Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ambt, HSV en leerdienst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ambt, HSV en leerdienst

Jaarvergadering Gereformeerde Bond

7 minuten leestijd

Op dinsdag 18 mei had de 104e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond in De Schakel in Nijkerk plaats. Ds. J. Harteman doet verslag.

D e voorzitter, ds. H. J. Lam, opent de vergadering met het laten zingen van Psalm 68: 7 en 9 en gaat voor in gebed.

Hierna leest hij Efeze 4: 1 t/m 10. In zijn openingswoord spreekt hij over drie richtingen die in de Gereformeerde Bond te onderscheiden zijn. Als eerste noemt de voorzitter onze kuyperiaanse inborst. Ook merkt hij een katholieke en hoedemakeriaanse inslag. De derde karaktertrek is de christelijke en piëtistische. (Voor dit openingswoord, zie pag. 4).

Na het openingswoord heet ds. Lam in het bijzonder onze gasten welkom. Hij vertelt dat namens het moderamen van de Protestantse Kerk ds. P. Verhoeff en de heer B. van Bokhoven aanwezig zullen zijn en dat ds. Verhoeff zal spreken.

Bestuursverkiezing

Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. De heer A.D. Drost, mr. G. Holdijk en ds. M.A. Kuijt worden door de vergadering verkozen verklaard. Zij aanvaarden hun herbenoeming. In de vacature mr. D.G. van Vliet werd prof. dr. M. J. de Vries uit Papendrecht gekozen verklaard. Ook hij is bereid zitting in het bestuur te nemen.

Wijziging statuten

Op de jaarvergadering van 2009 was beloofd terug te komen op het punt bestuursverkiezing. Mr. Van Vliet geeft een toelichting en doet het voorstel om de voorgestelde tekst te handhaven. Niemand van de aanwezigen maakt bezwaar.

Jaarverslag secretaris

De secretaris wijst op een aantal personen en activiteiten uit het jaarverslag. Als hij hiermee klaar is, geeft de voorzitter gelegenheid tot het stellen van vragen over het jaarverslag. Dhr. A. van Lunteren uit Houten heeft twee vragen. Hij heeft gelezen dat ds. H.J. Lam en drs. P.J. Vergunst in een kennismakingsgesprek met de nieuwe synodepreses, ds. P. Verhoeff, aan hem de vraag hebben gesteld of er in de kerk ruimte is voor de Gereformeerde Bond zijn doelstelling na te streven om heel de kerk te binden aan de oud-christelijke en gereformeerde belijdenissen. De heer Van Lunteren mist in het verslag het antwoord van ds. Verhoeff. Drs. Vergunst antwoordt dat ds. Verhoeff hun vraag niet had verwacht en niet direct ja kon zeggen. De heer Van Lunteren informeert ook naar de besloten conferentie voor voorgangers in Huizen over vragen van schepping en evolutie. In het jaarverslag werd over de inhoud van deze studiedag alleen verwezen naar een impressie van de hoofdredacteur van De Waarheidsvriend. Ds. H.J. Lam zegt dat het hoofdbestuur deze dag heeft geëvalueerd. Een commissie uit het hoofdbestuur gaat een handreiking opstellen voor de gemeenten, die tussen nu en oktober in De Waarheidsvriend wordt gepubliceerd.

Drs. M. Burggraaf uit Ede heeft een vraag over de adviescommissie die door het hoofdbestuur is benoemd vanwege het besluit van de PTU om halverwege 2012 uit Kampen, Leiden en Utrecht te verhuizen naar Amsterdam en Groningen. Hij vindt het goed zo’n commissie in te stellen en wil weten of het hoofdbestuur aan deze commissie randvoorwaarden heeft meegegeven.

Drs. Vergunst zegt dat het een open opdracht is, waarin alle aspecten van de thematiek worden meegenomen.

Verslag penningmeester

De penningmeester noemt enige punten om de vergadering op hoofdlijnen eigen te maken met de financiën van onze vereniging. Het jaar 2009 mochten we afsluiten met een positief resultaat van afgerond € 488.000. Hij is dankbaar en verwonderd over de uitkomsten van het jaar 2009. Hij dankt voor het meeleven, meegeven en meebidden. Er zijn geen vragen over zijn verslag.

Financiële commissie

De algemeen secretaris leest het verslag voor van de financiële commissie, omdat geen van de commissieleden in de gelegenheid was de jaarvergadering bij te wonen.

De commissie dringt aan, gezien de nog steeds groeiende vermogens van de fondsen, op een actiever beleid met betrekking tot de besteding van de gelden voor de doelen van de desbetreffende fondsen. De voorzitter adviseert namens de commissie om het bestuur en in het bijzonder de penningmeester te déchargeren over het gevoerde financiële beleid over 2009. De heer G. Westerbroek verlaat de commissie. In zijn plaats komt de heer T. van Walderveen uit Nijkerk.

Afscheid mr. D.G. van Vliet

Ds. H.J. Lam zegt bij het afscheid van mr. Van Vliet dat het hoofdbestuur het een eer heeft gevonden hem tien jaar als bestuurslid te hebben. De voorzitter prijst hem vanwege zijn specifieke kennis van de kerkorde en het kerkrecht. Het hoofdbestuur is mr. Van Vliet erkentelijk voor zijn snelle werkhouding. Als aandenken worden hem twee geschenken overhandigd.

Boodschap aan de koningin

De algemeen secretaris leest de boodschap voor die de vergadering zendt aan H.M. koningin Beatrix.

Vanuit de bijeenkomst te Nijkerk laat de vergadering haar hartelijk groeten. Na het voorlezen zingen we twee coupletten van het Wilhelmus.

Groet van de synode

Synodepreses ds. P. Verhoeff groet namens het moderamen van de Protestantse Kerk. De bijbelse groet spreekt volgens hem verbondenheid uit. Bij alle verschillen in de kerk zijn we toch innig met elkaar verbonden. Ds. Verhoeff verzekert naar aanleiding van de vraag van de heer Van Lunteren dat er in de kerk ruimte is voor de Gereformeerde Bond om zijn doelstelling na te streven. (Voor zijn toespraak, zie pag. 15).

In gesprek

Op de jaarvergadering wil het hoofdbestuur niet alleen terugkijken naar het werk van afgelopen jaar, maar ook vooruitkijken naar actuele thema’s die er in de gemeenten zijn. Deze keer zijn voor dit open gesprek twee thema’s uitgekozen. In veel gemeenten is het een zorg om geschikte ambtsbroeders te vinden. Welk beleid voert de kerkenraad op korte en langere termijn? Uit de vergadering kwamen de volgende antwoorden en suggesties:

- Er is angst voor het ambt, zodat gekozen broeders bedanken.

- Door bezoekbroeders in te schakelen kan er een doorstroming komen naar het ambt.

- We moeten de broeders beschermen tegen ‘papierrompslomp’.

- Het gebed is belangrijk. Bij een arbeidsterrein zorgt God voor de arbeider.

Drs. Vergunst komt na het gesprek over de ambtsdragers tot de samenvatting dat we de geestelijke kant van het ambt moeten vasthouden en dat beleid noodzakelijk is. Investeren in toerusting van ambtsdragers is belangrijk. We moeten meer tijd nemen voor het geloofsgesprek. De zorg voor ambtsdragers moet de zorg van heel de gemeente zijn.

Het tweede gesprek ging over de Herziene Statenvertaling. Hoe kunnen we de Herziene Statenvertaling in de gemeente introduceren? In de verschillende reacties kwam naar voren dat in de ene gemeente, na een gemeenteavond, de kerkenraad de Herziene Statenvertaling heeft vrijgegeven in de eredienst. In een andere gemeente wordt de keus overgelaten aan de predikant. Drs. Vergunst zegt dat kerkenraden zich hierover moeten uitspreken en doet het voorstel om goed te communiceren met de gemeente. Hij vindt het niet verkeerd om te wachten op de totaaluitgave in december.

Rondvraag

De heer F. Bakker uit Nijkerk vraagt of iemand op een van onze vergaderingen kan uitgenodigd

worden die spreekt over de tijd waarin we leven. De voorzitter verwijst voor een dergelijke toerusting naar de komende ambtsdragersvergaderingen.

Sluiting

Ds. A.J. Mensink sluit de middagvergadering. Hij laat uit Psalm 91: 8 zingen, gaat voor in dankgebed en vraagt ook een zegen voor de maaltijd.

Opening avondgedeelte

Ds. M. A. Kuijt opent de avond en geeft uit Psalm 119: 34 op om te zingen en gaat voor in gebed.

Inleiding en gesprek

Dr. M. van Campen houdt een inleiding over Leerdienst in een belevingscultuur!? Zijn bijdrage zal later in ons blad een plaats krijgen. Dr. Van Campen vraagt aan de aanwezigen om in te gaan op twee vragen: - Hoe botst het post moderne levensgevoel met de catechismus?

- Moet het preeksysteem op de helling om het karakter van de leerdienst te waarborgen? Dr. Van Campen stelt dat geloven en leven in het gezin meegegeven moeten worden voor een relevant beleven van de leerdienst voor jong en oud.

Over het preeksysteem kwamen als reacties: - De eigen predikant moet in zijn eigen gemeente voor de catechismusprediking zorgen.

- Predikanten moeten in de tweede dienst meer voorgaan.

- Een continue catechismusprediking moet er zijn.

- Is er in het verleden niet te leerstellig over de catechismus gepreekt?

Sluiting van de vergadering

Ds. Lam dankt allen die veel werk voor de jaarvergadering hebben verzet en sluit de vergadering. Hij leest Efeze 4: 13 t/m 15 en gaat voor in dankgebed. Daarna zingen we Psalm 49: 1 en gaat iedereen naar huis.

J. Harteman

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 mei 2010

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Ambt, HSV en leerdienst

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 mei 2010

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken