Bekijk het origineel

MEDITATIE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

MEDITATIE

5 minuten leestijd

En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.

Amen.

Mattheus 28:20.

Deze tekstwoorden beginnen met: „En ziet." Dat zegt ons het opmerkelijke van hetgeen er te zien is. Wat is er al niet te zien in de wereld. Duizenden mensen gaan uit om het natuurschoon te bewonderen. En inderdaad, en is veel moois te zien in het rijk der natuur. Daarbij gaan duizenden heen om zich te vergapen aan sport en spel, toneel en televisie, tentoonstellingen en modeshow enz. Te veel om alles op te noemen. Hier in ons tekstwoord is echter heel iets anders te zien. Doch om dat te zien moet men ook andere ogen gekregen hebben.

In het rijk der natuur moet men natuurüjke ogen hebben om het te kunnen aanschouwen. In het rijk der genade moeten onze blinde zielsogen geopend zijn geworden om iets te kunnen zien. Van nature zijn we blind van 's Hemels wege. We zijn blind voor ons zelf, blind voor onze zonden, blind voor God en Christus. Een eeuwig wonder is het als het God behaagt, onze zielsogen te openen. Dan zullen we zien wat we nooit gezien hebben. Is u dat ooit wel eens tebeiurt gevallen? Zo ja, dan valt al de natuurlijke pracht in het niet. Dan zult ge niet langer bezighouden met te gaan zien naar allerlei aardse vermakelijkheden. Dan verliest 't tijdelijke zijn waarde. En dat wil nog niet zeggen, dat iemand die zielsogen gekregen heeft, geen oog voor het schone der natuur heeft, doch dan zien ze niet alleen het mooie dat God in de schepping gelegd heeft, maar ze zien de grootheid van de Schepper in hetgeen zij zien. Dat is nog zo kwaad niet als we God mogen bewonderen in de schone voorwerpen die de aarde nog voortbrengt.

Het is mij in mijn vorig beroep wel eens te beurt gevallen, dat ik bij één der bloemen op mijn knieën ben gaan zitten en in verwondering de grootheid van de Schepper mocht aanschouwen. Gewis, dan ziet men ook de voorwerpen anders dan met het natuurlijk oog. De dichter van Psalm 106 bad: Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk; bezoek mij met uw heil, opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkoornen, opdat ik mij verblijde met de blijdschap uws volks, opdat iï mij beroeme met uw erfdeel. En David sprak in Psalm 27: Eén ding heb ik van den Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheden des Heeren te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.

Wat voor opmerkelijks is er te zien volgens dit tekstwoord? En ziet. Ik ben met ulieden. Om dat te zien moet de Heere ook zeggen: En ziet. Zelfs na ontvangen genade moeten wij er opmerkzaam op gemaakt worden. Hoe menigmaal heeft Gods kind er geen oog voor. En dan is het ook vanzelf geen wonder dat die grote Ik •aet hem is. Het opmerkelijke is niet: Gij zijt met Mij, maar Ik ben met u. En dan zegt de Heere maar niet: Ik kan, of Ik ^^, of ik zal met u zijn, maar Ik ben met ulieden. Dat is wel het meest opmerkelijke. Het meest vertroostende en bemoedigende voor de kerke Gods. Wie is dat dan wel die zegt: Ik ben met ulieden? Niemand anders dan de Koning der kerk. De Borg en Middelaar van al de uitverkoornen. Hij, die dood geweest is en leeft tot in alle eeuwigheid. Hij, die de prijs heeft betaald. Die de schuld heeft voldaan. Die de toorn heeft geblust. Die satans kop heeft vermorzeld. Die het eeuwige leven heeft verworven. Die gegeven is, alle macht in hemel en op aarde. Die gereed stond om naar Zijn menselijke natuur deze aarde te verlaten en Zijn Middelaarswerk in de hemel voort te zetten.

Hebt gij daar ooit wel eens een oog voor gekregen? Zijn uw ogen daar voor open gegaan? Of is dat nog een verborgen zaak voor u. En ziet. Ik ben met ulieden. Zou dan de vraag niet oprijzen: Sinds wanneer is dat dan wel? In ons verbondshoofd Adam hebben wij ons toch allen van God losgemaakt? Ja gewis. Maar in de stilte der eeuwigheid heeft God voor Zijn uitverkoren Sion het verbond der genade vastgemaakt. En ook sinds dat besluit is Christus met Zijn uitverkoren kerk. Ook al wisten zij er niets van. En dat heeft Hij getoond in Zijn opzoekende liefde. Hij heeft hun hart voor Hem ingewonnen en overgebogen. Blik € C: iiS terug of u dat vreemd is. Kunt u dat ontkennen? Als er een weinig je genade aan u verheerlijkt is, durft u geen neen te zeggen. Veel minder, als ge hebt ervaren, dat Hij met u was toen gij voor God schuldenaar zijt geworden. Toen gij God hebt moeten billijken in Zijn heilig recht om u te verdoemen. Toen gij een verloren mens zijt geworden en om genade smeekte, toen was Hij met u. Herinnert gij het u nog?

T.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 juni 1960

De Wachter Sions | 4 Pagina's

MEDITATIE

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 juni 1960

De Wachter Sions | 4 Pagina's

PDF Bekijken