Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gods Naam aanroepen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gods Naam aanroepen

Niet het bijzondere maar het gewone

7 minuten leestijd

De verleiding is groot om tijdens het pinksterfeest alle aandacht te richten op het bijzondere. De windvlaag, de tongen als van vuur en het talenwonder. Maar Petrus richt onze aandacht op het gewone. Op de prediking van het Evangelie en het geloof in de Heere Jezus.

Petrus roept de mensen in zijn pinksterpreek toe: ‘En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden’ (Hand.2:21). Deze tekst staat drie keer in de Bijbel. In Joël 2:32, in Handelingen 2:21 en in Romeinen 10:13. De Heere God meent het. Hij wil echt dat wij Hem aanroepen en Hij wil echt dat wij gered worden. Zodra de Heilige Geest de prediking met Zijn kracht en genade doortrekt, wordt het gewone heel bijzonder. Er wordt dan gepreekt ‘in de betoning van Geest en kracht’ (1 Kor.2:4). De achtergrond van de drie teksten over het aanroepen van de Naam des Heeren is telkens anders. In Joël 2 wordt de achtergrond gevormd door de aankondiging van de grote dag van het oordeel. ‘Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!’ In Handelingen 2 zijn de misdaden van de mensen en de weldaden van God bepalend. Petrus getuigt: ‘U hebt Jezus gevangengenomen en aan het kruis gespijkerd en gedood. Maar God heeft Hem echter doen opstaan uit de doden.’ In Romeinen 10 staat de vraag hoe wij tot geloof komen centraal. Paulus zegt: ‘Hoe zullen zij Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?’

Overeenkomst
De bijbelse achtergrond van deze laatste tekst vertoont grote overeenkomst met onze dagen. Wij leven in een tijd waarin de kerk verdampt en het geloof verdwijnt. Elke jaar worden er tientallen predikantsplaatsen opgegeven, honderden kerken gesloten en zeggen duizenden mensen hun lidmaatschap van de kerk op. Wij leven in een tijd waarin wij het gevaar lopen alleszins godsdienstig te zijn, maar niet een persoonlijke relatie met de Heere Jezus Christus te hebben. Wij moeten opnieuw leren ons te concentreren op de kern van het Evangelie: de gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus. En wij moeten opnieuw onderstrepen dat de kerk en de prediking heilsnoodzakelijk zijn.

Aanroepen
De Naam van de Heere aanroepen is veel meer dan alleen maar het uitspreken van de naam van de Heere Jezus. Ik moet denken aan de geschiedenis van Elia op de Karmel. Op de berg Karmel staat de profeet Elia tegenover 300 priesters van de afgod Baäl. Hij zegt tegen de Baälpriesters: ‘Roept u eerst de naam van uw god aan, dan zal ík daarna de Naam van de HEERE aanroepen. En de God die door vuur antwoordt, die is God.’ Nadat de Baälpriesters urenlang geroepen en geen antwoord gekregen hebben, roept de profeet Elia de Naam van de Heere aan. En terwijl het vuur van de hemel daalt, belijdt het volk Israël: ‘de Heere is God, de Heere is God!’ 

Bekering
De Naam van de Heere aanroepen vraagt om bekering. Wij zien dat op de eerste pinksterdag in Jeruzalem gebeuren. De hoorders van de preek vragen: ‘Mannenbroeders, wat moeten wij doen?’ En de prediker antwoordt: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’ Het is opmerkelijk dat Petrus in zijn preek de Heere Jezus op de voorgrond stelt, terwijl de Heilige Geest op de achtergrond blijft. Zoals in de nacht een kerktoren baadt in het licht van een schijnwerper, zo laat de Heilige Geest het volle licht op de Heere Jezus vallen. Want het liefste werk van de Heilige Geest is de Heere Jezus verheerlijken.

Jezus is Heere
In de Bijbel komt het woord Heere 5064 keer voor. In het Oude Testament wordt het Hebreeuwse woord JHWH gebruikt. In het Nieuwe Testament staat het Griekse woord Kurios. En daarmee is het getuigenis duidelijk: Jezus is Heere, Hij is de Kurios. Wij ontmoeten in het evangelie mensen die Jezus belijden als hun Heere en Heiland. Aan het begin van het evangelie zingt Maria: ‘Mijn ziel maakt groot de Heere.’ En aan het einde van het evangelie belijdt Thomas: ‘Mijn Heere en mijn God!’ We ontdekken hier opnieuw een aspect van het werk van de Heilige Geest. Paulus zegt in 1 Korinthe 12:3: ‘Daarom maak ik u bekend dat niemand kan zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest.’ Zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus sluit daarbij aan: ‘Waarom noemt u Hem onze Heere? Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met Zijn dierbaar bloed gekocht, en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft, en ons alzo Zich tot een eigendom gemaakt.’

Redden
Het woord redden heeft in de Bijbel verschillende betekenissen. Het betekent in de eerste plaats: in het leven behouden. Ik denk aan de geschiedenis van de storm op het meer. De Heere Jezus redt Zijn discipelen van de verdrinkingsdood. Op verreweg de meeste plaatsen in het Nieuwe Testament heeft het woord redden een geestelijke betekenis. God wil ons redden ‘van onze zonden’ (Matt.1:21) en ‘van de toorn van God’ (Rom.5:9). De Heilige Geest opent niet alleen onze ogen voor onze tijdelijke en geestelijke nood, maar Hij redt ons ook uit alle nood en dood.

Zeker en vast
Het is opmerkelijk dat in Handelingen 2:21 drie keer het woordje zal staat: ‘En het zál zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zál aanroepen, zalig zál worden.’ We ontdekken hier opnieuw een aspect van het werk van de Heilige Geest. Hij leert ons leven uit de beloften, die God ons in Zijn Woord geeft. Gezond geestelijk leven is leven uit de beloften van God. Gods beloften zijn geen vage toezeggingen of ijdele wensdromen. Integendeel. Gods beloften zijn vast en zeker. Paulus zegt: ‘Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons’ (2 Kor.1:20). En Petrus voegt daaraan toe: ‘En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw hart’ (1 Petr.1:19).

Voor allen
Calvijn zegt bij Handelingen 2:21: ‘Dit is een heerlijke uitspraak, want gelijk God ons door bedreigingen en verschrikkingen als luie ezels wil aanzetten om onze zaligheid te zoeken, zo wijst Hij ook de weg waarin ons de zaligheid voor ogen gesteld wordt, namelijk Hem zullen aanroepen. God nodigt, zonder enig onderscheid, allen tot Zich en nodigt allen uit tot de zaligheid. Want God sluit niemand uit van het aanroepen van Zijn Naam. Zo staat de deur van de zaligheid voor allen open en niets is er dat ons verhindert in te gaan, dan ons eigen ongeloof.’

Noodsignaal
Welnu, het is de hoogste tijd om een noodsignaal uit te zenden. SMS: Save My Soul, red mijn ziel. SOS: Save Our Souls, red onze zielen. Dit noodsignaal wordt vast en zeker beantwoord. De Heere belooft: ‘Wie Mij aanroept in de nood, vindt Mijn gunst oneindig groot.’ Het boek Handelingen laat zien dat het werk van de Heilige Geest rijpe vruchten afwerpt: ‘Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd’ (2:41). ‘En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe’ (2:47). ‘En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend’ (4:4). Wat houdt iemand dan nog tegen? Roep de Naam van de Heere aan en er is redding.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 juni 2011

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Gods Naam aanroepen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 juni 2011

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken