Bekijk het origineel

STEMMEN UIT AMERIKA.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

STEMMEN UIT AMERIKA.

5 minuten leestijd

Met zes stemmen voor en een tegen heeft onlangs in Amerika het opperste gerechtshof uitspraak gedaan, dat het in strijd is met de grondwet om op de openbare scholen de dag te beginnen met gebed. Het hof is van oordeel, dat het gebed op openbare scholen in strijd is met de scheiding van kerk en staat. De grondwet zou zulks voorstaan. Het hoog Gerechtshof kwam tot de uitspraak, omdat vijf ouders van kinderen bezwaar hadden tegen het gebed, omdat het tegen de grondwet zou zijn.

Behalve het gebed greep ook de Schriftlezing plaats en de trouwgelofte aan de Amerikaanse vlag. De rechter die tegenstemde merkte op, en dat zeker terecht, dat het Hof een grondwet-heginsel verkeerd toepaste en de schoolkinderen op die manier de gelegenheid ontneemt om te delen in de geestelijke erfenis der natie. Er is dan ook een grote groep mensen in de V.S. die het met deze uitspraak niet eens is, en er gaat al een roep op, om een amendement bij de grondwet te voegen, dat het verbod opheft. Zeker is het weren van het gebed van de school, ook de openbare school, tegen de Schrift, die zegt: Bidt zonder ophouden, en dat men God in alles, ook het onderwijs op de school, nodig zal hebben.

Er ligt ook in, dat als dit daar niet verandert, en de Overheid in gebreke blijft om op de school naar de eis van Gods Woord de kinderen op te laten voeden, er dan een gerede aanleiding is voor de ouders Oim eigen scholen te hebben. De noodzaak om eigen scholen te hebben was er evenals in Nederland ook in Amerika al voor vijftig jaar. Een tweetal stemmen, die van Ds C. Pieneman van Grand Rapids Mich, en van Ds N. H. Beversluis van Paterson N.J., riepen met kracht om eigen scholen. Ds Pieneman hield op 5 maart 1908 een schoolrede over Jes. 38:19b:

De vader zal den kinderen Uwe waarheid bekend maken en Ds Beversluis op 29 a-pril 1909 over Efeze 6:4: oedt ze op in de lering en vermaning des Heeren.

Hoofdgedachte van de schoolrede van Ds Pieneman was: De heilige roeping der ouders tegenover de Heere in de opvoeding der kinderen, en lette daarbij op

1. de verplichte persoon (De vader, de moeder er bij ingesloten).

2. de heilige roeping (Uw waarheid bekend te maken).

3. Tot welk einde dit nodig is (tot rechte vorming van het kind).

Gij hoort het dus ouders, zo verklaart hij, we zijn in de opvoeding der kinderen niet vrij, noch in huis, noch in school, noch in de kerk, want de verplichting ligt op ons: „De vader zal de kinderen Uwe waarheid bekend maken"

Dit onderwijs is te meer nodig, omidat de tijden ernstig zijn en met de dag ernstiger worden. Immers, God en Zijn W^ord worden opzij geschoven en de revolutiegeest neemt daarvoor de plaats in. Anderen, met name daar genoemd, grijpen naar het kind met hun ideeën. Maar de Gereformeerden, zo vervolgt hij, daarentegen belijden, dat de kinderen door de Heere aan de ouders gegeven zijn, zij laten daarom de kinderen aan de ouders, doch wijzen tevens op de verplichting der ouders, inzonderheid op die van de vader als het hoofd van het gezin, om de kinderen Uw waarheid bekend te maken, of in school en kerk bekend te laten maken.. Het onderwijs, dat het kind op de school ontvangt, moet overeenkomen met en mag niet strijden met het onderricht, dat het tehuis en in de kerk ontvangt. Ook in de school moet Gods waarheid bekend gemaakt worden. En zegt nu niet: „Ja, maar in de school heeft men met de Heere en Zijn Woord niet te maken. Daar behoeven de kinderen alleen lezen, schrijven, rekenen en wat hun verder in, het maatschappelijke leven van dienst kan zijn te leren, dus daarin is geen bezwaar!"

Ligt er echter, in die handelwijze, als men zo spreekt, niet een totale verloochening van onze belijdenis?

Moet er in de school niet gesproken wordden over Gods werken in de schepping en de onderhouding; en is het niet een groot verschil, hoe de onderwijzer daarover spreekt en hoe hij de grote werken Gods voorstelt?

Als ge nu uw kinderen onttrekt of onthoudt aan de opvoeding en de onderwijzing, welke gegeven wordt op de school, waar Gods Woord en uw belijdenis de jeugd onderwezen wordt, zal het ouders! dan niet ontzettend zijn, als u ten uitersten dage dit verwijt zal treffen: Vader, moeder! ge hebt me nooit onderwezen of doen onderwijzen in de Waarheid des Heeren, in de lering en vermaning des Heeren hebt ge ons niet opgevoed of laten opvoeden. En nu is het mede uw schuld, dat ik in een eeuwig rampzalig verderf ben gestort. Ge hebt mij tegen Gods bevel en beloften en tegen uw eigen beloften bij de Heilige Doop in doen onderwijzen in een geest, waar het zaad des verderfs in plaats van het zaad des Evangelies werd gezaaid.

(Wordt vervolgd).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 juli 1962

De Wachter Sions | 4 Pagina's

STEMMEN UIT AMERIKA.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 juli 1962

De Wachter Sions | 4 Pagina's

PDF Bekijken