Bekijk het origineel

TOELICHTING OP DE DORDTSE KERKENORDENING.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

TOELICHTING OP DE DORDTSE KERKENORDENING.

4 minuten leestijd

Artikel 78.. De wederopneming van afgesnedenen in de gemeente.

We hebben indertijd nader stil gestaan bij de censurering en afsnijding van de gemeente. We zagen toen, dat er, volgens de kerkorde drie trappen zijn in de censuur na de afhouding van het H. Avondmaal voor de afsnijding. De censuur-oefening zal altijd weer geschieden in de vreze des Heeren, en met smart in het hart om tot de verdere gang der censuur voort te gaan. Het zal altijd weer geschieden om de zondaar of de zondares nog te behouden. Alle vorm van heerschappij over de erve des Heeren zal worden gemeden en geweerd, zoals dat ook zo treffend uitkomt in het formuüer van de ban of afsnijding.

Onze Dordtse Kerkenordening is een nadere uitwerking van art. 32 van de Ned. Geloofsbelijdenis. Pas ter Gen. Synode in 1586 is echter het artikel van de wederopneming van met de ban afgesnedenen opgenomen. Vóór die tijd gebeurde dit zoals kerkeraad of classis het bepaalden. In 1586 komt daar dan meer eenheid ifl-De Dordtse Nat. Synode van 1618/19 veranderde niets aan de tekst. En zo is gebleven tot op onze dagen toe.

Het artikel luidt: Wanneer iemand, die geëxeommuniceerd is, zich wederom wU verzoenen Diet de gemeente door boetvaardigheid, zo zal hetzelve voor de handeling des Avondmaals, M anderszins naar gelegenheid, te voren der êemeente aangezegd worden, teneinde hij ten paast komenden Avondmale (zo verre niemand 'ets weet voor te brengen ter contrarie) open-°3arlijk met professie zijner bekering weder 'opgenomen worde, volgende het formulier daaraan zijnde.

Het artikel begint, zich direct aansluitend aan art. 77, met op te merken, dat als een geëxcommuniceerde, zich weer met de gemeente wil verzoenen, dit mogelijk is. De begeerte naar verzoening met de gemeente, dient echter uit te gaan van de afgesnedene zelf. Wel kan vanzelf de kerkeraad en de gemeente, of ook leden der gemeente, zoals ook de roeping is volgens de formulieren, zo van ban als wederopneming, tevoren op hem inwerken, en pogen tot het inzicht in de dwaling en verkeerde houding te brengen. Het moet echter formeel van de afgesnedene zelf uitgaan.

Het is echter niet genoeg als hij de begeerte heeft tot verzoening met de gemeente, er kunnen soms nevenbedoelingen aanwezig zijn, hij zal ook werkelijk boetvaardigheid moeten bewijzen en bekering van zijn weg, als da büjken van de oprechtheid van zijn wederkeer. De kerkeraad zal daar onderzoek naar doen. Zijn die er niet aanwezig dan kan er ook geen verzoening en wederopneming plaatsgrijpen. De afgrond van de afsnijding toch was de onboetvaardigheid. En zolang deze er is kan er ook van geen feiteHjke terugkeer sprake zijn. Daartoe kan een koi-tere of langere proeftijd gesteld worden al naar de verscheidenheid der omstandigheden.

De verzoening met de gemeente zal geschieden vóór de Avondmaalsviering, en dat kan als de regel opgevat worden, of ook bij een andere gelegenheid. Bijv. op een andere rustdag, of ook andere samenkomst der gemeente, in bepaalde gevallen en naar de omstandigheden. Mag het zover komen dat er verzoening kan plaatsvinden dan moet een tweetal Zondagen openlijk van de kansel een en ander bekend gemaakt worden, opdat de gemeente haar approbatie daaraan geve. Komt er bezwaar tegen, dan moet dat nader door de kerkeraad onderzocht worden en uit de weg geruimd worden, als het ongegrond blijkt of opgelost mag worden.

Nadat de bekendmaking dan een tweetal rustdagen van te voren is bekendgemaakt en de bezwaren , zo ze er zijn, opgelost zijn, dan geschiedt de wederopneming in de samenkomst der gemeente naar het formulier daarvan zijnde. In dat formulier volgt, na de bekendmaking aan de gemeente, een leerstelling en een ritueel gedeelte. Het leerstellig gedeelte biedt het onderwijs aan over de wederopneming in de gemeente. Het ritueel gedeelte bevat de schuldbelijdenis van de teruggekeerde, met de belofte van een wandel voorts in de godzaligheid. Vervolgens komt de handeling van de wederopneming, met de vermaningen aan de wederopgenomen en weer ingeüjfde, en aan de gemeente, wat dan besloten wordt met het dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 november 1966

De Wachter Sions | 4 Pagina's

TOELICHTING OP DE DORDTSE KERKENORDENING.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 november 1966

De Wachter Sions | 4 Pagina's

PDF Bekijken