Bekijk het origineel

DE Bijbelse Geschiedenis 392

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

DE Bijbelse Geschiedenis 392

4 minuten leestijd

Daniël onder Belsazar.

Vragen 631 t.m. 640.

Na de dood van Nebukadnezar schijnt Daniël een tijdlang teruggezet en vergeten te zijn. Opeens treedt hij weer op de voorgrond onder Belsazar en wel in de laatste nacht van diens leven. Deze vorst maakte voor een duizendtal groten van zijn rijk een uitbundig feest. Niettegenstaande het Perzische leger voor de poorten der stad ligt, moet het feest doorgaan. De koning meent dat Babel onneembaar is. Hij geniet volop van de feestvreugde en geeft bevel de bekers en de schenkkannen, die Nebukadnezar uit de tempel te Jeruzalem had geroofd, voor te brengen en dat de gasten daaruit, ter ere van hun goden, zullen drinken. Maar God laat Zich niet bespotten. Het uur der afrekening was nabij. Terwijl hun hoofden beneveld en hun harten vrolijk waren werd de stemming plotseling verstoord. Er verschenen vingers van een geheimzinnige hand en een onoplosbaar schrift op de muur. Onmiddellijk week 'skonings heerlijkheid. Overmand door schrik zonk hij bijna ineen.

De banden zijner lenden werden los en zyn knieën stieten tegen elkander aan; staat er. De wijzen van Babel worden terstond ontboden om te horen of zij iets van dat schrift op de muur kunnen maken. Maar zij kunnen niet, hetgeen de ontsteltenis doet toenemen. Door bemiddeling van de koningin-moeder wordt Daniël de feestzaal binnengeleid. De dodelijk ontstelde koning deelt hem mede dat, als hij dit schrift kan lezen en verklaren, hij met eerbewijzen zal worden overladen en de derde heerser in het koninkrijk zal worden. Daniël is het evenwel niet om beloning te doen maar om getrouw de last, die God hem opge

legd heeft, te vervullen. Daarom gaat hij eerst de koning zijn godeloosheid onder het oog brengen. Belsazar wist toch wat er met Nebukadnezar gebeurd is. Niettemin had hij zo weinig uit dit voorbeeld geleerd dat hij zich tegen God had verheven en de heilige vaten van Zijn huis had laten ontheiligen. Die God, in Wiens hand zijn adem is en by Wien al zyn paden zijn, heeft hij niet verheerlijkt. En nu heeft God getoond dat Hij er nog is door die geheimzinnige hand te zenden. De woorden, die geschreven zijn, zijn van Hem. Daniël leest daarop het schrift. Mené, Mené, Tekel, Upharsin, welke woorden in onze taal luiden: Geteld, geteld, gewogen, gedeeld, hetwelk de betekenis heeft dat Belsazar voor het gericht Gods niet bestaan kan en dat aan zijn koninkrijk spoedig een einde komen zal en de Meden en Perzen zal worden gegeven.

Hierop wordt Daniël met purper bekleed en met een gouden keten omhangen, verheven tot derde heerser in het koninkrijk. Maar in diezelfde nacht drongen de Perzen door de drooggemaakte Eufraat de stad binnen en sloegen Belsazar dood. Daarmee kwam er een einde aan de Babylonische wereldmacht met al zijn schittering. Door middel van de Perzische veroveraar trad het woord Gods over de goddeloze stad in vervulling. Haar ondergang was van Zijnentwege reeds lang tevoren aangekondigd door de profeten. Zo sprak Jesaja over haar: abel is gevallen, zij is gevallen ! en al de gesneden beelden harer goden heeft Hy ver­ broken tegen de aarde (Jes. 21 : 9) en Jeremia verkondigde in de naam des Heeren dat Babel tot steenhopen worden zou, een woning der draken, een ontzetting en aanfluiting, dat er geen inwoner zy (Jer. 51 : 37).

Vragen:

631. Was Belsazar een zoon of een kleinzoon van Nebukadnezar?

632. Welke familiebetrekking bestond er tussen Belsazar en Evil-merodach van wie we lezen dat hy Jojachin uit de gevangenis losliet?

633. Bij welke gelegenheid zou Belsazar de grote feestmaaltyd hebben doen aanrichten?

634. Hadden de vaten van de tempel grote waarde?

635. Hoe kwam het dat de koning zo verschrikte by het zien van de hand, nog vóór hij wist wat de betekenis van het schrift was?

636. Is het niet vre.emd dat de wyzen van Babel de woorden Mené enz. niet konden verklaren?

637. Welke zonde in Belsazars' gedrag werd door Daniël scherp berispt?

638. Is het bekend wie Belsazar gedood heeft?

639. Welke der z.g.n. kleine profeten heeft met nadruk het Godsgericht over de Chaldeeën voorzegd?

640. In welk boek van het Nieuwe Testament wordt de ondergang van het geestelijke Babyion aangekondigd?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 1972

De Wachter Sions | 8 Pagina's

DE Bijbelse Geschiedenis 392

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 1972

De Wachter Sions | 8 Pagina's

PDF Bekijken