Bekijk het origineel

402 DE Bijbelse Geschiedenis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

402 DE Bijbelse Geschiedenis

5 minuten leestijd

Esther tot koningin verheven.

Vragen 671 t.m. 680.

De geschiedenis die ons in het boek Esther verhaald wordt, valt geruime tijd na de terugkeer der joden uit de ballingschap onder leiding van Zerubbabel. Onder de lange regering van Darius genoten de achtergebleven joden rust en vrede, maar onder het bewind van Ahasveros zijn zij maar ternauwernood aan de dood ontkomen. Het boek vangt aan met de beschrijving van een grote maaltijd, welke deze grillige despoot in het derde jaar van zijn regering aanrichtte voor al zyn vorsten en zijn knechten; de macht van Perzië en Medië, de grootste heren en de oversten der landschappen waren voor zyn aangezicht, als hy vertoonde de rijkdom der heerlijkheid zijns ryks, en de kostelykheid des sieraads zyner grootheid, vele dagen lang. Men meent dat hij voorspoedig tegen Egypte gestreden had en nu van plan was een veldtocht tegen Griekenland te beginnen. Gedurende de vele dagen van het feest won hij de raad in van zijn stadhouders. Toen het besluit gevallen was gaf hij nog zeven dagen, lang maaltijden aan de inwoners van zijn residentie Susan. De zevende dag zal wel de voornaamste feestdag geweest zijn. Toen zijn hart vrolijk geworden was van de wijn beval hij dat de koningin verschijnen zou om de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen. De koningin had echter wel zoveel eergevoel dat zij weigerde te komen. Hierover was de koning zeer gebelgd. Hij vroeg raad aan - zeven vorsten der Perzen en der Meden wat men naar de vvet met de koningin Vasthi doen zou. Memuchan, één van 's konings raadsheren gaf het advies dat men de koningin zou afzetten en dat er een wet zou worden uitgevaardigd waarin zou worden bepaald dat iedere man het bestuur in zijn huis zou hebben. Dit woord was goed in de ogen des konings en der vorsten. En hy zond brieven aan al de landschappen aan een iegelijk landschap naar zyn schrift, en aan elk volk naar zyn spraak, dat elk man overheer in zyn huis wezen zou, en spreken naar de spraak zijns volks. Een gevolg van deze gebeurtenissen was dat er een andere koningin gezocht diende te worden. Niet minder dan vier jaar verliepen er eer de koning een nieuwe keuze deed. Eén jaar was nodig voor de toebereiding overeenkomstig de Perzische hofzeden van de jonge dochters, waaruit de koning er een tot zijn gemalin zou verheffen. De overige tijd was allerwaarschijnlijkst die, welke hij zijn krijgstocht tegen Griekenland ondernam.

Onder het opperbestuur der goddelijke voorzienigheid koos hij uit de velen, die van verschillende oorden tot hem gebracht waren, Hadassa, aan wie de naam Esther gegeven werd. Schoon was zij bij uitnemendheid, eenvoudig van karakter, maar zij behoorde tot het volk der joden. Wie zou ooit gedacht hebben dat een joods meisje, een gevangene, een wees, geboren was om koningin te zijn } Maar ook hier geldt het woord van de dichter: Wie kan Gods wijs beleid doorgronden ? God verheft soms de geringe uit het stof om te doen zitten bij de prinsen des volks (Ps. 113). Haar oom Mordechai, bij wie zij opgevoed was, had haar aangeraden haar afkomst te verzwijgen. Dat zij die raad opvolgde toont haar gehoorzaamheid en dankbaarheid jegens haar voogd, maar onder Gods voorzienigheid had dit ook verstrekkende gevolgen, zoals later blijken zal. Mordechai bleef de hartelijke zorg voor zijn pleegkind behouden: iedere dag wandelde hij voor haar deur om te weten te komen hoe het met haar ging. Bij zekere gelegenheid, toen hij zich weer in de poort des konings bevond, om naar Esthers welstand te vernemen, ontdekte hij dat twee kamerlingen het op het leven van Ahasveros toelegden. Mordechai vertelde het de koningin en deze gaf het de koning te ken-

nen. Nadat een onderzoek was ingesteld werden de samenzweerders gehangen, zoals ze verdiend hadden en de gehele zaak werd in de rijkskronieken opgeschreven met de bijzondere opmerking dat Mordechai de man was, die het verraad had ontdekt en aan het Ucht had gebracht. Hij werd er echter niet voor beloond. Integendeel: er werd een ander tot grote eer en waardigheid verheven en dat was iemand, die zich weldra als de felste vijand van Mordechai en van diens volk zou gedragen.

Vragen:

671. Verschaft de ongewijde geschiedenis gegevens over de persoon en het karakter van Ahasveros ?

672. Was de burg Susan een stad van grote betekenis ?

673. Hoelang duurde het buitensporige feest dat Ahasveros gemaakt had ?

674. Welke bijzonderheden meldt de Heilige Schrift omtrent het drinkgebruïk tijdens dat feest ?

675. Was het verzoek van Ahasveros aan de koningin om op de maaltyd te verschijnen billijk ? '

676. Waaraan ontleende Memuchan zijn verstandig inzicht het welk aanleiding werd tot de wet, waarvan we lezen in. Esther 1 : 22 ?

677. Hoe kunnen we aantonen dat er vier jaar verliepen na de afzetting van Vasthi, eer de koning een nieuwe koningin verkoos ?

678. Uit welke van de stammen Israels was Mordechai afkomstig ?

679. Behoorde hij tot het arme volk des lands ?

680. Waarom zou hij Esther bevolen hebben haar volk en afkomst te verzwijgen ?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juli 1973

De Wachter Sions | 8 Pagina's

402 DE Bijbelse Geschiedenis

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juli 1973

De Wachter Sions | 8 Pagina's

PDF Bekijken