Bekijk het origineel

van de administratie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

van de administratie

6 minuten leestijd

Allereerst wensen we bij de aanvang van het nieuwe jaar u, Redaktie. Medewerkers, Leraars, Ambtsdragers en alle Lezers, zowel binnen als buiten onze gemeenten, ook die in het buitenland, een gezegend 1973 toe.

Verhoging abonnementsgeld. Door de vergroting van ons blad van vier pagina's naar acht pagina's hebben we het abonnementsgeld niet verhoogd, maar door de sterk gestegen kosten, (de drukkosten zijn zeer hoog), inzonderheid de portokosten, de verzendkosten, die een stijging geven te zien van één derde van de huidige prijs en deze verhoging gaat 15 januari a.s. in, moeten we de abonnementsprijs op ƒ 8, 25 per half jaar vaststellen. Door deze verhoging behoeft niemand als abonné te bedanken. Men stelle zich daartoe in verbinding met de administratie. Er zijn immers zoveel gratis lezers.

GROTERE OPLAAG. Zeer belangrijk is een grotere oplaag. We moeten een veel groter aantal abonnees hebben.

Weet u hoe we die moeten verkrijgen ?

Van andere bladen lezen we dat ze een speciaal nummer maken om nieuwe abonnees te werven. Dan moeten we wel denken; zouden dan de andere nummers niet zó goed zijn ? Andere bladen willen massa's abonnees verkrijgen door water in de wijn te doen. Dat gaat er zo gemakkelijk in tegenwoordig. Dan worden Herodus en Pilatus vrienden van elkaar.

U begrijpt dat we van vermelde middelen geen gebruik wensen te maken. De waarheid in ons blad wordt niet veranderd. Geen nieuwe abonnees ten koste van de waarheid. Geen speciaal propagandanummer. De inhoud, zoals die elke week in „De Wachter Sions" staat, die moet beslag leggen, die moet aanspreken, dan wordt men abonné. Als we zien hoe onze tegenstanders werken, hoeveel tijd en energie door hen wordt gebruikt tot bestrijding, dan moeten wij wel beschaamd zijn. Wat moeten we dan met medewerking van de abonnees, met medewerking ook van de jongeren, gezamenlijk doen om meer abonnees te verkrijgen ?

Mededeling Dr. C. Steenblok-bibliotheek

De werkzaamheden aan de Dr. C. Steenblokbibliotheek zijn thans zover gevorderd, dat het uidenen via de kerkeraden een aanvang kan nemen. De formulieren hiervoor zijn gereed en worden in deze weken aan de kerkeraden toegezonden.

Dit liet de bibliothecaris, de heer J. v. Beek, ons thans weten. Gaarne wil ik als voorzitter van de Stichting tot Bevordering en Instandhouding van de Zuivere Waarheid, de heer van Beek vriendelijk dankzeggen voor het vele werk dat hij hiervoor heeft gedaan en ook voor zijn toezegging om in de toekomst zich hiervoor in te zetten. Maar tegelijk wil ik dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om deze bibliotheek in de belangstelling der lezers aan te bevelen. Deze bibliotheek is een kostbaar bezit vanwege de waardevolle werken die daarin te vinden zijn. De belangstelling voor de inhoud van deze boeken is reeds groter dan we verwacht hadden. Van harte hopen we als bestuursleden der Stichting, dat deze belangstelling wel zal groeien, maar niet minder zal worden. Er mocht nog maar lust toe zijn, om deze degelijke oude kost na te speuren. Daar zouden we in de middellijke weg voor onze ziel eeuwige winst mee kunnen doen.

Alleen dus via de kerkeraden kunnen deze boeken worden uitgeleend, daar ze' te waardevol zijn om ze zomaar uit te lenen, zonder daar de nodige garantie voor te ontvangen.

Tevens wü ik er nog even de aandacht op vestigen, dat men voor inlichtingen in betrekking de partiële leerplicht ook terecht kan bij de heer J.v.Beek, 's Gravenweg 348, Rotterdam-16 Proefadressen opgeven aan de administratie.

Dan worden enige nummers toegezonden en gevraagd of men abonné wil worden. Maar beter is als de gevers (geefsters) van de proefadressen zelf, na ontvangst van proefnummers, vragen of men abonné wenst te worden. Dat geeft meer succes dan het schriftelijk vragen. Als u overtuigd bent dat in DWS de waarheid wordt verkondigd, geeft het blad dan ook aan anderen door en maak abonnees.

Hoeveel andere gemeenten hebben geen kerkelijk blad. Vandaar dat vele oud-gereformeerde e.a. abonné zijn op DWS. Velen kennen ons blad niet, maar die zullen er achter gaan staan, als ze het maar enige malen hebben ge- • lezen. Geeft aan die mensen ons blad door. Denkt niet, anderen doen het wel, doet het zelf. Laten we doen wat onze hand vindt om te doen. Het geluid van „De Wachter Sions" kan verder doorklinken, niet alleen in onze gemeenten, maar ook daarbuiten.

We weten wel dat het moeilijk is nieuwe abonnees te werven. We weten wel dat de waarheid die üi onze kerkelijke uitgave staat, niet bij de massa aanslaat. Maar juist daardoor hebben we elkaar zo nodig. Juist daardoor hebben we veel meer moeite en zorg om hen te vinden, bij wie ze nog wel aanslaat. Die moeten we zoeken. We weten het wel, als we aan tien mensen vragen abonné te worden en we mogen één abonné boeken, dan mogen we die ene abonné toch weer waarderen. Juist de lezers, ook de pas ingeschreven nieuwe abonnees, weten, beter dan wie ook, waar het in onze hachelijke tijd om gaat.

Een bewijs dat de inhoud van ons blad de aandacht toch wel weer trekt ook, is, dat er nog al eens nummers van ons blad worden aangevraagd.

KERKERADEN, geeft de adressen door van hen, die in het huwelijk treden. Als ze zich

zelf niet opgeven als abonné, dan kunnen wij nog een poging wagen. AI onze lidmaten moeten toch DWS in huis hebben, hetzij als betalend of niet-betalend abonné.

GIFTEN. GedeelteHjk worden de kosten van ons blad opgebracht door de ontvangst van de gelden van abonnementen en advertenties. Maar grotendeels krijgen we door de onontbeerlijke aanhoudende giften een goede exploitatie van DWS. In her afgelopen jaar heeft_het ons verblijd dat kerkeraden niet zijn achtergebleven, al was het één keer per jaar, een kollekte te houden voor de instandhouding van ons blad. Het heeft ons ook genoegen gedaan spontane bijdragen en offers van partikuHeren te hebben ontvangen t.b.v. DWS. Dikwijls werden ze begeleid door brieven met bewogen woorden met gevoelens van verbondenheid, ook met raadgevingen en waardevolle opmerkingen.

We spreken er onze dank over uit, ook aan de abonnees wat betreft hun financieel medeleven en daar we nu eenmaal aan de middelen gebonden zijn, vertrouwen we, dat dit èn van de kerkeraden, èn van de abonnees en nietabonnees (waar we ook giften van hebben ontvangen), zó zal blijven. Met het oog op het nieuw aangevangen jaar wensen we dat gezamenlijk onze krachten worden ingespannen, opdat DWS zal kunnen blijven verschijnen, opdat ons blad door de Heere mocht worden gebruikt tot het weerstaan van nieuwe, van de oude beproefde leer afwijkende gevoelens, en onze gemeenten bij de eenvoudigheid der zuivere leer bewaard blijven en door de zucht naar nieuwe dingen, waar de wereld vol van is, en zelfs in de kerk is binnengedrongen, niet wordt verlokt de leer, die naar de godzaligheid is te verlaten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 januari 1973

De Wachter Sions | 8 Pagina's

van de administratie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 januari 1973

De Wachter Sions | 8 Pagina's

PDF Bekijken