming artikelen
Artikel 1. Naam (2 stemmen tegen)

Artikel 4. Grondslag en doel (2 stemmen tegen)

Artikel 5. Middelen (unaniem aangenomen)

Artikel 6. Lidmaatschap en gastlidmaatschap

Bij dit artikel was een amendement ingediend door de heer G. Schaap uit Barneveld. Hij stelde voor lid 4 te wijzigen in: 'Het (gast)lidmaatschap van de vereniging wordt schriftelijk aangevraagd bij de plaatselijke of regionale afdeling dan wel het hoofdbestuur van de vereniging.'
Drie stemmen waren tegen dit amendement.
Daarna kwam artikel 6 in stemming en was er één stem tegen.

Artikel 7. Beëindiging van het lidmaatschap (1 stem tegen)

Overige wijzigingen en Huishoudelijk reglement voor de afdelingen. Bij punt 9 worden schenkingen en giften toegevoegd, (unaniem aangenomen).

Bij de stemming over het hele pakket van wijzigingen gingen de aanwezige leden akkoord. Drie leden verklaarden zich tegen

Sluiting van de middagvergadering
De secretaris sluit de middagvergadering. Hij laat uit Psalm 62:1 en 4 zingen en gaat voor in gebed.

Opening avondgedeelte
Ds. R.H. Kieskamp sluit de maaltijd af met dankgebed. Hij opent het avondgedeelte met het lezen van Jesaja 49:6-16. Na een korte uitleg van dit bijbelgedeelte zingen we uit Psalm 79:4 en 7.

Inleidingen
Voor we in groepen uiteen gaan, zijn er drie inleidingen.
We luisteren naar ds. G.D. Kamphuis (over ons staan in de kerk),
drs. P.J. Vergunst (over het theologisch wetenschappelijk onderwijs) en
drs. C. Blenk (over de waarde van de prediking).
Deze inleidingen worden binnenkort in de Waarheidsvriend geplaatst.

Rondvraag
Ds. J. Noordam uit Drachten stelt een vraag over het beroepingswerk. Hij ziet graag in de Waarheidsvriend alle gegevens uit de Protestantse Kerk. Zijn vraag zal op de komende redactievergadering van de Waarheidsvriend besproken worden.
Dr.ir. J. van der Graaf informeert of het telegram naar de koningin al weg is. Want nu de wijzigingen van de statuten aangenomen zijn, kan de ondertekening anders zijn.
Ds. H. Visser uit Barneveld wil graag een plenair overleg naar aanleiding van de gegevens die het hoofdbestuur uit de besprekingen in groepen heeft ontvangen.
Ds. M. Messemaker uit Oud-Beijerland zegt dat het afgelopen jaar er veel zorgen zijn geweest. Hij stelt de vergadering voor om ter bemoediging het hoofdbestuur uit Psalm 121:3 en 4 toe te zingen. De voorzitter dankt de vergadering hiervoor.

Sluiting
Prof.dr. W. Verboom sluit de vergadering. Hij zegt dat de leden onder een open hemel bijeen zijn geweest. Hij leest uit Openbaring 1:16-20 en gaat voor in dankgebed. Na het dankgebed laat hij zingen uit Psalm 74:2 en 5.

Met dankbaarheid kijken we terug op een goede ontmoeting met elkaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juni 2005

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Verslag van de 99e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juni 2005

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken